ผลงานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา ปี 2013

21

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2013

22

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2013

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2013

23

Project

โครงการวิจัย ปี 2013

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2013

7

Award

รางวัล ปี 2013

แนวโน้มผลงานของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (37 คน)
ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2013

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (37 คน)
ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา ปี 2013

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2013
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (37 คน)
ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา ปี 2013
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

Publish Year International Journal 19
2013 inดร.สุธาสินี กิตยาการ, รองศาสตราจารย์, inดร.อรรถธีรา วรยิ่งยง, รองศาสตราจารย์, inดร.อัญวราภรณ์ สุรมิตร(นิลทะราช), ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSmith, M.F., "Ce-doped nanoparticles of TiO2: Rutile-to-brookite phase transition and evolution of Ce local-structure studied with XRD and XANES", Materials Chemistry and Physics, ปีที่ 139, ฉบับที่ 2-3, พฤษภาคม 2013, หน้า 543-549
2013 inดร.วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์, inนายอนุสรณ์ มนตรี, อาจารย์, exกัลยกร เทียนชัย, "Preparation and Characterization the cheap mineral (Calcium carbonate): The Preliminary survey in the natural material", Advance Materials Research , ปีที่ 770, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2013, หน้า 303-306
2013 inดร.วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์, inนางสาวปรียาวัลย์ คูหา, อาจารย์, inดร.โสภณัฐ คงศรีประพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Crystalline monitoring of Oxide Compound : The case Study of Influence from heat treatment", Advance Materials Research , ปีที่ 770, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2013, หน้า 311-314
2013 inดร.วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์, exJakrapong kaewkhao, "Effects of Ni2+ ions on Soda Lime silicate glasses", Advance Materials Research , ปีที่ 770, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2013, หน้า 307-310
2013 inดร.วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์, exJakrapong kaewkhao, exกัลกร เทียนชัย, "Effect of Heat treatment on the phase transformation of hard clam shell", Advance Materials Research , ปีที่ 770, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2013, หน้า 76-79
2013 inดร.วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์, exNirun Witit-anun, inนางสาวสุรีย์ ทองวณิชนิยม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Growth of Anatase TiO2 Thin Film for Photokilling of Bacteria by DC Reactive Magnetron Sputtering Technique", Advance Materials Research, ปีที่ 770, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2013, หน้า 173-176
2013 inดร.ภ.พึ่งบุญ ปานศิลา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนิรันดร์ วิทิตอนันต์, exสุรสิงห์ ไชยคุณ, "Effect of Oxygen Partial Pressure on the Morphological Properties and the Photocatalytic Activities of Titania Thin Films on Unheated Substrates by Sputtering Deposition Method", Advanced Materials Research, ปีที่ 770, ฉบับที่ 2013, กุมภาพันธ์ 2013, หน้า 18-21
2013 exPoch-Chongdach, K., exKaewkhao, J., inดร.วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์, exTeanchai, K., exLimsuwan, P., exKirdsiri, K., "The effect of heat-treatment on the phase transformation of hard clam shell", Advanced Materials Research, ปีที่ 770, กุมภาพันธ์ 2013, หน้า 76-79
