ผลงานภาควิชาโรคพืช ปี 2021

31

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

5

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

9

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

4

Award

รางวัล ปี 2021

แนวโน้มผลงานของภาควิชาโรคพืช

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในภาควิชาโรคพืช
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (20 คน)
ในภาควิชาโรคพืช 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในภาควิชาโรคพืช
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2021

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (20 คน)
ในภาควิชาโรคพืช ปี 2021

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในภาควิชาโรคพืช
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2021

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (20 คน)
ในภาควิชาโรคพืช ปี 2021

Publish Year International Journal 16
2021 inดร.พรทิพย์ เรือนปานันท์, รองศาสตราจารย์, inดร.ประกิจ สมท่า, รองศาสตราจารย์, "Identification and resistant characterization of legume sourcesagainst Meloidogyne incognita", Journal of Integrative Agriculture, ปีที่ 20, ฉบับที่ 1, มกราคม 2021, หน้า 168-177
2021 exNootjarin Jungkhun, ex Antonio R. G. Farias, exInderjit K Barphagha, inดร.สุจินต์ ภัทรภูวดล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exJong Hyun Ham, "Isolation and characterization of bacteriophages infecting Burkholderia glumae, the major causal agent of bacterial panicle blight in rice", Plant Disease, ปีที่ 105, ฉบับที่ 9, กันยายน 2021, หน้า 2251-2259
2021 exSiriporn Korinsak, exClive T. Darwell, exSamart Wanchana, exLawan Praphaisal , exSiripar Korinsak, exBurin Thunnom , inดร.สุจินต์ ภัทรภูวดล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exTheerayut Toojinda, "Identification of Bacterial Blight Resistance Loci in Rice (Oryza sativa L.) against Diverse Xoo Thai Strains by Genome-Wide Association Study", Plants, ปีที่ 10, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2021, หน้า 518
2021 inดร.จินตนา อันอาตม์งาม, รองศาสตราจารย์, exนางสาวทิภาพร นวลเนตร, exนายศาศวรรฒ สังข์สุข, inนางอรวรรณ ชวนตระกูล, inนางสาวชมนาถ เกิดคง, inดร.มณี ตันติรุ่งกิจ, "Effectiveness of Bacteria Isolated from Peat Swamp Forests to Control Rice Dirty Panicle Fungi in Thailand", Agrivita, Journal of Agricultural Science, ปีที่ 43, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2021, หน้า 262-272
2021 exYoshitaka Ono, inดร.จินตนา อันอาตม์งาม, รองศาสตราจารย์, exChanjira Ayawong, exIzumi Okane, "Puccinia species (Pucciniales) newly found in Thailand", Bulletin of the Faculty of Education, Ibaraki University. Natural science, ปีที่ 2021, ฉบับที่ 70, มกราคม - เมษายน 2021, หน้า 67-79
2021 exPitchayaganTemniranrat, exKantip Kiratiratanapruk, exApichon kitvimonrat, exWasin sinthupinyo, inดร.สุจินต์ ภัทรภูวดล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "A system for automatic rice disease detection from rice paddy images serviced via a Chatbot", Computers and Electronics in Agriculture, ปีที่ 185, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2021, หน้า 106156
2021 inนายเสกสรรค์ มธุลาภรังสรรค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุจินต์ ภัทรภูวดล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exK. Lanthong, inดร.ดวงเพ็ญ เจตน์พิพัฒนพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศิวดล เสถียรพัฒนากูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Rice Disease Recognition Using Effective Deep Neural Networks", Journal of Web Engineering, ปีที่ 20, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม 2021, หน้า 853-878
2021 exYoshitaka Ono, exNaunnet THIPHAPHORN, exWanida THAMTHURASAN, inดร.จินตนา อันอาตม์งาม, รองศาสตราจารย์, exOkane Izumi, "Two Dioscorea rust fungi found in Thailand", Japanese Journal of Mycology, ปีที่ 62, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม - มิถุนายน 2021, หน้า 43-50
