ผลงานภาควิชาโรคพืช ปี 2019

24

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2019

15

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2019

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2019

0

Project

โครงการวิจัย ปี 2019

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2019

1

Award

รางวัล ปี 2019

แนวโน้มผลงานของภาควิชาโรคพืช

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในภาควิชาโรคพืช
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (20 คน)
ในภาควิชาโรคพืช 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในภาควิชาโรคพืช
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2019

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (20 คน)
ในภาควิชาโรคพืช ปี 2019

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในภาควิชาโรคพืช
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2019

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (20 คน)
ในภาควิชาโรคพืช ปี 2019

Publish Year International Journal 10
2019 exYoann Bourhis, exTimothy R. Gottwald, exFrancisco J. Lopez-Ruiz, inดร.สุจินต์ ภัทรภูวดล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exFrank van den Bosch, "Sampling for disease absence—deriving informed monitoring from epidemic traits", Journal of Theoretical Biology, ปีที่ 461, ฉบับที่ -, มกราคม 2019, หน้า 8-16
2019 exBourhis, Y., exGottwald, T.R., exLopez-Ruiz, F.J., inดร.สุจินต์ ภัทรภูวดล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exvan den Bosch, F., "Sampling for disease absenceโ€”deriving informed monitoring from epidemic traits", Journal of Theoretical Biology, ปีที่ 461, ฉบับที่ -, มกราคม 2019, หน้า 8-16
2019 exYule, S, inดร.พิสสวรรณ เจียมสมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSrinivasan, R, "Detection of Tomato yellow leaf curl Thailand virus transmitted by Bemisia tabaci Asia I in tomato and pepper", PHYTOPARASITICA, ปีที่ 47, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2019, หน้า 143-153
2019 inนางษมาภร สิงหพันธุ์, อาจารย์, inนางสุภาพร กลิ่นคง, รองศาสตราจารย์, inดร.คนึงนิตย์ เหรียญวรากร, รองศาสตราจารย์, "Enhancing Columnea latent viroid detection using reverse transcription loop-mediated isothermal amplification (RT-LAMP)", International Journal of Agricultural Technology, ปีที่ 15, ฉบับที่ 2, มีนาคม 2019, หน้า 215-228
2019 exCharoenrak, P., exChamswarng, C., inดร.วรรณวิไล อินทนู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKeawprasert, N., "The effects of vermicompost mixed with Trichoderma asperellum on the growth and pythium root rot of lettuces", International Journal of GEOMATE, ปีที่ 17, ฉบับที่ 61, กันยายน 2019, หน้า 215-221
2019 inดร.คนึงนิตย์ เหรียญวรากร, รองศาสตราจารย์, inนางษมาภร สิงหพันธุ์, อาจารย์, "Pollen and seed transmission of Columnea latent viroid in eggplants", European Journal of Plant Pathology, ปีที่ 154, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2019, หน้า 1067-1075
2019 exWanwarang Pathaichindachote,, exNatjaree Panyawut, exKannika Sikaewtung,, inดร.สุจินต์ ภัทรภูวดล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exAmorntip Muangprom, "Genetic Diversity and Allelic Frequency of Selected Thai and Exotic Rice Germplasm Using SSR Markers", Rice Science 26(6):393-403, ปีที่ 26, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน 2019, หน้า 393-403
2019 exP. Intaparn, exP. Noireung, exR. Maumoon, exRJ. McGovern, inดร.จินตนา อันอาตม์งาม, รองศาสตราจารย์, exT. Tapingkae, exศ.ดร.ชัยวัฒน์ โตอนันต์, "First report of Pythium deliense causing root and crown rot on Catharanthus roseus in Thailand", Plant Pathology & Quarantine , ปีที่ 9, ฉบับที่ 1, มกราคม - ธันวาคม 2019, หน้า 239-247
2019 exSunicha Chanvatik, inดร.ศิริพร ดอนเหนือ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exAngkana Lekagul, exWanwisa Kaewkhankhaeng, exVuthiphan Vongmongkol, exPornpimon Athipunyakom, exSaenchai Khamlar, exMaitree Prommintara, exViroj Tangcharoensathien, "Antibiotic use in mandarin production (Citrus reticulata Blanco) in major mandarin producing areas in Thailand: A survey assessment", PLoS ONE, ปีที่ 14, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2019, หน้า 1-e0225172-14
2019 exธีร์วศิษฐ์ แพทย์สมาน, inดร.รัชนี ฮงประยูร, รองศาสตราจารย์, inดร.สิริกุล วะสี, "Monoclonal antibody-based diagnostic assays for pepper mild mottle virus", Journal of Plant Pathology, ปีที่ 102, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม 2019, หน้า 327-333
Publish Year National Journal 14
