ผลงานภาควิชาโรคพืช ปี 2018

24

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2018

9

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2018

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2018

23

Project

โครงการวิจัย ปี 2018

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2018

0

Award

รางวัล ปี 2018

แนวโน้มผลงานของภาควิชาโรคพืช

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในภาควิชาโรคพืช
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (20 คน)
ในภาควิชาโรคพืช 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในภาควิชาโรคพืช
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2018

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (20 คน)
ในภาควิชาโรคพืช ปี 2018

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในภาควิชาโรคพืช
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2018

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (20 คน)
ในภาควิชาโรคพืช ปี 2018

Publish Year International Journal 7
2018 exTantiwanich, Y, inดร.พิสสวรรณ เจียมสมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNaidu, RA, exAdkins, S, "Integrating Local Lesion Assays with Conventional RT-PCR for Detection of Interspecies Tospovirus Reassortants and Mixed Tospovirus Infections", PLANT DISEASE, ปีที่ 102, ฉบับที่ 4, เมษายน 2018, หน้า 715-719
2018 exSiripar Korinsak, exTangphatsornruang, S., exWirulda Pootakham, exSamart Wanchana, exAnucha Plabpla, inดร.ชัชวาล จันทราสุริยารัตน์, รองศาสตราจารย์, inดร.สุจินต์ ภัทรภูวดล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, ศาสตราจารย์, exTheerayut Toojinda, "Genome-wide association mapping of virulence gene in rice blast fungus Magnaporthe oryzae using a genotyping by sequencing approach", Genomics, ปีที่ 111, ฉบับที่ 4, พฤษภาคม 2018, หน้า 661-668
2018 exBhunchoth, A., exPhironrit, N., inดร.ชลิดา เล็กสมบูรณ์, รองศาสตราจารย์, exKawasaki, T., exYamada, T., exChatchawankanphanich, O., "Isolation and characterization of bacteriophages that infect Ralstonia solanacearum in Thailand", Acta Horticulturae, ปีที่ 1207, ตุลาคม 2018, หน้า 155-161
2018 exSombat, S., inดร.คนึงนิตย์ เหรียญวรากร, รองศาสตราจารย์, exLing, Kai-Shu, "Developing a multiplex real-time RT-PCR for simultaneous detection of Pepper chat fruit viroid and Columnea latent viroid", AUSTRALASIAN PLANT PATHOLOGY, ปีที่ 47, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน 2018, หน้า 615-621
2018 inดร.จินตนา อันอาตม์งาม, รองศาสตราจารย์, exปัทมา, "Morphological and Molecular Based Identification of CornDowny Mildew Distributed in Thailand", International Journal of Agricultural Technology, ปีที่ 14, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2018, หน้า 845-860
2018 exThampiban-udom, P., exCharoenrak, P., inดร.วรรณวิไล อินทนู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exChamswarng, C., "Efficacy of bacillus siamensis strain in managing sheath blight, enhancing grain yields and decomposing rice stubble and straw", Journal of the International Society for Southeast Asian Agricultural Sciences, ปีที่ 24, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2018, หน้า 116-128
