ผลงานภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน ปี 2024

6

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

14

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

0

Award

รางวัล ปี 2024

แนวโน้มผลงานของภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (15 คน)
ในภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2024

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (15 คน)
ในภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน ปี 2024

Publish Year National Journal 6
2024 inนายโชคชัย ดวงแก้ว, อาจารย์, inนายอภิเดช ช่างชัย, อาจารย์, inนายวินัย พูลศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.สุมิตร สุวรรณ, ศาสตราจารย์, "การพัฒนานวัตกรรมนันทนาการสำหรับเยาวชนผู้นำเที่ยวชุมชนวิถีปกติใหม่โดยการประสานพลังของชุมชน: บ้านห้วยมาลัย จังหวัดกาญจนบุรี", วารสารเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน, ปีที่ 6, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2024, หน้า ---
2024 inนางสาวศิริพร เครือทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุมิตร สุวรรณ, ศาสตราจารย์, inนางสาวอรอุษา ปุณยบุรณะ, อาจารย์, inดร.ทัศตริน วรรณเกตุศิริ, รองศาสตราจารย์, inดร.พัชราภา ตันติชูเวช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การบริหารงานวิชาการเพื่อพัฒนานวัตกร", วารสารศาสตร์การศึกษาและการพัฒนามนุษย์, ปีที่ 8, ฉบับที่ 1, มกราคม - กรกฎาคม 2024, หน้า 20-39
2024 exน.ส.ภิชญาฎา ห่วงทองหลาง, inดร.นิรันดร์ ยิ่งยวด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางวรรณี เนียมหอม , ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรฝ่ายเครื่องจักรกล ก่อสร้างงานดินที่ 6 สำนักเครื่องจักรกล กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์", วารสารสหวิทยาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ปีที่ 7, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2024, หน้า 438-455
2024 exน.ส.วริษา ทองดอนเอ, inดร.นิรันดร์ ยิ่งยวด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางวรรณี เนียมหอม , ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 ของบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน", วารสารสหวิทยาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ , ปีที่ 7, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2024, หน้า 132-148
2024 inดร.นิรันดร์ ยิ่งยวด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อภิชาติ ใจอารีย์, รองศาสตราจารย์, inนางสาวอรวรรณ บุญทัน, อาจารย์, exนายปิยวัฒน์ สุศีลสัมพันธ์, exนางดิสนีย์ แก้วกาญจนานิรัตน์, exนายไพโรจน์ บุญยะวรรณ, exนางสาวนิศารัตน์ โตค้างพลู, exนายปริญญา เพชรก้อน, exนายสุพรรณ บุดดี, exนางสาวยลดา ชัยแสง, exนางสาวกัญญาวีร์ วงษ์ศรีทรา, exนางสาววชิราภรณ์ หุ่นดี, "การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิถีปลูกผักสมัยใหม่ผ่านการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายชุมชนบ้านห้วยด้วน ต.รางพิกุล อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม", วารสารศาสตร์การศึกษาและการพัฒนามนุษย์, ปีที่ 8, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2024, หน้า 66-80
2024 exน.ส.ฐิดาพร ทิพย์วารี, inดร.นิรันดร์ ยิ่งยวด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอ.สุนทร ทองสุขใส , "การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบเกมที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี หน่วยการเรียนรู้ 4 เกษตรน่ารู้ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง จังหวัดกาญจนบุรี", วารสารศาสตร์การศึกษาและการพัฒนามนุษย์, ปีที่ 8, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2024, หน้า 177-190

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชนต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2023 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=02&FacultyID=58&SectionID=02]