ผลงานคณะสัตวแพทยศาสตร์ กำแพงแสน ปี 2008

19

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2008

20

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2008

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2008

10

Project

โครงการวิจัย ปี 2008

1

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2008

0

Award

รางวัล ปี 2008

แนวโน้มผลงานของคณะสัตวแพทยศาสตร์ กำแพงแสน

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในคณะสัตวแพทยศาสตร์ กำแพงแสน
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (63 คน)
ในคณะสัตวแพทยศาสตร์ กำแพงแสน 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในคณะสัตวแพทยศาสตร์ กำแพงแสน
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2008
(การจำแนกข้อมูลตาม Quartile เริ่มปี 2010)

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (63 คน)
ในคณะสัตวแพทยศาสตร์ กำแพงแสน ปี 2008
(การจำแนกข้อมูลตาม Quartile เริ่มปี 2010)

Publish Year International Journal 19
2008 inดร.ธีระ รักความสุข, รองศาสตราจารย์, exSunthorn Rungruang, inดร.อาภัสสรา ชูเทศะ, รองศาสตราจารย์, exTheo Wensing, "Performance of Periparturient Dairy Cows Fed Alfalfa Hay in Total Mixed Ration : A Field Trial in Thailand", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 42, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2008, หน้า 11-18
2008 exSurasak Jittavisutthikul, inนางอมรา ทองปาน, รองศาสตราจารย์, inนางสาวอรวรรณ์ บุตรดี, inนางวิไลรัตน์ ฉ่ำสิงห์, inดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์, "Development of Immunological Test Kit for the Detection of PorcineReproductive and Respiratory Syndrome Virus (PRRSV) in Swine", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 42, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2008, หน้า 19-30
2008 exPiyanan Leekaew, inดร.ทวีศักดิ์ ส่งเสริม, ศาสตราจารย์, inดร.อาภัสสรา ชูเทศะ, รองศาสตราจารย์, inดร.อุคเดช บุญประกอบ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "A Simple Method to Extract Mitochondrial DNA in a Non-invasive Phylogenetic Study of Domestic Native Thai Ducks", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 42, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2008, หน้า 41-50
2008 inดร.ธีระ รักความสุข, รองศาสตราจารย์, exSunthorn Rungruang, "Seroprevalence of Bovine Leukemia Virus (BLV) Infection in Pregnant Replacement Dairy Heifers in Saraburi Province, Thailand", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 42, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2008, หน้า 278-281
2008 inดร.ธีระ รักความสุข, รองศาสตราจารย์, exJenjira Suksiri, exNonthasit Chutiyanawat, exNathakorn Kaewsakhorn, exSunthorn Rungruang, "Relationship between the Sodium Nitroprusside Test for Ketone Bodies in Urine and Serum -Hydroxybutyrate Concentrations in Dairy Cows", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 42, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2008, หน้า 457-462
2008 exOrnpreya Suptawiwat, exAlita Kongchanagul, exWisoot Chan-It, exArunee Thitithanyanont, exWitawat Wiriyarat, exKrisada Chaichuen, inดร.ทวีศักดิ์ ส่งเสริม, ศาสตราจารย์, exYasuo Suzuki, exPilaipan Puthavathana, exPrasert Auewarakul, "A simple screening assay for receptor switching of avian influenza viruses", JOURNAL OF CLINICAL VIROLOGY, ปีที่ 42, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2008, หน้า 186-189
2008 inดร.ปรีดา เลิศวัชระสารกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exBooddee, O, inนางวิไลรัตน์ ฉ่ำสิงห์, inดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์, "Production of monoclonal antibodies against 3AB nonstructural protein of foot and mouth disease virus", Infection, Genetics and Evolution, ปีที่ 8, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม 2008, หน้า S39-S39
2008 exLertwatcharasarakul, P, inนายอลงกต บุญสูงเนิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exBooddee, O, inนางวิไลรัตน์ ฉ่ำสิงห์, inดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์, "Foot-and-mouth disease virus isolated from pig in Thailand in 2005 related to Cathay Topotype in Vietnam", Infection, Genetics and Evolution, ปีที่ 8, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม 2008, หน้า S38-S39
