ผลงานภาควิชาโรคพืช ปี 2020

24

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

5

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

10

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

1

Award

รางวัล ปี 2020

แนวโน้มผลงานของภาควิชาโรคพืช

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในภาควิชาโรคพืช
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (20 คน)
ในภาควิชาโรคพืช 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในภาควิชาโรคพืช
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2020

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (20 คน)
ในภาควิชาโรคพืช ปี 2020

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในภาควิชาโรคพืช
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2020

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (20 คน)
ในภาควิชาโรคพืช ปี 2020

Publish Year International Journal 13
2020 inดร.พรทิพย์ เรือนปานันท์, รองศาสตราจารย์, inดร.พงศ์ระวี นิ่มน้อย, รองศาสตราจารย์, "Evaluation on the efficiency and persistence of Streptomyces jietaisiensisstrain A034 in controlling root knot disease and promoting plant growth in the plant-parasitic nematode infested soils", Biological Control, ปีที่ 144, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2020 - กุมภาพันธ์ 2021, หน้า 104221-1-7
2020 inดร.พงศ์ระวี นิ่มน้อย, รองศาสตราจารย์, inดร.พรทิพย์ เรือนปานันท์, รองศาสตราจารย์, "Suppression of root-knot nematode and plant growth promotion of chili(Capsicum flutescens L.) using co-inoculation of Streptomyces spp.", Biological Control, ปีที่ 145, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2020, หน้า 1-104244-8
2020 exProfessor Dr. Yoshitaka Ono, exKatsura Ohmachi, inดร.จินตนา อันอาตม์งาม, รองศาสตราจารย์, exAssoc.Prof.Dr.Izumi Okane, exจันจิรา อายะวงศ์, exPattama JANRUANG, "Milesina thailandica, a second rust fungus on an early diverged leptosporangiate fern genus, Lygodium, found in Thailand", Mycological Progress , ปีที่ 19, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2020, หน้า 147-154
2020 inดร.จินตนา อันอาตม์งาม, รองศาสตราจารย์, exB.Srithongkum, inดร.วรรณวิไล อินทนู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exดร.พราวมาส เจริญรักษ์, inดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์, "Morphological and molecular based identification of Trichoderma CB-Pin-01 biological control agent of plant pathogenic fungi in Thailand", International Journal of Agricultural Technology , ปีที่ 16, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2020, หน้า 175-188
2020 exจันจิรา อายะวงศ์, inดร.จินตนา อันอาตม์งาม, รองศาสตราจารย์, exProfessor Dr. Wen Chung Hsing, "Two new records of Ravenelia species on legumes in Thailand", International Journal of Agricultural Technology , ปีที่ 16, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม 2020, หน้า 563-574
2020 exนส.กนกพร เซี่ยงฉิน, inดร.พรทิพย์ เรือนปานันท์, รองศาสตราจารย์, inดร.ประกิจ สมท่า, รองศาสตราจารย์, "Damage potential of root-knot nematode (Meloidogyne incognita Chitwood) population density on plant growth parameters related to plant age of mungbean (Vigna radiata (L.) Wilczek)", J. ISSAAS, ปีที่ 26, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2020 - พฤษภาคม 2021, หน้า 111-122
2020 exYoshitaka Ono, exIzumi Okane, exSinchai Chatasiri, exSiriporn Pota, inดร.จินตนา อันอาตม์งาม, รองศาสตราจารย์, exจันจิรา อายะวงศ์, exHuy Duc Nguyen, exCham Thi Mai Le, "Taxonomy of Southeast Asian-Australasian grapevine leaf rustfungus and its close relatives", Mycological Progress, ปีที่ 19, ฉบับที่ 9, กันยายน 2020, หน้า 905-919
2020 exParichat Into, exPannida Khunnamwong, exSasitorn Jindamoragot, exSomjit Am-in, inดร.วรรณวิไล อินทนู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, "Yeast associated with rice phylloplane and their contribution to control of rice sheath blight disease.", Microorganisms , ปีที่ 8, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2020, หน้า 362-1-21
2020 exWannapa Sattayachiti, exDr. Samart Wanchana, inนายศิวเรศ อารีกิจ, รองศาสตราจารย์, exPhakchana Nubankoh, inดร.สุจินต์ ภัทรภูวดล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, ศาสตราจารย์, exClive Darwell, exDr.Theerayut Toojinda, "Genome-Wide Association Analysis Identifies Resistance Loci for Bacterial Leaf Streak Resistance in Rice (Oryza sativa L.)", Plants, ปีที่ 9, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2020, หน้า 1673
2020 exChanjira Ayawong, inดร.จินตนา อันอาตม์งาม, รองศาสตราจารย์, exPornpawee Thiwatwaranikul, exIzumi Okane, exYoshitaka Ono, "Cystomyces antheropori, a new rust fungus on Antheroporum glaucum from Thailand", Mycoscience, ปีที่ 61, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม 2020, หน้า 179-183