2013 inดร.บุษบา ยงสมิทธ์, ศาสตราจารย์, exThongpradis, P., exKlinsupa, W., inดร.วิษฐิดา จันทราพรชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์, "Fermentation and quality of yellow pigments from golden brown rice solid culture by a selected Monascus mutant", Applied Microbiology and Biotechnology, ปีที่ 97, ฉบับที่ 20, ตุลาคม 2013, หน้า 8895-8902
2013 inดร.วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์, inนางสาวเกศริน จันทรสุนทร, อาจารย์, exTeanchai, K., "Physical and thermal properties of chitosan", , ปีที่ 979, ธันวาคม 2013, หน้า 315-318
2013 exsiprom, W., exTeanchai, K., inดร.โสภณัฐ คงศรีประพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKaewkhao, J., exSangwaranatee, N., "Physical and chemical properties of mineral in soils of cassava cropping area: A case study in chonburi province", , ปีที่ 979, ธันวาคม 2013, หน้า 440-443
2013 inดร.วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์, inดร.โสภณัฐ คงศรีประพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exTeanchai, K., "Thermal and structural of methyl cellulose", , ปีที่ 979, ธันวาคม 2013, หน้า 307-310
2013 inดร.วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์, exTeanchai, K., "Antibacterial effects of oxide compound: The case study of agricultural waste material", , ปีที่ 979, ธันวาคม 2013, หน้า 327-330
2013 inดร.วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์, inนางสาวปรียาวัลย์ คูหา, อาจารย์, inดร.โสภณัฐ คงศรีประพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exTeanchai, K., "Effect of heat treatment on phase-formation behavior of agricultural material", , ปีที่ 979, ธันวาคม 2013, หน้า 323-326
2013 inดร.วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์, inดร.โสภณัฐ คงศรีประพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exTeanchai, K., "Chitosan based film: Structural and mechanical properties", , ปีที่ 979, ธันวาคม 2013, หน้า 311-314
2013 inดร.วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์, inนางสาวปรียาวัลย์ คูหา, อาจารย์, inดร.โสภณัฐ คงศรีประพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exTeanchai, K., "Studying methylcellulose-base edible films properties by XRD, EDXRF and FTIR", , ปีที่ 979, ธันวาคม 2013, หน้า 319-322
2013 inดร.วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์, exTeanchai, K., exKirdsiri, K., exKaewkhao, J., "Characterization of calcium hydroxide derived from waste eggshell upon moisture effect", , ปีที่ 979, ธันวาคม 2013, หน้า 435-439
2013 inดร.ธนบัตร พรมจันทร์, exผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อธิพงศ์ งามจารุโรจน์, exศาสตราจารย์ ดร. สุพล อนันตา, exดร. คมสัยติ โชคถวาย, exดร. อภิชาติ ลิมปิชัยพาณิชย์, "ผลชองการเติม La2o3 ที่มีต่อสมบัติทางไฟฟ้าของเซรามิกที่มี PZN-PZT เป็นองค์ประกอบหลัก", Ferroelectrics, ปีที่ 2013, ฉบับที่ 457, มกราคม 2013, หน้า 9-15
2013 inดร.ทองใส จำนงการ, รองศาสตราจารย์, exRyo Shirota, exSathish K. Sukumaran, exMasataka Sugimoto, exKiyohito Koyama, "Controlling fiber diameter for antibacterial dressings", SPE Research Online, ปีที่ 2013, ฉบับที่ 1, พฤศจิกายน 2013
Publish Year National Journal 2
2013 exณัฎฐณิชา โภคผล, exวิภาวี ศิริมาก, exสัมพันธ์ ทองหนูนุ้ย, inดร.ทองใส จำนงการ, รองศาสตราจารย์, exอำนวย วัฒนกรสิริ, "สถานการณ์ระดับเสียงและแนวทางการจัดการมลพิษทางเสียงจากการจราจรในเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์", วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์, ปีที่ 7, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม 2013 - มกราคม 2014, หน้า 1-11
2013 inนายมหาลาภ ป้อมสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาความคาดหวังและสภาพที่เป็นจริงของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ที่มีต่อการเรียนการสอนวิชาวอลเลย์บอล ปีการศึกษา 2556", วารสารคณะพลศึกษา ม.ศรีนครินทรวิโรฒ, ปีที่ 16, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2013

