ผลงานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา ปี 2019

17

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2019

11

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2019

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2019

16

Project

โครงการวิจัย ปี 2019

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2019

2

Award

รางวัล ปี 2019

แนวโน้มผลงานของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (37 คน)
ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2019

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (37 คน)
ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา ปี 2019

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2019

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (37 คน)
ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา ปี 2019

Publish Year International Journal 13
2019 exกนกวรรณ ชัยชนะ, exนางสาวนภา พุทธลาภรุ่งเรือง, exดร. ลักษมี ชัยเจริญวิมลกุล, inดร.มาลินี พรหมขัติแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.โสภณัฐ คงศรีประพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "A selective fluorescence probe based on naphthalene for the detection of barium(II)", Spectrochimica Acta - Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, ปีที่ 207, ฉบับที่ -, มกราคม - ธันวาคม 2019, หน้า 118-122
2019 inดร.ธณิศร์ ตั้งเจริญ, รองศาสตราจารย์, exดร.วันทนา คล้ายสุบรรณ์, inดร.ชนาภา คงมาก, รองศาสตราจารย์, "Synchrotron X-ray absorption spectroscopy and cation distribution studies of NiAl2O4, CuAl2O4, and ZnAl2O4 nanoparticles synthesized by sol-gel auto combustion method", Journal of Molecular Structure, ปีที่ 1182, ฉบับที่ -, เมษายน 2019, หน้า 219-229
2019 exMiengmern, N., exKoonwong, A., exSriyab, S., inดร.อัญวราภรณ์ สุรมิตร(นิลทะราช), ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPoo-arporn, R.P., inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, inดร.ทรงวุฒิ สุรมิตร, รองศาสตราจารย์, "Aggregation-induced emission enhancement (AIEE) of N,Nโ€ฒ-Bis(Salicylidene)-p-Phenylenediamine Schiff base: Synthesis, photophysical properties and its DFT studies", Journal of Luminescence, ปีที่ 210, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2019, หน้า 493-500
2019 exAtitaya Salangam, exJaratsri Phimyon, exPanchai Kessada, exPongthipun Phuengphai, exChutima Thanomsit, inดร.ทองใส จำนงการ, รองศาสตราจารย์, exSampan Tongnunui, exAmnuay Wattanakornsiri, "Solid Waste Quantity, Composition and Characteristic, and Its Current Management at Elephant Study Center (Surin, Thailand)", Naresuan University Journal: Science and Technology (NUJST), ปีที่ 27, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2019, หน้า 48-57
2019 exBoonamnaj, P., exPaudel, S.S., exJetsadawisut, W., inนางสาวสุนันท์ กิจจารุวรรณกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSompornpisut, P., exPandey, R.B., "Thermal-response of a protein (hHv1)by a coarse-grained MC and all-atom MD computer simulations", Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, ปีที่ 527, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2019
2019 exรศ.ดร.คณิต มุกดาใส, inนายณรงค์ฤทธิ์ แก้วบรรจักร์, รองศาสตราจารย์, "On delay-interval-dependent robust stability of LPD discrete-time system with mixed time-varying delays and nonlinear uncertainties", Advances in Difference Equations, ปีที่ 2019, ฉบับที่ 242, มิถุนายน 2019, หน้า 1-18
2019 exรศ.ดร.คณิต มุกดาใส, exPattraporn Sutrak, exYasumin Suwannatrai, inนายณรงค์ฤทธิ์ แก้วบรรจักร์, รองศาสตราจารย์, "Delay-Dependent Exponential Stability Criteria for Certain Neutral Time-Delay Equation via Model Transformations Approach", Dynamic Systems and Applications, ปีที่ 28, ฉบับที่ 3, มิถุนายน 2019, หน้า 651-672
