ผลงานภาควิชาโรคพืช ปี 2017

27

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2017

14

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2017

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2017

38

Project

โครงการวิจัย ปี 2017

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2017

2

Award

รางวัล ปี 2017

แนวโน้มผลงานของภาควิชาโรคพืช

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในภาควิชาโรคพืช
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (20 คน)
ในภาควิชาโรคพืช 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในภาควิชาโรคพืช
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2017

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (20 คน)
ในภาควิชาโรคพืช ปี 2017

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในภาควิชาโรคพืช
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2017

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (20 คน)
ในภาควิชาโรคพืช ปี 2017

Publish Year International Journal 8
2017 exอรรถกร พรมวี, exผศ. ปัณณวิชญ์ เย็นจิตต์, exรศ. มนตรี อิสรไกรศีล, exรศ. วาริน อินทนา, inดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์, "Efficacy of indigenous Trichoderma harzianum in controlling Phytophthora leaf fall (Phytophthora palmivora) in Thai rubber trees", Journal of Plant Diseases and Protection, ปีที่ 124, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2017, หน้า 41-50
2017 exจิรพงศ์ แพทย์สมาน, inดร.รัชนี ฮงประยูร, รองศาสตราจารย์, inดร.วราภา มหากาญจนกุล, รองศาสตราจารย์, "CONSTRUCTION AND CHARACTERIZATION OF SINGLE CHAIN VARIABLE FRAGMENT-ALKALINE PHOSPHATASE FOR RAPID DETECTION OF AFLATOXIN B1 IN AN ELISA-BASED ASSAY", Journal of the International Society for Southeast Asian Agricultural Sciences, ปีที่ 23, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2017, หน้า 79-89
2017 exวรลักษณ์ ฆะปัญญา, inดร.รัชนี ฮงประยูร, รองศาสตราจารย์, exอมรา ชินภูติ, "DEVELOPMENT OF ONE-STEP IMMUNOCHROMATOGRAPHIC STRIP FOR THE DETECTION OF TOTAL AFLATOXIN IN CORN SAMPLEBASED ON MONOCLONAL ANTIBODY CLONE 4G6", Journal of the International Society for Southeast Asian Agricultural Sciences, ปีที่ 23, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2017, หน้า 24-32
2017 exZerihun T. Dame, inดร.พรทิพย์ เรือนปานันท์, รองศาสตราจารย์, "Production of macrolide antibiotics from a cytotoxic soil Streptomyces sp. strain ZDB", World Journal of Microbiology and Biotechnology, ปีที่ 2017, ฉบับที่ 33, มิถุนายน 2017
2017 inดร.พงศ์ระวี นิ่มน้อย, รองศาสตราจารย์, exรศ.ดร.นีลวรรณ พงศ์ศิลป์, inดร.พรทิพย์ เรือนปานันท์, รองศาสตราจารย์, "Monitoring the efficiency of Streptomyces galilaeus strain KPS-C004 against root knot disease and the promotion of plant growth in the plant-parasiticnematode infested soils", Biological Control, ปีที่ 114, ฉบับที่ -, พฤศจิกายน 2017, หน้า 158-166
2017 exปริเชษฐ์ ตั้งกาญจนภาสน์ , inดร.คนึงนิตย์ เหรียญวรากร, รองศาสตราจารย์, ex K. De Jonghe, "First report of Grapevine yellow speckle viroid-2 infecting grapevine (Vitis vinifera) in Thailand.", New Disease Reports , ปีที่ 36, ฉบับที่ 6, กรกฎาคม 2017, หน้า 6-6
2017 exKooprasertying, P., inนายธนภูมิ มณีบุญ, exIamtaweejaroen, P., inดร.รัชนี ฮงประยูร, รองศาสตราจารย์, inดร.วราภา มหากาญจนกุล, รองศาสตราจารย์, "Optimization and efficiency improvement of in-house immunoaffinity column KU-Af02 For aflatoxin detection", Biotropia, ปีที่ 24, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2017, หน้า 114-126
2017 exSeepiban, C., exCharoenvilaisiri, S., exWarin, N., exBhunchoth, A., exPhironrit, N., exPhuangrat, B., exChatchawankanphanich, O., inดร.สุพัฒน์ อรรถธรรม, ศาสตราจารย์, exGajanandana, O., "Development and application of triple antibody sandwich enzyme-linked immunosorbent assays for begomovirus detection using monoclonal antibodies against Tomato yellow leaf curl Thailand virus", Virology Journal, ปีที่ 14, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม 2017
