ผลงานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา ปี 2009

6

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2009

4

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2009

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2009

6

Project

โครงการวิจัย ปี 2009

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2009

2

Award

รางวัล ปี 2009

แนวโน้มผลงานของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (37 คน)
ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2009
(การจำแนกข้อมูลตาม Quartile เริ่มปี 2010)

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (37 คน)
ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา ปี 2009
(การจำแนกข้อมูลตาม Quartile เริ่มปี 2010)

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2009
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (37 คน)
ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา ปี 2009
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

Publish Year International Journal 5
2009 exKarlsson, Johanna Mard, exSkelton Alasdair, exSanden, Michael, exMansour Ioualalen, inนายณรงค์ฤทธิ์ แก้วบรรจักร์, รองศาสตราจารย์, exNuttita Pophet, exJack Asavanant, exvon Matern Axel, "Reconstructions of the coastal impact of the 2004 Indian Ocean tsunami in the Khao Lak area, Thailand", JGR-Oceans, ปีที่ 114, สิงหาคม 2009
2009 inดร.ชลดา โกมินทรชาติ, รองศาสตราจารย์, inดร.สถาพร เชื้อเพ็ง, รองศาสตราจารย์, "Solid Acid Catalyst for Biodiesel Production from Waste Used Cooking Oils", Industrial & Engineering Chemistry Research, ปีที่ 48, ฉบับที่ 20, กันยายน 2009, หน้า 9350-9353
2009 inดร.สถาพร เชื้อเพ็ง, รองศาสตราจารย์, inดร.ชลดา โกมินทรชาติ, รองศาสตราจารย์, "Burned Gas and Unburned Mixture Composition Prediction in Biodiesel-fuelled Compression Ignition Engine", NED University Journal of Research, ปีที่ VI, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2009, หน้า 77-88
2009 inดร.วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์, exPichet Limsuwan, "A Biomonitoring Study: Trace Metals in Amusium pleuronectes Shell from the Coastal Area of Chon Buri Province", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 43, ฉบับที่ 5, ธันวาคม 2009, หน้า 141-145
2009 exChayawat, J., inดร.เสรี เจริญกิจมงคล, อาจารย์, inดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน, รองศาสตราจารย์, inดร.บุษบา ยงสมิทธ์, ศาสตราจารย์, "Pigments and anti-cholesterol agent production by monascus kaoliang KB9 and its color mutants in rice solid cultures", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 43, ฉบับที่ 4, ตุลาคม 2009, หน้า 696-702
Publish Year National Journal 1
2009 inดร.วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์, "การวิเคราะห์คุณภาพดินด้วยเทคนิครังสีเอกซ์บริเวณสวนส้มโอ อ สรรคบุรี จ ชัยนาท", วารสารจันทรเกษมสาร, ปีที่ 15, ฉบับที่ 28, มกราคม - มิถุนายน 2009, หน้า 1-12

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษาต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year National Conference 4
2009 inดร.วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์, exPichet Limsuwan, "การศึกษาตัวติดตามคุณภาพน้ำบริเวณพื้นที่ชายฝั่งจังหวัดชลบุรีด้วยเปลือกหอยเชลล์", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 17 - 20 มีนาคม 2009
2009 inดร.วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์, "Identification of crystal structure of marine mussel shell by ESR, FTIR and XRD", Siam Physics Congress 2009, 19 - 21 มีนาคม 2009, cha am เพชรบุรี ประเทศไทย
2009 inดร.วิเชียร ศิริพรม, อาจารย์, exNuntana Ngernliang, "Physical and Chemical Properties of Mineral in Soils in Orangey Area: A Case Study in Chainat Province", การประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ ครั้งที่ 1, 23 - 24 เมษายน 2009, ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2009 inนายสันติ รักษาวงศ์, อาจารย์, inนางสาวณัชชา กุลจิราธนโชติ, อาจารย์, inดร.ปัญญา แขน้ำแก้ว, รองศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์กับรูปแบบการเรียนรู้ของนิสิตชั้นปีที่ 1 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์", การประชุมสัมมนาทางวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 3 , 20 พฤษภาคม 2009 - 21 พฤษภาคม 2010, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 5 ปีล่าสุด

Year:

<< 20242023201820132010 >>

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2016 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=03&FacultyID=46&SectionID=06&BudgetYear=2009]