ผลงานศูนย์วิจัยและพัฒนาทางสัตวศาสตร์(การผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก)ภาควิชาสัตวบาล ปี 2022

2

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

3

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

0

Award

รางวัล ปี 2022

แนวโน้มผลงานของศูนย์วิจัยและพัฒนาทางสัตวศาสตร์(การผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก)ภาควิชาสัตวบาล

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในศูนย์วิจัยและพัฒนาทางสัตวศาสตร์(การผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก)ภาควิชาสัตวบาลต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Year:

<< 2022202120192011 >>
Publish Year International Journal 1
2022 exPhubet Satsook, inดร.สุกัญญา รัตนทับทิมทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายลักษณ์ เพียซ้าย, exPatcharapa Towiboon, exChalermchart Somgird, inดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์, รองศาสตราจารย์, "Pueraria mirifica can modulate the ovarian activity of crossbred-Thai native does", เวชชสารสัตวแพทย์ , ปีที่ 52, ฉบับที่ 3, กันยายน 2022, หน้า 575-582
Publish Year National Journal 1
2022 inนายอาทิตย์ ปัญญาศักดิ์, inนายนาม บัวทอง, inนายสิทธิชัย แก้วสุวรรณ์, inนายนครไชย อันชื่น, inนายวิสูตร ไมตรีจิตต์, inนางสาวทัสนันทน์ หงสะพัก, inดร.ศิริรัตน์ บัวผัน, อาจารย์, "สมรรถภาพการสืบพันธุ์ของโคนมลูกผสมโฮลสไตน์ฟรีเชี่ยนในแต่ละฤดูกาลภายใต้สภาพภูมิอากาศร้อนชื้น เขตอำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม", วารสารแก่นเกษตร, ปีที่ 50, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2022, หน้า 384-398

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในศูนย์วิจัยและพัฒนาทางสัตวศาสตร์(การผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก)ภาควิชาสัตวบาลต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year National Conference 1
2022 exอัญชลี คงประดิษฐ์, exนพดล ชัยวิสูตร, inนายภูมพงศ์ บุญแสน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวทัสนันทน์ หงสะพัก, inนางสาวปฏิมา อู๋สูงเนิน, inดร.สุริยะ สะวานนท์, ศาสตราจารย์, "การใช้ต้นข้าวพร้อมเมล็ดหมักเป็นแหล่งอาหารหยาบต่อกระบวนการหมักและสมรรถภาพการเจริญเติบโตของแกะ", การประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 10, 3 - 4 สิงหาคม 2022, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=02&FacultyID=56&SectionID=24&BudgetYear=2022]