ผลงานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา ปี 2017

11

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2017

21

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2017

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2017

27

Project

โครงการวิจัย ปี 2017

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2017

4

Award

รางวัล ปี 2017

แนวโน้มผลงานของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (37 คน)
ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2017

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (37 คน)
ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา ปี 2017

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2017

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (37 คน)
ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา ปี 2017

Publish Year International Journal 7
2017 inดร.สุทัศนา ณ พัทลุง, อาจารย์, exLimpijumnong, S., exYu, J., "Passivated co-doping approach to bandgap narrowing of titanium dioxide with enhanced photocatalytic activity", Applied Catalysis B: Environmental, ปีที่ 200, ฉบับที่ -, มกราคม 2017, หน้า 1-9
2017 exอ. ศิริลักษณ์ ผลอินทร์, exรศ.ดร. จูลิน ลิคะสิริ , inดร.กรณ์พงศ์ ชลศิริพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Clusters with Minimum Transportation Cost to Centers: A Case Study in Corn Production Management", Games, ปีที่ 8, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2017, หน้า ---
2017 inนางสาวไพลิน ศรีสุรัติสิริ, อาจารย์, exKanjanasirirat, P, exChairongdua, A, exPalangpon Kongsaeree, "Reversible rhodamine-alkyne Au3+-selective chemosensor and its bioimaging application", TETRAHEDRON LETTERS, ปีที่ 58, ฉบับที่ 32, สิงหาคม 2017, หน้า 3194-3199
2017 exผศ.ดร.เสกสรร สุขะเสนา, inดร.ภ.พึ่งบุญ ปานศิลา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Computational Prediction of Trimethylgallium Adsorption on Si(100)(2x1) in Atomic Layer Deposition", Key Engineering Materials, ปีที่ 759, ฉบับที่ 1, สิงหาคม 2017, หน้า 43-47
2017 inนางนภัสวรรณ์ ชำนาญเวช (หัตถกิจพาณิชกุล), อาจารย์, "Regioselective Iridium-Catalyzed Asymmetric Monohydrogenationof 1,4-Dienes", Journal of the American Chemical Society, ปีที่ 139, ฉบับที่ 41, กันยายน 2017, หน้า 14470-14475
2017 inนางสาวสุนันท์ กิจจารุวรรณกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPanisak Boonamnaj, exSunita S. Paudel, exWarin Jetsadawisut, exPornthep Sompornpisut, exRB Pandey, "Conformational Modulation of Transmembrane Segments of a Protein (CorA) By Effective Media", International Journal of Virology & Infectious Diseases, ปีที่ 2, ฉบับที่ 1, กันยายน 2017, หน้า 008-013
2017 inดร.ยงยุทธิ์ มั่นจิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exLimpichaipanit, A., exNgamjarurojana, A., "Isochromatic photoelasticity fringe patterns of PMMA in various shapes and stress applications", 3rd International Conference on Photonics Solutions, ICPS 2017, ปีที่ 10714, พฤศจิกายน 2017
Publish Year National Journal 4
2017 inดร.อธิวัฒน์ บุญมี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วรญา เนื่องมัจฉา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อัมภิกา บุญมี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การปรับปรุงเส้นทางการขนส่งน้ำแข็งเพื่อลดต้นทุนในการขนส่งโดยวิธีการค้นหาค่าที่ดีที่สุดด้วยฝูงอนุภาค", วารสารข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการไทย (Thai Industrial Engineering Network Journal), ปีที่ 3, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2017, หน้า 17-24
2017 exนายภานุพงศ์ ก้านเหลือง, exผศ.ดร.อธิพงศ์ งามจารุโรจน์, exผศ.ดร.อภิชาต ลิมปิชัยพานิช, inนายศักดิ์สิทธิ์ สุขประสงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาผลของตัวทาละลายที่มีต่อสเปคตรัมการวาวแสงในสารละลายสีย้อมวาวแสง", วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา, ปีที่ 22, ฉบับที่ พิเศษ, กันยายน 2017, หน้า 485-492
2017 exผศ.ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์, exนายวิศรุต ศรีนวล, exอ.วรสิทธิ ศรีบุญ, inนายศักดิ์สิทธิ์ สุขประสงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การออกแบบและสร้างชุดทดสอบเพื่อหาค่าการส่งผ่านแสงของพอลิเอทิลีนในงานเกษตรกรรม", วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา, ปีที่ 22, ฉบับที่ พิเศษ, กันยายน 2017, หน้า 520-530
2017 inดร.มาลินี พรหมขัติแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ex Patchanee Tiemkeeree, exSakunrat Chansamon , exChanoknun Thakrabao , inดร.ทรงวุฒิ สุรมิตร, รองศาสตราจารย์, "Theoretical Study on the Structural and Spectroscopic Properties of Cyanine Dyes as Fluorescent Dyes", วารสารสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Journal of Science and Technology Ubon Ratchathani University), ปีที่ 2017, ฉบับที่ Special, พฤศจิกายน 2017, หน้า 42-46

