ผลงานศูนย์วิจัยและพัฒนากีฏวิทยาสิ่งแวดล้อม (ภาควิชากีฏวิทยา) ปี 2023

1

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

3

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

0

Award

รางวัล ปี 2023

แนวโน้มผลงานของศูนย์วิจัยและพัฒนากีฏวิทยาสิ่งแวดล้อม (ภาควิชากีฏวิทยา)

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในศูนย์วิจัยและพัฒนากีฏวิทยาสิ่งแวดล้อม (ภาควิชากีฏวิทยา)
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (2 คน)
ในศูนย์วิจัยและพัฒนากีฏวิทยาสิ่งแวดล้อม (ภาควิชากีฏวิทยา) 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในศูนย์วิจัยและพัฒนากีฏวิทยาสิ่งแวดล้อม (ภาควิชากีฏวิทยา)
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2023

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (2 คน)
ในศูนย์วิจัยและพัฒนากีฏวิทยาสิ่งแวดล้อม (ภาควิชากีฏวิทยา) ปี 2023

Publish Year International Journal 1
2023 inดร.รัติยา พงศ์พิสุทธา, รองศาสตราจารย์, inนายพิสุทธิ์ เขียวมณี, อาจารย์, inดร.สุนิศา สงวนทรัพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายภราดร ดอกจันทร์, exอ.ดร.สัณฐิติ บินคาเดอร์, exProf. Dr.Vipaporn Phuntumart , inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, "Comprehensive Investigation of Die-Back Disease Caused by Fusarium in Durian", Plants, ปีที่ 12, ฉบับที่ 17, กันยายน 2023

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในศูนย์วิจัยและพัฒนากีฏวิทยาสิ่งแวดล้อม (ภาควิชากีฏวิทยา)ต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year National Conference 1
2023 exณัฐวัตร ภู่พันธ์ศรี, inนายภราดร ดอกจันทร์, inดร.สราวุธ คลอวุฒิมันตร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความหลากหลายของหนอนผีเสื้อในวนอุทยานพุม่วง จังหวัดสุพรรณบุรี", การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2566, 10 มีนาคม 2023, เพชรบูรณ์ ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=02&FacultyID=56&SectionID=15]