2018 exCarpenter, SCD, exMishra, P, exGhoshal, C, exDash, PK, exWang, L, exMidha, S, exLaha, GS, exLore, JS, inดร.วิชัย โฆสิตรัตน, รองศาสตราจารย์, exSingh, NK, exSingh, K, exPatil, PB, exOlive, R, inดร.สุจินต์ ภัทรภูวดล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exBogdanove, AJ, exRai, R, "A Strain of an Emerging Indian Xanthomonas oryzae pv. oryzae Pathotype Defeats the Rice Bacterial Blight Resistance Gene xa13 Without Inducing a Clade III SWEET Gene and Is Nearly Identical to a Recent Thai Isolate", FRONTIERS IN MICROBIOLOGY, ปีที่ 9, พฤศจิกายน 2018
Publish Year National Journal 17
2018 inนางสาวจำเนียร ชมภู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อมรศรี ขุนอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอภิรัฐ บัณฑิต, inดร.ทศพล พรพรหม, รองศาสตราจารย์, "ผลของอัลลีโลพาทีในวัชพืชที่ปลูกร่วมกับมะเขือเทศต่อการเข้าทำลายของไส้เดือนฝอยรากปม (Meloidogyne spp.)", วารสารเกษตร, ปีที่ 34, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2018, หน้า 55-65
2018 exจัณฑิมา สันติสุข, inนางสาวเยาวนุช พรมนวล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อมรศรี ขุนอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พงศ์ระวี นิ่มน้อย, รองศาสตราจารย์, inดร.พรทิพย์ เรือนปานันท์, รองศาสตราจารย์, "ประสิทธิภาพของแอกติโนไมซีทส์จากผึ้งมิ้มดา (Apis andreniformis) ในการควบคุมไส้เดือนฝอยรากปม Meloidogyne incognita สาเหตุโรครากปมพริกในสภาพโรงเรือน", วารสารเกษตร, ปีที่ 34, ฉบับที่ 3, กันยายน 2018 - เมษายน 2019, หน้า 481-490
2018 exกนกมณี ตันสุวรรณ, inดร.คนึงนิตย์ เหรียญวรากร, รองศาสตราจารย์, "การถ่ายทอดเชื้อ Columnea latent viroid ผ่านทางเมล็ดของแตงกวา", วารสารวิชาการเกษตร, ปีที่ 36, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2018, หน้า 130-140
2018 inดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์, inดร.วรรณวิไล อินทนู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exบังอร น้อยใสย์, "ประสิทธิภาพของชีวภัณฑ์ Bacillus siamensis RRK1-Rif ในการลดการเกิดโรคกาบใบแห้ง และโรคเมล็ดด่างของข้าว", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 49, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2018, หน้า 1-14
2018 exบังอร น้อยใสย์, inดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์, inดร.วรรณวิไล อินทนู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ประสิทธิภาพของชีวภัณฑ์ Bacillus siamensis RRK1-Rif สูตรผงเปียกน้ำ ในการควบคุมโรคกาบใบแห้ง และโรคเมล็ดด่างและการเพิ่มผลผลิตของข้าว", วารสารแก่นเกษตร, ปีที่ 46, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2018, หน้า 633-642
2018 exนางสาวอัจฉราพรรณ ใจเจริญ, inดร.รัชนี ฮงประยูร, รองศาสตราจารย์, "การคัดเลือกดีเอ็นเอแอปตาเมอร์ที่จำเพาะต่อโปรตีน CP4 EPSPS เพื่อการตรวจสอบถั่วเหลืองดัดแปลงพันธุกรรม", วารสารวิชาการเกษตร , ปีที่ 36, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2018, หน้า 141-152
2018 exนางสาวจุฑารัตน์ ลิดจันทร์, inดร.รัชนี ฮงประยูร, รองศาสตราจารย์, inดร.พิสสวรรณ เจียมสมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบจีโนมและอาร์เอ็นเอรีคอมบิเนชันของทอสโพไวรัสชนิด Tomato necrotic ringspot virus สาเหตุโรคใบจุดวงแหวนเนื้อเยื่อตายของพริก", วารสารเกษตรพระจอมเกล้า36 , ปีที่ 36, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2018, หน้า 1-11
2018 exนางสาวจุฑารัตน์ ลิดจันทร์, inดร.รัชนี ฮงประยูร, รองศาสตราจารย์, inดร.พิสสวรรณ เจียมสมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "จีโนม RNA S และ M ของทอสโพไวรัสสาเหตุโรคใบจุดวงแหวนเนื้อเยื่อตายของพริกและมะเขือเทศ", วารสารเกษตรพระจอมเกล้า 2561 : 36 (1) : 113-123, ปีที่ 36, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2018, หน้า 113-123
