ผลงานภาควิชาโรคพืช ปี 2015

19

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2015

24

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2015

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2015

27

Project

โครงการวิจัย ปี 2015

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2015

4

Award

รางวัล ปี 2015

แนวโน้มผลงานของภาควิชาโรคพืช

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในภาควิชาโรคพืช
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (20 คน)
ในภาควิชาโรคพืช 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในภาควิชาโรคพืช
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2015

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (20 คน)
ในภาควิชาโรคพืช ปี 2015

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในภาควิชาโรคพืช
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2015

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (20 คน)
ในภาควิชาโรคพืช ปี 2015

Publish Year International Journal 9
2015 exProf.Dr. Yoshitaka Ono, inดร.จินตนา อันอาตม์งาม, รองศาสตราจารย์, exAyawong Chanjira, exJun-ichi Abe, exIzumi Okane, "Rust fungi (Pucciniales) forming Aecidium state on Meliosma(Meliosmaceae) in Asia", the Bulletin of the Faculty of Education, Ibaraki University, ปีที่ 2015, ฉบับที่ 64, มกราคม - ธันวาคม 2015, หน้า 1-8
2015 exBhunchoth, A., exPhironrit, N., inดร.ชลิดา เล็กสมบูรณ์, รองศาสตราจารย์, exChatchawankanphanich, O., exKotera, S., exNarulita, E., exKawasaki, T., exFujie, M., exYamada, T., "Isolation of Ralstonia solanacearum-infecting bacteriophages from tomato fields in Chiang Mai, Thailand, and their experimental use as biocontrol agents", JOURNAL OF APPLIED MICROBIOLOGY, ปีที่ 118, ฉบับที่ 4, เมษายน 2015, หน้า 1023-1033
2015 inดร.จินตนา อันอาตม์งาม, รองศาสตราจารย์, exProf.Dr. Yoshitaka Ono, exSiriporn Pota, exYuichi Yamaoka, exSinchai Chatasiri, exKentaro Hosaka, "Taxonomic identity of a Phakopsora fungus causing the grapevine leaf rust disease in Southeast Asia and Australasia", Mycoscience, ปีที่ 56, ฉบับที่ 2, มีนาคม 2015, หน้า 198-204
2015 inดร.อมรศรี ขุนอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายสมชาย สุขะกูล, รองศาสตราจารย์, inดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์, inดร.ประภาพร ตั้งกิจโชติ, รองศาสตราจารย์, inดร.อนงค์นุช สาสนรักกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "CULTURE FILTRATE OF PLEUROTUS OSTREATUS ISOLATE Poa3 EFFECT ON EGG MASS HATCHING AND JUVENILE 2 OF Meloidogyne incognita AND ITS POTENTIAL FOR BIOLOGICAL CONTROL", J. ISSAAS, ปีที่ 21, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2015, หน้า 46-54
2015 inดร.อมรศรี ขุนอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พรทิพย์ เรือนปานันท์, รองศาสตราจารย์, "First report of meloidogyne incognita caused root knot disease of upland rice in Thailand", J. ISSAAS, ปีที่ 21, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2015, หน้า 68-77
2015 exMeetum, P., inดร.ชลิดา เล็กสมบูรณ์, รองศาสตราจารย์, exKanjanamaneesathian, M., "FIRST REPORT OF COLLETOTRICHUM AENIGMA AND C-SIAMENSE, THE CAUSAL AGENTS OF ANTHRACNOSE DISEASE OF DRAGON FRUIT IN THAILAND", JOURNAL OF PLANT PATHOLOGY, ปีที่ 97, ฉบับที่ 2, กันยายน 2015, หน้า 402-402
2015 exกวิน ปุญโญกุล, inดร.รัชนี ฮงประยูร, รองศาสตราจารย์, inดร.ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ, รองศาสตราจารย์, inดร.ธีระพล ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์, "Influence of Chitosan-Alginate Microcapsules Containing Anti-Vibrio Harveyi IgY in the Gastrointestinal Tract Simulation", Modern Applied Science, ปีที่ 9, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2015, หน้า 1-8
2015 exนส.พราวมาส เจริญรักษ์, inดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์, "APPLICATION OF Trichoderma asperellum FRESH CULTURE BIOPRODUCT AS POTENTIAL BIOLOGICAL CONTROL AGENT OF FUNGAL DISEASES TO INCREASE YIELD OF RICE (Oryza sativa L.)", Journal of the International Society for Southeast Asian Agricultural Sciences, ปีที่ 21, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2015, หน้า 67-85
