ผลงานภาควิชาอุตสาหกรรมบริการ ปี 2022

3

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

0

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

0

Award

รางวัล ปี 2022

แนวโน้มผลงานของภาควิชาอุตสาหกรรมบริการ

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในภาควิชาอุตสาหกรรมบริการ เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก.

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI_Group ของนักวิจัยในภาควิชาอุตสาหกรรมบริการ เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI_Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2022

Publish Year National Journal 3
2022 inดร.ถิตรัตน์ พิมพาภรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วีระยุทธ พิมพาภรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตและการรับรู้ข้อมูลการท่องเที่ยวจากสื่อดิจิทัล ต่อความตั้งใจเดินทางท่องเที่ยว ในบทบาทของความเชื่อมั่นในข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต", วารสารสหวิทยาการสังคมศาสตร์และการสื่อสาร, ปีที่ 5, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2022, หน้า 50-60
2022 inนางสาวมุขสุดา พูลสวัสดิ์, อาจารย์, inดร.นิภา นิรุตติกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ขีดความสามารถในการรองรับการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านไม้รูด อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด", วารสารวิชาการวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ปีที่ 1, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2022, หน้า 1-21
2022 exChainarong Pochanakorn, inดร.ถิตรัตน์ พิมพาภรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "แรงจูงใจ ความผูกพันต่อองค์กร อิทธิพลของแรงจูงใจและความผูกพันต่อองค์กร ต่อการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรของพนักงานในอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปในจังหวัดสมุทรสาคร", วารสารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์บูรพาปริทัศน์, ปีที่ 17, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2022, หน้า 1-12

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาอุตสาหกรรมบริการต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=03&FacultyID=45&SectionID=13]