ผลงานกองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ (ฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ) ปี 2019

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2019

2

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2019

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2019

6

Project

โครงการวิจัย ปี 2019

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2019

0

Award

รางวัล ปี 2019

แนวโน้มผลงานของกองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ (ฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ)

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในกองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ (ฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ)ต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในกองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ (ฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ)ต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 2
2019 inดร.ธนัญกรณ์ ใจผ่อง, exKenta watanabe, inนายทิตินัย เทียนแย้ม, inนายเอนก สุขเจริญ, inนายกิตติเดช โพธิ์นิยม, exSamran Saensupo, "Effects of Irrigation and Fertilizer Application Depth on Root Distribution, Growth and Yield of Sugarcane", The International Sugar and Sugarcane Conference, 31 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2019, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2019 exKenta Vatanabe, inดร.ธนัญกรณ์ ใจผ่อง, inนายทิตินัย เทียนแย้ม, inนายเอนก สุขเจริญ, exSamran Saensupo, inนายกิตติเดช โพธิ์นิยม, "Effect of Fertilizer application depth on Sugarcane yield components and root distribution under normal and drought condition", International Conference Sugarcon-2019 , 16 - 19 กุมภาพันธ์ 2019, สาธารณรัฐอินเดีย

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 201220112007 >>

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20152007 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=02&FacultyID=66&SectionID=14]

แสดงความคิดเห็น

(0)