ผลงานภาควิชาโรคพืช ปี 2016

20

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2016

12

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2016

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2016

32

Project

โครงการวิจัย ปี 2016

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2016

5

Award

รางวัล ปี 2016

แนวโน้มผลงานของภาควิชาโรคพืช

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในภาควิชาโรคพืช
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (20 คน)
ในภาควิชาโรคพืช 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในภาควิชาโรคพืช
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2016

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (20 คน)
ในภาควิชาโรคพืช ปี 2016

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในภาควิชาโรคพืช
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2016

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (20 คน)
ในภาควิชาโรคพืช ปี 2016

Publish Year International Journal 7
2016 inดร.พรทิพย์ เรือนปานันท์, รองศาสตราจารย์, inดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์, "Potential of actinomycetes isolated from earthworm castings in controlling root-knot nematode Meloidogyne incognita", Journal of General Plant Pathology, ปีที่ 21, ฉบับที่ 82, มิถุนายน - มกราคม 2016, หน้า 43-50
2016 exBhunchoth, A., exBlanc-Mathieu, R., exMihara, T., exNishimura, Y., exAskora, A., exPhironrit, N., inดร.ชลิดา เล็กสมบูรณ์, รองศาสตราจารย์, exอรวรรณ ชัชวาลย์การพาณิชย์, exKawasaki, T., exNakano, M., exFujie, M., exOgata, H., exYamada, T., "Two asian jumbo phages, ?RSL2 and ?RSF1, infect Ralstonia solanacearum and show common features of ?KZ-related phages", Virology, ปีที่ 494, ฉบับที่ -, กรกฎาคม 2016, หน้า 56-66
2016 exFeng, XB, exTittonell, P, exEgli, DB, exPu, W, exAbdullah, B, inดร.สุจินต์ ภัทรภูวดล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPurnamaningsih, R, exJamil, A, exSantoso, PJ, exArumingtyas, EL, exPorianejad, F, exEndoh, R, exTanaka, H, exAkil, M, exPramanik, D, exMartasari, C, exMuis, A, "APPLICATION OF BIOURINE ON GROWTH AND YIELD OF SHALLOT FERTILIZED WITH INORGANIC AND ORGANIC FERTILIZER IN BATU, EAST JAVA", AGRIVITA, ปีที่ 38, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2016, หน้า 104-104
2016 inดร.จินตนา อันอาตม์งาม, รองศาสตราจารย์, inดร.อาร์ม อันอาตม์งาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Genetic relationships of Myrothecium roridum isolated from water hyacinth in Thailand using ISSR markers and ITS sequence analysis", International Journal of Agricultural Technology , ปีที่ 12, ฉบับที่ 2, มีนาคม - ธันวาคม 2016, หน้า 249-261
2016 exพราวมาส เจริญรักษ์, inดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์, "Efficacies of wettable pellet and fresh culture of Trichoderma asperellum biocontrol products in growth promoting and reducing dirty panicles of rice", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 50, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2016, หน้า 243-249
2016 exอรวรรณ ปิยะบุญ, inดร.รัชพล พะวงศ์รัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จินตนา อันอาตม์งาม, รองศาสตราจารย์, inดร.สมบัติ ชิณะวงศ์, รองศาสตราจารย์, inดร.อาร์ม อันอาตม์งาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Pathogenicity, host range and activities of a secondary metabolite and enzyme from Myrothecium roridum on water hyacinth from Thailand", Weed Biology and Management, ปีที่ 16, ฉบับที่ 3, กันยายน 2016, หน้า 132-144
2016 exPhakpoom Kooprasertying , inนายธนภูมิ มณีบุญ, inดร.รัชนี ฮงประยูร, รองศาสตราจารย์, inดร.วราภา มหากาญจนกุล, รองศาสตราจารย์, "Exposure assessment of aflatoxins in Thai peanut consumption", Journal Cogent Food & Agriculture , ปีที่ 2, ฉบับที่ 1204683, พฤษภาคม - มิถุนายน 2016, หน้า 1-9
Publish Year National Journal 13
2016 inนางศศิธร วุฒิวณิชย์, รองศาสตราจารย์, "การลดการพัฒนาอาการโรคเน่าเละของผักหลังการเก็บเกี่ยวด้วยสารสกัดหยาบจากผลสมอพิเภกศศิธร วุฒิวณิชย์ 1Sasitorn Vudhivanich", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ปีที่ 5, ฉบับที่ 1, เมษายน 2016
