ผลงานสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ปี 2024

2

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

17

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

1

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

0

Award

รางวัล ปี 2024

แนวโน้มผลงานของสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (15 คน)
ในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2024

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (15 คน)
ในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ปี 2024

Publish Year International Journal 2
2024 inดร.ฉัตรชัย เกษมทวีโชค, อาจารย์, inดร.วรเศรษฐ สุวรรณิก, รองศาสตราจารย์, "Under-sampling technique for imbalanced data using minimum sum of euclidean distance in principal component subset", IAES International Journal of Artificial Intelligence (IJ-AI), ปีที่ 13, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2024, หน้า 305-318
2024 inนางสาวดาราพร ผุสิงห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พูลพงษ์ พงษ์วิทยภานุ, รองศาสตราจารย์, inนายอุดมพร ตุงคะศิริ, อาจารย์, inดร.พอจันทร์ ตุฏฐิพงษ์สวัสดิ์, อาจารย์, "Micromechanical Behavior of Granular Materials Caused by Particle Shapes under Triaxial Loading", Engineering Journal, ปีที่ 28, ฉบับที่ 1, มกราคม 2024, หน้า 35-48

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 1
2024 inนางสาววนิดา คำประไพ, อาจารย์, inนางสาวเฟื่องฟ้า เป็นศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPorawat Visutsak, "Efficient Video Object Segmentation Using JIT K-Means Clustering", 16th International Conference on Knowledge and Smart Technology (KST 2024), 28 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2024, กระบี่ ประเทศไทย
Publish Year National Conference 16
2024 exธนธัช อ่วมเพียร, exปาระมี สุขแก้ว, exวธูสิริ พรมทอง , exวธูสิริ พรมทอง , inนางสาวสุพาพร บรรดาศักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์กิจกรรมที่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายชอบทำนอกเวลาเรียนเพื่อเป็นแนวโน้มให้มหาวิทยาลัยส่งเสริมการสร้างหลักสูตรในอนาคตโดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล", การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 12, 23 กุมภาพันธ์ 2024, มหาสารคาม มหาสารคาม ประเทศไทย
2024 exนนท์ทวัฒน์ เฉลิมรัมย์, exปาณิสรา จินตนา, exวริศรา บัวขาว, inนางสาวสุพาพร บรรดาศักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์พฤติกรรมการเล่นสื่อสังคมออนไลน์ที่มีผลต่อนิสิตมหาลัยเกษตรศาสตร์ ศรีราชา", การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 12, 21 - 23 กุมภาพันธ์ 2024, มหาสารคาม มหาสารคาม ประเทศไทย
2024 exสุรเชษฐ์ ว่องวรานนท์, exพงศกร อภัยนิพัฒน์, exพงศภัค คล้ายนาค, inนางสาวสุพาพร บรรดาศักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์ปัจจัยการเลือกลงทะเบียนเรียนวิชาศึกษาทั่วไปของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา", การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 12, 21 - 23 กุมภาพันธ์ 2024, มหาสารคาม ประเทศไทย
2024 exศักดิพัฒน์ วังบุญคง, exธีรภัทร สระสำลี, exณัฐวัตร ไชยสาร, inนางสาวสุพาพร บรรดาศักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "วิเคราะห์ปัจจัยที่ก่อให้เกิดโรคภูมิแพ้", การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่12, 21 - 23 กุมภาพันธ์ 2024, มหาสารคาม มหาสารคาม ประเทศไทย
2024 exคุณภัทร บัวประดิษฐ์, exชลสิทธิ์ มังคูณ, exทัศไนย แตงพรม, inนางสาวสุพาพร บรรดาศักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกเล่นเกม", การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 12, 21 - 23 กุมภาพันธ์ 2024, มหาสารคาม มหาสารคาม ประเทศไทย
