ผลงานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา ปี 2010

8

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2010

14

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2010

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2010

14

Project

โครงการวิจัย ปี 2010

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2010

3

Award

รางวัล ปี 2010

แนวโน้มผลงานของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (37 คน)
ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2010

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (37 คน)
ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา ปี 2010

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2010
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (37 คน)
ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา ปี 2010
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

Publish Year International Journal 6
2010 inดร.สถาพร เชื้อเพ็ง, รองศาสตราจารย์, inดร.ชลดา โกมินทรชาติ, รองศาสตราจารย์, "Thermodynamic Properties of Gas Generated by Rapeseed Methyl Ester-Air Combustion Under Fuel-Lean Conditions", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 44, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2010, หน้า 308-317
2010 inดร.ชลดา โกมินทรชาติ, รองศาสตราจารย์, inดร.สถาพร เชื้อเพ็ง, รองศาสตราจารย์, "Methanol-based Transesterification Optimization of Waste Used Cooking Oil over Potassium Hydroxide Catalyst", American Journal of Applied Sciences, ปีที่ 2010, ฉบับที่ 7(8), กันยายน 2010, หน้า 1073-1078
2010 inดร.สุนทรี ขุนทอง, รองศาสตราจารย์, exWongsorntam, K., inดร.สราวุธ เทพานนท์, อาจารย์, inดร.ปัญญา แขน้ำแก้ว, รองศาสตราจารย์, "Effect of particulate matters from shipping activities around Si Racha Bay - Si Chang Island", EnvironmentAsia, ปีที่ 3, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม 2010, หน้า 59-68
2010 inดร.วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์, exKaewkhao, J., exPhachana, K., exLimsuwan, P., "Crystal structure and morphology dependence of the phase of mollusc shell: A case study of XRD, SEM and ESR", Journal of Physics: Conference Series, ปีที่ 266, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม 2010
2010 exKaewkhao, J., inดร.วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์, exInsiripong, S., exRatana, T., exRatana, T., exKedkaew, C., exLimsuwan, P., "Structural and magnetic properties of glass doped with iron oxide", Journal of Physics: Conference Series, ปีที่ 266, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม 2010
2010 exJuncharoenwongsa, N., inดร.วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์, exKaewkhao, J., exChoeysuppaket, A., exLimsuwan, P., exPhachana, K., "A biomarkers study: Trace metal elements in Paphia undulate shell for assessing pollution of coastal area", Procedia Engineering, ปีที่ 8, ธันวาคม 2010, หน้า 80-84
Publish Year National Journal 2
2010 inดร.ปัญญา แขน้ำแก้ว, รองศาสตราจารย์, inดร.พรรณศักดิ์ เอี่ยมรักษา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายสันติ รักษาวงศ์, อาจารย์, inนายเกริก วงศ์สอนธรรม, อาจารย์, inดร.สุนทรี ขุนทอง, รองศาสตราจารย์, "SEM/EDS Morphological and Chemical Composition Identification of Particulate Matter Emission from Shipping Activities around Si Racha Bay – Si Chang Island", Journal of Microscopy Society of Thailand , ปีที่ 24, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2010, หน้า 59-63
2010 inดร.วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์, inนายเมธี จันทโรปกรณ์, อาจารย์, exP. Limsuwan, "Biosorption of Zn(II) by paphia undulate shell in batch reactor", Thai Journal of Physics, ปีที่ 6, ฉบับที่ 6, เมษายน 2010