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษาต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 12
2017 inดร.ทองใส จำนงการ, รองศาสตราจารย์, exSupranee Kaewpirom, exAmnuay Wattanakornsiri, exAmpawan Prasert , exPusthira Kaewpijit, "Innovative bio-adsorbent of Poly(vinyl alcohol) blended with Chitosan for heavy metal removal from wastewater", BIT’s 3rd Annual World Congress of Smart Materials-2017 (WCSM-2017), 16 - 18 มีนาคม 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 inนายวิศวัฒน์ สกุลศักดิ์นิมิตร, อาจารย์, inนางสาวเกศริน จันทรสุนทร, อาจารย์, inนางสาวไพลิน ศรีสุรัติสิริ, อาจารย์, inดร.โสภณัฐ คงศรีประพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Using Eichhornia crassipes to adsorb Eriochrome Black T: Equilibrium and Thermodynamic", the Pure and Applied Chemistry International Conference 2017 (PACCON2017) , 2 - 3 กุมภาพันธ์ 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exSawanya Sanguanraksa, exSupichaya Munkong, inดร.ทรงวุฒิ สุรมิตร, รองศาสตราจารย์, inดร.อัญวราภรณ์ สุรมิตร(นิลทะราช), ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "A combined experimental and density functional theory study on structural and photophysical properties of polyaniline nanoparticles (PANi(np))", Pure and applied chemistry international conference 2017 (PACCON), 2 - 3 กุมภาพันธ์ 2017
2017 inดร.มาลินี พรหมขัติแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, inดร.แมทธิว พอล กลีสัน, อาจารย์, "Quantum Chemical Calculations to Predict the LLNA Skin Sensitization Potential for the Azalactones of the Acyl Chemical Domain", Pure and Applied Chemistry International Conference 2017 (PACCON 2017), 2 - 3 กุมภาพันธ์ 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exน.ส.ปลายฝน ภูอยู่เย็น, exน.ส.เสาวลักษณ์ สดชื่น, exพ.ต.ท.หญิง เยาวลักษณ์ เพิ่มพรสกุล, exพ.ต.อ.สมศักดิ์ บุญธีระเลิศ, exพ.ต.ท.ศุภฤกษ์ อาภรณ์รัตน์, inดร.ปัญญา แขน้ำแก้ว, รองศาสตราจารย์, "A Comparative Study of Gunshot Residue Originating from M16 and AK47 Rifles for Forensic Science.", Siam Physics Congress 2017 , 24 - 26 พฤษภาคม 2017, เมือง ระยอง ประเทศไทย
2017 exน.ส.ศยามล แก้วโสภา, inดร.ปัญญา แขน้ำแก้ว, รองศาสตราจารย์, inนายชัยฤกษ์ ตั้งเฮงเจริญ, อาจารย์, inนางสาวดลลักษณ์ มานพ, อาจารย์, "Phase Transition and Electrical Properties of CaCO3 Prepare by Precipitation Method.", Siam Physics Congress 2017, 24 - 26 พฤษภาคม 2017, เมืองระยอง ระยอง ประเทศไทย
2017 inดร.ทองใส จำนงการ, รองศาสตราจารย์, ex Supranee Kaewpirom, exAmnuay Wattanakornsiri, ex Rattanaphol Mongkholrattanasit, "Effect of ZnO Concentration on the Diameter of Electrospun Fibers from Poly(Vinyl Alcohol) Composited with ZnO Nanoparticles", 2017 The ๒nd International Conference on Advanced Functional Materials, 4 - 6 สิงหาคม 2017, los angeles แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