2015 exจำเริญ บัวเรือง, inดร.เลขา มาโนช, รองศาสตราจารย์, inดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์, inดร.อรอุมา เพียซ้าย, รองศาสตราจารย์, ex T. Yaguchi, exA. Kijjoa, "Species of Aspergillus section Fumigati from the Coral reefs in the gulf of Thailand and Andamam sea and their antagonistic effects against plant pathogenic fungi", Thai Journal of Agricultural Science, ปีที่ 48, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2015, หน้า 87-107
Publish Year National Journal 10
2015 exนายสัณฐิติ บินคาเดอร์, inดร.รัติยา พงศ์พิสุทธา, รองศาสตราจารย์, inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, "ความละเอียดในการประเมินพื้นที่เกิดโรคโดยใช้ภาพ 3D และ ภาพถ่ายพืชในรูป 2D", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 46, ฉบับที่ 3/1 (พิเศษ, กันยายน - ธันวาคม 2015, หน้า 469-472
2015 exพิสุทธิ์ เขียวมณี, inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, inนายรณภพ บรรเจิดเชิดชู, อาจารย์, "ประสิทธิภาพของอาหารสูตรดัดแปลงเพื่อตรวจสอบเชื้อราที่สร้างสารพิษปนเปื้อนบนเมล็ดข้าว", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 46, ฉบับที่ 3/1, กันยายน - ธันวาคม 2015, หน้า 105-108
2015 exสรรเสริญ รังสุวรรณ, inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, inดร.รัติยา พงศ์พิสุทธา, รองศาสตราจารย์, "การปรับปรุงสารสกัดสมุนไพรชนิดสำเร็จรูป เพื่อควบคุมโรคแอนแทรคโนส", วารสาร วิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 46, ฉบับที่ 3/1, กันยายน - ธันวาคม 2015, หน้า 339-342
2015 inนายอุดม ฟ้ารุ่งสาง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางนวลวรรณ ฟ้ารุ่งสาง, inนางญาณี มั่นอ้น, "ผลของการล้างด้วยสารฆ่าเชื้อพื้นผิวต่อการพัฒนาของราบนผลิตผลกะเพราหลังการเก็บเกี่ยว", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 46, ฉบับที่ 3/1(พิเศษ), กันยายน - ธันวาคม 2015, หน้า 396-399
2015 exปริศนา วงค์ล้อม, exดร.จุฑาเทพ วัชระไชยคุปต์, inดร.สุจินต์ ภัทรภูวดล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิชัย โฆสิตรัตน, รองศาสตราจารย์, "การประเมินความหลากหลายในการก่อโรคของสายพันธุ์เชื้อ Xanthomonas oryzae pv. oryzae ในประเทศไทย", วิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 46, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2015, หน้า 165-175
2015 exวาสนา รุ่งสว่าง, inดร.คนึงนิตย์ เหรียญวรากร, รองศาสตราจารย์, inนางสุภาพร กลิ่นคง, รองศาสตราจารย์, inดร.สุจินต์ ภัทรภูวดล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาโรคแห้งตายในข้าวโพดหวาน", วารสารวิชาการเกษตร, ปีที่ 33, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2015, หน้า 42-58
2015 exปริเชษฐ์ ตั้งกาญจนภาสน์ , exหทัยรัตน์ เจือนาค, exนิอรวรรณ แซ่ล้อ, exสุกัญญา หนูชู, inดร.คนึงนิตย์ เหรียญวรากร, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาวิธีการตรวจสอบเชื้อ Grapevine yellow speckle viroid 1 และ 2 (GYSVd-1 และ 2) สาเหตุโรค Grapevine Yellow Speckle ด้วยวิธี RT-PCR", วารสารวิชาการเกษตร, ปีที่ 33, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2015, หน้า 68-84
2015 inดร.วันรัฐ อับดุลลากาซิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายกิตติพงศ์ เผ่าบัณฑร, inดร.จินตนา อันอาตม์งาม, รองศาสตราจารย์, "Detection of Chlorotic Cassava Leaves using Image Processing and Discriminant Analysis", Thai Society of Agricultural Engineering Journal, ปีที่ 21, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2015, หน้า 50-59
2015 exนางสาวปริศนา วงศ์ล้อม, exดร.จุฑาเทพ วัชระไชยคุปต์, inดร.สุจินต์ ภัทรภูวดล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิชัย โฆสิตรัตน, รองศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบความหลากหลายทางพันธุกรรมของ Xanthomonas oryzae pv. oryzae ในประเทศไทยด้วยเทคนิค AFLP, rep PCR และ RFLP-Tal", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 46, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2015, หน้า 273-286
2015 inดร.จินตนา อันอาตม์งาม, รองศาสตราจารย์, exนายเบญจพล ศรีทองคำ, "การจำแนกเชื้อรา Fusarium species จากพืชิาศัยต่างๆ ด้วยลักษณะสัณฐานวิทยา และเครื่องหมาย ISSR", วิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 46, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2015, หน้า 309-320