2008 exThathaisong, U, exManeewatch, S, exKulkeaw, K, exThueng-In, K, exPoungpair, O, exSrimanote, P, inดร.ทวีศักดิ์ ส่งเสริม, ศาสตราจารย์, exTongtawe, P, exTapchaisri, P, exChaicurnpa, W, "Human monoclonal single chain antibodies (HuScFv) that bind to the polymerase proteins of influenza A virus", ASIAN PACIFIC JOURNAL OF ALLERGY AND IMMUNOLOGY, ปีที่ 26, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2008, หน้า 23-35
2008 inดร.เกรียงไกร วิฑูรย์เสถียร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธีระ รักความสุข, รองศาสตราจารย์, inดร.ทวีศักดิ์ ส่งเสริม, ศาสตราจารย์, inดร.ธีระพล ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์, "Detection of avian influenza virus in lung tissues of naturally infected chickens in Thailand by in situ hybridization", Infection, Genetics and Evolution, ปีที่ 8, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม 2008, หน้า S28-S28
2008 exJittavisutthikul, S, inนางอมรา ทองปาน, รองศาสตราจารย์, inดร.ปรีดา เลิศวัชระสารกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exBooddee, O, inนางวิไลรัตน์ ฉ่ำสิงห์, exJala, S, inดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์, "Development of immunological test kit for detection of porcine reproductive and respiratory syndrome in swine", Infection, Genetics and Evolution, ปีที่ 8, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม 2008, หน้า S37-S37
2008 exSartsoongnoen N, exKosonsiriluk S, exPrakobsaeng N, inดร.ทวีศักดิ์ ส่งเสริม, ศาสตราจารย์, exRozenboim I, exHalavani ME, exChaiseha Y, "The dopaminergic system in the brain of the native Thai chicken, Gallusdomesticus : Localization and differential expression across the reproductive cycle", Gen Comp Endocrinal, สิงหาคม 2008, หน้า 14-14
2008 exKeSu Dong, exYoshiko Sugita-Konichi, exJing Yu, inดร.พิษณุ ตุลยกุล, รองศาสตราจารย์, exSusumu Kumagai, "The effects of subcutaneous administration of T-2 toxin on liver drug metabolizing enzymes in piglets.", Toxicological Environ. Chem., ปีที่ 90, ฉบับที่ 2, มีนาคม 2008, หน้า 401-413
2008 exBoonsuk, P, exPayungporn, S, exChieochansin, T, exSamransamruajkit, R, exAmonsin, A, inดร.ทวีศักดิ์ ส่งเสริม, ศาสตราจารย์, exChaisingh, A, exChamnanpood, P, exChutinimitkul, S, exTheamboonlers, A, exPoovorawan Y., "Detection of influenza virus types A and B and type A subtypes (H1, H3, and H5) by multiplex polymerase chain reaction", TOHOKU JOURNAL OF EXPERIMENTAL MEDICINE, ปีที่ 215, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม 2008, หน้า 247-255
2008 exSuwannakarn, K, exPayungporn, S, exChieochansin, T, exSamransamruajkit, R, exAmonsin, A, inดร.ทวีศักดิ์ ส่งเสริม, ศาสตราจารย์, exChaisingh, A, exChamnanpood, P, exChutinimitkul, S, exTheamboonlers, A, exPoovorawan, Y, "Typing (A/B) and subtyping (H1/H3/H5) of influenza A viruses by multiplex real-time RT-PCR assays", Journal of Virological Methods, ปีที่ 152, ฉบับที่ 1-2, กันยายน 2008, หน้า 25-31
2008 exChantratita W, exSukasem C, exKaewpongsri S, exSrichunrusami C, exPairoj W, exThitithanyanont A, exChaichoune K, exRatanakron P, inดร.ทวีศักดิ์ ส่งเสริม, ศาสตราจารย์, exDamrongwatanapokin S, exLandt O, "Qualitative detection of avian influenza A (H5N1) viruses : A comparative evaluation of four real-time nucleic acid amplification methods", Molecular and Cellular Probes, กรกฎาคม 2008, หน้า 11-11
2008 exKosonsiriluk, S, exSartsoongnoen, N, exChaiyachet, OA, exPrakobsaeng, N, inดร.ทวีศักดิ์ ส่งเสริม, ศาสตราจารย์, exRozenboim, I, exEl Halawani, M, exChaiseha, Y, "Vasoactive intestinal peptide and its role in continuous and seasonal reproduction in birds", GENERAL AND COMPARATIVE ENDOCRINOLOGY, ปีที่ 159, ฉบับที่ 1, ตุลาคม 2008, หน้า 88-97
2008 exChatsirin Nakharuthai, inนายอลงกต บุญสูงเนิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปริวรรต พูลเพิ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์, inนายกิจจา อุไรรงค์, รองศาสตราจารย์, inนางวิไลรัตน์ ฉ่ำสิงห์, inดร.ปรีดา เลิศวัชระสารกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พรทิพภา เล็กเจริญสุข, ศาสตราจารย์, "Occurrence of swine influenza virus in swine with respiratory disease complex", The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health, ปีที่ 39, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน 2008, หน้า 1045-1053
2008 exPrakobsaeng, N, exSartsoongnoen, N, exKosonsiriluk, S, inดร.ทวีศักดิ์ ส่งเสริม, ศาสตราจารย์, exRozenboim, I, exEl Halawani, ME, exChaiseha, Y, "Changes in vasoactive intestinal peptide immunoreactivity in the brain of nest-deprived native Thai hens.", POULTRY SCIENCE, ปีที่ 87, มีนาคม 2008, หน้า 86-86

