ผลงานฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ปี 2006

1

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2006

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2006

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2006

6

Project

โครงการวิจัย ปี 2006

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2006

0

Award

รางวัล ปี 2006

แนวโน้มผลงานของฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลองต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Year:

<< 2006 >>
Publish Year National Journal 1
2006 inนายพรพันธ์ ภู่พร้อมพันธุ์, inดร.สิริกุล วะสี, inดร.สนธิชัย จันทร์เปรม, รองศาสตราจารย์, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, exJun Abe, "Molecular Marker Analysis of Days to Flowering in Vegetable Soybean (Glycine max (L.) Merrill).", Kasetsart Journal Natural Science., ปีที่ 40, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2006, หน้า 573-581

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลองต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Year:

<< 20062005 >>
Publish Year National Conference 1
2006 inนางกณิษฐา สังคะหะ, inนางญาณี มั่นอ้น, inนางเฟื่องฟ้า จันทนิยม, "การใช้เชื้อรา Trichoderma spp. ในรูปหัวเชื้อสดควบคุมโรคเหง้าเน่าของกระชาย", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=02&FacultyID=60&SectionID=02]