2017 inดร.ธณิศร์ ตั้งเจริญ, รองศาสตราจารย์, inดร.ชนาภา คงมาก, รองศาสตราจารย์, "การย่อยสลายสีย้อมอินทรีย์ด้วยแสงโดยการใช้ผงซิงค์อะลูมิเนต นิกเกิลอะลูมิเนตและคอปเปอร์อะลูมิเนตซึ่งสังเคราะห์ด้วยวิธีการเผาไหม้ของโซลเจลแบบอัตโนมัติ", The 4th International Conference on Advanced Electromaterials (ICAE 2017), 23 พฤศจิกายน 2017, เชจู สาธารณรัฐเกาหลี
2017 inดร.ธณิศร์ ตั้งเจริญ, รองศาสตราจารย์, exดร.วันทนา คล้ายสุบรรณ์, inดร.ชนาภา คงมาก, รองศาสตราจารย์, "การสังเคราะห์และตรวจวิเคราะห์ผงสารประกอบนิกเกิลออกไซด์/สังกะสีออกไซด์ที่มีโครงสร้างแบบเฮทเทอโรด้วยวิธีการเผาไหม้ของโซลเจลแบบอัตโนมัติ", The 4th International Conference on Advanced Electromaterials (ICAE 2017), 23 พฤศจิกายน 2017, เชจู สาธารณรัฐเกาหลี
2017 inดร.ธนบัตร พรมจันทร์, exNarit Funsueb, exผศ.ดร อธิพงศ์ งามจารุโรจน์, "Effect of Nb, Ta and Sb Addition on Structure and Electrical Properties of PZT Ceramics", The First Materials Research Society of Thailand International Conference, 31 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2017, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2017 inนายวิศวัฒน์ สกุลศักดิ์นิมิตร, อาจารย์, "เกมโดมิโนเพื่อการเรียนรู้พันะะโควาเลนท์", ICIE2017 The 3rd International Conference on Innovation in Education, 24 - 25 พฤศจิกายน 2017, พุทธมณฑล นครปฐม ประเทศไทย
2017 inดร.ยงยุทธิ์ มั่นจิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exLimpichaipanit, A., exNgamjarurojana, A., "Isochromatic photoelasticity fringe patterns of PMMA in various shapes and stress applications", 3rd International Conference on Photonics Solutions, ICPS 2017, 8 พฤศจิกายน 2017
Publish Year National Conference 9
2017 exสุปรียา ไพรัตน์, exนุชนันทร์ เอื้อวงศาโรจน์, inนายณรงค์ฤทธิ์ แก้วบรรจักร์, รองศาสตราจารย์, "การปรับปรุงวิธีการหาผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการเบอร์เกอร์", การประชุมวิชาการทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 22 ประจำปี 2560, 2 มิถุนายน 2017, เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
2017 inดร.พงษ์สัญ ประกฤตศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exพัฒนชัย รวิวรรณ, "The natural partial order on variants of linear transformation semigroups", การประชุมวิชาการทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 22 ประจำปี 2560, 3 มิถุนายน 2017, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2017 inนางสาวดลภา พศกชาติ, อาจารย์, inนายอนุสรณ์ มนตรี, อาจารย์, "ระดับความคาดหวังที่ส่งผลต่อลักษณะเป้าหมายใฝ่สัมฤทธิ์ของนักกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่ 29 ชลบุรีเกมส์", ประชุมวิชาการแห่งชาติ สมาคมสุขศึกษา พลศึกาา และสันทนาการแห่งประเทศไทย, 8 - 10 มิถุนายน 2017, สงขลา ประเทศไทย
