ผลงานศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ ปี 2022

2

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

3

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

0

Award

รางวัล ปี 2022

แนวโน้มผลงานของศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (5 คน)
ในศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2022

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (5 คน)
ในศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ ปี 2022

Year:

<< 20222021202020192018 >>
Publish Year National Journal 2
2022 exรักษ์สุดา คำดี, inนายธรรมธวัช แสงงาม, inดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวศิริสุดา บุตรเพชร, inนายอาณัติ เฮงเจริญ, inดร.ธวัชชัย อินทร์บุญช่วย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของการฉีดพ่นทางใบด้วยสารละลายแคลเซียมและโบรอนต่อคุณภาพผลผลิตของเมล่อน", วารสารผลิตกรรมการเกษตร, ปีที่ 4, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2022, หน้า 91-101
2022 inนายธรรมธวัช แสงงาม, inนางสาวศิริสุดา บุตรเพชร, inนายอาณัติ เฮงเจริญ, inดร.ธวัชชัย อินทร์บุญช่วย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธรรมศักดิ์ ทองเกตุ, รองศาสตราจารย์, inดร.ธงชัย มาลา, รองศาสตราจารย์, "Effect of Calcium-Boron Solution Rate in Foliar Spray on Muskmelon (Cucumis melo L.)", แก่นเกษตร, ปีที่ 50, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2022, หน้า 1-15

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในศูนย์วิจัยและบริการวิชาการต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Year:

<< 20202019 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=02&FacultyID=56&SectionID=29]