ผลงานสาขาวิชาพื้นฐานทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ปี 2021

5

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

3

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

5

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

แนวโน้มผลงานของสาขาวิชาพื้นฐานทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในสาขาวิชาพื้นฐานทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 4
2021 inนายปฐมวัฒน์ สุระประจิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "An Analysis of Errors in English Essays Written by Thai Non-English Major Students", Theory and Practice in Language Studies, ปีที่ 11, ฉบับที่ 1, มกราคม 2021, หน้า 12-19
2021 inดร.ภัสรา พงษ์สุขเวชกุล, อาจารย์, "Language Learning Strategies Used in English Writing by Thai Undergraduate Students", Shanlax International Journal of Education, ปีที่ 9, ฉบับที่ 2 , มีนาคม 2021
2021 inนางสาวปาริชาติ เฉียบแหลม, อาจารย์, "Enhancing English Communication Skills of Thai University Students through Google Apps for Education (GAFE) in a Digital Era during Covid-19 Pandemic", Shanlax International Journal of Education , ปีที่ 2021, ฉบับที่ 3, มิถุนายน 2021, หน้า 91-98
2021 inนางปิยะดา โล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Descriptive language of ‘Thai SELECT Premium’ restaurant menus: Appealing perception and collocations", Journal of Language and Linguistic Studies, ปีที่ 17, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2021, หน้า 1669-1683
Publish Year National Journal 1
2021 inนางสาววรรณวิภา หงส์นภาดล, อาจารย์, "การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์: คำจำกัดความจากนิยามต่างมุมมอง", วารสารศิลปศาสตร์ราชมงคลสุวรรณภูมิ, ปีที่ 3, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2021, หน้า 344-358

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในสาขาวิชาพื้นฐานทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 2
2021 inนายปฐมวัฒน์ สุระประจิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "An Investigation of English Collocations Found on Logistics Magazines: A corpus-based Study", 2nd Malaysian Association of Applied Linguistics International Conference 2021(MAALIC 2021), 9 - 10 กันยายน 2021, Kuala Lumpur มาเลเซีย
2021 inนายปฐมวัฒน์ สุระประจิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Logistics Research Articles Written by NNSs: The Evidence from Corpus Software", Language for Specific Purposes: Trends and Perspectives International Conference, 17 - 18 กันยายน 2021, ฺBudva เซอร์เบียและมอนเตเนโกร
Publish Year National Conference 1
2021 inนางสาววรรณวิภา หงส์นภาดล, อาจารย์, "การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์: คำจำกัดความจากนิยามต่างมุมมอง", งานสัมมนาวิชาการระดับชาติและนานาชาติ บัณฑิตวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย, 27 มิถุนายน 2021, พระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=03&FacultyID=45&SectionID=09]