2017 exNareerat Kamlong, exNichaThiangtrong, inดร.ทองใส จำนงการ, รองศาสตราจารย์, "การเตรียมและการศึกษาสมบัติทางกายภาพของฟิ ล์มพอลิแลคติกแอซิดคอมโพสิตกับซิงค์ออกไซด์", การประชุมวิชาการระดับชาติ “มศว วิจัย” ครั้ง ที่ 10, 20 - 21 กรกฎาคม 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exPusthira Kaewpijit, exAmpawan Prasert , inดร.ทองใส จำนงการ, รองศาสตราจารย์, "ผลกระทบของคาร์บอนนาโนทิวบ์แบบผนังหลายชั้นต่อจลนศาสตร์และกลไกการบวมตัวของคอมโพสิตไฮโดรเจล", นเรศวรวิจัย ครัง้ ที่ 13: วิจัยและนวัตกรรม ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม, 20 - 21 กรกฎาคม 2017, เมือง พิษณุโลก ประเทศไทย
2017 exNaipak Boonjuban, exJiratchaya Sangkhachat, inดร.ทองใส จำนงการ, รองศาสตราจารย์, "อิทธิพลของเส้นใยเซลลูโลสจากหนังสือพิมพ์เหลือใช้ต่อสมบัติเชิงกลของฟิล์มพอลิแลคติกแอซิด", นเรศวรวิจัย ครัง้ ที่ 13: วิจัยและนวัตกรรม ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม, 20 - 21 กรกฎาคม 2017, เมือง พิษณุโลก ประเทศไทย
2017 inดร.ปัญญา แขน้ำแก้ว, รองศาสตราจารย์, inนางสาวดลลักษณ์ มานพ, อาจารย์, inนายชัยฤกษ์ ตั้งเฮงเจริญ, อาจารย์, inนายวรสิทธิ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวศลิษา วังทอง, อาจารย์, inดร.พรรณศักดิ์ เอี่ยมรักษา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of Reaction Temperature on Phase Transitions and Dielectric Property of CaCO3 Prepared by Precipitation Method", การจัดประชุมวิชาการระดับชาติครั้ง ที่ 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา, 31 สิงหาคม 2017, ศรีราชา ชลบุรี ประเทศไทย
2017 exนางสาวสุวิมล คำแสน, inดร.อธิวัฒน์ บุญมี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อัมภิกา บุญมี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประยุกต์ใช้วิธีเชิงพันธุกรรมเพื่อช่วยในการวางแผนเส้นทางการเยี่ยมชมจุดท่องเที่ยวภายใต้เงื่อนไขด้านกรอบเวลา กรณีศึกษา เมืองจำลอง จังหวัดชลบุรี", การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 17, 19 - 23 ตุลาคม 2017, หาดใหญ่ สงขลา ประเทศไทย
2017 exชลธิชา แจ่มนาม, exณัฐวัฒน์ ดำรงค์การพาณิชย์, inดร.ชลดา โกมินทรชาติ, รองศาสตราจารย์, inดร.สุนทรี ขุนทอง, รองศาสตราจารย์, "การปรับปรุงคุณภาพน้า มันทอดใช้แล้วโดยจุลินทรีย์เพ่อื เป็ นวัตถุดิบในการผลิตไบโอดีเซล", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ประจาปีการศึกษา 2560 Innovation & Creativity for Thailand 4.0, 31 สิงหาคม - 1 กันยายน 2017, ชลบุรี ประเทศไทย

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 5 ปีล่าสุด

Year:

<< 20242023201820132010 >>

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2016 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=03&FacultyID=46&SectionID=06&BudgetYear=2017]