ผลงานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา ปี 2018

19

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2018

19

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2018

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2018

26

Project

โครงการวิจัย ปี 2018

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2018

8

Award

รางวัล ปี 2018

แนวโน้มผลงานของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (37 คน)
ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2018

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (37 คน)
ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา ปี 2018

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2018

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (37 คน)
ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา ปี 2018

Publish Year International Journal 15
2018 inดร.สุทัศนา ณ พัทลุง, อาจารย์, exศ.ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์, exChul-Hee Min, exDeok-Yong Cho, exSeung-Ran Lee, exKookrin Char, exJaejun Yu, "Identification of F impurities in F-doped ZnO by synchrotron X-ray absorption near edge structures", Journal of Applied Physics, ปีที่ 123, ฉบับที่ 16, เมษายน 2018, หน้า 161528
2018 inดร.สุทัศนา ณ พัทลุง, อาจารย์, exศ.ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์, inดร.จิรโรจน์ ต.เทียนประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exProf. Jaejun Yu, "Magnetic states and intervalence charge transfer of Ti and Fe defects in alpha-Al2O3: The origin of the blue in sapphire", Acta Materialia, ปีที่ 143, ฉบับที่ -, มกราคม 2018, หน้า 248-256
2018 inดร.ทองใส จำนงการ, รองศาสตราจารย์, exSupranee Kaewpirom, exAmnuay Wattanakornsiri, exRattanaphol Mongkholrattanasit, "Effect of ZnO concentration on the diameter of electrospun fibers from poly(vinyl alcohol) composited with ZnO nanoparticles", Key Engineering Materials, ปีที่ 759, ฉบับที่ 1, มกราคม 2018, หน้า 81-85
2018 inดร.ธณิศร์ ตั้งเจริญ, รองศาสตราจารย์, exดร.วันทนา คล้ายสุบรรณ์, inดร.ชนาภา คงมาก, รองศาสตราจารย์, "Synthesis of nanocrystalline NiO/ZnO heterostructured composite powders by sol-gel auto combustion method and their characterizations", Journal of Molecular Structure, ปีที่ 1156, ฉบับที่ -, มีนาคม 2018, หน้า 524-533
2018 inดร.ธณิศร์ ตั้งเจริญ, รองศาสตราจารย์, inดร.จิรโรจน์ ต.เทียนประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inดร.ชนาภา คงมาก, รองศาสตราจารย์, "Optical properties and versatile photocatalytic degradation ability of MAl2O4 (M = Ni, Cu, Zn) aluminate spinel nanoparticles", Journal of Materials Science: Materials in Electronics, ปีที่ 29, ฉบับที่ 11, มิถุนายน 2018, หน้า 8995-9006
2018 inนางสาวสุนันท์ กิจจารุวรรณกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPanisak Boonamnaj, exSunita Subedi Paudel, exWarin Jetsadawisut, exPornthep Sompornpisut, exR.B. Pandey, "Thermal-induced folding and unfolding of a transmembrane protein (CorA)", Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, ปีที่ 506, ฉบับที่ -, กันยายน 2018, หน้า 987-992
2018 inดร.ทองใส จำนงการ, รองศาสตราจารย์, exNareerat Kamlong, exNicha Thiangtrong, exRattanaphol Mongkholrattanasit, "Comparison the Physical and Antimicrobial Properties of Poly(Lactic Acid) Film and its Composites with ZnO Nanoparticles", Key Engineering Materials, ปีที่ 772, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม 2018, หน้า 100-104
2018 exSeekhaw, P , exMahatheeranont, S, exSookwong, P , inดร.สุวพร เหลืองขมิ้น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNeonplab, ANL, exPuangsombat, P , "Phytochemical Constituents of Thai Dark Purple Glutinous Rice Bran Extract [Cultivar Luem Pua (Oryza sativa L.)]", CHIANG MAI JOURNAL OF SCIENCE, ปีที่ 45, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม 2018, หน้า 1383-1395