2019 inนางษมาภร สิงหพันธุ์, อาจารย์, exนางสาวจิราพร ปอสูงเนิน, inนางสุภาพร กลิ่นคง, รองศาสตราจารย์, inดร.คนึงนิตย์ เหรียญวรากร, รองศาสตราจารย์, "การเข้าทำลายและการถ่ายทอดทางเมล็ดของ Columnea latent viroid ในพริก", วารสารเกษตร, ปีที่ 35, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2019, หน้า 101-111
2019 exวนิดา ธรรมธุระสาร, inดร.ศิริพร ดอนเหนือ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ex ศิริพร กออนิทร์ศักดิ์, inดร.จินตนา อันอาตม์งาม, รองศาสตราจารย์, "การประเมินความต้านทานต่อโรคกาบใบเน่าและโรคเมล็ดด่างข้าวที่เกิดจากเชื้อรา Sarocladium oryzae", วารสารเกษตร, ปีที่ 35, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2019, หน้า 113-123
2019 exณัฐพร บุตรนุช, inดร.วิชัย โฆสิตรัตน, รองศาสตราจารย์, inดร.สุจินต์ ภัทรภูวดล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประเมินความต้านทานของพืชวงศ์แตงบางชนิดต่อเชื้อ Squash leaf curl Yunnan virus", วารสารวิชาการเกษตร, ปีที่ 37, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2019, หน้า 14-26
2019 exสุวิมล เหล่ามโนธรรม, inดร.คนึงนิตย์ เหรียญวรากร, รองศาสตราจารย์, "การเคลื่อนที่และการถ่ายทอดด้วยวิธีกลของเชื้อ Columnea latent viroid", วารสารเกษตรพระจอมเกล้า, ปีที่ 37, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2019, หน้า 32-42
2019 inดร.จินตนา อันอาตม์งาม, รองศาสตราจารย์, inดร.วรรณวิไล อินทนู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exพรปวีณ์ ธิวัฒน์วรานิกุล, "การจำาแนกชนิดและทดสอบการก่อโรคของเชื้อราสาเหตุโรคหัวและลำต้นเน่ามันสำปะหลัง", วารสารเกษตรพระจอมเกล้า 2562 : 37 (2) : 239-249, ปีที่ 37, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2019, หน้า 239-249
2019 exบุณยาพร ภาคภูมิ, inดร.ศิริพร ดอนเหนือ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาเชื้อ Burkholderia glumae และ B. gladioli สาเหตุโรคของข้าวในประเทศไทย", วิทยาศาสตร์เกษตรและการจัดการ, ปีที่ 2, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2019, หน้า 48-58
2019 exสัณฐิติ บินคาร์เดอร์, inดร.รัติยา พงศ์พิสุทธา, รองศาสตราจารย์, inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, "ความสัมพันธ์ของกิจกรรมเอนไซม์ protease ที่สร้างจากเชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides Penz. (Sacc) ต่อความรุนแรงในการเกิดโรคแอนแทรคโนสของมะม่วง", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 50, ฉบับที่ 3 suppl, ตุลาคม - ธันวาคม 2019, หน้า 171-174
2019 exพิสุทธิ์ เขียวมณี, exสรรเสริญ รังสุวรรณ, inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, inดร.รัติยา พงศ์พิสุทธา, รองศาสตราจารย์, "ประสิทธิภาพของเชื้อแบคทีเรียในการลดสารพิษซีราลีโนนในสภาพหลอดทดลอง", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 50, ฉบับที่ 3 suppl, ตุลาคม - ธันวาคม 2019, หน้า 183-186
2019 inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, exสรรเสริญ รังสุวรรณ, exพิสุทธิ์ เขียวมณี, inดร.รัติยา พงศ์พิสุทธา, รองศาสตราจารย์, "สภาพบรรยากาศจำลองจากกองเก็บเมล็ดธัญพืชต่อการพัฒนาของเชื้อราในโรงเก็บ", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 50, ฉบับที่ 3 suppl, ตุลาคม - ธันวาคม 2019, หน้า 187-190
2019 exสรรเสริญ รังสุวรรณ, inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, inดร.รัติยา พงศ์พิสุทธา, รองศาสตราจารย์, "การประมวลวิธีการตรวจสอบ Aspergillus flavus ที่สร้างสารพิษอะฟลาท็อกซิน", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 50, ฉบับที่ 3 suppl, ตุลาคม - ธันวาคม 2019, หน้า 191-194
2019 inดร.รัติยา พงศ์พิสุทธา, รองศาสตราจารย์, inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, exสัญฐิติ บินคาร์เดอร์, "การตอบสนองต่อสารเคมีของเชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides และ Colletotrichum siamense สาเหตุโรคหลังการเก็บเกี่ยวของมะม่วง", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 50, ฉบับที่ 3 suppl, ตุลาคม - ธันวาคม 2019, หน้า 175-178
2019 exสุวรา วุฒิอำพล, inดร.ชลิดา เล็กสมบูรณ์, รองศาสตราจารย์, inดร.เรวัต เลิศฤทัยโยธิน, รองศาสตราจารย์, "ประสิทธิภาพของแบคทีเรียที่ส่งเสริมการเจริญของพืชในการเป็นปฏิปักษ์ต่อเชื้อสาเหตุโรครากเน่าในอ้อย", วิทยาศาสตร์เกษตรและการจัดการ, ปีที่ 2, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2019, หน้า 58-63
2019 exนางสาวศรีหรรษา มลิจารย์, exนายปริญ ทวีโชตวรกุล, inดร.รัชนี ฮงประยูร, รองศาสตราจารย์, "การตรวจเชื้อเบโกโมไวรัสสาเหตุโรคใบหงิกเหลืองพริกในประเทศไทยโดยใช้ broad-spectrum primers", วารสารวิชาการเกษตร, ปีที่ 37, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2019, หน้า 250-264
2019 exธีร์วศิษฐ์ แพทย์สมาน, exนางสาวศรีหรรษา มลิจารย์, inดร.รัชนี ฮงประยูร, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาประสิทธิภาพของอิมมูโนโครมาโตกราฟิคสตริปที่จำเพาะต่อ Cucumber Green Mottle Mosaic Virus และสภาพการเก็บรักษาที่เหมาะสม", วารสารวิชาการเกษตร, ปีที่ 37, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2019, หน้า 139-150