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในคณะสัตวแพทยศาสตร์ กำแพงแสนต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 8
2008 inดร.ธีระ รักความสุข, รองศาสตราจารย์, "Seroprevalence of bovine leukemia virus infection in dairy farms in Western Thailand", XXV World Buiatrics Congress, 5 - 12 กรกฎาคม 2008, Budapest สาธารณรัฐฮังการี
2008 inดร.ธีระ รักความสุข, รองศาสตราจารย์, "Application of PCR and hematological findings in replacement dairy heifers with ELISA seropositive to bovine leukosis virus infection", XXV World Buiatrics Congress, 5 - 12 กรกฎาคม 2008, Budapest สาธารณรัฐฮังการี
2008 inนางสาวสุวิชา เกษมสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.พิพัฒน์ อรุณวิภาส, รองศาสตราจารย์, inดร.ศิริชัย วงษ์นาคเพ็ชร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธีระ รักความสุข, รองศาสตราจารย์, inดร.อาสูตร สงวนเกียรติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายชัยเทพ พูลเขตต์, รองศาสตราจารย์, "Knowledge, Attitude and Practice of Fighting Cock Raisers in Central and Western Part of Thailand", The 5th Taiwan - Thailand Bilateral Conference, 7 - 9 พฤษภาคม 2008, Pingtung ไต้หวัน
2008 inดร.พิษณุ ตุลยกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.ปัจฉิมา สิทธิสาร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อาสูตร สงวนเกียรติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวธัญญลักษณ์ ขันธะมูล, อาจารย์, inนายชัยเทพ พูลเขตต์, รองศาสตราจารย์, inดร.ไชยยันต์ เกษรดอกบัว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวสุวิชา เกษมสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "Development of Disease Monitoring and Follow-up System in Cattle Slaughter House.", 15th Congress of the Federation of Asian Veterinary Associations, 27 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2008, อื่นๆ ประเทศไทย
2008 inดร.อาสูตร สงวนเกียรติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายอมรเทพ อาชวกุลเทพ, อาจารย์, inดร.พิษณุ ตุลยกุล, รองศาสตราจารย์, inนางศรีสมัย วิริยารัมภะ, inนางสาวจุรีย์ ปานกำเหนิด, inนายสุขสันต์ ฉ่ำสิงห์, inนางสุวรรณา ทิพยรักษ์, inนางสาวธัญญลักษณ์ ขันธะมูล, อาจารย์, inนางสาวสุวิชา เกษมสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "Monitoring of Microbiological contamination in Beef Cutting process.", The 15th Congress of the Federation of Asian Veterinary Associations FAVA-OIE Joint Symposium on Emerging Diseases., 27 - 30 พฤศจิกายน 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.อุคเดช บุญประกอบ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ทวีศักดิ์ ส่งเสริม, ศาสตราจารย์, inดร.พรทิพภา เล็กเจริญสุข, ศาสตราจารย์, "การโคลนระดับโมเลกุลของตัวรับฮอร์โมนเลปตินของเป็ด", 15th Congress of the Federation of Asian Veterinary Associations, 27 - 30 ตุลาคม 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inนางสาวสุวิชา เกษมสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inนางสาวธัญญลักษณ์ ขันธะมูล, อาจารย์, inนายอมรเทพ อาชวกุลเทพ, อาจารย์, inดร.ปัจฉิมา สิทธิสาร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิษณุ ตุลยกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.