ผลงานศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน (ภาควิชาพืชสวน) ปี 2022

4

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

5

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

0

Award

รางวัล ปี 2022

แนวโน้มผลงานของศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน (ภาควิชาพืชสวน)

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน (ภาควิชาพืชสวน)
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (4 คน)
ในศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน (ภาควิชาพืชสวน) 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน (ภาควิชาพืชสวน)
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2022

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (4 คน)
ในศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน (ภาควิชาพืชสวน) ปี 2022

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน (ภาควิชาพืชสวน)
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2022

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (4 คน)
ในศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน (ภาควิชาพืชสวน) ปี 2022

Publish Year International Journal 3
2022 inดร.ธนา ชีพสมทรง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จริงแท้ ศิริพานิช, ศาสตราจารย์, "Durian volume determination using short-range coded-light three-dimensional scanner", AGRICULTURE AND NATURAL RESOURCES, ปีที่ 56, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2022, หน้า 113-120
2022 exMeethaworn, K., inดร.วชิรญา อิ่มสบาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exZhang, B., exChen, K., inดร.จริงแท้ ศิริพานิช, ศาสตราจารย์, "Off-flavor and Loss of Aroma in Young Coconut Fruit During Cold Storage are Associated with the Expression of Genes Derived from the LOX Pathway and Badh2", Horticulture Journal, ปีที่ 91, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2022, หน้า 209-220
2022 inนายอนุชา วงศ์ปราณีกุล, inดร.ธีร์ หะวานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวเกียรติสุดา เหลืองวิลัย, รองศาสตราจารย์, "Variation in aroma level of holy basil (Ocimum tenuiflorum L.) leaves is related to volatile composition, but not trichome characteristics", Journal of Applied Research on Medicinal and Aromatic Plants, ปีที่ 27, ฉบับที่ -, มีนาคม 2022, หน้า 100347
Publish Year National Journal 1
2022 exภานุวรรณ บัวทองจันทร์, inดร.เกรียงศักดิ์ ไทยพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exพิมพิไล แสงมณี, inนางอุทัยวรรณ ด้วงเงิน, exปาริชาติ เบิร์นส, "การพัฒนาระบบสืบพันธุ์เพศเมียในมะละกอและอิทธิพลต่อคุณภาพเมล็ด", วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา, ปีที่ 27, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2022, หน้า 768-779

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน (ภาควิชาพืชสวน)ต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=02&FacultyID=56&SectionID=16]