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษาต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 21
2013 inดร.ชลดา โกมินทรชาติ, รองศาสตราจารย์, inนายเกริก วงศ์สอนธรรม, อาจารย์, inดร.สุนทรี ขุนทอง, รองศาสตราจารย์, "Chemical Compositions of Rainwater Nearby Industrial Site in Eastern Thailand from October 2009 to September 2010", The second EnvironmentAsia International Conference on "Human Vulnerability and Global Environmental Change", 15 - 17 พฤษภาคม 2013, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2013 inนางสาวสุรีย์ ทองวณิชนิยม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exP. Swwangwong, exD. Manop, inดร.วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์, exA. Buranawong, exS. Chaiyakun, exNirun Witi-anun, "Growth of Anatase TiO2 Thin Film for Photokilling of Bacteria by DC Reactive magentron Sputtering Technique", he 2013 International Conference on Applied Physics and Material Applications (ICAPMA2013), 20 - 22 กุมภาพันธ์ 2013, ชะอำ เพชรบุรี ประเทศไทย
2013 exK. Pochchongdach , exJakrapong kaewkhao, inดร.วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์, exกัลยกร เทียนชัย, exP. Limsuwan, ex๋K. Kirdsiri, "The effect of heat treatment on the phase transformation of hard clam shell", the 2013 International Conference on Applied Physics and Material Applications (ICAPMA2013), 20 - 22 กุมภาพันธ์ 2013, ชะอำ เพชรบุรี ประเทศไทย
2013 inดร.วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์, exกัลยกร เทียนชัย, exO. Chaemlek, exS. Sukthirom, exY. Ruangtaweep, exJakrapong kaewkhao, "Effect of Ni2+ ions on soda lime silicate glasses", the 2013 International Conference on Applied Physics and Material Applications (ICAPMA2013), 20 - 22 กุมภาพันธ์ 2013, ชะอำ เพชรบุรี ประเทศไทย
2013 inนางสาวปรียาวัลย์ คูหา, อาจารย์, exกัลยกร เทียนชัย, inดร.โสภณัฐ คงศรีประพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์, "The crystalline monitoring of oxide compound:the case study of influence from heat treatment", the 2013 International Conference on Applied Physics and Material Applications (ICAPMA2013), 20 - 22 กุมภาพันธ์ 2013, ชะอำ เพชรบุรี ประเทศไทย
2013 inนายอนุสรณ์ มนตรี, อาจารย์, exกัลกร เทียนชัย, inดร.วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์, "Preparation and Characterization the cheap mineral (calcium carbonate): the Preliminary survey in the natural material", the 2013 International Conference on Applied Physics and Material Applications (ICAPMA2013), 20 - 22 กุมภาพันธ์ 2013, ชะอำ เพชรบุรี ประเทศไทย
2013 exTongwanichniyom, S., inดร.วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์, exManop, D., exBuranawong, A., exKaewkhao, J., exWitit-Anun, N., "Growth of anatase TiO2 thin film for photokilling of bacteria by DC reactive magnetron sputtering technique", 2013 International Conference on Applied Physics and Material Applications, ICAPMA2013, 20 กุมภาพันธ์ 2013
2013 inดร.วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์, exTeanchai, K., exChaemlek, O., exSukphirom, S., exRuangtaweep, Y., exSrisittipokakun, N., exKaewkhao, J., "Effects of Ni2+ ions on soda lime silicate glasses", 2013 International Conference on Applied Physics and Material Applications, ICAPMA2013, 20 กุมภาพันธ์ 2013
2013 inดร.โสภณัฐ คงศรีประพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exK. Teanchai, inดร.วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์, "Thermal and Structural of Methyl Cellulose", 5th International Science, Social Science, Engineering and Energy Conferrence 2013, 18 - 20 ธันวาคม 2013, เมือง กาญจนบุรี ประเทศไทย
2013 inนางสาวเกศริน จันทรสุนทร, อาจารย์, exK. Teanchai, inดร.วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์, "Physical and Thermal Properties of Chitosan", 5 th International Science, Social Science, Engineering and Energy Conference 2013, 18 - 20 ธันวาคม 2013, เมือง กาญจนบุรี ประเทศไทย