Publish Year National Journal 19
2017 exสมฤทัย พุ่มระชัฏ, inดร.รัชนี ฮงประยูร, รองศาสตราจารย์, inดร.สุจินต์ ภัทรภูวดล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสรรชัย จันทะจร, "การผลิตโพลีโคลนอลแอนติบอดีที่จำเพาะต่อเชื้อ Squash mosaic virus โดยใช้โปรตีนห่อหุ้มอนุภาพไวรัสที่ผลิตได้จากยีนสังเคราะห์เป็นแอนติเจน", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 48, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2017, หน้า 89-99
2017 inดร.พรทิพย์ เรือนปานันท์, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาการเข้าทาลายรากมันสาปะหลังของไส้เดือนฝอยรากปม Meloidogyne incognita ที่แยกจากพืชอาศัยต่างชนิดกัน", วารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ , ปีที่ 9, ฉบับที่ 9, มกราคม - มิถุนายน 2017
2017 exเทิดศักดิ์ สวัสดิ์สุข, exกวินธรรพ์ บุบผา, exรัศมี ฐิติเกียรติพงศ์, ex ศิริพร กออินทร์ศักดิ์, inดร.จินตนา อันอาตม์งาม, รองศาสตราจารย์, "การประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมของเชื้อรา Curvularia lunata สาเหตุโรค เมล็ดด่างข้าวในประเทศไทย", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 48, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2017, หน้า 48-59
2017 exสุณิชา ชานวาทิ, exพรรัชดา มาตราสงคราม, exอังคณา สมนัสทวีชัย, exวรณัน วิทยาพิภพสกุล, exไมตรี พรหมมินทร์, exพรพิมล อธิปัญญาคม, exแสนชัย คำหล้า, inดร.ศิริพร ดอนเหนือ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exวลัยพร พัชรนฤมล, exวิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร, "จุดเริ่มต้นในการพัฒนาการควบคุมการใช้ยาต้านจุลชีพในพืช", วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข, ปีที่ 11, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2017, หน้า 581-592
2017 exวันวิสา เพ็ชรอำไพ, exดร.จุฑาเทพ วัชระชัยคุปต์, inดร.สุจินต์ ภัทรภูวดล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิชัย โฆสิตรัตน, รองศาสตราจารย์, "การจำแนกเชื้อแบคทีเรียสาเหตุโรครวงไหม้ และเมล็ดด่างของข้าวโดยการวิเคราะห์ลำดับเบสของกลุ่มยีน", ว่ารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 48, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2017, หน้า 297-311
2017 exรุ่งทิพย์ จั่นเพ็ชร, inดร.วิชัย โฆสิตรัตน, รองศาสตราจารย์, exScott Adkins, inดร.สุจินต์ ภัทรภูวดล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การตรวจเชื้อ Squash leaf curl Yunnan virus ในพืชวงศ์แตงด้วยเทคนิค Loop–Mediated Isothermal Amplification", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 48, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2017, หน้า 221-230
2017 exขวัญชนก อารีกิจ, inดร.วิชัย โฆสิตรัตน, รองศาสตราจารย์, exScott Adkins, inดร.สุจินต์ ภัทรภูวดล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การคัดเลือกพันธุ์พืชวงศ์แตงต้านทานต่อเชื้อไวรัส Cucumber mosaic virus,Papaya ringspot virus และ Zucchini yellow mosaic virus", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 48, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2017, หน้า 186-199
2017 exอริษาจิตรติกรกุล, exจุฑาเทพ วัชรไชยคุปต์, inดร.สุจินต์ ภัทรภูวดล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิชัย โฆสิตรัตน, รองศาสตราจารย์, "การจำแนกเชื้อแบคทีเรียสาเหตุโรคลำต้นเน่าของข้าวโพดด้วยการวิเคราะห์ลำดับนิวคลีโอไทด์ของกลุ่มยีน", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 48, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2017, หน้า 358-375