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาโรคพืชต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 6
2019 inดร.จินตนา อันอาตม์งาม, รองศาสตราจารย์, exชนม์นิภา ดีวงษ์, exวนิดา ธรรมธุระสาร, "Physiological races of Sarocladium oryzae causing rice sheath rot and dirty panicle diseases", The 63th Annual Meeting of the Mycological Society of Japan, 24 - 26 พฤษภาคม 2019, Akita ญี่ปุ่น
2019 inดร.จินตนา อันอาตม์งาม, รองศาสตราจารย์, exผกายวรรณ ซื่อสัตยวงษ์, exเทิดศักดิ์ สวัสดิ์สุข, "Genetic relationships of Bipolaris oryzae causing of rice brown spot and dirty panicle diseases", The 63th Annual Meeting of the Mycological Society of Japan, 24 - 26 พฤษภาคม 2019, Akita ญี่ปุ่น
2019 inดร.จินตนา อันอาตม์งาม, รองศาสตราจารย์, exศาศวรรฒ สังข์สุข, "Relationships among Exerohilum turcicum strains occur in Thailand and some adjacent countries", The 63th Annual Meeting of the Mycological Society of Japan, 24 - 26 พฤษภาคม 2019, Akita ญี่ปุ่น
2019 inดร.จินตนา อันอาตม์งาม, รองศาสตราจารย์, exปาริตา จังพล, exพรพรรณ อู่สวรรณ, exพงษ์นาถ นาถรานันต์, "Identification of Fusarium species isolated from mango in Thailand", The 63th Annual Meeting of the Mycological Society of Japan, 24 - 26 พฤษภาคม 2019, Akita ญี่ปุ่น
2019 inดร.จินตนา อันอาตม์งาม, รองศาสตราจารย์, exทิภาพร นวลเนตร, exวนิดา ธรรมธุระสาร, "Pathogenicity of rice dirty panicle fungi and screening for disease resistance in Thailand", PSJ Annual Meeting 2019, 18 - 20 มีนาคม 2019, Tsukuba ญี่ปุ่น
2019 inดร.จินตนา อันอาตม์งาม, รองศาสตราจารย์, inดร.อาร์ม อันอาตม์งาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Efficiency of plant parasitic fungi for controlling the aquatic weed “water hyacinth” in Thailand", PSJ Annual Meeting 2019, 18 - 20 มีนาคม 2019, Tsukuba ญี่ปุ่น
Publish Year National Conference 9
2019 inดร.มณี ตันติรุ่งกิจ, inนางอรวรรณ ชวนตระกูล, inนางสาวชมนาถ เกิดคง, inนางสาวภคพร สาทลาลัย, inดร.จินตนา อันอาตม์งาม, รองศาสตราจารย์, exดร.อำไพทิพย์ สุขหอม, exศ.ดร.ดวงพร คันธโชติ, "ความหลากหลายของแบคทีเรียทนกรดในป่าพรุเปลี่ยนสภาพและแนวทางการใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตร", การประชุมอนุกรมวิธานและซิสเทมาติคส์ในประเทศไทย ครั้งที่ 9, 2 - 4 ตุลาคม 2019, อ.เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
2019 inดร.จินตนา อันอาตม์งาม, รองศาสตราจารย์, inนางอรวรรณ ชวนตระกูล, inนางสาวชมนาถ เกิดคง, inดร.มณี ตันติรุ่งกิจ, "ศักยภาพของเชื้อแบคทีเรียป่าพรุต่อการควบคุมเชื้อราสาเหตุโรคเมล็ดด่างข้าว", การประชุมอนุกรมวิธานและซิสเทมาติคส์ในประเทศไทย ครั้งที่ 9, 2 - 4 ตุลาคม 2019, อ.เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