2018 exBetterley, NM, inดร.โสภณัฐ คงศรีประพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exChaturonrutsamee, S, exDeelertpaiboon, P, exSurawatanawong, P, exPohmakotr, M, exSoorukram, D, exReutrakul, V, exKuhakarn, C, "Electrophilic Aromatic Formylation with Difluoro(phenylsulfanyl) methane", SYNTHESIS-STUTTGART, ปีที่ 50, ฉบับที่ 10, พฤษภาคม 2018, หน้า 2033-2040
2018 ex Betterley, Nolan , exKerdphon, Sutthichat, exChaturonrutsamee, Suppisak, inดร.โสภณัฐ คงศรีประพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSurawatanawong, Panida, exSoorukram, Darunee, exPohmakotr, Manat, exAndersson, Pher G., exReutrakul, Vichai, exKuhakarn, Chutima, "Bi(OTf)3 Enabled C-F Bond Cleavage in HFIP: ElectrophilicAromatic Formylation with Difluoro(phenylsulfanyl)methane", Asian Journal Of Organic Chemistry, ปีที่ 7, ฉบับที่ 8, พฤษภาคม 2018, หน้า 1642-1647
2018 exBetterley, NM, exKerdphon, S, exChaturonrutsamee, S, inดร.โสภณัฐ คงศรีประพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSurawatanawong, P, exSoorukram, D, exPohmakotr, M, exAndersson, PG, exReutrakul, V, exKuhakarn, C, "Bi(OTf)(3) Enabled C-F Bond Cleavage in HFIP: Electrophilic Aromatic Formylation with Difluoro(phenylsulfanyl)methane", ASIAN JOURNAL OF ORGANIC CHEMISTRY, ปีที่ 7, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2018, หน้า 1642-1647
2018 inดร.ทองใส จำนงการ, รองศาสตราจารย์, exN. Boonjuban, exJ. Sangkhachat, exA.Wattanakornsiri, exR. Mongkholrattanasit, "Mechanical Properties of Biocomposite Films Based on Poly(Lactic Acid) Reinforced with Cellulose Fibers", Solid State Phenomena, ปีที่ 280, ฉบับที่ 1, สิงหาคม 2018, หน้า 410-414
2018 inดร.สถาพร เชื้อเพ็ง, รองศาสตราจารย์, inดร.ชลดา โกมินทรชาติ, รองศาสตราจารย์, "Interesterification optimization of waste cooking oil and ethyl acetate overhomogeneous catalyst for biofuel production with engine validation", Applied Energy, ปีที่ 232, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2018, หน้า 728-739
2018 inดร.ยงยุทธิ์ มั่นจิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exLimpichaipanit, A., exNgamjarurojana, A., "Strain Distribution in Circular Disk of PMMA by Using Reflection Polariscope", Siam Physics Congress 2018: A Creative Path to Sustainable Innovation, SPC 2018, ปีที่ 1144, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม 2018
2018 exUsavadee Tuntiwaranuruk, inดร.วรสิทธิ ศรีบุญ, อาจารย์, "The Influence of Ambient Temperature on Soil Temperature in Concrete Containers with Lime Trees", NU. International Journal of Science, ปีที่ 15, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2018, หน้า 77-88
Publish Year National Journal 4
2018 exนายธนกฤต โครงเซ็น, exผศ.ดร.อธิพงศ์ งามจารุโรจน์, exผศ.ดร.อภิชาต ลิมปิชัยพานิช, inนายศักดิ์สิทธิ์ สุขประสงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลความเข้มข้นที่มีต่อสเปคตรัมการวาวแสงของสีย้อมในสารละลายน้ำ", วารสารวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ปีที่ 37, ฉบับที่ 1, มกราคม 2018, หน้า 113-118
2018 exนางสาวสุวิมล คำแสน, inดร.อธิวัฒน์ บุญมี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อัมภิกา บุญมี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การวางแผนเส้นทางการเยี่ยมชมจุดท่องเที่ยวภายใต้เงื่อนไขด้านกรอบเวลา โดยประยุกต์ใช้วิธีเชิงพันธุกรรม: กรณีศึกษาเมืองจำลอง จังหวัดชลบุรี", วารสารไทยการวิจัยดำเนินงาน (Thai Journal of Operations Research, TJOR), ปีที่ 6, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2018, หน้า 1-12
2018 inนายมหาลาภ ป้อมสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเรียนวิชาแฮนด์บอลเพื่อสุขภาพตามการรับรู้ของผู้เรียน", วารสารคณะพลศึกษา, ปีที่ 21, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2018, หน้า 23-33
2018 exนายพิพัฒน์ นันทจุล, exนายจิรเมธ ชมภูแก้ว, inดร.ธนบัตร พรมจันทร์, exผศ.ดร.ปรเมษฐ์ จันทร์เพ็ง, exอาจารย์ยุทธนา อุไรชื่น , exผศ.ดร.เสกสรร สุขเสนา, inดร.ภ.พึ่งบุญ ปานศิลา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาเชิงคานวณของขั้นตอนการดูดซับของแก๊สอลูมิเนียมคลอไรด์ในกระบวนการอะตอมมิกซ์ เลเยอร์ ดีพอซิชั่นของฟิล์มบางอลูมิเนียมออกไซด์", วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา, ปีที่ 23, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2018

