ผลงานภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ปี 2021

5

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

8

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

แนวโน้มผลงานของภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตรต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 2
2021 inดร.ศริญญา ไพศาลสมบัติ, อาจารย์, inดร.เชิดพงษ์ ขีระจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ณัฐพล รำไพ, รองศาสตราจารย์, inดร.ณรงค์ สมพงษ์, รองศาสตราจารย์, "การใช้สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์อาหารไทยสู่ตลาดโลกในประเทศจีน", International Journal on Engineering, Science and Technology, ปีที่ 3, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2021, หน้า 119-125
2021 inดร.เชิดพงษ์ ขีระจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศริญญา ไพศาลสมบัติ, อาจารย์, inดร.ณัฐพล รำไพ, รองศาสตราจารย์, inดร.ณรงค์ สมพงษ์, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาสื่อบูรณาการเพื่อการประชาสัมพันธ์อาหารไทยสู่ตลาดโลก", International Journal on Engineering, Science and Technology, ปีที่ 3, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2021, หน้า 113-118
Publish Year National Journal 3
2021 inดร.พิมลวรรณ เกตพันธ์, อาจารย์, inดร.รพี ดอกไม้เทศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exธำรง เมฆโหรา, exธัญญลักษณ์ สีทาวัน, "การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนจากการผลิตหูหนูของกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่เห็ดหูหนู อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี", วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, ปีที่ 8, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2021, หน้า ์NA-NA
2021 exผศ.ดร.ภัทราพร ภุมรินทร์, inดร.เชิดพงษ์ ขีระจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exผศ.ดร.ดาวรุ่ง ศิลาอ่อน, "ผลของการใช้สารช่วยย่อยชนิดรวมในน้ำดื่มต่อค่าการใช้ประโยชน์ได้ของโภชนะในไก่เนื้อ อายุ 3 สัปดาห์", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตรและการจัดการ, ปีที่ 4, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2021, หน้า 61-65
2021 inดร.เชิดพงษ์ ขีระจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รพี ดอกไม้เทศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำเห็ดของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ดอินทรีย์ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตรและการจัดการ, ปีที่ 4, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2021, หน้า 40-48

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตรต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20122010 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=02&FacultyID=56&SectionID=07]