2024 exเกวลิน แซ่หลี, exพัชญาภา สมานสามัคคี, exสุชญา เจริญผล, inนางสาวสุพาพร บรรดาศักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลการเรียนของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา", การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 12, 21 - 23 กุมภาพันธ์ 2024, มหาสารคาม มหาสารคาม ประเทศไทย
2024 exนันทภพ อารยะพิพัฒน์กุล, exพิชญุตม์ ติยะเกษตรวนิชย์, exศิวดล สุฉันทบุตร, inนางสาวสุพาพร บรรดาศักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การแนะนำประเภทหนังสือที่สนใจสำหรับผู้อ่าน", การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 12, 21 - 23 กุมภาพันธ์ 2024, มหาสารคาม มหาสารคาม ประเทศไทย
2024 exกชกร ผลาผล, exปาณิสรา อึ้งเจริญ, exมุทิตา ริตพวง, inนางสาวสุพาพร บรรดาศักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์การเลือกเรียนในสาขาวิชาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี", การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 12, 21 - 23 กุมภาพันธ์ 2024, มหาสารคาม มหาสารคาม ประเทศไทย
2024 exณัฐวัตร บัวพา, exวิศรุต โกศล, exภาณุพงศ์ ศรีกาฬสินธุ์, inนางสาวสุพาพร บรรดาศักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์การใช้เงินของนิสิตในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา", การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 12, 21 - 23 กุมภาพันธ์ 2024, มหาสารคราม มหาสารคาม ประเทศไทย
2024 exชลชาติ ธูปบูชา, exณติพล ชอบด่านกลาง, exอติชาต ศรีชูเปี่ยม, inนางสาวสุพาพร บรรดาศักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์คุณลักษณะของทุเรียนเพื่อทำนายสายพันธุ์", การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 12, 21 - 23 กุมภาพันธ์ 2024, มหาสารคาม มหาสารคาม ประเทศไทย
2024 exกฤษชพล เข็มทอง, exเจนรวี เจริญพันธ์, exปัณณวิชญ์ นารีรัตนสุนทร, inนางสาวสุพาพร บรรดาศักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์ความเครียดและการจัดการความเครียดของนิสิต กรณีศึกษา นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา", การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 12, 21 - 23 กุมภาพันธ์ 2024, ,มหาสารคาม มหาสารคาม ประเทศไทย
2024 exบวรศักดิ์ กำเนิดสิงห์, exเสฏฐนันท์ เมฆาลัย, exอรพรรณ เอมพันธุ์, inนางสาวสุพาพร บรรดาศักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "วิเคราะห์พฤติกรรมการใช้หน้าจอของวัยรุ่นเจน Z กรณีศึกษา : วัยรุ่นไทยที่มีอายุ 18 - 22 ปี", การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 12, 21 - 23 กุมภาพันธ์ 2024, มหาสารคาม มหาสารคาม ประเทศไทย
2024 exณัฐพร มงคลรัตน์, exนริศรา พิมพ์ทอง, exหนึ่งฤทัย ธรรมวิจิตร, inนางสาวสุพาพร บรรดาศักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์สาเหตุในการเลือกใช้รถสาธารณะในเขตกรุงเทพมหานคร", การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 12, 23 กุมภาพันธ์ 2024, เมือง มหาสารคาม ประเทศไทย
2024 exกฤษฎา นลินรัตน์พิพัฒน์, exกฤษตฤณ จันทวงศ์, exธนนท์ ไทยกูล, inนางสาวสุพาพร บรรดาศักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์รูปแบบการสอนที่เหมาะสมสำหรับผู้เรียน", การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 12, 23 กุมภาพันธ์ 2024, มหาสารคาม มหาสารคาม ประเทศไทย
2024 exโยทะกา ล่าลับ, exรุ่งโรจน์ มีศรี, exวิภาวี พรหมสวัสดิ์, inนางสาวสุพาพร บรรดาศักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "วิเคราะห์ความเสี่ยงการเกิดโรคเบาหวาน", การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 12, 21 - 23 กุมภาพันธ์ 2024, มหาสารคาม มหาสารคาม ประเทศไทย
2024 exจุฑาทิพย์ จันทิชัย, exพงศ์ปกรณ์ อุรัง, exธนบดี อาสานอก, inนางสาวสุพาพร บรรดาศักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกสาขาวิชาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย กรณีศึกษา : นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี", การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 12, 21 - 23 กุมภาพันธ์ 2024, มหาสารคาม มหาสารคาม ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=03&FacultyID=46&SectionID=05]