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษาต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 7
2018 inดร.ทองใส จำนงการ, รองศาสตราจารย์, "The Composite Films and Non-woven Nanofiber of Biopolymer for Medical Applications", The 7th International Symposium of Green MAP center and LPIC, 23 - 29 มกราคม 2018, ญี่ปุ่น
2018 inดร.ทองใส จำนงการ, รองศาสตราจารย์, exNareerat Kamlong, exNicha Thiangtrong, exRattanaphol Mongkholrattanasit, "Comparison the physical and antimicrobial properties of poly(lactic acid) film and its composites with ZnO nanoparticles", The 2018 International Conference on Composite Materials Science and Technology (ICCMST 2018), 6 - 8 เมษายน 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 inดร.ทองใส จำนงการ, รองศาสตราจารย์, exNaipak Boonjuban, exJiratchaya Sangkhachat, exAmnuay Wattanakornsiri, exRattanaphol Mongkholrattanasit, "Mechanical properties of biocomposite films based on poly(lactic acid) reinforced with cellulose fibers", The 2018 International Conference on Sustainable Materials (ICoSM 2018), 16 เมษายน 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 inดร.ชลดา โกมินทรชาติ, รองศาสตราจารย์, exดร.มานิดา ทองรุณ, inดร.สถาพร เชื้อเพ็ง, รองศาสตราจารย์, "Biofuel Synthesis from Waste Cooking Oils and Ethyl Acetate via Interesterification under CaO Catalyst from Waste Eggshells", The 3rd International Conference on Engineering Science and Innovative Technology (ESIT2018), 19 - 22 เมษายน 2018, อำเภอเขาหลัก พังงา ประเทศไทย
2018 exKanitthaporn Orapimp, exAjana Sirimaha, exManassanan Sook-erb, exPornwipha Kittisuntarophat, inนางนภัสวรรณ์ ชำนาญเวช (หัตถกิจพาณิชกุล), อาจารย์, "Antioxidant and phytochemical properties of Millingtonia hortensis and Tiliacora triandra", 2018 Chemistry Research Symposium, 26 - 27 พฤษภาคม 2018, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2018 inนายวิศวัฒน์ สกุลศักดิ์นิมิตร, อาจารย์, exผศ.ดร.พรเพ็ญ อาทรกิจวัฒน์, "อิทธิพลจากสายโซ่ของคาร์ดานอลที่มีต่อสมบัติเชิงความร้อนของพอลิยูริเธน", โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 งานบริการรับใช้สังคม, 22 มิถุนายน 2018, สมุทรปราการ ประเทศไทย
2018 exธนากร สายเสมา, exสุภลักษณ์ แก้วคำภา, inนายวิศวัฒน์ สกุลศักดิ์นิมิตร, อาจารย์, "การสังเคราะห์พอลิยูริเธนจากผลิตภัณฑ์ไกลโคไลซิส PET ที่ใช้ ZnO เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา", 7th international symposium on the fusion of science & technologies (ISFT2018), 16 - 20 ธันวาคม 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 12
2018 exอินทุอร มนต์กลาง, exอนัญญา อักษรเภตรา, inดร.กรณ์พงศ์ ชลศิริพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "สถานที่เหมาะที่สุดสำหรับพนักงานรักษาความปลอดภัยในเมืองจำลองพัทยาโดยวิธีพัฒนาขอบเขตบน", การประชุมวิชาการการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561, 23 - 24 เมษายน 2018, ชลบุรี ประเทศไทย
2018 exอัญชิสา เมฆช้าง, exจิรเมธ ชุมช่วย, inดร.พงษ์สัญ ประกฤตศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การจัดเส้นทางการขนส่งน้ำดื่มของบริษัท AB จำกัด ด้วยขั้นตอนวิธีแบบประหยัด", การประชุมวิชาการด้านการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561, 23 เมษายน 2018, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2018 exMonthakan Sukwilai, exNitchakan Waiyakoon, inดร.ทองใส จำนงการ, รองศาสตราจารย์, "Fabrication and characterization the electrospun fiber of poly (lactic acid) composited ZnO nanoparticles", 46th National Graduate Research Conference, 17 - 18 พฤษภาคม 2018, เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
