ผลงานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา ปี 2011

8

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2011

12

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2011

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2011

13

Project

โครงการวิจัย ปี 2011

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2011

4

Award

รางวัล ปี 2011

แนวโน้มผลงานของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (37 คน)
ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2011

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (37 คน)
ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา ปี 2011

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2011
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (37 คน)
ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา ปี 2011
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

Publish Year International Journal 6
2011 exNuttita Pophet, inนายณรงค์ฤทธิ์ แก้วบรรจักร์, รองศาสตราจารย์, exJack Asavanant, exMansour Ioualalen, "High Grid Resolution and Parallelized Tsunami Simulation with Fully Nonlinear Boussinesq Equations", Computers & Fluids, ปีที่ 40, ฉบับที่ 1, มกราคม 2011, หน้า 258-268
2011 inดร.วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์, exJ. Kaewkhao, exA. Choeysuppaket, exP. Limsuwan, exK. Phachana, "A Biomaikers Study: Trace Metal Elements in Paphia Undulate Shell for Assessing Pollution of Coastal Area", Procedia Engineering , ปีที่ 8, ฉบับที่ 8, มีนาคม 2011, หน้า 80-84
2011 inดร.ปัญญา แขน้ำแก้ว, รองศาสตราจารย์, inนายสันติ รักษาวงศ์, อาจารย์, inนายเกริก วงศ์สอนธรรม, อาจารย์, inดร.สุนทรี ขุนทอง, รองศาสตราจารย์, inดร.พรรณศักดิ์ เอี่ยมรักษา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exทักษดนย์ วุฒิคุณ, "Annual Concentration Report and Emission Sources Analysis of the Air Pollutants Measured by the Air Quality Monitoring Station", American Journal of Environmental Sciences, ปีที่ 7, ฉบับที่ 5, ตุลาคม 2011, หน้า 415-423
2011 inดร.ภ.พึ่งบุญ ปานศิลา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนิรันดร์ วิทิตอนันต์, exสุรสิงห์ ไชยคุณ, "Influence of sputtering power on structure and photocatalyst properties of DC magnetron sputtered TiO2 thin film", Procedia Engineering, ปีที่ 2012, ฉบับที่ 32, กันยายน - พฤศจิกายน 2011, หน้า 862-867
2011 exYun Li, inดร.สุทัศนา ณ พัทลุง, อาจารย์, exSukit Limpijumnong, exJiyeon Kim, exJaejun Yu, "Formation of oxygen vacancies and charge carriers induced in the n-type interface of a LaAlO3 overlayer on SrTiO3(001)", Physical Review B, ปีที่ 84, ฉบับที่ 24, ธันวาคม 2011
2011 inดร.สุทัศนา ณ พัทลุง, อาจารย์, inดร.จิรโรจน์ ต.เทียนประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exศ.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์, exA. niltharach, exS. Klaithong, exA. Worayingyong, "Local structures of cobalt in Co doped TiO2 by synchrotron x ray absorption near edge structures", Current Applied Physics, ปีที่ 11, ฉบับที่ 3, มกราคม 2011, หน้า S279
Publish Year National Journal 2
2011 exนิรันดร์ วิทิตอนันต์, inดร.ภ.พึ่งบุญ ปานศิลา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอดิศร บูรณวงศ์, exสุรสิงห์ ไชยคุณ, exสยาม วีรวิศกุล, "การเตรียมกระจกทำความสะอาดตัวเองด้วยเทคนิคสปัตเตอริงสำหรับกระจกเงาส่องหลังรถยนต์", วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ, ปีที่ 14, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2011, หน้า 1-9
2011 inดร.ปัญญา แขน้ำแก้ว, รองศาสตราจารย์, inนายสันติ รักษาวงศ์, อาจารย์, inนายเกริก วงศ์สอนธรรม, อาจารย์, inดร.พรรณศักดิ์ เอี่ยมรักษา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "เทคนิคการวิเคราะห์ความเป็นมลพิษของฝุ่นในงานวิจัยสิ่งแวดล้อม", Green Research, ปีที่ 7, ฉบับที่ 17, มกราคม 2011, หน้า 18-23

