ผลงานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา ปี 2012

9

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2012

10

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2012

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2012

7

Project

โครงการวิจัย ปี 2012

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2012

4

Award

รางวัล ปี 2012

แนวโน้มผลงานของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (37 คน)
ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2012

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (37 คน)
ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา ปี 2012

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2012
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (37 คน)
ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา ปี 2012
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

Publish Year International Journal 7
2012 inดร.วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์, exK. Kirdsiri, exJ. Kaewkhao, inนางนภัสวรรณ์ ชำนาญเวช (หัตถกิจพาณิชกุล), อาจารย์, exA. Choeysuppaket, exP. Limsuwan, "structural and textural of marine mollusc shell", Advance materials research, ปีที่ 506, ฉบับที่ -, เมษายน 2012, หน้า 363-366
2012 inดร.ทองใส จำนงการ, รองศาสตราจารย์, exDr. Amnuay Wattanakornsiri, inดร.ภ.พึ่งบุญ ปานศิลา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exP. Pungboon Pansila, exProf. Claudio Migliaresi, exAssist. Prof. Dr. Supranee Kaewpirom, "Effect of Poly(vinyl alcohol)/Chitosan Ratio on Electrospun-Nanofiber Morphologies", Advanced Materials Research, ปีที่ 463-464, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2012, หน้า 734-738
2012 inดร.ภ.พึ่งบุญ ปานศิลา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNirun Witit-anun, inดร.ทองใส จำนงการ, รองศาสตราจารย์, exSurasing Chaiyakun, "Preparation of Pure Anatase TiO2 Thin Films by DC Sputtering Technique: Study on the Effect of Oxygen Partial Pressure", Advanced Materials Research, ปีที่ 463-464, ฉบับที่ 2, มกราคม - เมษายน 2012, หน้า 1419-1419
2012 inดร.สุรีรัตน์ อารีรักษ์สกุล ก้องโลก, อาจารย์, exผศงดร.นพรัตน์ โพธิ์ชัย, "A Numerical Treatment of Smoke Dispersion Model from Three Sources Using Fractional Step Method", Adv. Studies Theor. Phys., ปีที่ 6, ฉบับที่ 5-8, พฤษภาคม - สิงหาคม 2012, หน้า 217-223
2012 inดร.วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์, inนางสาวปรียาวัลย์ คูหา, อาจารย์, "the computational studies on molluscan shells", procedia engineering, ปีที่ 32, ฉบับที่ 32, กุมภาพันธ์ 2012, หน้า 1119-1122
2012 inดร.วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์, exN. Chumnanveja, exA. Choeysuppaketb, exP. Limsuwan, "A biomonitoring study: trace metal elements in perna viridis shell", procedia engineering, ปีที่ 32, ฉบับที่ 32, กุมภาพันธ์ 2012, หน้า 1123-1126
2012 inดร.อัญวราภรณ์ สุรมิตร(นิลทะราช), ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุธาสินี กิตยาการ, รองศาสตราจารย์, inดร.อรรถธีรา วรยิ่งยง, รองศาสตราจารย์, inดร.จิรโรจน์ ต.เทียนประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exW. Klysubun, exP. songsiriritthigul, exS. Limpijumnong, "Structural characterizations of sol-gel synthesized TiO2 and Ce/TiO2 nanostructures", Physica B: Condensed Matter, ปีที่ 407, ฉบับที่ 15, สิงหาคม - มีนาคม 2012, หน้า 2915-2918
Publish Year National Journal 2
2012 inนายสมภพ สาครดี, อาจารย์, inดร.นิรอมลี มะกาเจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของการฝึกพลัยโอเมตริกที่มีต่อกำลังกล้ามเนื้อส่วนบนของร่างกายและความเร็วในนักกีฬาวีลแชร์บาสเกตบอลทีมชาติไทย", วารสาร สุขศึกษา พลศึกษา และนันทนาการ, ปีที่ 38, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2012, หน้า 25-35
2012 inดร.ภ.พึ่งบุญ ปานศิลา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ทองใส จำนงการ, รองศาสตราจารย์, exรุ่งอรุณโรจน์ สุจจิตจูล, exปรียาวัลย์ คูหา, "การศึกษาลักษณะของฟิล์มบางไททาเนียมไดออกไซด์ที่เตรียมจากระบบสปัตเตอริง ในขั้นตอนเดียวแบบไม่ให้ความร้อน โดยใช้เทคนิควางวัสดุรองรับที่ตำาแหน่งต่างกัน", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ปีที่ 31, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2012, หน้า 862-869

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษาต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 5 ปีล่าสุด

Year:

<< 20242023201820132010 >>

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2016 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=03&FacultyID=46&SectionID=06&BudgetYear=2012]