ผลงานคณะสัตวแพทยศาสตร์ กำแพงแสน ปี 2011

9

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2011

8

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2011

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2011

18

Project

โครงการวิจัย ปี 2011

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2011

1

Award

รางวัล ปี 2011

แนวโน้มผลงานของคณะสัตวแพทยศาสตร์ กำแพงแสน

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในคณะสัตวแพทยศาสตร์ กำแพงแสน
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (63 คน)
ในคณะสัตวแพทยศาสตร์ กำแพงแสน 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในคณะสัตวแพทยศาสตร์ กำแพงแสน
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2011

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (63 คน)
ในคณะสัตวแพทยศาสตร์ กำแพงแสน ปี 2011

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในคณะสัตวแพทยศาสตร์ กำแพงแสน
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2011
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (63 คน)
ในคณะสัตวแพทยศาสตร์ กำแพงแสน ปี 2011
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

Publish Year International Journal 6
2011 inดร.พิษณุ ตุลยกุล, รองศาสตราจารย์, inนายอลงกต บุญสูงเนิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวสุวิชา เกษมสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inนางศรีสมัย วิริยารัมภะ, inนางสาวจุรีย์ ปานกำเหนิด, inนางสุวรรณา ทิพยรักษ์, exหทัยรัชต์ หาญอนันตชัย, exรัชนีกร มิ่งขวัญ, exรามนรีย์ เนตรวิเชียร, exรศ.ดร. สุธา ขาวเธียร, "Comparative study of heavy metal and pathogenic bacterial contamination in sludge and manure in biogas and non-biogas swine farms", Journal of Environmental Sciences, ปีที่ 23, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2011, หน้า 991-997
2011 inนางวันดี เที่ยงธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายอดิศร ยะวงศา, รองศาสตราจารย์, exSchonewille, J.T., inดร.ธีระ รักความสุข, รองศาสตราจารย์, exYuangklang, C., exVerstegen, M.W., exHendriks, W.H., "An attempt to define the sodium requirement of lactating dairy cows in a tropical environment", Journal of the Science of Food and Agriculture, ปีที่ 91, ฉบับที่ 13, ตุลาคม 2011, หน้า 2333-2337
2011 exSariya, L, exThangthumniyom, N, inดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์, inนางวิไลรัตน์ ฉ่ำสิงห์, exRamasoota, P, inดร.พรทิพภา เล็กเจริญสุข, ศาสตราจารย์, "Expression of foot and mouth disease virus nonstructural polyprotein 3ABC with inactive 3C(pro) in Escherichia coli", PROTEIN EXPRESSION AND PURIFICATION, ปีที่ 80, ฉบับที่ 1, พฤศจิกายน 2011, หน้า 17-21
2011 inดร.เกรียงไกร วิฑูรย์เสถียร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางนวลอนงค์ สินวัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายรุ่งโรจน์ แจ่มอ้น, อาจารย์, inดร.คงศักดิ์ เที่ยงธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ทวีศักดิ์ ส่งเสริม, ศาสตราจารย์, "Detection of West Nile Virus in Mosquitoes in Nakhon-pathom and Phetchaburi Province, Thailand", THAI JOURNAL OF VETERINARY MEDICINE, ปีที่ 41, ฉบับที่ 3, กันยายน 2011, หน้า 377-381
2011 inดร.ธีระ รักความสุข, รองศาสตราจารย์, "Effect of Nutrition on Reproductive Performance of Postparturient Dairy Cows in the Tropics: A Review", THAI JOURNAL OF VETERINARY MEDICINE, ปีที่ 41, ฉบับที่ -, กันยายน 2011, หน้า 103-107
2011 inนางสาวชลาลัย เรืองหิรัญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exApiwathnasorn, C, exSamung, Y, exRuangsittichai, J, inดร.ประดิษฐ์ แสงทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Utility of a set of conserved mitochondrial cytochrome oxidase subunit I gene primers for Mansonia annulata identification.", Southeast Asian J Trop Med Public Health., ปีที่ 42, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน 2011
Publish Year National Journal 3
2011 exวัชรพงษ์ สุดดี, exภัทริน โอภาสชัยทัตต์, exสุขุม สนธิพันธ์, exเขมพรรษ บุญโญ, inนางสาวสุวิชา เกษมสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.ธีระ รักความสุข, รองศาสตราจารย์, "ความชุกและปัจจัยเสี่ยงของการพบผลบวกทางซีรัมต่อโรคบรูเซลโลซีสในแพะเนื้อของจังหวัดชัยนาท", วารสารสัตวแพทย์, ปีที่ 21, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2011, หน้า 42-50
2011 inดร.เฉลิมพล เล็กเจริญสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายธีระศักดิ์ ตรัยมงคลกูล, อาจารย์, inดร.ธีระ รักความสุข, รองศาสตราจารย์, inนางศรีสมัย วิริยารัมภะ, inนายพรรษกฤช สุขหงษ์, inนายวิทย์ เลิศแสง, inนางสาวจุฑามาส รัตนคุณูประการ, exวินัย พุกศรีสุข, exสุเทพ สมบูรณ์สิน, "การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของไอเวอร์เมคตินชนิดผงและอัลเบนดาโซลชนิดสารละลายแขวนตะกอนโดยให้ผ่านทางปากต่อพยาธิ strongyles ในแม่ม้าเตรียมทับที่ติดพยาธิตามธรรมชาติ", วารสารสัตวแพทย์, ปีที่ 21, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2011, หน้า 1-10
2011 exโรจน์ชนะ ปรากฎชื่อ, inดร.ธีระ รักความสุข, รองศาสตราจารย์, inดร.พิพัฒน์ อรุณวิภาส, รองศาสตราจารย์, inนางสาวสุวิชา เกษมสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "ผลของขนาดวัคซีนต่อแอนติบอดีในซีรัมต่อโรคปากและเท้าเปื่อยในแพะเนื้อ", วารสารสัตวแพทย์, ปีที่ 21, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2011, หน้า 21-31