2019 exนายกิตติพงษ์ ศรีม่วง, inดร.พรทิพย์ เรือนปานันท์, รองศาสตราจารย์, "ไส้เดือนฝอยศัตรูข้าวที่ต้องเฝ้าระวังในจังหวัดนครนายก", การประชุมวิชาการข้าวและธัญพืชเมืองหนาว ครั้งที่ 36 พ.ศ. 2562, 12 - 15 พฤษภาคม 2019, เมือง นครศรีธรรมราช ประเทศไทย
2019 exพิสุทธิ์ เขียวมณี, exสรรเสริญ รังสุวรรณ, inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, inดร.รัติยา พงศ์พิสุทธา, รองศาสตราจารย์, "ประสิทธิภาพของเชื้อแบคทีเรียในการลดสารพิษซีราลีโนนในสภาพหลอดทดลอง", การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 17, 11 - 12 กรกฎาคม 2019, ชะอำ เพชรบุรี ประเทศไทย
2019 inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, exสรรเสริญ รังสุวรรณ, exพิสุทธิ์ เขียวมณี, inดร.รัติยา พงศ์พิสุทธา, รองศาสตราจารย์, "สภาพบรรยากาศจำลองจากกองเก็บเมล็ดธัญพืชต่อการพัฒนาของเชื้อราในโรงเก็บ", การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว ครั้งที่ 17, 11 - 12 กรกฎาคม 2019, โรงแรมรีเจนท์ ชะอำบีช รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี ประเทศไทย
2019 exสรรเสริญ รังสุวรรณ, inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, inดร.รัติยา พงศ์พิสุทธา, รองศาสตราจารย์, "การประมวลวิธีการตรวจสอบ Aspergillus flavus ที่สร้างสารพิษอะฟลาท็อกซิน", การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว ครั้งที่ 17, 11 - 12 กรกฎาคม 2019, โรงแรมรีเจนท์ ชะอำบีช รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี ประเทศไทย
2019 inดร.รัติยา พงศ์พิสุทธา, รองศาสตราจารย์, inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, exนายสัณฐิติ บินคาเดอร์, exนางสาวกนกพร ฉัตรไชยศิริ, exนางสาวพัชรี บุญเรืองรอด, exนางสาวกาญจนา ถมจังหรีด, exนางสาวอาภัสรา หีดรอด, "การติดตามโรคของทุเรียนในเขตภาคตะวันออกและภาคใต้ของประเทศไทย", การประชุมพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 18, 6 พฤศจิกายน 2019, นนทบุรี นนทบุรี ประเทศไทย
2019 exNurhalisyah, inดร.รัติยา พงศ์พิสุทธา, รองศาสตราจารย์, inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, inดร.ธารรัตน์ แก้วกระจ่าง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Responsivity of Cocoa Seedlings (Theobroma cacao L.) to Arbuscular Mycorrhizal (AM) Fungi", การประชุมพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 18, 6 พฤศจิกายน 2019, นนทบุรี นนทบุรี ประเทศไทย
2019 inนางษมาภร สิงหพันธุ์, อาจารย์, exนางสาวสุวิมล เหล่ามโนธรรม, exนางสาวสุทธิ์พรรษา จันทร์เรือง, "การเข้าทำลายและการถ่ายทอดผ่านทางเมล็ดของ Pepper chat fruit viroid ในมะเขือเทศ", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 18, 5 - 7 พฤศจิกายน 2019, นนทบุรี ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 201320112008 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2020201620152004 >>

Plant & Animal Regis./ KU Invention

จำนวนการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2010 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=02&FacultyID=56&SectionID=06&BudgetYear=2019]