2020 exChanjira Ayawong, inดร.จินตนา อันอาตม์งาม, รองศาสตราจารย์, exWen-Hsin Chung, exYoshitaka Ono, "Ravenelio species (Pucciniales) newly found in Thailand with theiradditional host and life cycle stage", Mycoscience, ปีที่ 61, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม 2020, หน้า 197-203
2020 exNgoc X. B. Nguyen, exApiradee Uthairatanakij, exNatta Laohakunjit, exPongphen Jitareerat, inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, exKanokporn Boonsirichai, exNattapon Kaisangsri, "Oil Characterization and Aflatoxin Profile of Peanut Kernel Subjected to Gamma Irradiation", International Journal of Food Engineering , ปีที่ 6, ฉบับที่ 1, มิถุนายน - ธันวาคม 2020, หน้า 1-5
2020 inดร.จินตนา อันอาตม์งาม, รองศาสตราจารย์, exดร.ปัทมา จันทร์เรือง, exนายเทิดศักดิ์ สวัสดิ์สุข, exดร.จันจิรา อายะวงศ์, exAssociated Professor Dr. Izumi Okane, exProfessor Dr.Yoshitaka Ono, "Two rare chaconiaceous rust fungi with unique anamorph spores found in Thailand", Japanese Journal of Mycology, ปีที่ 61, ฉบับที่ 2, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2020, หน้า 115-120
Publish Year National Journal 11
2020 exธัญญาพร เหล่าคงถาวร, inดร.สุพัฒน์ อรรถธรรม, ศาสตราจารย์, inดร.วิชัย โฆสิตรัตน, รองศาสตราจารย์, inดร.สุจินต์ ภัทรภูวดล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาวิธีการตรวจเชื้อ Zucchini Yellow Mosaic Virus (ZYMV) ด้วยเทคนิค Reverse Transcription-Loop Mediated Isothermal Amplification (RT-LAMP)", วารสารเกษตรพระจอมเกล้า, ปีที่ 38, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2020, หน้า 193-199
2020 exNurhalisyah, inดร.รัติยา พงศ์พิสุทธา, รองศาสตราจารย์, inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, inดร.ธารรัตน์ แก้วกระจ่าง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Role of arbuscular mycorrhizal fungi (AMF) in cocoa (Theobroma cacao L.) seedlings growth", แก่นเกษตร, ปีที่ 48, ฉบับที่ 4, กันยายน - ตุลาคม 2020, หน้า 923-932
2020 inดร.รัติยา พงศ์พิสุทธา, รองศาสตราจารย์, inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, ex นายสัณฐิติ บินคาเดอร, exนางสาวกนกพร ฉัตรไชยศิร, exนางสาวพัชรี บุญเรืองรอด, "การตรวจสอบเชื้อราสาเหตุของโรคกิ่งแห้งของทุเรียน", แก่นเกษตร, ปีที่ 48, ฉบับที่ 4, กันยายน - ตุลาคม 2020, หน้า 703-714
2020 inดร.อมรศรี ขุนอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาประชากรไส้เดือนฝอยศัตรูข้าวและระดับรุนแรงของโรคในพื้นที่ปลูกข้าวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา", วารสารแก่นเกษตร, ปีที่ 48, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2020, หน้า 1374-1383
2020 inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, exสรรเสริญ รังสุวรรณ, inดร.รัติยา พงศ์พิสุทธา, รองศาสตราจารย์, exพิสุทธิ์ เขียวมณี, "ความแตกต่างของสารทุติยภูมิของเชื้อรา Aspergillus flavus กลุ่มที่สร้างและไม่สร้างสารพิษอะฟลาทอกซิน", แก่นเกษตร, ปีที่ 48, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2020, หน้า 693-702
2020 exฉมาภรณ์ เนตรวงศ์, exกนกมณี ตันสุวรรณ, inดร.คนึงนิตย์ เหรียญวรากร, รองศาสตราจารย์, "การตรวจพบเชื้อไวรอยด์โรคเตี้ยแคระเบญจมาศจากต้นเบญจมาศในแปลงปลูกธรรมชาติ", วารสารวิชาการเกษตร, ปีที่ 38, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2020, หน้า 23-32
2020 exวุฒิฑารักษ์ บุญสนธิ, inนางสาวจุฑาเทพ วัชระไชยคุปต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิชัย โฆสิตรัตน, รองศาสตราจารย์, inดร.สุจินต์ ภัทรภูวดล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาวิธีการตรวจหาเชื้อ Leifsonia xyli subsp. xyli สาเหตโรคตอแคระแกร็นของอ้อยด้วยเทคนิค Quantitative polymerase chainreaction - high resolution melting analysis (qPCR-HRM)", แก่นเกษตร, ปีที่ 48, ฉบับที่ 6, กันยายน - ธันวาคม 2020, หน้า 1384-1395
2020 exนายณัฐทนง บุพิ, inดร.รัชนี ฮงประยูร, รองศาสตราจารย์, "ลำดับนิวคลีโอไทด์ที่สมบูรณ์ของเบโกโมไวรัสสาเหตุโรคใบหงิกเหลืองพริกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย", วารสารแก่นเกษตร, ปีที่ 48, ฉบับที่ 5, กันยายน - ตุลาคม 2020, หน้า 954-965
2020 exนายวิวรรธน์ ปิยทัสสี, inดร.รัชนี ฮงประยูร, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาลักษณะทางชีวโมเลกุลของ Squash leaf curl China virus ที่เข้าทาลายฟักทองในจังหวัดกาญจนบุรี", วารสารเกษตรพระจอมเกล้า, ปีที่ 38, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2020, หน้า 342-350
2020 exนางสาวกานต์ชนก โพธิ์ชะคุ้ม, inดร.รัชนี ฮงประยูร, รองศาสตราจารย์, "การผลิตโพลีโคลนอลแอนติบอดีที่จำเพาะต่อ Tomato leaf curl New Delhi virus โดยใช้เพปไทด์สังเคราะห์เป็นแอนติเจน", วารสารเกษตรพระจอมเกล้า, ปีที่ 38, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2020, หน้า 356-362
2020 exปาริตา จังพล, exเสาวณี คงศรี, exพรพรรณ อู่สุวรรณ, exพงษ์นาถ นาถวรานันต์, inดร.วรรณวิไล อินทนู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จินตนา อันอาตม์งาม, รองศาสตราจารย์, "การสำรวจและจำแนกชนิดของเชื้อราที่แยกจากช่อดอกของมะม่วงน้ำดอกไม้และการประเมินศักยภาพของจุลินทรีย์ปฏิปักษ์", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตรและการจัดการ, ปีที่ 3, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2020, หน้า 51-63