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในคณะสัตวแพทยศาสตร์ กำแพงแสนต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 7
2011 inดร.ปริวรรต พูลเพิ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธีระ รักความสุข, รองศาสตราจารย์, inดร.ปรียพันธุ์ อุดมประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "A study on Blood Metabolites and Metabolic Hormone Concentrations between the Sows Losing Differed Body Condition Scores from Lactation", APVS 5th Asian Pig Veterinary Society Congress Healthy Pig for Healthy Life , 7 - 9 มีนาคม 2011, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2011 inดร.ปริวรรต พูลเพิ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปรีดา เลิศวัชระสารกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวสกุณา พัฒนกุลอนันต์, "Recurrent of Porcine Epidemic Diarrhea Outbreak in a Pig Farm : A Case Report", APVS 5th Asian Pig Veterinary Society Congress Healthy Pig for Healthy Life , 7 - 9 มีนาคม 2011, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2011 inดร.วิศณุ บุญญาวิวัฒน์, รองศาสตราจารย์, inนางสาวธีราภรณ์ พูลพิพัฒน์, อาจารย์, inนางสาวอรวรรณ์ บุตรดี, inดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์, "Detection of Francisella-like organism (FLO) in culture tilapia (Oreochromis spp.) by in situ hybridization", 16th Federation of Asian Veterinary Associations Congress 2011, 16 - 18 กุมภาพันธ์ 2011, Cebu city สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
2011 inดร.พรชัย สัญฐิติเสรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปรีดา เลิศวัชระสารกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์, inดร.นิกร ทองทิพย์, รองศาสตราจารย์, inนางสาวสกุณา พัฒนกุลอนันต์, inดร.ทวีศักดิ์ ส่งเสริม, ศาสตราจารย์, exภัทร์ เชื้อพลายเวช, exกฤษดา ลังกา, "Herpesvirus infection in Thailand", International conference on elephant and wildlife health management in asia, 5 - 9 กันยายน 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 inนายประพฤกษ์ ตั้งมั่นคง, รองศาสตราจารย์, inดร.พิษณุ ตุลยกุล, รองศาสตราจารย์, inนายประกรณ์ จาละ, exน.ส. สุดธิษา เหล่าเปี่ยม, "AFLATOXIN, ZEARALENONE, FUMONISIN AND T-2/HT-2 TOXINS CONTAMINATION IN FEEDSTUFFS IN THAILAND FROM YEARS 2008-2011", FFTC-KU 2011 International Seminar on Risk Assessment and Risk Management of Mycotoxins for Food Safety in Asia, September 5-9, 2011 , 7 กันยายน 2011, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2011 inดร.สิรินทร์พร สินธุวณิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธีระ รักความสุข, รองศาสตราจารย์, exรศ.ดรวัชรี คุณกิตติ, "Application of lemongrass volatile oil product for controlling mastitis in dairy cattle", The ISSAAS International Symposium and Congress 2011, 7 - 10 พฤศจิกายน 2011, สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
2011 inดร.ณัฐสิทธิ์ ตันสกุล, รองศาสตราจารย์, exN. Kusujarit, inดร.เฉลิมพล เล็กเจริญสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เกรียงไกร วิฑูรย์เสถียร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ทวีศักดิ์ ส่งเสริม, ศาสตราจารย์, "Ochratoxicosis on hematological and blood chemistry profiles in ducks", 33rd Mycotoxin Workshop, 30 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2011, Freising สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
Publish Year National Conference 1
2011 inดร.สุนทรี เพ็ชรดี, รองศาสตราจารย์, inดร.วรกิจ เชิดชูธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เมธา จันดา, รองศาสตราจารย์, inดร.ธีระ รักความสุข, รองศาสตราจารย์, "Cardiac markers in equine cardiovascular emergencies", International conference on Global Issues Influencing Human and Animal Health for ASEAN; One Health Concept 2011, 9 - 10 มิถุนายน 2011, ขอนแก่น ประเทศไทย

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2020 >>

Plant & Animal Regis./ KU Invention

จำนวนการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2008 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=02&FacultyID=59&BudgetYear=2011]