ผลงานภาควิชาโรคพืช ปี 2023

20

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

8

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

11

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

4

Award

รางวัล ปี 2023

แนวโน้มผลงานของภาควิชาโรคพืช

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในภาควิชาโรคพืช
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (20 คน)
ในภาควิชาโรคพืช 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในภาควิชาโรคพืช
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2023

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (20 คน)
ในภาควิชาโรคพืช ปี 2023

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในภาควิชาโรคพืช
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2023

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (20 คน)
ในภาควิชาโรคพืช ปี 2023

Publish Year International Journal 15
2023 inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, inนายพิสุทธิ์ เขียวมณี, อาจารย์, exอ. สัณฐิติ บินคาเดอร์, inดร.อรรัตน์ มงคลพร, รองศาสตราจารย์, exProf.Dr. Vipaporn Phuntumart , exAssoc.Prof.Dr. Sotaro Chiba , inดร.รัติยา พงศ์พิสุทธา, รองศาสตราจารย์, "Two Newly Identified Colletotrichum Species Associated with Mango Anthracnose in Central Thailand", Plants Journal, ปีที่ 12, ฉบับที่ 5, มีนาคม 2023, หน้า 1130
2023 inนายศลิษฎ์ ศุภกิจธนากร, อาจารย์, exผศ.ดร.อรอุมา เรืองวงษ์, exผศ.ดร.ชนม์เจริญ แสวงรัตน์, exวิมาดา ศรีสุวรรณ, exรศ.ดร.ธีรวรรณ บุญญวรรณ, "Potential of Nonthermal Atmospheric-Pressure Dielectric Barrier Discharge Plasma for Inhibition of Athelia rolfsii Causing Southern Blight Disease in Lettuce", Agriculture, ปีที่ 13, ฉบับที่ 1, มกราคม 2023
2023 inนายศลิษฎ์ ศุภกิจธนากร, อาจารย์, exผศ.ดร.อรอุมา เรืองวงษ์, exรศ.ดร.ธีรวรรณ บุญญวรรณ, "Inactivation of Cercospora lactucae-sativa through Application of Non-Thermal Atmospheric Pressure Gliding Arc, Tesla Coil and Dielectric Barrier Discharge Plasmas", Applied Sciences, ปีที่ 13, ฉบับที่ 11, มิถุนายน 2023, หน้า 1-10
2023 exนายชิษณุพงศ์ เพชรพรรณ, inนายศลิษฎ์ ศุภกิจธนากร, อาจารย์, exอ.ดร.ฉัตรสุดา เผือกใจแพ้ว, exดร.เอมลิน พิพัฒนภักดี, exรศ.ดร.เกวลิน คุณาศักดากุล, exผศ.ดร.อรอุมา เรืองวงษ์, "Biological and molecular characterization of Lasiodiplodia theobromae causing dieback disease of strawberry in Thailand", Journal of Phytopathology, ปีที่ -, ฉบับที่ -, เมษายน 2023, หน้า 1-6
2023 exAkarapisan, A., exKumvinit, A., exFalert, S., inดร.วิชัย โฆสิตรัตน, รองศาสตราจารย์, "Identification and Detection of a Virulence Gene of Streptomyces scabies Causing Potato Scab in Thailand", Natural and Life Sciences Communications, ปีที่ 22, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2023
2023 exDanaisilichaichon, C., exVejchasarn, P., inดร.สุจินต์ ภัทรภูวดล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exTondelli, A., exValรจ, G., exToojinda, T., inดร.ชัชวาล จันทราสุริยารัตน์, รองศาสตราจารย์, "Genome-Wide Association Study Using Genotyping by Sequencing for Bacterial Leaf Blight Resistance Loci in Local Thai Indica Rice", Agronomy, ปีที่ 13, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2023
2023 exณิชากร หอมขจร, exศิวกร ศุภจริยาพงศ์, exปฐวี ภิราญคำ, inดร.พรทิพย์ เรือนปานันท์, รองศาสตราจารย์, "First report of Meloidogyne javanica causing root knot disease on ambarella (Spondias dulcis)", Australasian Plant Disease Notes, ปีที่ 18, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2023
2023 inนางสาวจุฑาเทพ วัชระไชยคุปต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKanchanaphon Sawangchaitham, exปาริชาติ เบิร์นส, inดร.วิชัย โฆสิตรัตน, รองศาสตราจารย์, "Improved PCR for Detection of Xanthomonas euvesicatoria pv. perforans in tomato seeds", Natural and Life Sciences Communications, ปีที่ 22, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2023
2023 inนายธนภูมิ มณีบุญ, inดร.สมศิริ แสงโชติ, รองศาสตราจารย์, inดร.รัชนี ฮงประยูร, รองศาสตราจารย์, inนางสาวชนัญญา ช่วยศรีนวล, inดร.วราภา มหากาญจนกุล, รองศาสตราจารย์, "Occurrence of Heat-Resistant Mold Ascospores in Pineapple and Sugarcane Field Soils in Thailand", International Journal of Microbiology, ปีที่ 2023, กรกฎาคม 2023