เฉลิมเกียรติ แสงทองพินิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อาสูตร สงวนเกียรติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายประพฤกษ์ ตั้งมั่นคง, รองศาสตราจารย์, "Veterinary Education: Problem-base Learning in Veterinary Public Health Issue.", The 15th Congress of the Federation of Asian Veterinary Associations FAVA-OIE Joint Symposium on Emerging Diseases., 27 - 30 พฤศจิกายน 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inนางสาวสุวิชา เกษมสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.เฉลิมพล เล็กเจริญสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายชัยเทพ พูลเขตต์, รองศาสตราจารย์, exทิพวรรณ ปรักมะวงศ์, inดร.ปัจฉิมา สิทธิสาร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อาสูตร สงวนเกียรติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธีระ รักความสุข, รองศาสตราจารย์, inดร.พิพัฒน์ อรุณวิภาส, รองศาสตราจารย์, inดร.ทวีศักดิ์ ส่งเสริม, ศาสตราจารย์, exประสิทธิ์ ชัยทวีทรัพย์, "Risk assessment of introduction of HPAI to commercial broiler farms in Thailand", The 15th Congress of the Federal of Asian Veterinary Associations: OIE-FAO Joint Symposium on Emerging Diseases, 27 - 30 ตุลาคม 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 12
2008 inดร.ธีระ รักความสุข, รองศาสตราจารย์, "ระบาดวิทยาของโรคไข้หวัดนกในระดับหมู่บ้านในพื้นที่ภาคกลาง 5 จังหวัด", การสัมมนาเรื่อง "งานวิจัยไข้หวัดนก เพื่อการเลี้ยงสัตว์ปีกอย่างปลอดภัย", 28 มีนาคม 2008, อื่นๆ ประเทศไทย
2008 inดร.ธีระ รักความสุข, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาเครือข่ายการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกระดับหมู่บ้าน เพื่อสร้างหมุ่บ้านต้นแบบปลอดโรคไข้หวัดนก", การสัมมนาเรื่อง "งานวิจัยไข้หวัดนก เพื่อการเลี้ยงสัตว์ปีกอย่างปลอดภัย", 28 มีนาคม 2008, อื่นๆ ประเทศไทย
2008 inดร.ศุภชาติ ปานเนียม, inนายกฤษฎา บำรุงกิจ, exธีระชาติ เสร็จกิจ, exอังคณา ขันทะบุตร, inดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์, รองศาสตราจารย์, "การใช้ progesterone ร่วมกับ gonadotropin-releasing hormone และ prostaglandin F2 alpha ในการเหนี่ยวนำให้ตกไข่และผสมเทียมแบบกำหนดเวลาในโคเนื้อ", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inนางสาวปริญทิพย์ วงศ์ไทย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิศณุ บุญญาวิวัฒน์, รองศาสตราจารย์, inนางสาวธีราภรณ์ พูลพิพัฒน์, อาจารย์, inนางภัทรา มูลจิตร, "ผลกระทบของเมลามีนต่อฟาร์มกบขุน: รายงานสัตว์ป่วย", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 exณัฐพงศ์ อัคริมาจิรโชติ, inดร.ปริวรรต พูลเพิ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายอลงกต บุญสูงเนิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ทวีศักดิ์ ส่งเสริม, ศาสตราจารย์, "ผลกระทบของอาหารที่ปนเปื้อนสารเมลามีนในสุกรอนุบาล: รายงานสัตว์ป่วย", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 exNuantan p., inดร.นวลจันทร์ พารักษา, รองศาสตราจารย์, inดร.ทวีศักดิ์ ส่งเสริม, ศาสตราจารย์, inดร.สุภาพร อิสริโยดม, รองศาสตราจารย์, "Study of the Optimum Dietary Metabolisable Energy for Meat-type Duck (Cherry Valley) under the Evaporative-cooling House.", การประชุมวิชาการสัตวศาสตร์ ครั้งที่ 4 (Symposium on Thermotolerance in Domestic Animals", 31 มกราคม 2008, ขอนแก่น ประเทศไทย