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษาต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 8
2010 inดร.วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์, exPichet Limsuwan, "The study of crystal structure and thermal decomposition of Paphia undulate using XRD, TGA and FTIR techniques", Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON2010) , 21 - 23 มกราคม 2010, เอง อุบลราชธานี ประเทศไทย
2010 inดร.ปัญญา แขน้ำแก้ว, รองศาสตราจารย์, inนายสันติ รักษาวงศ์, อาจารย์, inดร.วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์, exนายทักษดนย์ วุฒิคุณ, inดร.พรรณศักดิ์ เอี่ยมรักษา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Preparation and Characterization of Vaterite Calcium Carbonate", NanoThailand 2010, 18 - 20 พฤศจิกายน 2010, อ.คลองหลวง ปทุมธานี ประเทศไทย
2010 inดร.วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์, exN. Ngernliang, exS.Asavavisithchai, "Preliminary Raw Material Survey of Soil in Sankhaburi District for Assessment the Potentiality to Pottery Production", The 3rd Technology and Innovation for Sustainable Development International Conference (TISD2010), 4 - 6 มีนาคม 2010, หนองคาย ประเทศไทย
2010 inดร.วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์, inนายเมธี จันทโรปกรณ์, อาจารย์, exP. Limsuwan3, exS. Asavavisithchai, "Computer Simulation for Quantitative Phase Analysis of Anisotropic Lattice in Paphia Undulate Shell", The 2nd Rajamangala University of Technology International Conference (RMUTIC2010), 24 - 26 พฤศจิกายน 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inดร.วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์, exK. Naemchan, exP. Limsuwan, "Temperature and Moiture Effects on Phase Transitions of Sea Water Mussel Shells : Anadara Granosa", The 2nd Rajamangala University of Technology International Conference (RMUTIC2010), 24 - 26 พฤศจิกายน 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inดร.วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์, exJ. Kaewkhao, exA. Choeysuppaket, exP. Limsuwan, exK. Phachana, exN. Juncharoenwongsa, "A Biomarkers Study: Trace Metal Elements in Paphia Undulate Shell for Assessing Pollution of Coastal Area", The 2nd International Science, Social Science, Engineering and Energy Conference (I-SEEC2010), 15 - 16 ธันวาคม 2010, นครพนม ประเทศไทย
2010 inดร.วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์, exJ Kaewkhao, exK. Phachana, exP Limsuwan, "Crystal Structure and Morphology Dependence of the Phase of Mollusc Shell: A Case Study of XRD, SEM and ESR", The 2nd International Symposium on Advanced Magnetic Materials and Applications (ISAMMA2010), 12 - 16 กรกฎาคม 2010, Sendai อื่นๆ ญี่ปุ่น
2010 inดร.วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์, exJ Kaewkhao, exP Limsuwan, exC. kedkaew, exT. Ratana, "Structural and Magnetic Properties of Glass Doped with Iron Oxide", The 2nd International Symposium on Advanced Magnetic Materials and Applications (ISAMMA2010), , 12 - 16 กรกฎาคม 2010, Sendai ญี่ปุ่น
Publish Year National Conference 6
2010 inดร.ปัญญา แขน้ำแก้ว, รองศาสตราจารย์, inนายสันติ รักษาวงศ์, อาจารย์, inดร.สุนทรี ขุนทอง, รองศาสตราจารย์, inนายเกริก วงศ์สอนธรรม, อาจารย์, "SEM/EDS Morphologic Identification and Chemical Composition of Particulate Matters Emission from Shipping Activities around Si Racha Bay – Si Chang Island, Chonburi, Thailand", the 27th Annual Conference of Microscopy Society of Thailand (MST27) 2010, 20 - 22 มกราคม 2010, เกาะสมุย อ.ดอนสัก สุราษฎร์ธานี ประเทศไทย
2010 inดร.ปัญญา แขน้ำแก้ว, รองศาสตราจารย์, inดร.พรรณศักดิ์ เอี่ยมรักษา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายสันติ รักษาวงศ์, อาจารย์, inนายเกริก วงศ์สอนธรรม, อาจารย์, inดร.สุนทรี ขุนทอง, รองศาสตราจารย์, "Morphologies, Elemental Compositions and Heavy Metals of Airborne Particulate Matters Collected from AQM Station", the Siam Physics Congress (SPC2010), 25 - 27 มีนาคม 2010, อ.ไทรโยค กาญจนบุรี ประเทศไทย
2010 inดร.ปัญญา แขน้ำแก้ว, รองศาสตราจารย์, inดร.พรรณศักดิ์ เอี่ยมรักษา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายสันติ รักษาวงศ์, อาจารย์, inนายเกริก วงศ์สอนธรรม, อาจารย์, "มลพิษอากาศและองค์ประกอบธาตุจากฝุ่นในอากาศที่เก็บจากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศอำเภอศรีราชา จ.ชลบุรี", การประชุมสัมมนาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกครั้งที่ ๓, 20 - 22 พฤษภาคม 2010, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2010 inดร.วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์, inนายเมธี จันทโรปกรณ์, อาจารย์, exP. Limsuwan, "Biosorption of Zn(II) by paphia undulate shell in Bath reactor", Siam Physics Congress, 25 - 27 มีนาคม 2010, กาญจนบุรี ประเทศไทย
2010 ex ผศ. นิรันดร์ วิทิตอนันต์, inดร.ภ.พึ่งบุญ ปานศิลา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอดิศร บูรณวงศ์, exรศ. ดร. สุรสิงห์ ไชยคุณ, exสยาม วีรวิศกุล, "การเตรียมกระจกทำความสะอาดตัวเองด้วยเทคนิคสปัตเตอริงสำหรับกระจกเงาส่ิงหลังรถยนต์", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 20 ประจำปี 2553, 16 - 18 กันยายน 2010, หาดใหญ่ สงขลา ประเทศไทย
2010 inดร.วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์, inนายเมธี จันทโรปกรณ์, อาจารย์, exภูเทพ ดอนท้วม, exพิเชษฐ ลิ้มสุวรรณ, "การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างผลึกและเฟสของเปลือกหอยลายจากความร้อน", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48: สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 5 ปีล่าสุด

Year:

<< 20242023201820132010 >>
Publish Year International Petty Patent 1
2010 inดร.บุษบา ยงสมิทธ์, ศาสตราจารย์, "วิธีการเพิ่มวิตามินบี 12 และปรับปรุงกลิ่นในผลิตภัณฑ์ถั่วเน่า", Kasetsart University, 2010

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2016 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=03&FacultyID=46&SectionID=06&BudgetYear=2010]