ผลงานภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร ปี 2022

14

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

8

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

0

Award

รางวัล ปี 2022

แนวโน้มผลงานของภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาวิศวกรรมการอาหารต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 12
2022 inดร.สิรินาฏ น้อยพิทักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อมรฤทธิ์ พุทธิพิพัฒน์ขจร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSutida Ruangkhasap, inดร.อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล, รองศาสตราจารย์, inนายอมรเดช พุทธิพิพัฒน์ขจร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Application of a portable near-infrared spectrometer for rapid, non-destructive evaluation of moisture content in Para rubber timber", WOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY, ปีที่ 56, ฉบับที่ 1, มกราคม 2022, หน้า 285-303
2022 exวิลาสินี แสงโสม, inดร.เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์, รองศาสตราจารย์, "Design and Development of Innovative Steam Injection for High-Temperature Short-Time Liquid Foods", Processes, ปีที่ 10, ฉบับที่ 1, มกราคม 2022, หน้า 161-1-13
2022 inนายอมรเดช พุทธิพิพัฒน์ขจร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อมรฤทธิ์ พุทธิพิพัฒน์ขจร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Rapid quality evaluation of Camellia oleifera seed kernel using a developed portable NIR with optimal wavelength selection", IEEE Access, ปีที่ 10, ฉบับที่ -, มกราคม 2022, หน้า 8317-8327
2022 inดร.สุกัญญา วิชชุกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exProf. Micahel O'Mahony, "The 9-point hedonic and unstructured line hedonic scales: An alternative analysis with more relevant effect sizes for preference", Food Quality and Preference, ปีที่ 99, ฉบับที่ -, กรกฎาคม 2022, หน้า 1-5
2022 inดร.นัฏพร ขนุนก้อน, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, exKunat Kongsin , inดร.ประกิต สุขใย, รองศาสตราจารย์, inดร.ณัฐดนัย หาญการสุจริต, รองศาสตราจารย์, inดร.รังสินี โสธรวิทย์, ศาสตราจารย์, inดร.รังสิมา ชลคุป, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, "Enhanced antimicrobial effectiveness of synergistic mixtures of rambutan peel extract and cinnamon essential oil on food spoilage bacteria and bio-based food packaging", Journal of Food Safety, ปีที่ 42, ฉบับที่ 3, มิถุนายน 2022, หน้า e12976-1-13
2022 exจิตรวดี มีราศรี, inดร.รังสินี โสธรวิทย์, ศาสตราจารย์, "Artificial neural networks (ANNs) and multiple linear regression (MLR) for prediction of moisture content for coated pineapple cubes", Case Studies in Thermal Engineering, ปีที่ 33, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2022, หน้า 101942
2022 exMeerasri, J., inดร.รังสินี โสธรวิทย์, ศาสตราจารย์, "Novel development of coffee oil extracted from spent coffee grounds as a butter substitute in bakery products", Journal of Food Processing and Preservation, ปีที่ -, ฉบับที่ -, เมษายน 2022
2022 exKlangmuang, P., inดร.รังสินี โสธรวิทย์, ศาสตราจารย์, "Effect of Thai herb essential oils incorporated in hydroxypropyl methylcellulose-based nanocomposite coatings on quality of fresh mango stored at ambient temperature", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 56, ฉบับที่ 2, มีนาคม 2022, หน้า 331-342
2022 exWilasinee Sangsom, inดร.เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์, รองศาสตราจารย์, "Design Parameters on Impingement Steam Jet Heat Transfer of Continuous Liquid Food Sterilization", Fluids, ปีที่ 7, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2022, หน้า 1-11
2022 exSuthicha Chinnabutr , inดร.มนต์ทิพย์ ช่ำชอง, รองศาสตราจารย์, "Characterizing the rheological properties of ethylcellulose-beeswax oleogel to enhance carotenoids stability", Bioactive Carbohydrates and Dietary Fibre, ปีที่ 28, ฉบับที่ 0, พฤศจิกายน 2022, หน้า 100338-1-7
2022 exจิตรวดี มีราศรี, inดร.รังสิมา ชลคุป, inดร.รังสินี โสธรวิทย์, ศาสตราจารย์, "Factors affecting sericin hydrolysis and application of sericin hydrolysate in sericin films", RSC Advances, ปีที่ 12, ฉบับที่ -, ตุลาคม 2022, หน้า 28441-2845
2022 exSamsalee, N., inดร.รังสินี โสธรวิทย์, ศาสตราจารย์, "Different novel extraction techniques on chemical and functional properties of sugar extracts from spent coffee grounds", AIMS Agriculture and Food, ปีที่ 7, ฉบับที่ 4, พฤศจิกายน 2022, หน้า 897-915
Publish Year National Journal 2
2022 exลลิตา ออมสิน, inดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์, exศุทธหทัย โภชนากรณ์, "การพัฒนาผลิตภัณฑ์เส้นก๋วยเตี๋ยวจากข้าวพันธุ์เหลืองปะทิวชุมพร", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ปีที่ 11, ฉบับที่ 1, เมษายน 2022, หน้า 30-38
2022 inดร.วันรัฐ อับดุลลากาซิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์, รองศาสตราจารย์, inนายวิชัย หมอยาดี, "การพัฒนาและทดสอบสมรรถนะเครื่องต้นแบบเครื่องผสมวัสดุปลูกและบรรจุกระถางสำหรับการผลิตพืชโรงเรือน", วารสารแก่นเกษตร, ปีที่ 50, ฉบับที่ 5, กันยายน - ตุลาคม 2022, หน้า 1327-1341

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาวิศวกรรมการอาหารต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 5 ปีล่าสุด

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20212013 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=02&FacultyID=57&SectionID=04]