ผลงานสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ปี 2020

1

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

2

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

2

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

0

Award

รางวัล ปี 2020

แนวโน้มผลงานของสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 1
2020 inนางสาวสุพาพร บรรดาศักดิ์, อาจารย์, "Student Behavior Analysis Affecting Learning Achievement of Information Technology and Computer Science Students", International Journal of Machine Learning and Computing(IJMLC), ปีที่ 10, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2020, หน้า 346-351

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 1
2020 inดร.จิรวรรณ เจริญสุข, อาจารย์, inนางจารุวรรณ สุระเสียง, อาจารย์, inดร.บุญชู จิตนุพงศ์, อาจารย์, exนางสาวพลอยนิสา กฤษสร้อยสน, "ระบบแชทบอทนัดหมายแพทย์", The 8th Asia Undergraduate Conference On Computing (2020), 14 - 16 กุมภาพันธ์ 2020, ดุสิต กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2020 inนางสาวสุพาพร บรรดาศักดิ์, อาจารย์, exจิตรทิพย์ คำเถิน, "ระบบการจัดการ การเปลี่ยนยางของรถสิบล้อ", The Asia Undergraduate Conference on Computing: AUCC, 14 - 16 กุมภาพันธ์ 2020, ดุสิต กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=03&FacultyID=46&SectionID=05]