2023 inดร.รัติยา พงศ์พิสุทธา, รองศาสตราจารย์, inนายพิสุทธิ์ เขียวมณี, อาจารย์, inดร.สุนิศา สงวนทรัพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายภราดร ดอกจันทร์, exอ.ดร.สัณฐิติ บินคาเดอร์, exProf. Dr.Vipaporn Phuntumart , inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, "Comprehensive Investigation of Die-Back Disease Caused by Fusarium in Durian", Plants, ปีที่ 12, ฉบับที่ 17, กันยายน 2023
2023 exปฐวี ภิราญคำ, exกิตติพงษ์ สีม่วง, exธีรยุทธ ตู้จินดา, inดร.พรทิพย์ เรือนปานันท์, รองศาสตราจารย์, "Effects of Initial Population Density of Meloidogyne graminicola and Plant Age of Infection on Thai Jasmine Rice and Nematode Multiplication", Chiang Mai Journal of Science, ปีที่ 50, ฉบับที่ 5, กันยายน 2023, หน้า 1-10
2023 exKungwon, P., inนางษมาภร สิงหพันธุ์, อาจารย์, inดร.คนึงนิตย์ เหรียญวรากร, รองศาสตราจารย์, "Host range and graft-transmission of Columnea latent viroid in eggplant rootstocks", International Journal of Agricultural Technology, ปีที่ 19, ฉบับที่ 5, ตุลาคม 2023, หน้า 2349-2366
2023 inดร.สิรินภา ช่วงโอภาส, รองศาสตราจารย์, inดร.วรรณวิไล อินทนู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อมรศรี ขุนอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Solubilization by nematode-controlling Trichoderma of nutrients to promote rice growth, yield and phosphorus content", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 57, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2023, หน้า 667-676
2023 exKanamon Riangwong, exWanchana Aesomnuk, exYupin Sonsom, exMeechai Siangliw, inดร.จินตนา อันอาตม์งาม, รองศาสตราจารย์, exTheerayut Toojinda, exSamart Wanchana, inนายศิวเรศ อารีกิจ, รองศาสตราจารย์, "QTL-seq Identifies Genomic Regions Associated with Resistance to Dirty Panicle Disease in Rice", Agronomy, ปีที่ 13, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2023
2023 inนายธนภูมิ มณีบุญ, inดร.สมศิริ แสงโชติ, รองศาสตราจารย์, inดร.รัชนี ฮงประยูร, รองศาสตราจารย์, inนางสาวชนัญญา ช่วยศรีนวล, inดร.วราภา มหากาญจนกุล, รองศาสตราจารย์, "Modeling the Thermal Inactivation of Ascospores from Heat-Resistant Molds in Pineapple Juice and Evaluating Disinfection Efficiency of Sodium Hypochlorite and Chlorine Dioxide", Beverages, ปีที่ 9, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2023
Publish Year National Journal 5
2023 exนางสาวอาภัสรา หีดรอด, inดร.รัติยา พงศ์พิสุทธา, รองศาสตราจารย์, inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, "การจำแนกชนิดและความแปรปรวนทางพันธุกรรมบริเวณ Internal transcribed spacer (ITS)ของเชื้อรา Lasiodiplodia theobromae ที่แยกได้จากทุเรียน (Durio sp.)", วารสารแก่นเกษตร, ปีที่ 51, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2023, หน้า 107-123
2023 exปฐวี ภิราญคำ, exนายกิตติพงษ์ ศรีม่วง, inดร.พรทิพย์ เรือนปานันท์, รองศาสตราจารย์, "จำนวนประชากรของไส้เดือนฝอยรากปม Meloidogyne graminicola และอายุข้าวต่อการเจริญเติบโต ผลผลิตและความรุนแรงของการเกิดโรคในข้าวพันธุ์ กข33", แก่นเกษตร, ปีที่ 51, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2023, หน้า 346-359
2023 exปุณยพร สาคร, inดร.พรทิพย์ เรือนปานันท์, รองศาสตราจารย์, "ประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันของรา Trichoderma asperellum สายพันธุ์ Cb-pin01 และแบคทีเรีย Streptomyces sp. สายพันธุ์ KPS-E004 ในการควบคุมไส้เดือนฝอยรากปม Meloidogyne enterolobii ในพริก", วิทยาศาสตร์เกษตรและการจัดการ, ปีที่ 6, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2023, หน้า 15-22
2023 exมนัญชยา จูจิ้ว, inดร.สุรพงษ์ ดำรงกิตติกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exพยอม โคเบลลี่, inดร.จินตนา อันอาตม์งาม, รองศาสตราจารย์, "การประเมินความต้านทานของข้าวพันธุ์ไทยต่อเชื้อรา Bipolaris oryzae สาเหตุโรคใบจุดสีน้ำตาล", วารสารวิชาการเกษตร, ปีที่ 41, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2023, หน้า 263-273
2023 exณัฐวดี คงแรม, inดร.วรรณวิไล อินทนู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การใช้จุลินทรีย์ปฏิปักษ์ควบคุมโรคใบปื้นเหลืองของกล้วยไม้สกุลแวนด้า สาเหตุจากเชื้อ Pseudocercospora dendrobii", วารสารวิชาการเกษตร, ปีที่ 41, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2023, หน้า 287-296