2018 exนายสรรเสริญ รังสุวรรณ, exนายพิสุทธิ์ เขียวมณี, inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, inดร.รัติยา พงศ์พิสุทธา, รองศาสตราจารย์, "ศักยภาพของอาหารเลี้ยงเชื้อราเพื่อตรวจสอบเชื้อราปนเปื้อนในเมล็ดข้าวโพด", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร , ปีที่ 49, ฉบับที่ 4 (พิเศษ), กันยายน - ธันวาคม 2018, หน้า 159-162
2018 exนายพิสุทธิ์ เขียวมณี, exนายสรรเสริญ รังสุวรรณ, inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, inดร.รัติยา พงศ์พิสุทธา, รองศาสตราจารย์, "การคัดเลือกเชื้อแบคทีเรียที่สามารถลดปริมาณสารพิษฟูโมนิซินในสภาพหลอดทดลอง", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร , ปีที่ 49, ฉบับที่ 4 (พิเศษ), กันยายน - ธันวาคม 2018, หน้า 155-258
2018 exนายสัณฐิติ บินคาเดอร์, inดร.รัติยา พงศ์พิสุทธา, รองศาสตราจารย์, inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, "การตอบสนองของ Colletotrichum gloeosporioides (Penz.) Sacc สาเหตุโรคแอนแทรคโนสของมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้สีทองต่อสารเคมีกำจัดเชื้อรา", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 49, ฉบับที่ 4 (พิเศษ), กันยายน - ธันวาคม 2018, หน้า 167-170
2018 exนางสาวกนกพร ฉัตรไชยศิริ, inดร.รัติยา พงศ์พิสุทธา, รองศาสตราจารย์, inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, exนายสัณฐิติ บินคาเดอร์, "เชื้อรา Pythium sp. สาเหตุโรครากเน่าของทุเรียน และประสิทธิภาพของสารเคมีในการควบคุม", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 49, ฉบับที่ 4 (พิเศษ), กันยายน - ธันวาคม 2018, หน้า 171-174
2018 exทิภาพร นวลเนตร, inดร.ศิริพร ดอนเหนือ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exศิริพร กออินทร์ศักดิ์ , inดร.จินตนา อันอาตม์งาม, รองศาสตราจารย์, "ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของเชื้อรา Curvularia lunata สาเหตุโรคเมล็ดด่างข้าวด้วยการวิเคราะห์ดีเอ็นเอบริเวณ ITS rDNA และเครื่องหมาย ISSR", วารสารวิชาการเกษตร, ปีที่ 36, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2018, หน้า 211-220
2018 exนางสาวมัชฌิมา สังข์วรรณะ, inดร.พันธ์จิตต์ สีเหนี่ยง, รองศาสตราจารย์, inดร.สุจินต์ ภัทรภูวดล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การสำรวจโรคขอบใบแห้งและความต้องการความรู้ในการจัดการโรคขอบใบแห้ง ของข้าวในระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ จังหวัดร้อยเอ็ด", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 49, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2018, หน้า 230-240
2018 exนางสาวมณีรัตน์ คูหาพิทักษ์ธรรม, inดร.รัชนี ฮงประยูร, รองศาสตราจารย์, "การใช้เทคนิค duplex RT-PCR ส??ำหรับตรวจสอบเชื้อ Piper yellow mottle virus และ Cucumber mosaic virus ที่ก่อโรคในพริกไทย", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 49, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2018, หน้า 207-216
2018 exชัญญานุช กอรักงาม, exจุฑาเทพ วัชระไชยคุปต์, inดร.สุจินต์ ภัทรภูวดล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิชัย โฆสิตรัตน, รองศาสตราจารย์, "การตรวจหาเชื้อ Acidovorax citrulli ด้วยเทคนิค Co-operational polymerasechain reaction เพื่อตรวจรับรองสุขอนามัยของเมล็ดพันธุ์แตงโม", วารสารวิชาการเกษตร, ปีที่ 36, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2018, หน้า 279-291
2018 inดร.พีรพงษ์ แสงวนางค์กูล, exกิตติศักดิ์ เหมือนดาว, inนางสาวยุพิน อ่อนศิริ, inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, "ผลของโปรคลอราซ โปรคลอราซร้อน น้ำร้อน และสารสกัดอบเชยต่อคุณภาพผลและการเกิดโรคแอนแทรคโนสของผลมะม่วงพันธุ์ยู่เหวินภายหลังเก็บรักษาในสภาพจำลองการส่งออกทางเรือ", วิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 49, ฉบับที่ 4(พิเศษ), ตุลาคม - ธันวาคม 2018, หน้า 247-250