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษาต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 3
2011 inดร.วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์, exK. Kirdsiri, exJ. Kaewkhao, exN.Chumnanvej, exA. Choeysuppaket, exP. Limsuwan, "STRUCTURAL AND TEXTURAL OF MARINE MOLLUSC SHELL", Chiang Mai International Conference on Biomaterials & Applications (CMICBA 2011), 8 - 12 สิงหาคม 2011, อ เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
2011 inดร.อัญวราภรณ์ สุรมิตร(นิลทะราช), ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุธาสินี กิตยาการ, รองศาสตราจารย์, inดร.อรรถธีรา วรยิ่งยง, รองศาสตราจารย์, exJ. T-Thienprasert, exW. Klysubun, exรศ.ดร.ประยูร ส่งสิริฤทธิกุล , exศ.ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์, "Structural characterizations of sol-gel synthesized TiO2 and Ce/TiO2 nanostructures", 26th International Conference on Defects in Semiconductors (ICDS), 17 - 22 กรกฎาคม 2011, ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
2011 inดร.สถาพร เชื้อเพ็ง, รองศาสตราจารย์, inดร.ชลดา โกมินทรชาติ, รองศาสตราจารย์, "Transesterification Kinetics of Waste Cooking Oils over Heterogeneous Acid Catalyst for Biodiesel Production", 2011 JSAE / SAE International - Powertrains, Fuels and Lubricants, 30 สิงหาคม - 2 กันยายน 2011, Kyoto ญี่ปุ่น
Publish Year National Conference 9
2011 inนายสันติ รักษาวงศ์, อาจารย์, inดร.ปัญญา แขน้ำแก้ว, รองศาสตราจารย์, inดร.พรรณศักดิ์ เอี่ยมรักษา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวรัติกาล มานพ, exนายชลชาย อังวณิชสกุล, exนายทักษดนย์ วุฒิคุณ, inดร.สุนทรี ขุนทอง, รองศาสตราจารย์, "SEM Technique for determination of the etching condition in the alpha tracked CR-39 plastic sheets", the 28th Annual Conference of Microscope Society of Thailand, 5 - 8 มกราคม 2011, อ.แม่ฟ้าหลวง เชียงราย ประเทศไทย
2011 inดร.ปัญญา แขน้ำแก้ว, รองศาสตราจารย์, inนายสันติ รักษาวงศ์, อาจารย์, inดร.วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์, exชลชาย อังวณิชย์สกุล, inดร.พรรณศักดิ์ เอี่ยมรักษา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exทักษดนย์ วุฒิคุณ, "Morphology control of Synthesized Vaterite Calcium Carbonate", The 28th annual conference of the Microscopy society of Thailand, 5 - 7 มกราคม 2011, อ. แม่ฟ้าหลวง เชียงราย ประเทศไทย
2011 inดร.วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์, inนางสาวสุรีย์ ทองวณิชนิยม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exP. Limsuwan, exA. Choeysuppaket, "Phase and Thermal Effects on Paphia undulate Shell: A study based on XRD and FTIR", Siam Physics Congress, 23 - 26 มีนาคม 2011, ชลบุรี ประเทศไทย
2011 inดร.ภ.พึ่งบุญ ปานศิลา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exผศ. นิรันดร์ วิทิตอนันต์, exรศ. ดร. สุรสิงห์ ไชยคุณ, "สมบัติโฟโตคะตะไลติกของฟิล์มบางไททาเนียมไดออกไซด์ที่เคลือบด้วยเทคนิค รีแอกตีฟ ดีซี สปัตเตอริง", การประชุมวิชาการครั้งที่ 49 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ISBN 9786167522050, 1 กุมภาพันธ์ - 4 พฤษภาคม 2011, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 inดร.ภ.พึ่งบุญ ปานศิลา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exผศ. นิรันดร์ วิทิตอนันต์, exรศ. ดร. สุรสิงห์ ไชยคุณ, "Effect of Sputtering Power on Photocatalytic Properties of TiO2 Thin Film Deposited by DC Reactive Magnetron Sputtering", Siam Physics Congress SPC2011 , 23 มีนาคม - 26 พฤษภาคม 2011, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2011 inดร.วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์, exP.Limsuwan, exA. Choeysuppaket, ex N. witit-anan, ex S. Chaiyakun, "Chemical Analysis of Tooth Enamel after Er:YAG Laser Irradiation", Siam Physics congress SPC2011, 23 - 26 มีนาคม 2011, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2011 inดร.ทองใส จำนงการ, รองศาสตราจารย์, exAssist. Prof. Dr. Supranee Kaewpirom, "Nitrogen release kinetic from hydrogel fertilizer", The 2nd National Soil and Fertilizer Conference, 11 - 13 พฤษภาคม 2011, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2011 inนางสาวสุนันท์ กิจจารุวรรณกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวรุ่งรัตน์ สิทธิวงษา, exนางสาวสุรีพร งามแสง , "การสกัดสารออกฤทธิ์จากหญ้าหวาน", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยครั้งที่ 37, 10 - 12 ตุลาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 exPattamanan Prongmanee, exRattana Sarasri, exPailin Srisuratsiri, inนางนภัสวรรณ์ ชำนาญเวช (หัตถกิจพาณิชกุล), อาจารย์, "ปริมาณสารฟีนอลและฤทธิ์ต่อต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดจากกล้วย", งานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37 , 10 - 12 ตุลาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 5 ปีล่าสุด

Year:

<< 20242023201820132010 >>

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2016 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=03&FacultyID=46&SectionID=06&BudgetYear=2011]