2017 exอนุสรา ตะเคียนเกลี้ยง, inดร.วรรณวิไล อินทนู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรศ.ดร.จิระเดช แจ่มสว่าง , "ประสิทธิภาพของสายพันธุ์กลายที่ได้จากเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ซึ่งแยกจากดินรอบรากในการควบคุมโรคเน่าระดับดินของต้นกล้าแตงกวา สาเหตุจากเชื้อราPythium aphanidermatum", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 48, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2017, หน้า 442-452
2017 exธีร์วศิษฐ์ แพทย์สมาน, inดร.รัชนี ฮงประยูร, รองศาสตราจารย์, inดร.สิริกุล วะสี, "โพลีโคลนอลแอนติบอดีต่อเชื้อไวรัสใบด่างพริก : การผลิต คุณสมบัติ และการนำไปใช้ในการตรวจวินิจฉัย", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 48, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2017, หน้า 403-414
2017 exสรรชัย จันทะจร, inดร.รัชนี ฮงประยูร, รองศาสตราจารย์, "การผลิตโปรตีนห่อหุ้มอนุภาคลูกผสมเพื่อการผลิตโพลีโคลนอลแอนติบอดีที่จำเพาะต่อเชื้อ Tomato leaf curl New Delhi virus –[Thailand:Kanchanaburi:Cucumber:2012]", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 48, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2017, หน้า 415-429
2017 inดร.รัติยา พงศ์พิสุทธา, รองศาสตราจารย์, inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, exนายสัณฐิติ บินคาเดอร์, "การจำแนกเชื้อรา Colletotrichum species สาเหตุโรคแอนแทรคโนสของกาแฟ", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 48, ฉบับที่ 3 (Suppl.), กันยายน - ธันวาคม 2017, หน้า 133-136
2017 exนายสัณฐิติ บินคาเดอร์, inดร.รัติยา พงศ์พิสุทธา, รองศาสตราจารย์, inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, "ตรวจสอบความต้านทานต่อสารเคมี Azoxystrobin ของเชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides (Penz.) Sacc สาเหตุโรคแอนแทรคโนสของมะม่วง", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 48, ฉบับที่ 3 (Suppl.), กันยายน - ธันวาคม 2017, หน้า 129-132
2017 exนายจิรเวช โพธิ์อุบล, inดร.รัติยา พงศ์พิสุทธา, รองศาสตราจารย์, inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, "ศักยภาพของสารกึ่งบริสุทธิ์ที่แยกได้จากสารสกัดของเปลือกมะละกอ ต่อการควบคุมเชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides สาเหตุโรคแอนแทรคโนสของมะม่วง", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 48, ฉบับที่ 3 (Suppl.), กันยายน - ธันวาคม 2017, หน้า 97-100
2017 inนางนวลวรรณ ฟ้ารุ่งสาง, inนายอุดม ฟ้ารุ่งสาง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางญาณี มั่นอ้น, "ความเกี่ยวข้องของราในการแข่งขันเพื่อก่อโรคบนผลลองกองหลังการเก็บเกี่ยว", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 48, ฉบับที่ 3(พิเศษ), กันยายน - ธันวาคม 2017, หน้า 137-140
2017 exสรรเสริญ รังสุวรรณ, inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, inดร.รัติยา พงศ์พิสุทธา, รองศาสตราจารย์, exพิสุทธิื์ เขียวมณี, "การควบคุมโรคแอนแทรคโนสมะม่วงและพริกหลังการเก็บเกี่ยวโดยใช้นํ้ามันหอมระเหยอบเชยและสารสกัดสมุนไพรผสมจากธรรมชาติ", ว. วิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 48, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2017, หน้า 93-96
2017 inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, exอมิรูดีนอัคมัด เฟาซี่, exพิสุทธิ์ เขียวมณี, exสรรเสริญ รังสุวรรณ, "การชะลอการเกิดโรคขั้วผลเน่าในผลกล้วยโดยการรมด้วยนํ้ามันกานพลูในสภาพตู้บ่ม", ว. วิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 48, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2017, หน้า 105-108
2017 exพิสุทธิ์ เขียวมณี, exสรรเสริญ รังสุวรรณ, inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, inดร.รัติยา พงศ์พิสุทธา, รองศาสตราจารย์, inนายรณภพ บรรเจิดเชิดชู, อาจารย์, "การระบุชนิดเชื้อราที่แยกจากอาการ starburst ของเมล็ดข้าวโพดหลังการเก็บเกี่ยว และการสร้างฟูโมนิซิน", ว. วิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 48, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2017, หน้า 141-144
2017 inนางสุภาพร กลิ่นคง, รองศาสตราจารย์, "ไฟโตพลาสมาสาเหตุโรคพุ่มแจ้ โรคอุบัติใหม่ของมันสำปะหลังในประเทศไทย", วารสารเกษตรอภิรมย์, ปีที่ 4, ฉบับที่ 19, กันยายน - ตุลาคม 2017, หน้า 29-31