2008 inดร.พิพัฒน์ อรุณวิภาส, รองศาสตราจารย์, inนายจตุรงค์ วงศ์สนิท, อาจารย์, inดร.ศุภชาติ ปานเนียม, "การศึกษาปัจจัยเสี่ยงของปัญหากีบและขาเจ็บและความสัมพันธ์ของวิการกับปัญหากีบและขาเจ็บในโคนม", ประชุมวิชาการสัตวแพทยศาสตร์ มข. ครั้งที่ 9 "สัตวแพทย์ทางเลือกวันนี้", 11 - 12 มิถุนายน 2008, อ.เมือง ขอนแก่น ประเทศไทย
2008 inดร.พิษณุ ตุลยกุล, รองศาสตราจารย์, inนางสาวสุวิชา เกษมสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inนางศรีสมัย วิริยารัมภะ, inนางสาวจุรีย์ ปานกำเหนิด, exสุธา ขาวเธียร, "ระดับการปนเปื้อนของเชื้อ Salmonella spp. และ Escherichia coli ในอาหารสัตว์ น้ำเสีย และน้ำใช้ในอุตสาหกรรมการเลี้ยงสุกรในจังหวัดราชบุรี.", การประชุมเชิงวิชาการเรื่อง การจัดการมลพิษจากฟาร์มสุกร. กรมควบคุมมลพิษ. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม., 26 พฤศจิกายน 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inนายนรินทร์ อุประกรินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายรุ่งโรจน์ แจ่มอ้น, อาจารย์, inดร.เกรียงไกร วิฑูรย์เสถียร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายนำดี แซ่เฮง, inดร.ปรีดา เลิศวัชระสารกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ทวีศักดิ์ ส่งเสริม, ศาสตราจารย์, inดร.ศิริชัย วงษ์นาคเพ็ชร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธีระ รักความสุข, รองศาสตราจารย์, "การสำรวจการติดเชื้อไวรัสไข้หวัดนก ในสัตว์ชนิดต่างๆ ", งานวิจัยไข้หวัดนก เพื่อการเลี้ยงสัตว์ปีกอย่างปลอดภัย จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ สมาคมวิทยาศาสตร์สัตว์ปีกโลกสาขาประเทศไทย, 28 มีนาคม 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inนายนรินทร์ อุประกรินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายรุ่งโรจน์ แจ่มอ้น, อาจารย์, inดร.เกรียงไกร วิฑูรย์เสถียร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวอรวรรณ์ บุตรดี, inดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์, inดร.ทวีศักดิ์ ส่งเสริม, ศาสตราจารย์, inดร.ศิริชัย วงษ์นาคเพ็ชร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธีระ รักความสุข, รองศาสตราจารย์, "การสำรวจหาระดับภูมิคุ้มกันของ การติดเชื้อ ไวรัสไข้หวัดนก ชนิด H5N1 ในสัตว์ปีก ", งานวิจัยไข้หวัดนก เพื่อการเลี้ยงสัตว์ปีกอย่างปลอดภัย จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ สมาคมวิทยาศาสตร์สัตว์ปีกโลกสาขาประเทศไทย, 28 มีนาคม 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.ศุภชาติ ปานเนียม, inนายอดิศร ยะวงศา, รองศาสตราจารย์, inดร.สมชัย สัจจาพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, exธีระชาติ เสร็จกิจ, "สมรรถภาพการสืบพันธุ์โคสาวลูกผสมโฮลสไตน์ฟรีเชี่ยนระดับสายเลือดแตกต่างกันของสมาชิกสหกรณ์โคนมท่าม่วงจำกัด จ.กาณจนบุรี", การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนครั้งที่ 5, 8 - 9 ธันวาคม 2008, นครปฐม ประเทศไทย
2008 inนายสุขสันต์ ฉ่ำสิงห์, inนายสมยศ ก้านขุนทด, inนายสมพงษ์ บันลือพงศ์พันธุ์, exวีระพันธุ์ นกแก้ว, inนายณัฐพล เมืองทอง, inดร.พรชัย สัญฐิติเสรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exตรศักดิ์ นิภานันท์, "การเกิดโรคมงคล่อเทียมในกวางม้าและผลทดสอบความไวของเชื้อต่อยาปฏิชีวนะ", สัมมนาวิชาการเรื่องสัตว์ป่าเมืองไทยครั้งที่ 29th : เทคโนโลยีกับความก้าวหน้าในการอนุรักษ์สัตว์ป่าไทย, 18 - 19 ธันวาคม 2008, กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2020 >>