2016 inนางศศิธร วุฒิวณิชย์, รองศาสตราจารย์, "ศักยภาพของสารสกัดหยาบจากผลสมอไทยในการลดความรุนแรงของโรคแคงเกอร์มะนาวศศิธร วุฒิวณิชย์ 1Sasitorn Vudhivanich", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ปีที่ 5, ฉบับที่ 1, เมษายน 2016
2016 inนางสุภาพร กลิ่นคง, รองศาสตราจารย์, inดร.คนึงนิตย์ เหรียญวรากร, รองศาสตราจารย์, exจตุพร ขวัญทองยิ้ม, "การจำแนกในระดับโมเลกุลของเชื้อไฟโตพลาสมาสาเหตุโรคใบสีแสดของข้าวในประเทศไทย", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 47, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2016, หน้า 57-68
2016 inนางสาวจำเนียร ชมภู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อมรศรี ขุนอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ทศพล พรพรหม, รองศาสตราจารย์, "วัชพืชในแปลงฝรั่งบางชนิดที่เป็นพืชอาศัยของไส้เดือนฝอยรากปม (Meloidogyne spp.)", วิทยาศาสตร์เกษตร Agricultural Science Journal, ปีที่ 47, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2016, หน้า 81-92
2016 exนางสาวไพเราะ ขวัญงาม, inดร.วิชัย โฆสิตรัตน, รองศาสตราจารย์, exดร.จุฑาเทพ วัชระไชยคุป, inดร.สุจินต์ ภัทรภูวดล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมของเชื้อ Xanthomonas oryzae pv. oryzicola,ในประเทศไทย โดยเทคนิค Repetitive sequence-based PCR (rep-PCR)", วิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 47, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2016, หน้า 29-46
2016 inนางสุภาพร กลิ่นคง, รองศาสตราจารย์, exวาสนา รุ่งสว่าง, exปัณฑา ขวัญทองยิ้ม, inดร.คนึงนิตย์ เหรียญวรากร, รองศาสตราจารย์, "การจัดจำแนกในระดับชีวโมเลกุลของเชื้อไฟโตพลาสมาที่พบในโรคพุ่มแจ้-โรคอุบัติใหม่ของมันสำปะหลังในประเทศไทย", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 47, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2016, หน้า 175-188
2016 exอัจฉราพรรณ ใจเจริญ, inดร.รัชนี ฮงประยูร, รองศาสตราจารย์, "แอนติบอดีที่จำเพาะต่อรีคอมบิแนนท์โปรตีน Cry1Ab และการพัฒนาวิธีการตรวจสอบด้วยเทคนิคซีรัมวิทยา", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 47, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2016, หน้า 133-148
2016 inนางนวลวรรณ ฟ้ารุ่งสาง, inนายอุดม ฟ้ารุ่งสาง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จริงแท้ ศิริพานิช, ศาสตราจารย์, inนางญาณี มั่นอ้น, "ราที่แอบแอบแฝงบนผลลองกองหลังการเก็บเกี่ยว", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 47, ฉบับที่ 3(พิเศษ), กันยายน - ธันวาคม 2016, หน้า 245-248
2016 exกวิน ปุญโญกุล, inดร.รัชนี ฮงประยูร, รองศาสตราจารย์, inดร.ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ, รองศาสตราจารย์, inดร.ธีระพล ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์, "ไข่แอนติบอดี... ผลิตภัณฑ์ชีวภาพสำหรับการควบคุมโรคสัตว์", ข่าวสารเทคโนโลยีชีวภาพเกาตร, ปีที่ 8, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2016, หน้า 9-13
2016 exนายจิรเวช โพธิ์อุบล, inดร.รัติยา พงศ์พิสุทธา, รองศาสตราจารย์, inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, "ประสิทธิภาพของสารสกัดจากเปลือกมะละกอต่อการเจริญเติบโตของเชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides สาเหตุโรคแอนแทรคโนสของมะม่วง", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 47, ฉบับที่ 3 (พิเศษ), กันยายน - ธันวาคม 2016, หน้า 91-94
2016 exนางสาวภัสรา แสนงาม, inดร.รัติยา พงศ์พิสุทธา, รองศาสตราจารย์, inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, "ศักยภาพของสารจากธรรมชาติ กรดอะมิโน และกรดอินทรีย์ต่อการควบคุมเชื้อรา Aspergillus fumigatus ของเมล็ดข้าว", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 47, ฉบับที่ 3 (พิเศษ), กันยายน - ธันวาคม 2016, หน้า 67-70
2016 exปวีณา เกษมสินธุ์, inดร.พิสสวรรณ เจียมสมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รัชนี ฮงประยูร, รองศาสตราจารย์, "การตรวจวินิจฉัยและการแพร่กระจายในแปลงปลูกของเชื้อ Sugarcane streak mosaic virus สาเหตุโรคใบด่างขีดอ้อยในประเทศไทย.", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 47, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2016, หน้า 93-102
2016 exกวินธรรพ์ บุบผา, exเทิดศักดิ์ สวัสดิ์สุข, exรัศมี ฐิติเกียรติพงศ์, exศิริพร กออินทร์ศักดิ์ , inดร.จินตนา อันอาตม์งาม, รองศาสตราจารย์, "การสํารวจโรคเมล็ดด?างข?าวที่เกิดจากเชื้อราและการพัฒนาวิธีการประเมินโรค ในสภาพโรงเรือน", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 47, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2016, หน้า 339-349