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาโรคพืชต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 6
2017 inดร.คนึงนิตย์ เหรียญวรากร, รองศาสตราจารย์, "Viroids: Risks for Agricultural Crops", The International Conference on Sustainable Agriculture and Bioeconomy 2017, Feb 2-Mar 2, 2017, The Bangkok International Trade and Exhibition Centre (BITEC), Bangkok, Thailand, 1 มีนาคม 2017, Bangkok อื่นๆ ประเทศไทย
2017 inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, "Familiar of Green Agriculture with Kasetsart University", ISSAAS 2017, 14 - 16 ตุลาคม 2017, ฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
2017 exW. Thamthurasan , inดร.จินตนา อันอาตม์งาม, รองศาสตราจารย์, "Genetic diversity of Sarocladium oryzae isolated from rice using morphology and ISSR markers", Joint Conference of the Societies for Environmental Microbiology (JCSEM 2017), 29 - 31 สิงหาคม 2017, Sendai ญี่ปุ่น
2017 exT. Naunnet , inดร.จินตนา อันอาตม์งาม, รองศาสตราจารย์, "Genetic relationships of Curvularia lunata races causing rice dirty panicle in Thailand", Joint Conference of the Societies for Environmental Microbiology (JCSEM 2017), 29 - 31 สิงหาคม 2017, Sendai ญี่ปุ่น
2017 exP.Tiwatwaranikul , inดร.จินตนา อันอาตม์งาม, รองศาสตราจารย์, "Identification of fungi causing cassava root and stem rot disease isolated in Thailand", Joint Conference of the Societies for Environmental Microbiology (JCSEM 2017), 29 - 31 สิงหาคม 2017, Sendai ญี่ปุ่น
2017 exC. Ayawong , inดร.จินตนา อันอาตม์งาม, รองศาสตราจารย์, exY. Ono, "New geographic distribution and host records of Ravenelia species on fabaceous trees in Thailand", Joint Conference of the Societies for Environmental Microbiology (JCSEM 2017), 29 - 31 สิงหาคม 2017, Sendai ญี่ปุ่น
Publish Year National Conference 8
2017 inดร.รัติยา พงศ์พิสุทธา, รองศาสตราจารย์, inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, exนายสัณฐิติ บินคาเดอร์, "การจำแนกเชื้อรา Colletotrichum species สาเหตุโรคแอนแทรคโนสของกาแฟ", การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 15, 13 - 14 กรกฎาคม 2017, อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น อื่นๆ ประเทศไทย
2017 exนายสัณฐิติ บินคาเดอร์, inดร.รัติยา พงศ์พิสุทธา, รองศาสตราจารย์, inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, "ตรวจสอบความต้านทานต่อสารเคมี Azoxystrobin ของเชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides (Penz.) Sacc สาเหตุโรคแอนแทรคโนสของมะม่วง", การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 15, 13 - 14 กรกฎาคม 2017, อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น อื่นๆ ประเทศไทย
