ผลงานคณะสัตวแพทยศาสตร์ กำแพงแสน ปี 2023

9

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

2

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

0

Award

รางวัล ปี 2023

แนวโน้มผลงานของคณะสัตวแพทยศาสตร์ กำแพงแสน

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในคณะสัตวแพทยศาสตร์ กำแพงแสน
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (63 คน)
ในคณะสัตวแพทยศาสตร์ กำแพงแสน 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในคณะสัตวแพทยศาสตร์ กำแพงแสน
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2023

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (63 คน)
ในคณะสัตวแพทยศาสตร์ กำแพงแสน ปี 2023

Publish Year International Journal 9
2023 inนางสาวธวัลหทัย อภิชัยมงคลกุล, inนางสาวอารีย์ ไหลกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSarocha Limratchapong, exJutamas Leklub, inดร.วรกิจ เชิดชูธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Entrapment of a jejunocecostomy anastomosis in the epiploic foramen in a horse", Veterinary Integrative Sciences, ปีที่ 21, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2023, หน้า 71-79
2023 inดร.ศิริวรรณ พราพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exYada Tansiri, inนางสาวเทพยุดา ศรีตระกูล, อาจารย์, exSineenat Sripattanakul, exAukkrimapann Sopitthummakhun, exGerd Katzenmeier, ex Chin-Lin Hsieh, exSean P. McDonough, inดร.ธีระศักดิ์ พราพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ex Yung-Fu Chang, "Leptospira borgpetersenii Leucine-Rich Repeat Proteins Provide Strong Protective Efficacy as Novel LeptospiralVaccine Candidates", Tropical Medicine and Infectious Disease, ปีที่ 8, ฉบับที่ 1, มกราคม 2023
2023 exDejyong, T., exChanachai, K., exPrarakamawongsa, T., exKongkaew, Wandee, exThiptara, A., inดร.ทวีศักดิ์ ส่งเสริม, ศาสตราจารย์, inดร.ธีระ รักความสุข, รองศาสตราจารย์, exTagoPacheco, D., inดร.วราพร พิมพ์ประไพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Economic and value chain analysis to support an investigation and risk mitigation efforts on Marek’s disease in layers in the southern part of Thailand", Veterinary World, ปีที่ 16, ฉบับที่ 1, มกราคม 2023, หน้า 35-45
2023 exChanoknun Poochipakorn , ex Weena Joongpan, exPongphon Tongsangiam, exAreeya Phooseerit, inดร.กานต์สุดา ลีฬหาพงศธร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เมธา จันดา, รองศาสตราจารย์, "The impact of strategic ventilation adjustments on stress responses in horses housed full-time in a vector-protected barn during the African horse sickness outbreak in Thailand", Animal Welfare, ปีที่ 32, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2023
2023 exKrittika Srisuksai, exKongphop Parunyakul, exPitchaya Santativongchai, exNarumon Phaonakrop, exSittiruk Roytrakul, inดร.พิษณุ ตุลยกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.วีระศักดิ์ ฟุ้งเฟื่อง, รองศาสตราจารย์, "Antioxidant Activity of Crocodile Oil (Crocodylus siamensis) on Cognitive Function in Rats", Foods, ปีที่ 12, ฉบับที่ 4, กุมภาพันธ์ 2023, หน้า 1-19
2023 inนางสาวธีราภรณ์ พูลพิพัฒน์, อาจารย์, exTaylor Heckman, inดร.วิศณุ บุญญาวิวัฒน์, รองศาสตราจารย์, exPattarawit Kerddee, inนางสาวสกุณา พัฒนกุลอนันต์, exEsteban Soto, inดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์, "Concurrent infections of Streptococcus iniae and Aeromonas veronii in farmed Giant snakehead (Channa micropeltes)", Journal of Fish Diseases, ปีที่ -, ฉบับที่ -, มีนาคม 2023, หน้า 1-13
2023 exChattida Panprom, exSirada Tayayouth, inนายนักรบ พัฒนผล, exWannisa Meepoo, inดร.สุนทรี เพ็ชรดี, รองศาสตราจารย์, "The Evaluation and Management of Congenital Loss of the Pericardium in A Cat: A Case Report", International Journal of Veterinary Science, ปีที่ -, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2023
2023 inดร.พิพัฒน์ อรุณวิภาส, รองศาสตราจารย์, exSetkit, T., inนายจตุรงค์ วงศ์สนิท, อาจารย์, inดร.ธีระ รักความสุข, รองศาสตราจารย์, inดร.นิติพงศ์ หอมวงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายอนวัช แสงมาลี, อาจารย์, "Effect of claw blocks on the healing duration and lesion severities of claw lesions in lame cows in Western Thailand", Veterinary World, ปีที่ 16, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2023, หน้า 258-263
2023 inนางสาวธีราภรณ์ พูลพิพัฒน์, อาจารย์, inดร.วิศณุ บุญญาวิวัฒน์, รองศาสตราจารย์, inนางภัทรา มูลจิตร, inดร.อาสูตร สงวนเกียรติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวสกุณา พัฒนกุลอนันต์, inนางสิริลักษณ์ จาละ, inดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์, "Streptococcus agalactiae Serotype VII, an Emerging Pathogen Affecting Snakeskin Gourami (Trichogaster pectoralis) in Intensive Farming", Transboundary and Emerging Diseases, ปีที่ 2023, ฉบับที่ -, มีนาคม 2023, หน้า 1-13

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในคณะสัตวแพทยศาสตร์ กำแพงแสนต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2020 >>

Plant & Animal Regis./ KU Invention

จำนวนการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2008 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=02&FacultyID=59]