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาโรคพืชต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 3
2018 inดร.จินตนา อันอาตม์งาม, รองศาสตราจารย์, "Rust fungi (Pucciniales) found on previously unrecorded host plants in Thailand", The 62th Annual Meeting of the Mycological Society of Japan, 25 - 27 พฤษภาคม 2018, Nagano ญี่ปุ่น
2018 exBhunchoth, A., exPhironrit, N., inดร.ชลิดา เล็กสมบูรณ์, รองศาสตราจารย์, exKawasaki, T., exYamada, T., exChatchawankanphanich, O., "Isolation and characterization of bacteriophages that infect Ralstonia solanacearum in Thailand", Acta Horticulturae, 1 ตุลาคม 2018
2018 inดร.พรทิพย์ เรือนปานันท์, รองศาสตราจารย์, inดร.พงศ์ระวี นิ่มน้อย, รองศาสตราจารย์, inนางสาวเยาวนุช พรมนวล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exจันทิมา สันติสุข, "Potential of actinomycetes isolated from Apis andreniformis in controlling root-knot disease of chili", 33th Symposium of the European Society of Nematologists, 9 - 13 กันยายน 2018, Ghent ราชอาณาจักรเบลเยียม
Publish Year National Conference 6
2018 exนางสาวพัชรี บุญเรืองรอด, inดร.รัติยา พงศ์พิสุทธา, รองศาสตราจารย์, "ผลของสารจากธรรมชาติและกรดอินทรีย์ในการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา Bipolaris oryzae สาเหตุโรคใบจุดสีน้าตาลของข้าว", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 56 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 31 มกราคม 2018, เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 exกนกพร ฉัตรไชยศิริ, inดร.รัติยา พงศ์พิสุทธา, รองศาสตราจารย์, inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาสูตรอาหารที่จำเพาะต่อการแยกเชื้อราสาเหตุโรครากเน่าของทุเรียน", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 56 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2 กุมภาพันธ์ 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 exญาณิศา แก้วบังวัน, inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, inดร.รัติยา พงศ์พิสุทธา, รองศาสตราจารย์, "ผลของสารผสมท่ีใช้ร่วมกับวัสดุปลูกที่มีต่อเชื้อราราสาเหตุโรคพืช และเชื้อเห็ดสาเหตุการผุพังของวัสดุปลูก", การประชุมทางวิชาการครัง้ท่ี56 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2018, กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 exกนกพร ฉัตรไชยศิริ, inดร.รัติยา พงศ์พิสุทธา, รองศาสตราจารย์, inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาสตูรอาหารที่จำเพาะต่อการแยกเชื้อราสาเหตุโรครากและโคนเน่า ของทุเรียน", การประชุมทางวิชาการครัง้ท่ี56มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2018, กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 exกนกกร นาคอ้น, inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, inดร.รัติยา พงศ์พิสุทธา, รองศาสตราจารย์, "การตอบสนองต่อสารเคมีกำจัดโรคพืชของเชื้อรา Trichoderma spp . ท่ีแยกได้จากพื้นที่ปลูกทุเรียน จังหวัดจันทบุรี", การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คร้ังที่ 56, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2018, กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 inดร.มณี ตันติรุ่งกิจ, inนางอรวรรณ ชวนตระกูล, inนางสาวชมนาถ เกิดคง, inนางสาวภคพร สาทลาลัย, inดร.จินตนา อันอาตม์งาม, รองศาสตราจารย์, exนายศาศวรรต สังข์สุข (นิสิต), exศ.ดร.ดวงพร คันธโชติ, exอ.ดร.อำไพทิพย์ สุชหอม, exนายพิทยา หนูคงบัตร (นิสิต), "ความหลากหลายของแบคทีเรียทนกรดและแบคทีเรียสีม่วงกลุ่มที่ไม่สะสมซัลเฟอร์ในป่าพรุและแนวทางการใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตร", การประชุมอนุกรมวิธานและซิสเทมาติคส์ในประเทศไทย ครั้งที่ 8, 21 - 23 พฤษภาคม 2018, มหาสารคาม ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 201320112008 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2020201620152004 >>

Plant & Animal Regis./ KU Invention

จำนวนการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2010 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=02&FacultyID=56&SectionID=06&BudgetYear=2018]