2017 exนายจิรเวช โพธิ์อุบล, inดร.รัติยา พงศ์พิสุทธา, รองศาสตราจารย์, inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, "ศักยภาพของสารกึ่งบริสุทธิ์ที่แยกได้จากสารสกัดของเปลือกมะละกอต่อการควบคุมเชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides สาเหตุโรคแอนแทรคโนสของมะม่วง", การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 15, 13 - 14 กรกฎาคม 2017, อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น อื่นๆ ประเทศไทย
2017 exสรรเสริญ รังสุวรรณ, inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, inดร.รัติยา พงศ์พิสุทธา, รองศาสตราจารย์, exพิสุทธิ์ เขียวมณี, "การควบคุมโรคแอนแทรคโนสมะม่วงและพริกหลังการเก็บเกี่ยวโดยใช้น้ำมันหอมระเหยอบเชยและสารสกัดสมุนไพรผสมจากธรรมชาติ", การประชุมทางวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 15, 13 - 14 กรกฎาคม 2017, ขอนแก่น ประเทศไทย
2017 exพิสุทธิ์ เขียวมณี, exสรรเสริญ รังสุวรรณ, inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, inนายรณภพ บรรเจิดเชิดชู, อาจารย์, "การระบุชนิดเชื้อราที่แยกจากอาการ starburst ของเมล็ดข้าวโพดหลังการเก็บเกี่ยว และการสร้างฟูโมนิซิน", การประชุมทางวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 15, 13 - 14 กรกฎาคม 2017, ขอนแก่น ประเทศไทย
2017 inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, exอมิรูดีนอัคมัด เฟาซี่, exพิสุทธิ์ เขียวมณี, exสรรเสริญ รังสุวรรณ, "การชะลอการเกิดโรคขั้วผลเน่าในผลกล้วยโดยการรมด้วยน้ำมันกานพลูในสภาพตู้บ่ม", การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 15, 13 - 14 กรกฎาคม 2017, ขอนแก่น ประเทศไทย
2017 exสุเมธ เกตุวงศ์ตระกูล, inดร.ชลิดา เล็กสมบูรณ์, รองศาสตราจารย์, inดร.เรวัต เลิศฤทัยโยธิน, รองศาสตราจารย์, "ผลของสารกำจัดวัชพืชต่อการเจริญของเส้นใยเชื้อ Pythium sp.สาเหตุโรครากเน่าของอ้อย", ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 7 - 8 ธันวาคม 2017, นครปฐม ประเทศไทย
2017 exนางสาวณัฐรดา แซ่โก่, inดร.จุลภาค คุ้นวงศ์, รองศาสตราจารย์, exดร.กมลสิริ เพ็ชรบูรณ์, exดร.ณัฏยา ศรีสวัสดิ์, inดร.สุจินต์ ภัทรภูวดล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อัญชลี รวีโรจน์วิบูลย์, "การประเมินการเกิดโรคใบด่างแตงในพริกสายพันธ์ุแท้", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่14 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 7 - 8 ธันวาคม 2017, นครปฐม ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 201320112008 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2020201620152004 >>

Plant & Animal Regis./ KU Invention

จำนวนการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2010 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=02&FacultyID=56&SectionID=06&BudgetYear=2017]