Plant & Animal Regis./ KU Invention

จำนวนการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2008 >>
Publish Year International Plant & Animal Regis. and Cert. / KU Invention 1
2008 inนายปรีชา อินนุรักษ์, inดร.สมชัย จันทร์สว่าง, รองศาสตราจารย์, inนายสุพัตร์ ฟ้ารุ่งสาง, รองศาสตราจารย์, inดร.วาณี ชัยวัฒนสิน, รองศาสตราจารย์, inดร.วรวิทย์ สิริพลวัฒน์, รองศาสตราจารย์, inดร.ประเสริฐ ฉัตรวชิระวงษ์, รองศาสตราจารย์, inนายชาญวิทย์ วัชรพุกก์, ศาสตราจารย์, inดร.กัญจนะ มากวิจิตร์, ศาสตราจารย์, inดร.จำเริญ เที่ยงธรรม, รองศาสตราจารย์, inดร.สุเจตน์ ชื่นชม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สายัณห์ ทัดศรี, ศาสตราจารย์, inดร.สมเกียรติ ประสานพานิช, รองศาสตราจารย์, inดร.ประวีร์ วิชชุลตา, รองศาสตราจารย์, inดร.พรศรี ชัยรัตนายุทธ์, รองศาสตราจารย์, inดร.จีระชัย กาญจนพฤฒิพงศ์, รองศาสตราจารย์, inนายวรเทพ ชมภูนิตย์, inนายปรารถนา พฤกษะศรี, ศาสตราจารย์, inดร.สมิต ยิ้มมงคล, รองศาสตราจารย์, inดร.สุริยะ สะวานนท์, ศาสตราจารย์, inนางผกาพรรณ สกุลมั่น (บุณยะเวชชีวิน), inนายเกรียงศักดิ์ แก้วสมประสงค์, inนางทวีพร เรืองพริ้ม, inนายริเชษฐ์ พึ่งชัย, inนายสมทบ ขันทอง, inดร.ชัยณรงค์ คันธพนิต, รองศาสตราจารย์, inนางเสาวลักษณ์ ผ่องลำเจียก, inนายคงปฐม กาญจนเสริม, อาจารย์, inดร.ศรเทพ ธัมวาสร, ศาสตราจารย์, inดร.พรรณวดี โสพรรณรัตน์, รองศาสตราจารย์, inดร.ธีระ รักความสุข, รองศาสตราจารย์, exศักดิ์ชัย โตภานุรักษ์, exน.สพ.ภาณุพันธ์ พงษ์เพ็ง, exน.สพ.จีรุฒม์ รัตนเทพ, "โคเนื้อพันธ์กำแพงแสน", Kasetsart University, 2008
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=02&FacultyID=59&BudgetYear=2008]