ผลงานศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน (ภาควิชาพืชสวน) ปี 2020

2

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

8

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

0

Award

รางวัล ปี 2020

แนวโน้มผลงานของศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน (ภาควิชาพืชสวน)

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน (ภาควิชาพืชสวน)ต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 1
2020 exน.ส.อ้อมอรุณ นุกูลธรประกิต, inนางสาวเกียรติสุดา เหลืองวิลัย, รองศาสตราจารย์, inดร.จริงแท้ ศิริพานิช, ศาสตราจารย์, "Chilling injury in pineapple fruit is related to mitochondrial antioxidative metabolism", Postharvest Biology and Technology, ปีที่ 170, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2020, หน้า 111330-1-10
Publish Year National Journal 1
2020 inนางสาวสมนึก พรมแดง, inดร.ลักขณา เบ็ญจวรรณ์, inนางอุทัยวรรณ ด้วงเงิน, inนางสาวศิริพรรณ สุขขัง, "ปริมาณออกซาเลตและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในผักโขม 12 สายพันธุ์", วารสารแก่นเกษตร (ฉบับพิเศษ), ปีที่ 48, ฉบับที่ พิเศษ 1, มกราคม 2020, หน้า 1065-1072

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน (ภาควิชาพืชสวน)ต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=02&FacultyID=56&SectionID=16]