2013 inดร.โสภณัฐ คงศรีประพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exK.Teanchai, inดร.วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์, "Chitosan Based Film : Structural and Mechanical Properties", 5 th International Science, Social Science, Engineering and Energy Conference 2013, 18 - 20 ธันวาคม 2013, เมือง กาญจนบุรี ประเทศไทย
2013 inนางสาวปรียาวัลย์ คูหา, อาจารย์, exกัลยากร เทียนชัย, inดร.โสภณัฐ คงศรีประพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์, "Studying Methylcellulose-base Edible Films Properties by XRD EDXRF and FTIR", 5 th International Science, Social Science, Engineering and Energy Conference 2013, 18 - 20 ธันวาคม 2013, เมือง กาญจนบุรี ประเทศไทย
2013 inนางสาวปรียาวัลย์ คูหา, อาจารย์, exกัลยากร เทียนชัย, inดร.โสภณัฐ คงศรีประพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์, "Effect of Heat Treatment on Phase formation Behavior of Agricultural material", 5 th International Science, Social Science, Engineering and Energy Conference 2013 , 18 - 20 ธันวาคม 2013, เมือง กาญจนบุรี ประเทศไทย
2013 exกัลยากร เทียนชัย, inดร.วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์, "Antibacterial Effects of Oxide Compound: The Case Study of Agrilcultural Waste Material", 5 th International Science, Social Science, Engineering and Energy Conference 2013, 18 - 20 ธันวาคม 2013, เมือง อื่นๆ ประเทศไทย
2013 exSirirat Kosolwach, inดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์, inดร.อิสริยา วุฒิสินธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.บุษบา ยงสมิทธ์, ศาสตราจารย์, inดร.นนทวิทย์ อารีย์ชน, รองศาสตราจารย์, "Effect of Mona Rice on Coloration, Growth and Cholesterol of Pacific White Shrimp Litopenaeus vannamei Boone.", 3rd International Fieheries symposium, 29 พฤศจิกายน 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 exกัลยกร เทียนชัย, exKeerati Kirdsiri, exJakrapong kaewkhao, inดร.วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์, "Comparing Thermal Transformation of Crystalline in Calcium carbonate Structural", The 2nd Annual PSU PHUKET International Conference 2013, 14 - 15 พฤศจิกายน 2013, กระทู้ ภูเก็ต ประเทศไทย
2013 exsiprom, W., exTeanchai, K., inดร.โสภณัฐ คงศรีประพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKaewkhao, J., exSangwaranatee, N., "Physical and chemical properties of mineral in soils of cassava cropping area: A case study in chonburi province", , 18 ธันวาคม 2013
2013 inดร.วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์, exTeanchai, K., "Antibacterial effects of oxide compound: The case study of agricultural waste material", , 18 ธันวาคม 2013
2013 inดร.วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์, exTeanchai, K., exKirdsiri, K., exKaewkhao, J., "Characterization of calcium hydroxide derived from waste eggshell upon moisture effect", , 18 ธันวาคม 2013
2013 exRyo Shirota, inดร.ทองใส จำนงการ, รองศาสตราจารย์, exSathish K. Sukumaran, exMasataka Sugimoto, exKiyohito Koyama, "Effect of cross-linker agent on fiber forming by emulsion electrospinning.", The 13rd Polymer Processing Symposia, 7 - 8 พฤศจิกายน 2013, ญี่ปุ่น
2013 inดร.ทองใส จำนงการ, รองศาสตราจารย์, exRyo Shirota, exSathish K. Sukumaran, exMasataka Sugimoto, exKiyohito Koyama, "Effect of ZnO nanoparticles on the electrospinning of poly(vinyl alcohol) from aqueous solution: influence of particle size", The 61st Rheology Symposium, 24 - 26 กันยายน 2013, ญี่ปุ่น
Publish Year National Conference 1
2013 inดร.วรสิทธิ ศรีบุญ, อาจารย์, exกิตติกร สาสุจิตต์, exวริศศระ ฟ้าอรุณ, inดร.สุชัย ตนัยอัชฌาวุฒ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประเมินศักยภาพพลังงานลมจากข้อมูลสถานีตรวจวัดอุตุนิยมวิทยามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา", การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6, 13 - 15 พฤศจิกายน 2013, มหาสารคาม ประเทศไทย

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2016 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=03&FacultyID=46&SectionID=06&BudgetYear=2013]