2019 inดร.ยงยุทธิ์ มั่นจิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exLimpichaipanit, A., exNgamjarurojana, A., "Stress analysis of circular disk using shear difference method in reflection polariscope", Chiang Mai Journal of Science, ปีที่ 46, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม 2019, หน้า 787-798
2019 exRangubpit, W, inนางสาวสุนันท์ กิจจารุวรรณกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exBoonamnaj, P, exSompornpisut, P, exPandey, RB, "Globular bundles and entangled network of proteins (CorA) by a coarse-grained Monte Carlo simulation", AIMS BIOPHYSICS, ปีที่ 6, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม 2019, หน้า 68-82
2019 exWirote Kruapoo, inดร.วรสิทธิ ศรีบุญ, อาจารย์, exUsavadee Tuntiwaranuruk, "Predicting the Temperature and Moisture of Soil in Cylindrical Containers used for Planting with 3D model", NU. International Journal of Science, ปีที่ 16, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2019, หน้า 24-35
2019 inดร.มาลินี พรหมขัติแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exดร.พรทิทย์ บุญศรี, inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, "Structural and Spectroscopic Properties of Metal Complexes with Ruhemann’s Purple Compounds Calculated using Density Functional Theory", Key Engineering Materials, ปีที่ 2019, ฉบับที่ 824, ตุลาคม 2019 - กันยายน 2020, หน้า 204-211
2019 inดร.ปัญญา แขน้ำแก้ว, รองศาสตราจารย์, inนางสาวดลลักษณ์ มานพ, อาจารย์, inนายชัยฤกษ์ ตั้งเฮงเจริญ, อาจารย์, inนายวรสิทธิ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of Temperature Treatment on Electrical Property, Crystal Structures and Lattice Strains of Precipitated CaCO3 Nanoparticles", Materials Research, ปีที่ 22, ฉบับที่ 6, สิงหาคม 2019 - มกราคม 2020, หน้า 1-8
2019 inดร.ธณิศร์ ตั้งเจริญ, รองศาสตราจารย์, inดร.จิรโรจน์ ต.เทียนประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inดร.ชนาภา คงมาก, รองศาสตราจารย์, "Effect of calcination temperature on structural and optical properties of MAl2O4 (M = Ni, Cu, Zn) aluminate spinel nanoparticles", Journal of Advanced Ceramics, ปีที่ 8, ฉบับที่ 3, กันยายน 2019, หน้า 352-366
Publish Year National Journal 4
2019 inดร.พงษ์สัญ ประกฤตศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวอานิษา ราศรี, อาจารย์, exชนกานต์ นิธิจิรวัฒน์, exนริศรา ภารา, "ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ของการแพร่กระจายเชื้อวัณโรคในประเทศไทยที่มีปัจจัยของการฉีดวัคซีนและการต่อต้านการรักษาด้วยยา", วารสารวิทยาศาสตร์ประยุกต์, ปีที่ 18, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2019, หน้า 116-134
2019 exSupaluck Kawkumpa, exThanakorn Saisema, exOrnpavee Seoob, exChuleekorn Trakakit, exPornpen Atorngitjawat, inนายวิศวัฒน์ สกุลศักดิ์นิมิตร, อาจารย์, "Synthesis of polyurethane from glycolysis product of PET using ZnO as catalyst", วารสารวิชาการ มทร. สุวรรณภูมิ, ปีที่ 7, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2019, หน้า 29-39
2019 inดร.อัมภิกา บุญมี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "วิธีการใหม่ในการคำนวณหาตัวผกผันของเมทริกซ์ไม่เอกฐานขนาด 3x3", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, ปีที่ 21, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2019, หน้า 198-203
2019 inดร.ภ.พึ่งบุญ ปานศิลา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSeckson Sukhasena, exPoramate Chunpang, "The Characteristic of TMG adsorption on the Si(100)(2?1) surface in atomic layer deposition (ALD): Computational prediction of Si9H12O2GaCH3 structure", NU. International Journal of Science, ปีที่ 16, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2019, หน้า 1-10