2021 exYoshitaka Ono, exOkane Izumi, inดร.จินตนา อันอาตม์งาม, รองศาสตราจารย์, exChanjira Ayawong, "Pucciniosira cornuta found on Berberis nepaulensis in Thailand", Japanese Journal of Mycology, ปีที่ 62, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2021, หน้า 31-34
2021 exนางสาวสมฤทัย พุ่มระชัฎ, inดร.รัชนี ฮงประยูร, รองศาสตราจารย์, "Epitope-based peptide antigen of pepper yellow leaf curl Thailand virus for specific antibody production", International Journal of Agricultural Technology, ปีที่ 17, ฉบับที่ 2, มีนาคม 2021, หน้า 661-672
2021 exนายวิวรรธน์ ปิยทัสสี, inดร.รัชนี ฮงประยูร, รองศาสตราจารย์, "Genetic diversity and recombination event of begomoviruses infecting pumpkin in Thailand", Journal of the International Society for Southeast Asian Agricultural Sciences (J. ISSAAS), ปีที่ 27, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2021, หน้า 56-68
2021 exSansern Rangsuwan, inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, inดร.รัติยา พงศ์พิสุทธา, รองศาสตราจารย์, "Competency of Clove and Cinnamon Essential Oil Fumigation against Toxigenic and Atoxigenic Aspergillus flavus isolates", Journal of Pure and Applied Microbiology, ปีที่ 15, ฉบับที่ 3, กันยายน 2021, หน้า 1325-1337
2021 exWiraporn Chewapanich, exPhraomas Charoenrak , inดร.วรรณวิไล อินทนู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์, "Efficacy of Trichoderma asperellum CB-Pin-01 and potassium dihydrogen phosphate to enhance growth and yield and reduce Pythium root rot of hydroponically grown lettuce", AGRICULTURE AND NATURAL RESOURCES , ปีที่ 55, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2021, หน้า 601-610
2021 exพิสุทธิ์ เขียวมณี, inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, inดร.รัติยา พงศ์พิสุทธา, รองศาสตราจารย์, "Microbial Reduction of Fumonisin B1 by the New Isolate Serratia marcescens 329-2", Toxins, ปีที่ 13, ฉบับที่ 9, กันยายน 2021, หน้า 638
2021 exSokty Neang, exSantiti Bincader, exSansern Rangsuwan, exPisut Keawmanee, exSoriya Rin, exLakha Salaipeth, exSubha Das, exHideki Kondo, exNobuhiro Suzuki, exIkuo Sato, exDaigo Takemoto, inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, inดร.รัติยา พงศ์พิสุทธา, รองศาสตราจารย์, ex Masao Arakawa, exSotaro Chiba, "Omnipresence of Partitiviruses in Rice Aggregate Sheath Spot Symptom-Associated Fungal Isolates from Paddies in Thailand", Viruses, ปีที่ 13, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2021, หน้า 2269-1
2021 exPhatsaman, T., exWasee, S., inดร.รัชนี ฮงประยูร, รองศาสตราจารย์, "INCIDENCE AND DISTRIBUTION OF PEPPER-INFECTING VIRUSES IN THAILAND", Journal of the International Society for Southeast Asian Agricultural Sciences, ปีที่ 27, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2021, หน้า 1-13
Publish Year National Journal 15
2021 exอธิษฐาน ชมเพ็ญ, inดร.อมรศรี ขุนอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ประสิทธิภาพของเชื้อเห็ดตับเต่า (Boletus sp.)ในการควบคุมไส้เดือนฝอยรากปม (Meloidogyne incognita)", วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา), ปีที่ 21, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2021
2021 exนริศรา ชัยหา, inดร.อมรศรี ขุนอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประเมินต้นตอพันธุ์มะเขือลูกผสมที่ทนทานต่อไส้เดือนฝอยรากปม (Meloidogyne incognita)", วารสารแก่นเกษตร, ปีที่ 49, ฉบับที่ 5, กันยายน - ตุลาคม 2021
2021 exชนม์นิภา ดีวงษ์, exวนิดา ธรรมธุระสาร, inดร.จินตนา อันอาตม์งาม, รองศาสตราจารย์, "การประเมินความผันแปรทางพันธุกรรมของเชื้อรา Sarocladium oryzae สาเหตุโรคกาบใบเน่าสายพันธุ์ต่าง ๆ ในประเทศไทยด้วยเครื่องหมาย ISSR", วิทยาศาสตร์เกษตรและการจัดการ, ปีที่ 4, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2021, หน้า 13-20
2021 exผกายวรรณ ซื่อสัตยวงศ์, exชนม์นิภา ดีวงษ์, exวนิดา ธรรมธุระสาร, inดร.จินตนา อันอาตม์งาม, รองศาสตราจารย์, "การประเมินความต้านทานข้าวพันธุ์พื้นเมืองต่อโรคเมล็ดด่างที่เกิดจากเชื้อรา Sarocladium oryzae", วิทยาศาสตร์เกษตรและการจัดการ, ปีที่ 4, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2021, หน้า 5-12