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาโรคพืชต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 5
2016 inดร.รัชนี ฮงประยูร, รองศาสตราจารย์, exกิตติศักดิ์ อินทร์เสวก, inดร.วราภา มหากาญจนกุล, รองศาสตราจารย์, inนายธนภูมิ มณีบุญ, exสมลักษณ์ พุ่มระชัฎ, inนางสุวรรณา กลัดพันธุ์, "Development of Quantitative Detection Assay for Zearalenone Determinationin Maize by Monoclonal Antibody", International Workshop on Updated Techniques for Mycotoxin Detection in Animal Feed, 17 กุมภาพันธ์ 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 inนางสุภาพร กลิ่นคง, รองศาสตราจารย์, inดร.สุจินต์ ภัทรภูวดล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.คนึงนิตย์ เหรียญวรากร, รองศาสตราจารย์, "Development of loop-mediated isothermal amplification (LAMP) assays for rapid detection of sugarcane white leaf phytoplasma", The 29th Congress of the International Society of Sugar Cane Technologests, 5 - 8 ธันวาคม 2016, สันทราย เชียงใหม่ ประเทศไทย
2016 exTherdsak Sawatsuk, exKawinthun Bubpha, exSiriporn Korinsak, exRasamee Dhitikiattipong, inดร.จินตนา อันอาตม์งาม, รองศาสตราจารย์, "Genetic diversity of Curvularia lunata causing rice dirty panicle based on physiological races and DNA fingerprint analysis", The 60th Annual Meeting of the Mycological Society of Japan , 16 - 18 กันยายน 2016, Kyoto ญี่ปุ่น
2016 inดร.จินตนา อันอาตม์งาม, รองศาสตราจารย์, "Genetic variation of corn downy mildew fungi based on physiological race and Simple Sequence Repeats (SSRs) markers", The 60th Annual Meeting of the Mycological Society of Japan , 16 - 18 กันยายน 2016, Kyoto ญี่ปุ่น
2016 inดร.จินตนา อันอาตม์งาม, รองศาสตราจารย์, inดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์, exทิภาพร นวลเนตร, exกรรณิกา ศรีนวล, "Genetic differentiation of Trichoderma asperellum wild type and mutant strains using ISSR markers", The 60th Annual Meeting of the Mycological Society of Japan , 16 - 18 กันยายน 2016, Kyoto ญี่ปุ่น
Publish Year National Conference 7
2016 exจำเริญ บัวเรือง, inดร.เลขา มาโนช, รองศาสตราจารย์, inดร.อรอุมา เพียซ้าย, รองศาสตราจารย์, inดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์, exปานหทัย นพชินวงศ์, exกลิ่นผกา ภูถาวร, exกิตติวรา อยู่เย็น, exเอนก กิจเจา, "ไตรโครเดอร์มาทะเลที่แยกจากฟองน้ำบริเวณในแนวปะการังและการเป็นปฏิปักษ์ต่อราสาเหตุโรคพืช", ประชุมวิชาการ ชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งที่ 7 (ทรัพยากรไทย: หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน) , 24 - 26 มีนาคม 2016, ขอนแก่น ประเทศไทย