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษาต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 6
2019 exRattikan Klangnum, exNarumol Sangchajoen , inดร.ทองใส จำนงการ, รองศาสตราจารย์, "Effect of ZnO concentrations of the PVA electrospun on to the photocatalytic activity", The 14th International Workshop for East Asian Young Rheologists (IWEAYR-14), 23 - 26 มกราคม 2019, Nagoya ญี่ปุ่น
2019 exNitchakan Waiyakoon, exMonthakan Sukwilai, exChalita Kongmueang, exBudsarin Damrongsak, inดร.ทองใส จำนงการ, รองศาสตราจารย์, "Preparation and characterization of the electrospun fiber mats based on poly(lactic acid) for medical applications", The 14th International Workshop for East Asian Young Rheologists (IWEAYR-14), 23 - 26 มกราคม 2019, Nagoya ญี่ปุ่น
2019 exBudsakon Thanesthakul, exAksaraphak Yosta, exMasataka Sugimoto, inดร.ทองใส จำนงการ, รองศาสตราจารย์, "Preparation and characterization the biofilm of PLA/PBS composited ZnO nanoparticles for packaging application", The 14th International Workshop for East Asian Young Rheologists (IWEAYR-14), 23 - 26 มกราคม 2019, ญี่ปุ่น
2019 inดร.ทองใส จำนงการ, รองศาสตราจารย์, "Towards novel wound dressing: A non-woven nanofiber based-on poly(lactic acid) for medical applications", Thailand-Taiwan Bilateral Symposium on Energy, Environment and Materials, 4 - 7 มิถุนายน 2019, Taichung ไต้หวัน
2019 exA. Khankhuean, exW. Kuratsameethong, exN. Waiyakoon, exM. Sukwilai, exC. Kongmueang, exB. Damrongsak, exH.Tomijiro, exY.Takatsuka, inดร.ทองใส จำนงการ, รองศาสตราจารย์, "Effect of the orientation of poly(lactic acid)/zinc oxide electrospun fibers on the antimicrobial properties", The 10th International Symposium of Advanced Energy Science, 4 - 6 กันยายน 2019, Kyoto ญี่ปุ่น
2019 exNitchakan Waiyakoon, exMonthakan Sukwilai, exChalita Kongmueang, exBudsarin Damrongsak, exTomijiro Hara, inดร.ทองใส จำนงการ, รองศาสตราจารย์, "Poly(lactic acid)-nanofiber hybrid fiber mats for improved mechanical and antibacterial performance", The 2nd International Conference of Polymeric and Organic Materials in Yamagata University, 17 - 20 ธันวาคม 2019, Yamagata ญี่ปุ่น
Publish Year National Conference 5
2019 exนส.ชญาดา หอมหวล, exนายณัฐกานต์ แสนเสนา, inดร.อัญวราภรณ์ สุรมิตร(นิลทะราช), ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาประสิทธิภาพของตัวเร่งกราฟีนออกไซด์ที่ถูกรีดิวซ์/โคบอลต์ซัลไฟด์ในการย่อยสลายสีย้อมเมทิลีนบลูภายใต้แสงวิสิเบิล", งานประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 11 , 23 - 24 พฤษภาคม 2019, อื่นๆ ประเทศไทย
2019 exนส.ปรียานุช ปรุงศักดิ์, exนส.พิริยา กระต่ายทอง, inดร.อัญวราภรณ์ สุรมิตร(นิลทะราช), ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การสังเคราะห์ตัวเร่งโคบอลต์ซัลไฟด์โดยเพิ่มกราฟิ กติกคาร์บอนไนไตรด์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการย่อยสลายด้วยแสง", งานประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 11 , 23 พฤษภาคม 2019, อื่นๆ ประเทศไทย
2019 inนายวิศวัฒน์ สกุลศักดิ์นิมิตร, อาจารย์, "Board game for learning a covalent bond", วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 11, 23 - 24 พฤษภาคม 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 exWanutsanun Sudsai, exPichet Sukprasert, inนายวิศวัฒน์ สกุลศักดิ์นิมิตร, อาจารย์, "Efficiency of Zn ion doped SBA-15 catalyst for the glycolysis reaction of the disposal PET bottles", วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 11, 23 - 24 พฤษภาคม 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 exDarunee thintawee, exKunyarat Jongboriboon, inนายวิศวัฒน์ สกุลศักดิ์นิมิตร, อาจารย์, "Preparation of unsaturated polyester resin using the glycolysis products of the disposal PET bottles", วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 11, 23 - 24 พฤษภาคม 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 5 ปีล่าสุด

Year:

<< 20242023201820132010 >>

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2016 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=03&FacultyID=46&SectionID=06&BudgetYear=2019]