ผลงานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา ปี 2014

10

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2014

19

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2014

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2014

14

Project

โครงการวิจัย ปี 2014

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2014

2

Award

รางวัล ปี 2014

แนวโน้มผลงานของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (37 คน)
ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2014

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (37 คน)
ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา ปี 2014

Publish Year International Journal 10
2014 inดร.มาลินี พรหมขัติแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ทรงวุฒิ สุรมิตร, รองศาสตราจารย์, inดร.ธิตินันท์ กาพย์เกิด, รองศาสตราจารย์, exSupason Wanichwecharungruang, exEhara, Masahiro, inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, "Photophysical properties and photochemistry of substituted cinnamates and cinnamic acids for UVB blocking: Effect of hydroxy, nitro, and fluoro substitutions at ortho, meta, and para positions", Photochemical and Photobiological Sciences, ปีที่ 13, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2014, หน้า 583-594
2014 inดร.ทองใส จำนงการ, รองศาสตราจารย์, exDr. Amnuay Wattanakornsiri, exDr. Piyada Wachirawongsakorn, exAsst. Prof. Dr. Supranee Kaewpirom, "Effects of crosslinking degree of poly(vinyl alcohol) hydrogel in aqueous solution: kinetics and mechanism of copper(II) adsorption", Polymer Bulletin, ปีที่ 71, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2014, หน้า 1081-1100
2014 inดร.ทองใส จำนงการ, รองศาสตราจารย์, exKrittiya KANTAROT, exKitiya NIEMTANG, inดร.ภ.พึ่งบุญ ปานศิลา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exAmnuay Wattanakornsiri, "Kinetics and mechanism of adsorptive removal of copper from aqueous solution with poly(vinyl alcohol) hydrogel", Transactions of Nonferrous Metals Society of China, ปีที่ 24, ฉบับที่ 10, พฤศจิกายน 2014, หน้า 3386-3393
2014 exKangvansura, Praewpilin, exSchulz, Hans, inดร.อัญวราภรณ์ สุรมิตร(นิลทะราช), ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPoo-arporn, Yingyot, inดร.พินทุ์สุดา วีรวัฒน์, รองศาสตราจารย์, inดร.อรรถธีรา วรยิ่งยง, รองศาสตราจารย์, "Reduced cobalt phases of ZrO2 and Ru/ZrO2 promoted cobalt catalysts and product distributions from Fischer-Tropsch synthesis", MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING B-ADVANCED FUNCTIONAL SOLID-STATE MATERIALS, ปีที่ 190, ธันวาคม 2014, หน้า 82-89
2014 inนายภุชงค์ สัพประทัศเสวี, อาจารย์, inนางสาวปรียาวัลย์ คูหา, อาจารย์, exPeerapon Pudtuan, "Embedded Wireless Automatically Watering Plants Using UAV", Applied Mechanics and Materials, ปีที่ 2015, ฉบับที่ 752-753, ธันวาคม 2014 - ธันวาคม 2015, หน้า 961-966
2014 inนายภุชงค์ สัพประทัศเสวี, อาจารย์, inดร.วรสิทธิ ศรีบุญ, อาจารย์, inกฤตณกร อิศวโสภณ, อาจารย์, "Automated Car Parking Authentication System Using NFC and Public Key Cryptography Based on Android Phone", Applied Mechanics and Materials, ปีที่ 2015, ฉบับที่ 752-753, ธันวาคม 2014 - ธันวาคม 2015, หน้า 1006-1009
2014 inดร.ธนบัตร พรมจันทร์, inนายศักดิ์สิทธิ์ สุขประสงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exLadapak Chumprasert, exAthipong Ngamjarurojana, "Effect of PZN Addition on Piezoelectric and Ferroelectric Propertiesof Pb(Zr1/2Ti1/2)O3 Ceramics", Advanced Materials Research, ปีที่ 2014, ฉบับที่ 936, มิถุนายน 2014, หน้า 101-104
2014 exThunnaree S., inดร.วิเชียร กิจปรีชาวนิช, รองศาสตราจารย์, inดร.บุษบา ยงสมิทธ์, ศาสตราจารย์, "Growth, Glucoamylase, Pigments and Monacolin K Production on Rice Solid Culture in Flask and Koji Chamber Using Monascus sp KB9", Chiang Mai Journal of Science , ปีที่ 41, ฉบับที่ 5.1, ตุลาคม 2014, หน้า 1044-1057
2014 exKensaku Kanomata, inดร.ภ.พึ่งบุญ ปานศิลา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exBashir Ahmmad, exShigeru Kubota, exK. Hirahara, exFumihiko Hirose, "Infrared study on room-temperature atomic layer deposition of TiO2 using tetrakis(dimethylamino)titanium and remote-plasma-excited water vapor", Applied Surface Science, ปีที่ 308, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2014, หน้า 328-332
2014 inดร.ทองใส จำนงการ, รองศาสตราจารย์, exRyo Shirota, exSathish K. Sukumaran, exMasataka Sugimoto, exKiyohito Koyama, "Effect of ZnO nanoparticles on the electrospinning of poly(vinyl alcohol) from aqueous solution: influence of particle size", Polymer Engineering and Science, ปีที่ 54, ฉบับที่ 9, กันยายน 2014, หน้า 1969-1975