2016 exจิรเวช โพธิ์อุบล, inดร.รัติยา พงศ์พิสุทธา, รองศาสตราจารย์, inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, "ประสิทธิภาพของสารสกัดจากเปลือกมะละกอต่อการเจริญเติบโตของเชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides สาเหตุโรคแอนแทรคโนสของมะม่วง", การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 14, 2 - 3 มิถุนายน 2016, อำเภอเมือง เชียงราย ประเทศไทย
2016 exภัสรา แสนงาม, inดร.รัติยา พงศ์พิสุทธา, รองศาสตราจารย์, inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, "ศักยภาพของสารจากธรรมชาติ กรดอะมิโน และกรดอินทรีย์ต่อการควบคุมเชื้อราAspergillusfumigatusของเมล็ดข้าว", การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 14, 2 - 3 มิถุนายน 2016, อำเภอเมือง เชียงราย ประเทศไทย
2016 inดร.ชลิดา เล็กสมบูรณ์, รองศาสตราจารย์, "ประสิทธิภาพของน้ำส้มสายชูในการควบคุมโรคแคงเกอร์มะนาว", กาารประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 13, 8 - 9 ธันวาคม 2016, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2016 exเฟิร์น อัครวงศ์, inดร.พิสสวรรณ เจียมสมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธรรมศักดิ์ ทองเกตุ, รองศาสตราจารย์, "ขนิดตัวทำละลายสกัดโปรตีนและช่วงค่า pH ที่เหมาะสมต่อการจำแนกพันธุ์พริกโดยการวิเคราะหฺ์โปรตีนในเมล็ดด้วยเทคนิค Ultrathin Layer Isoelectric Focusing", การประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์แห่งชาติ ครั้งที่ 13 , 21 - 25 มิถุนายน 2016, สุรินทร์ ประเทศไทย
2016 exBhuvitarkorn S., inดร.คนึงนิตย์ เหรียญวรากร, รองศาสตราจารย์, "Severe Disease Symptoms Caused by Pospiviroid on Melon", The 13th National Kasetsart University, Kamphaeng Saen Conference, 8 ธันวาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exณัฐกาญจน์ สุขขี, inดร.ศิริพรรณ ตันตาคม, รองศาสตราจารย์, inดร.ชลิดา เล็กสมบูรณ์, รองศาสตราจารย์, "ประสิทธิภาพในการเป็นสารกำจัดแมลงของน้ามันหอมระเหยจากใบยูคาลิปตัส(Eucalyptus camaldulensis Dehnh) และสารสกัดจากกระเทียม (Allium sativum Linn.)ต่อด้วงหมัดผักแถบลาย (Phyllotreta striolata Fabricius)", ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่13 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 8 - 9 ธันวาคม 2016, นครปฐม ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 201320112008 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2020201620152004 >>
Publish Year International Petty Patent 1
2016 inดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์, inดร.วรรณวิไล อินทนู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "กระบวนการผลิตชีวภัณฑ์เชื้อราไตรโคเดอร์มาชนิดเม็ด", สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน), 2016

Plant & Animal Regis./ KU Invention

จำนวนการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2010 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=02&FacultyID=56&SectionID=06&BudgetYear=2016]