2021 exศาศวรรฒ สังข์สุข, inดร.สุรพงษ์ ดำรงกิตติกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exวินิตชาญ รื่นใจชน, exฉลอง เกิดศร, exอาวีวุฒิ ยงสุวรรณ, exนราภรณ์ ชาวเมือง, inดร.จินตนา อันอาตม์งาม, รองศาสตราจารย์, "การค้นหาตำแหน่ง QTL ของลักษณะความต้านทานโรคราสนิมในประชากรสายพันธุ์ข้าวโพดรับประทานสด", วารสารวิชาการเกษตร, ปีที่ 39, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2021, หน้า 2-16
2021 exอังคณา โรจน์ประจักษ์, inดร.อมรศรี ขุนอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ศักยภาพของสปอร์แขวนลอยเชื้อรา Trichoderma spp. ในการควบคุมการฟักและการพัฒนาของกลุ่มไข่ไส้เดือนฝอยสาเหตุรากปม (Meloidogyne incognita) ในมะเขือเทศ.", วารสารเกษตรพระจอมเกล้า, ปีที่ 39, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2021
2021 exพัชรา ชาภักดี, exนุจรินทร์ จังขันธ์, inนางสาวจุฑาเทพ วัชระไชยคุปต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุจินต์ ภัทรภูวดล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การสำรวจเฝ้าระวังเฉพาะโรคกาบใบเน่าสีน้ำตาลของข้าวในแหล่งปลูกข้าวที่สูงจังหวัดเชียงรายและการจำแนกสาเหตุ", แก่นเกษตร, ปีที่ 49, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม 2021 - มิถุนายน 2022, หน้า 679-690
2021 exพีรดนย์ พักตร์เพียงจันทร์, inดร.อาร์ม อันอาตม์งาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จินตนา อันอาตม์งาม, รองศาสตราจารย์, "การทดสอบสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของเชื้อรา Phellinus sp.", วิทยาศาสตร์เกษตรและการจัดการ, ปีที่ 4, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2021, หน้า 21-28
2021 inดร.ศิริพร ดอนเหนือ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exบุณยาพร ภาคภูมิ, inดร.เกรียงศักดิ์ ไทยพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Candidatus phytoplasma solani สาเหตุโรคของมะละกอที่เกิดจากไฟโตพลาสมาในประเทศไทย", แก่นเกษตร, ปีที่ 49, ฉบับที่ 5, กันยายน - ตุลาคม 2021, หน้า 1249-1258
2021 inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, exจุฑารัตน์ พัฒนาทร, exปัญญวัฒน์ เอกอิษวัตวิกุล, exพิสุทธิ์ เขียวมณี, exสรรเสริญ รังสุวรรณ, inดร.รัติยา พงศ์พิสุทธา, รองศาสตราจารย์, "ความเป็นไปได้ในการพบสารพิษตกค้างในเนื้อและเปลือกของส้มสายน้ำผึ้ง", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 52, ฉบับที่ 2 (พิเศษ), มิถุนายน 2021, หน้า 24-27
2021 inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, exสรรเสริญ รังสุวรรณ, inดร.รัติยา พงศ์พิสุทธา, รองศาสตราจารย์, exพิสุทธิ์ เขียวมณี, "การตรวจสอบเชื้อรา Aspergillus flavus ที่สร้างสารพิษอะฟลาทอกซินโดยไพรเมอร์ afl R", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 52, ฉบับที่ 2 (พิเศษ), มิถุนายน 2021, หน้า 53-56
2021 inดร.รัติยา พงศ์พิสุทธา, รองศาสตราจารย์, inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, exสัณฐิติ บินคาเดอร์ , exชุติมา นิ่มนวล , exธัญญลักษณ์ ไทยแท้ , exนุชนารถ ศรีสุข , exศุภนันท์ญา จันทร์ศรี, "ความหลากหลายทางชีวภาพของ Colletotrichum capsici สาเหตุโรคแอนแทรคโนสของพริกและการตอบสนองต่อสารเคมีป้องกันกำจัดเชื้อรา", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 52, ฉบับที่ 2(พิเศษ), มิถุนายน - สิงหาคม 2021, หน้า 57-60
2021 inดร.รัติยา พงศ์พิสุทธา, รองศาสตราจารย์, inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, exสัณฐิติ บินคาร์เดอร์, "ความต้านทานข้ามต่อสารเคมีในกลุ่ม QoI และ DMI ของเชื้อรา Colletotrichum siamense สาเหตุโรคแอนแทรคโนสของมะม่วงที่ต้านทานต่อสารเคมีในกลุ่ม benzimidazole", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 52, ฉบับที่ 2 (พิเศษ), มิถุนายน 2021, หน้า 49-62
2021 inดร.ศิริพร ดอนเหนือ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exบุณยาพร ภาคภูมิ, exสุภัสสร บุญหล้า, "การเกิดโรคและการแพร่กระจายในแปลงที่สำรวจของโรคยอดเหลือง/ไหม้จากปลายยอดของมะละกอ (Papaya carica L.) ที่มีสาเหตุจากเชื้อ Candidatus Phytoplasma solani", แก่นเกษตร, ปีที่ 49, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2021, หน้า 1530-1540
2021 exนางสาวพัชรี บุญเรืองรอด, inดร.รัติยา พงศ์พิสุทธา, รองศาสตราจารย์, inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, "ปัจจัยทางสรีรวิทยาต่อการเจริญของ Fusarium solani สาเหตุโรคกิ่งแห้งของทุเรียนและสารเคมีในการควบคุม", แก่นเกษตร, ปีที่ 49, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2021, หน้า 1375-1387