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษาต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 17
2014 inนายภุชงค์ สัพประทัศเสวี, อาจารย์, exNarongrit Janthong, inนางสาวปรียาวัลย์ คูหา, อาจารย์, exนาวสาวจันจิฬา ชินโท, "การศึกษาการอ่านข้อมูลจากรหัสแท่งสองมิติชนิด HC2D barcode แบบเรียลไทม์ โดยใช้กล้องโทรศัพท์มือถือแบบฝัง", The 11th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE 2014) , 16 พฤษภาคม 2014, พัทยา อื่นๆ ประเทศไทย
2014 inนายภุชงค์ สัพประทัศเสวี, อาจารย์, exTanabat Promjun, inดร.วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์, inดร.วรสิทธิ ศรีบุญ, อาจารย์, "การศึกษาและพัฒนาการยืนยันตัวตนของนิสิตเพื่อใช้ในการเช็คเวลาเข้าเรียนโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี NFC ร่วมกับกล้องดิจิทัลแบบฝังบนโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน", ICISA 2014 (International Conference on Information Science & Applications), 7 - 9 พฤษภาคม 2014, Seoul สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี
2014 inดร.สถาพร เชื้อเพ็ง, รองศาสตราจารย์, inดร.ชลดา โกมินทรชาติ, รองศาสตราจารย์, "Waste Cooking Oil Based Biodiesel Application in Agricultural Diesel Engine", 22nd European Biomass Conference and Exhibition (EU BC&E 2014), 23 - 26 มิถุนายน 2014, Hamburg สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
2014 exPromjun, T., inนายศักดิ์สิทธิ์ สุขประสงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exChumprasert, L., exNgamjarurojana, A., "Effect of PZN addition on piezoelectric and ferroelectric properties of Pb(Zr1/2Ti1/2)O3 ceramics", International Conference on Materials Science and Engineering Technology, 28 มิถุนายน 2014, Shanghai; China อื่นๆ ประเทศไทย
2014 exสุวรรณี ศรียาบ, inดร.อัญวราภรณ์ สุรมิตร(นิลทะราช), ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, inดร.ทรงวุฒิ สุรมิตร, รองศาสตราจารย์, "Structural and Electronics Photophysical Properties of 3,6-Carbazole-Based: A Combined Theoretical and Experimental Study", 2014 Asia Conference on Nanoscience and Nanotechnology , 26 - 29 ตุลาคม 2014, เจจู สาธารณรัฐเกาหลี
2014 inดร.วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์, exN.Witit-anunb, exอรรถพล เชยศุภเกต, exธนัสถา รัตนะ, "Physical properties of Organic Film Prepared from Cellulose", 6 th International Science, Social Science, Engineering and Energy Conference 2014, 17 - 19 ธันวาคม 2014, อ เมือง อุดรธานี ประเทศไทย
2014 exกัลยกร เทียนชัย, inดร.วรสิทธิ ศรีบุญ, อาจารย์, inดร.วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์, "Physical and Thermal Properties of Soil in Cassava Cropping area from Chachoengsao Province", 6 th International Science, Social Science, Engineering and Energy Conference 2014, 17 - 19 ธันวาคม 2014, อ เมือง อุดรธานี ประเทศไทย
2014 exกัลยกร เทียนชัย, inดร.โสภณัฐ คงศรีประพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์, "Physical and Thermal properties of soil in Paddy Rice Fields area from Chachoengsao Province", 6 th International Science, Social Science, Engineering and Energy Conference 2014, 17 - 19 ธันวาคม 2014, อ เมือง อุดรธานี ประเทศไทย
2014 exกัลยกร เทียนชัย, inนางสาวเกศริน จันทรสุนทร, อาจารย์, exA.Choeysuppaket, inดร.วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์, "Sorption od Zn(II) from Aqueous Solution by Amusium Pleuronectes Shell", 6 th International Science, Social Science, Engineering and Energy Conference 2014, 17 - 19 ธันวาคม 2014, อ เมือง อุดรธานี ประเทศไทย