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาโรคพืชต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 2
2020 exInto, P, exKhunnamwong, P, exJindamoragot, S, exAm-In, S, inดร.วรรณวิไล อินทนู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, "Yeast Associated with Rice Phylloplane and Their Contribution to Control of Rice Sheath Blight Disease", MICROORGANISMS, 1 มีนาคม 2020
2020 inนายเสกสรรค์ มธุลาภรังสรรค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศิวดล เสถียรพัฒนากูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุจินต์ ภัทรภูวดล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ดวงเพ็ญ เจตน์พิพัฒนพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKitsana Lanthong, "Rice Diseases Recognition Using Effective Deep Learning Models", 2020 Joint International Conference on Digital Arts, Media and Technology with ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering (ECTI DAMT & NCON), 11 - 14 มีนาคม 2020, พัทยา อื่นๆ ประเทศไทย
Publish Year National Conference 3
2020 inดร.ศิริพร ดอนเหนือ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวณิชานันท์ เกินอาษา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การใช้เชื้อรา Metarhizium anisopliae ควบคุมแมลงพาหะโรคใบขาวอ้อยในสภาพไร่", การประชุมทางวิชาการครั้งที่ 58 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาพืช, 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2020, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 exนางสาวดนยา อยู่สบาย, inดร.ชลิดา เล็กสมบูรณ์, รองศาสตราจารย์, "ผลของธาตุอาหารพืชทางใบในการยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรีย Xanthomonas citri subsp.citri สาเหตุโรคแคงเกอร์มะนาว", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 17, 2 - 3 ธันวาคม 2020, นครปฐม นครปฐม ประเทศไทย
2020 exนางสาวพรปวีณ์ ปานชื่น, inดร.ชลิดา เล็กสมบูรณ์, รองศาสตราจารย์, "การคัดเลือกแบคทีเรียที่สามารถผลิตเอนไซม์เซลลูเลสจากมูลสัตว์", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 17, 2 - 3 ธันวาคม 2020, นครปฐม นครปฐม ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 201320112008 >>

Plant & Animal Regis./ KU Invention

จำนวนการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2010 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=02&FacultyID=56&SectionID=06&BudgetYear=2020]