2018 exBudsarin Damrongsak, exChalita Kongmueang, inดร.ภัทรวดี สุ่มทอง นาคมี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ทองใส จำนงการ, รองศาสตราจารย์, "Fabrication and characterization the biofilms of poly (lactic) acid blended vancomycin", 46th National Graduate Research Conference, 17 - 18 พฤษภาคม 2018, เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
2018 exChalita Kongmueang, exBudsarin Damrongsak, inดร.ทองใส จำนงการ, รองศาสตราจารย์, "Fabrication and characterization the nanofibers of poly (lactic acid( blended vancomycin by electrospinning process", 46th National Graduate Research Conference, 17 - 18 พฤษภาคม 2018, เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
2018 exNitchakan Waiyakoon, exMonthakan Sukwilai, inดร.ทองใส จำนงการ, รองศาสตราจารย์, "Effect of ZnO nanoparticles on the photocatalytic property of poly (lactic acid) biocomposite films", The 46th National Graduate Research Conference, 17 - 18 พฤษภาคม 2018, เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
2018 exวราภรณ์ ยกย่อง, exฐิติวรรณ ศรีสงคราม, inดร.พงษ์สัญ ประกฤตศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ของโรคไข้หวัดใหญ่ตามช่วงฤดูกาลในประเทศไทย", การประชุมวิชาการทางคณิตศาสตร์ครั้งที่ 23 ประจำปี พ.ศ. 2561, 3 - 5 พฤษภาคม 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 exปรารถนา สุรัตนะ, exขนิษฐา ทวนทอง, inดร.อัมภิกา บุญมี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การใช้การขยายและวิธีลดรูปของดอดจ์สันในการคำนวณหาตัวผกผันของบางเมทริกซ์ไม่เอกฐานขนาด 4x4", การประชุมวิชาการทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 23 ประจำปี พ.ศ.2561, 3 - 5 พฤษภาคม 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 inดร.อัญวราภรณ์ สุรมิตร(นิลทะราช), ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวกรรณิการ์ บุญเกื้อ, exนางสาววรรณิศา อาจหาญ, inดร.ทรงวุฒิ สุรมิตร, รองศาสตราจารย์, "REDUCED GRAPHENE OXIDE/COBALT SULFIDE HYBRID FILM FOR PHOTOCATALYTICDEGRADATION OF DYE", The 44th Congress on Science and Technology of Thailand (STT 44), 29 - 31 ตุลาคม 2018, บางนา สมุทรปราการ ประเทศไทย
2018 exจิรเมธ ชมพูแก้ว, exพิพัฒน์ นันทจุล, exวศินี ชัยวงศ์, exอัจฉราวดี ทองดี, exผศ.ดร.ปรเมษฐ์ จันทรเพ็ง, exผศ.ดร.เสกสรร สุขะเสนา, inดร.ภ.พึ่งบุญ ปานศิลา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาลักษณะเฉพาะเชิงคำนวณของการดูดซับแก๊สอลูมิเนียมคลอไรด์ของขั้นตอนการดูดซับในการปลูกฟิล์มบางอลูมิเนียมออกไซด์ด้วยวิธีอะตอมมิกซ์เลเยอร์ ดีพอซิชั่น", การประชุมวิชาการระดับชาติ "วิทยาศาสตร์" ครั้งที่ 10, 24 - 25 พฤษภาคม 2018, อำเภอกันทรวิชัย มหาสารคาม ประเทศไทย
2018 inดร.ธนบัตร พรมจันทร์, exนาวสาวครองขวัญ ยศกุณา, exผศ.ดร.เสกสรร สุขะเสนา, exผศ.ดร.ปรเมษฐ์ จันทรเพ็ง, inดร.ภ.พึ่งบุญ ปานศิลา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การทำนายลักษณะเฉพาะของแก๊สแกลเลียมคลอไรด์ที่ถูกดูดซับในการปลูกฟิล์มบางแกลเลียมออกไซด์ด้วยวิธีอะตอมมิกซ์เลเยอร์ ดีพอซิชั่น", การประชุมวิชาการระดับชาติ "วิทยาศาสตร์วิจัย" ครั้งที่ 10, 24 - 25 พฤษภาคม 2018, กันทรวิชัย มหาสารคาม ประเทศไทย
2018 inดร.ภ.พึ่งบุญ ปานศิลา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exผศ.ดร.ปรเมษฐ์ จันทรเพ็ง, exผศ.ดร.เสกสรร สุขะเสนา, "The Characteristic of TMG adsorption on the Si(100)(2x1) surface in atomic layer deposition (ALD): Computational prediction of Si9H12O2GaCH3 structure", การประชุมวิชาการระดับชาติ "วิทยาศาสตร์วิจัย" ครั้งที่ 10, 24 - 25 พฤษภาคม 2018, กันทรวิจัย มหาสารคาม ประเทศไทย

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2016 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=03&FacultyID=46&SectionID=06&BudgetYear=2018]