2014 exกัลยกร เทียนชัย, exA.Choeysuppaket, inดร.วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์, "Study of the Sorption of Cu(II) from Aqueous Solution Using Paphia Undulate Shell", 6 th International Science, Social Science, Engineering and Energy Conference 2014, 17 - 19 ธันวาคม 2014, อ เมือง อุดรธานี ประเทศไทย
2014 exกัลยกร เทียนชัย, exS.Chaikhun, exN.Witit-anun, inดร.วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์, exT.Ratana, "Physical and Morphological Analysis of Chitosan Film", 6 th International Science, Social Science, Engineering and Energy Conference 2014, 17 - 19 ธันวาคม 2014, อ เมือง อุดรธานี ประเทศไทย
2014 inนายจเรวัตร จักรมุณี, exPornthep Sompornpisut, "STRUCTURE MODEL AND DYNAMICS INVESTIGATION OF MscL IN INTERMEDIATE STATE USING EPR DATA AND MD SIMULATIONS.", 7th AOHUPO Congress/ 9th Intl Symposium, 6 - 8 สิงหาคม 2014, สาธารณรัฐทาจิกิสถาน
2014 inนายภุชงค์ สัพประทัศเสวี, อาจารย์, inดร.ธนบัตร พรมจันทร์, "Attendance System Using NFC Technology and Embedded Camera Device on Mobile Phone", Information Science and Applications (ICISA), 2014 International Conference on, 6 - 9 พฤษภาคม 2014, สาธารณรัฐคีร์กิซ
2014 exผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อธิพงศ์ งามจารุโรจน์, inดร.ธนบัตร พรมจันทร์, exดร. อภิชาติ ลิมปิชัยพาณิชย์, "ผลของสนามแม่เหล็กภายนอกที่มีต่อไดอิเล็กทริกสเปกโตสโคปีของเซรามิก PZT", 2014 International Conference on Materials Science and Engineering Technology (MSET 2014), 28 - 29 มีนาคม 2014, สาธารณรัฐประชาชนจีน
2014 inนายศักดิ์สิทธิ์ สุขประสงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธนบัตร พรมจันทร์, exดร. คมสันติ โชคถวาย, exผู้ช่วยศาสตราจารย์ อธิพงศ์ งามจารุโรจน์, "การศึกษาสเปกตราการเรืองแสงของสีย้อมเรืองแสง", 2014 International Conference on Materials Science and Engineering Technology (MSET 2014), 28 - 29 มีนาคม 2014, เซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน
2014 inดร.ทองใส จำนงการ, รองศาสตราจารย์, exSathish K. Sukumaran, exMasataka Sugimoto, exTomijiro Hara, exYumiko Takatsuka, exKiyohito Koyama, "Poly(vinyl alcohol)/Zinc oxide nanoparticle hybrid electrospun fiber mats for antibacterial dressings", The International Symposium on Fiber Science and Technology 2014 (ISF 2014), 28 กันยายน - 1 ตุลาคม 2014, ญี่ปุ่น
2014 inดร.ทองใส จำนงการ, รองศาสตราจารย์, exSathish K. Sukumaran, exMasataka Sugimoto, exTomijiro Hara, exYumiko Takatsuka, exKiyohito Koyama, "Antibacterial response of PVA/ZnO nanoparticle electrospun fiber mats against Gram-negative and Gram-positive bacteria", The 66th annual meeting of the Society for Biotechnology 2014, 9 - 11 กันยายน 2014, ญี่ปุ่น
Publish Year National Conference 2
2014 exโอภาส วงษ์ธันยประเสริฐ, exกัลยกร เทียนชัย, inดร.วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์, inดร.โสภณัฐ คงศรีประพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอรรถพล เชยศุกเกตุ, "Analysis of Physical and Chemical Properties of Soil from Paddy Rice Fields: A Case Study in Chachoengsao Province", 1st Engineering Physics Conference , 25 กรกฎาคม 2014, กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exกัลยกร เทียนชัย, inดร.วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์, inดร.วรสิทธิ ศรีบุญ, อาจารย์, "Physical and Chemical Properties of Mineral in Soils of Cassava Cropping Area: A Case Study in Chachoengsao Province", 1 st Engineering Physics Conference, 25 กรกฎาคม 2014, กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 5 ปีล่าสุด

Year:

<< 20242023201820132010 >>

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2016 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=03&FacultyID=46&SectionID=06&BudgetYear=2014]