ผลงานศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน (ภาควิชาพืชสวน) ปี 2013

1

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2013

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2013

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2013

2

Project

โครงการวิจัย ปี 2013

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2013

0

Award

รางวัล ปี 2013

แนวโน้มผลงานของศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน (ภาควิชาพืชสวน)

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในศูนย์วิจัยและพัฒนาไม้ผลเขตร้อน (ภาควิชาพืชสวน)ต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Year:

<< 2013 >>
Publish Year National Journal 1
2013 inนายวิชัย สรพงษ์ไพศาล, exนางสาวฉัตรมณี วุฒิสาร, inนายภราดร ดอกจันทร์, inนายสามารถ เศรษฐวิทยา, inนางสาวสุณี พูสุวรรณ, "ผลกระทบของของเหลวที่เหลือจากการเลี้ยงยีสต์ต่อเพลี้ยกระโดดสีนํ้าตาลระดับห้องปฏิบัติการ", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ปีที่ 2, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2013, หน้า 14-30
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=02&FacultyID=56&SectionID=17]