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาโรคพืชต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year National Conference 5
2021 exอฐัภิญรักษ์ อนุศาสตร, inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, inดร.รัติยา พงศ์พิสุทธา, รองศาสตราจารย์, "การดื้อต่อสาร Iprodione ของเชื้อรา Trichoderma spp. ท่ีแยกจากพื้นที่ชุมพร และผลต่อการสร้างเอนไซม์ และการยับยั้งเชื้อรา Pythium sp. และ Phytophthora sp.", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 59, 10 - 12 มีนาคม 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2021 inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, exพิสุทธิ์ เขียวมณี, inดร.รัติยา พงศ์พิสุทธา, รองศาสตราจารย์, exสรรเสริญ รังสุวรรณ, exสัณฐิติ บินคาเดอร์ , exวีระวัฒน์ จิระวงศ์, exวีระพันธุ์ จิตตวงศ์ชวลิต , "โอกาสการพบสารพิษตกค้างในเปลือกและเนื้อของทุเรียนในจังหวัดชุมพร", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 59, 10 - 12 มีนาคม 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2021 exศศิร์ภัทร ศิริศวร์ชยุต, inดร.สิรินภา ช่วงโอภาส, รองศาสตราจารย์, inดร.อมรศรี ขุนอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ศักยภาพของแบคทีเรียเอนโดไฟติกจากรากมันสำปะหลังเพื่อการตรึงไนโตรเจน ละลายฟอสเฟตและผลิตฮอร์โมนพืชสำหรับใช้เป็นปุ๋ยชีวภาพ", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 18 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน , 8 - 9 ธันวาคม 2021, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2021 inดร.วิภาวรรณ ท้ายเมือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายจิรวัฒน์ บุญจันทร์, inนางษมาภร สิงหพันธุ์, อาจารย์, "ธาตุอาหารในใบ เนื้อและเปลือกทุเรียนหมอนทองที่ปลูกในชุดดินคลองซาก", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 18 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 8 ธันวาคม 2021, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2021 exชนานนท์ หล่อวงศ์ตระกูล, inดร.ปิยะณัฎฐ์ ผกามาศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วรรณวิไล อินทนู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของวิธีการลดความชื้นต่อความมีชีวิตของ Trichoderma asperellum และคุณภาพเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศพอก", การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 18 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกแพงแสน, 8 - 9 ธันวาคม 2021, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 201320112008 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2020201620152004 >>

Plant & Animal Regis./ KU Invention

จำนวนการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2010 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=02&FacultyID=56&SectionID=06&BudgetYear=2021]