ผลงานสาขาวิชาพื้นฐานทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ปี 2016

1

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2016

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2016

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2016

1

Project

โครงการวิจัย ปี 2016

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2016

0

Award

รางวัล ปี 2016

แนวโน้มผลงานของสาขาวิชาพื้นฐานทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในสาขาวิชาพื้นฐานทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (0 คน)
ในสาขาวิชาพื้นฐานทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในสาขาวิชาพื้นฐานทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2016

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (0 คน)
ในสาขาวิชาพื้นฐานทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ปี 2016

Year:

<< 2016 >>
Publish Year International Journal 1
2016 inนางสาววาสนา ผสมญาติ, อาจารย์, "Implementing Role-Play Video Project into Business English Course: A Case Study of Multidisciplinary Students", International Journal of Languages, Literature and Linguistics, ปีที่ 2, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2016, หน้า 178-184

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในสาขาวิชาพื้นฐานทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Year:

<< 20162007 >>
Publish Year International Conference 1
2016 inนางสาววาสนา ผสมญาติ, อาจารย์, "Implementing Role-Play Video Project into Business English course: A case study of Multidisciplinary Students", 2016 6th International Conference on Languages, Literature and Linguistics (ICLLL 2016), 24 - 26 พฤศจิกายน 2016, Sydney เครือรัฐออสเตรเลีย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=03&FacultyID=45&SectionID=09]