ผลงานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา ปี 2016

10

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2016

6

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2016

2

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2016

10

Project

โครงการวิจัย ปี 2016

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2016

6

Award

รางวัล ปี 2016

แนวโน้มผลงานของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (37 คน)
ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2016

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (37 คน)
ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา ปี 2016

Publish Year International Journal 10
2016 inดร.ทองใส จำนงการ, รองศาสตราจารย์, exKritiya Singcharoen, "Towards Novel Adsorbents: The Ratio of PVA/chitosan Blended Hydrogels on the Copper (II) Ion Adsorption", Energy Procedia, ปีที่ 89, ฉบับที่ 2016, มิถุนายน 2016, หน้า 299 -306
2016 inดร.โสภณัฐ คงศรีประพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exTeanchai, K., exHorprathum, M., exChananonnawathorn, C., exEiamchai, P., inดร.วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์, "Effect of annealing temperature on electrochromic properties of tantalum oxide thin films deposited by DC reactive magnetron", Key Engineering Materials, ปีที่ 675-676, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2016, หน้า 221-224
2016 inดร.วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์, exTeanchai, K., exSrisittipokakun, N., exKaewkhao, J., "Effect of CoO addition on the optical and physical properties of silicoborate glasses", Key Engineering Materials, ปีที่ 675-676, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2016, หน้า 318-321
2016 inนางสาวสุนันท์ กิจจารุวรรณกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKhrutto, C., exSompornpisut, Pornthep, exFarmer, B.L., exPandey, R.B., "Asymmetry in structural response of inner and outer transmembrane segments of CorA protein by a coarse-grain model", Journal of Chemical Physics, ปีที่ 145, ฉบับที่ 13, ตุลาคม 2016
2016 exAmnuay Wattanakornsiri, exSampan Tongnunui, inดร.ทองใส จำนงการ, รองศาสตราจารย์, exClaudio Migliaresi, "Biocomposites Based on Thermoplastic Starch Reinforced with Recycled Paper Cellulose Fibers", Applied Mechanics and Materials, ปีที่ 2016, ฉบับที่ 855, สิงหาคม - ตุลาคม 2016, หน้า 126-130
2016 inดร.ยงยุทธิ์ มั่นจิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายศักดิ์สิทธิ์ สุขประสงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exผศ.ดร.อภิชาต ลิมปิชัยพาณิช, exผศ.ดร.อธิพงศ์ งามจารุโรจน์, "Study of Stress Distribution in Homogeneous Plastic by Photoelastic Analysis System", Key Engineering Materials, ปีที่ 2016, ฉบับที่ 675-676, มกราคม 2016, หน้า 708-711
2016 inดร.ยงยุทธิ์ มั่นจิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายศักดิ์สิทธิ์ สุขประสงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exผศ.ดร.อภิชาต ลิปิชัยพานิช, exผศ.ดร.อธิพงศ์ งามจารุโรจน์, "Investigation of Fringe Pattern Distribution in Circular Disk by Reflection Polariscope Technique", Applied Mechanics and Materials, ปีที่ 848, ฉบับที่ -, กรกฎาคม 2016, หน้า 68-71
2016 inนายศักดิ์สิทธิ์ สุขประสงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ยงยุทธิ์ มั่นจิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exผศ.ดร.อภิชาต ลิมปิชัยพานิช, exผศ.ดร.อธิพงศ์ งามจารุโรจน์, "Inner Filter Effect on Fluorescence Dyes Spectra in Methanol Solution", Key Engineering Materials, ปีที่ 675-676, ฉบับที่ -, มกราคม 2016, หน้า 704-707
2016 exKlinsupa, W, inดร.ศาลักษณ์ พรรณศิริ, exThongpradis, P, inดร.บุษบา ยงสมิทธ์, ศาสตราจารย์, inดร.เจษฎา โพธิรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Enhancement of yellow pigment production by intraspecific protoplast fusion of Monascus spp. yellow mutant (ade(-)) and white mutant (prototroph)", JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY, ปีที่ 217, มกราคม 2016, หน้า 62-71
2016 inนางนภัสวรรณ์ ชำนาญเวช (หัตถกิจพาณิชกุล), อาจารย์, "Asymmetric Hydrogenation of Allylic Alcohols Using Ir?N,PComplexes", ACS Catalysis, ปีที่ 6, ฉบับที่ 12, ตุลาคม 2016, หน้า 8342-8349

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษาต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 3
2016 inดร.ชลดา โกมินทรชาติ, รองศาสตราจารย์, inดร.สถาพร เชื้อเพ็ง, รองศาสตราจารย์, "Emission Control and Performance Calibration for Bioethanol Based Fuel Combustion in Spark Ignition Engines under Idle and Low Load Conditions", 24th European Biomass Conference & Exhibition, 6 - 9 มิถุนายน 2016, Amsterdam ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
2016 exChuleeporn Ngernnak, inดร.สุวพร เหลืองขมิ้น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ex Aroonchai Saiai, "Chemical constituents and anti-benign prostatic hyperplasia activity of the extracts from the stems of Uvaria rufa", pure and applied chemistry international conference 2016 (PACCON 2016) 9-11 february 2016, page 1050-1053, 9 - 11 กุมภาพันธ์ 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exAmnuay Wattanakornsiri, exSampan Tongnunui, inดร.ทองใส จำนงการ, รองศาสตราจารย์, exClaudio Migliaresi, "Biocomposites Based on Thermoplastic Starch Reinforced with Recycled Paper Cellulose Fibers", URU International Conference on Science and Technology 2016, 1 - 2 สิงหาคม 2016, อุตรดิตถ์ ประเทศไทย
Publish Year National Conference 3
2016 exอัมพวัน ประเสริฐ, exภัสฐิราแก้วพิจิตร, exอำนวย วัฒนกรสิริ, inดร.ทองใส จำนงการ, รองศาสตราจารย์, "อิทธิพลของสารเชื่อมขวางต่อจลนศาสตร์และกลไกการบวมตัวของพอลิไวนิลแอลกอฮอล์ไฮโดรเจล", The 39th National Graduate Research Conference, 30 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2016, สมุทรปราการ ประเทศไทย
2016 exภัสฐิรา แก้วพิจิตร, exอัมพวัน ประเสริฐ, inดร.ทองใส จำนงการ, รองศาสตราจารย์, "ผลของอุณหภูมิต่อจลนศาสตร์ของพฤติกรรมการบวมตัวของพอลิไวนิลแอลกอฮอล์ไฮโดรเจล", The 39th National Graduate Research Conference, 30 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2016, สมุทรปราการ ประเทศไทย
2016 exอ.ดร.อธิวัฒน์ บุญมี, inดร.วรญา เนื่องมัจฉา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อัมภิกา บุญมี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การปรับปรุงเส้นทางการขนส่งน้ำแข็งเพื่อลดต้นทุนในการขนส่งโดยวิธีการค้นหาค่าที่ดีที่สุดด้วยฝูงอนุภาค", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ. 2559, 7 - 8 กรกฎาคม 2016, ขอนแก่น ประเทศไทย

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 5 ปีล่าสุด

Year:

<< 20242023201820132010 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=03&FacultyID=46&SectionID=06&BudgetYear=2016]