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาโรคพืชต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 3
2023 exThanawiparat, J., inดร.ธีรสิทธิ์ เกษตรเกษม, รองศาสตราจารย์, exPatrapornnant, T., inดร.สุจินต์ ภัทรภูวดล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Rice Diseases Detection and Localization with Only Image-Level Disease Training Labels", 2023 20th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology, ECTI-CON 2023, 9 - 12 พฤษภาคม 2023, นครพนม ประเทศไทย
2023 inดร.ศิริพร ดอนเหนือ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นิพนธ์ ทวีชัย, ศาสตราจารย์, inดร.ประกาย ราชณุวงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อุดมศักดิ์ เลิศสุชาตวนิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exThamrongjet Pattamuk, "Sugarcane screening model for sugarcane varieties resistant to white leaf disease", The 2nd International Conference on Cane and Sugar 2023: Towards BCG Economy; Smart Farm to Bio Industry, 5 - 7 กรกฎาคม 2023, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2023 exThipwara Tiansawang, inดร.สุนิศา สงวนทรัพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, exSantiti Bincader, "Indirect Effect of Some Agricultural Insecticides to Control Mosquitoes in Durian Plantations, Chumphon Province", Asia Pacific Conference on Mosquito and Vector Control (AMV)-2023, 27 - 30 พฤศจิกายน 2023, เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
Publish Year National Conference 5
2023 exศิริลักษณ์ ชูพุทธพงศ์, exวนาลัย วิริยะสุธี, inดร.ศิริพร ดอนเหนือ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exธำรงเจต พัฒมุข, "ปัญหาและความต้องการในการผลิตท่อนพันธุ์มันสำปะหลังสะอาดของเกษตรกรในเขตพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 61, 1 - 3 มีนาคม 2023, บางเขน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2023 inนายศลิษฎ์ ศุภกิจธนากร, อาจารย์, exผศ.ดร.อรอุมา เรืองวงษ์, exผศ.ดร.สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ์, "การควบคุมเชื้อแบคทีเรีย Acidovorax citrulli บนเมล็ดพันธุ์เมลอนและแตงโม โดยการใช้พลาสมาระบบ Inductively Coupled Plasma ภายใต้สภาวะสุญญากาศ", การประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 17, 23 - 24 พฤษภาคม 2023, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2023 inนายธนภูมิ มณีบุญ, inดร.วราภา มหากาญจนกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.สมศิริ แสงโชติ, รองศาสตราจารย์, inดร.รัชนี ฮงประยูร, รองศาสตราจารย์, inนางสาวชนัญญา ช่วยศรีนวล, "คุณลักษณะการทนความร้อนและความสามารถในการสร้างสารพิษพาทูลินของเชื้อราทนความร้อนที่แยกจากดินไร่สับปะรด", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 20 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน, 7 - 8 ธันวาคม 2023, นครปฐม ประเทศไทย
2023 inนายศลิษฎ์ ศุภกิจธนากร, อาจารย์, exศ.ดร.ธีรวรรณ บุญญวรรณ, "ประสิทธิภาพของพลาสมาไร้ความร้อนความดันบรรยากาศในการควบคุมเชื้อรา Colletotrichum capsici สาเหตุโรคแอนแทรคโนสของผลพริก", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 20, 15 - 17 พฤศจิกายน 2023, ขอนแก่น ประเทศไทย
2023 inนายศลิษฎ์ ศุภกิจธนากร, อาจารย์, exผศ.ดร.อรอุมา เรืองวงษ์, exAsst. Prof. Dr. Tomofumi Mochizuki, "ลักษณะทางชีววิทยาและชีวโมเลกุลของ Turnip mosaic virus ที่ก่อโรคในเบญจมาศ", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 20 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 7 - 8 ธันวาคม 2023, นครปฐม ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 201320112008 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2020201620152004 >>

Plant & Animal Regis./ KU Invention

จำนวนการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2010 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=02&FacultyID=56&SectionID=06&BudgetYear=2023]