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาโรคพืชต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 11
2015 inนางสุภาพร กลิ่นคง, รองศาสตราจารย์, inดร.คนึงนิตย์ เหรียญวรากร, รองศาสตราจารย์, exนางสาวจตุพร ขวัญทองยิ้ม, "TEM Study of Rice Orange Leaf Disease in Thailand", The 8th ASEAN Microscopy Conference and The 32nd Annual Conference and General Meeting of the Microscopy Society of Thailand, 28 - 30 มกราคม 2015, นครปฐม ประเทศไทย
2015 inดร.ณภัทร กำธรสิริวิมล, อาจารย์, inดร.จินตนา อันอาตม์งาม, รองศาสตราจารย์, exHideo Hasegawa, "Digital Image Processing Technique to Measure Rust Severity on Corn", The 5th Asian Conference on Green Technology in Agriculture:Chances and Challenges for a Better Life, 20 กรกฎาคม - 22 สิงหาคม 2015, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2015 inดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์, inดร.วรรณวิไล อินทนู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exน.ส.พราวมาส เจริญรักษ์, "Efficacy of Pellet Bioproduct of Trichoderma harzianum for the Control of Dirty Panicle Disease on Rice", ASEAN+3 Organic Agriculture Forum, 24 - 25 มิถุนายน 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 inดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์, inดร.วรรณวิไล อินทนู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exน.ส.พราวมาส เจริญรักษ์, "Efficacy of Trichoderma harzianum and Bacillus spp. for the Control of Anthracnose on Harvested Fruits of Grape (cv. White Malaka)", ASEAN+3 Organic Agriculture Forum, 24 - 25 มิถุนายน 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 exนายจิรพงศ์ แพทย์สมาน, inดร.รัชนี ฮงประยูร, รองศาสตราจารย์, "Cloning of single chain variable fragment specific to aflatoxin from hybridoma clone C10", The 59th Annual Meeting of the Mycological Society of Japan, 15 - 18 พฤษภาคม 2015, Okinawa ญี่ปุ่น
2015 inดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์, "Trichoderma species for Biological Control of Plant Diseases in Thailand", International Symposium for Agricultural Biotecnology, 17 ธันวาคม 2015, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2015 inดร.อรอุมา เพียซ้าย, รองศาสตราจารย์, exอารดา กำเหนิดงาม, inดร.เลขา มาโนช, รองศาสตราจารย์, inดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์, "Endophytic Fungi from Plants and Their Volatile Antifungal Effects on Phytopathogenic Fungi", The 8th ASEAN Microscopy Conference and the 32nd Annual Conference and General Meeting of the Microscopy Society of Thailand, 28 - 30 มกราคม 2015, นครปฐม ประเทศไทย
2015 exP. Janruang, inดร.จินตนา อันอาตม์งาม, รองศาสตราจารย์, "Species identification of corn downy mildew fungi isolated from Thailand", The 59th Annual Meeting of the Mycological Society of Japan, 15 - 18 พฤษภาคม 2015, Okinawa ญี่ปุ่น
2015 inดร.จินตนา อันอาตม์งาม, รองศาสตราจารย์, "Identification of Fusarium species parasitic on various plant species based on ITS rDNA and Tef-1? gene sequence analysis", The 59th Annual Meeting of the Mycological Society of Japan, 15 - 18 พฤษภาคม 2015, Okinawa ญี่ปุ่น
2015 inดร.จินตนา อันอาตม์งาม, รองศาสตราจารย์, exProfessor Dr. Ono Yoshitaka, exจันจิรา อายะวงศ์, "Two new rust fungi (Pucciniales) on Hoya (Apocynaceae) and Gynostemma (Cucurbitaceae) from Thailand", The 59th Annual Meeting of the Mycological Society of Japan, 15 - 18 พฤษภาคม 2015, Okinawa ญี่ปุ่น
2015 exK. Bubpha, exS. korinsak, exR. Dhitikiattipong, inดร.จินตนา อันอาตม์งาม, รองศาสตราจารย์, "Differences in disease severity of rice dirty panicle inoculated by fungal species in three genera: Fusarium semitectum, Bipolaris oryzae, and Curvularia lunata", The 59th Annual Meeting of the Mycological Society of Japan, 15 - 18 พฤษภาคม 2015, Okinawa ญี่ปุ่น
Publish Year National Conference 13
2015 exน.ส. ปรียารัฐ ภูสุวรรณ, inดร.กวิศร์ วานิชกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, "แนวทางการใช้ระบบเกษตรดีที่เหมาะสมสำหรับการผลิตชมพู่ในอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 3 - 6 กุมภาพันธ์ 2015, กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 exนายสัณฐิติ บินคาเดอร์, inดร.รัติยา พงศ์พิสุทธา, รองศาสตราจารย์, inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, "ความละเอียดในการประเมินพื้นที่เกิดโรคโดยใช้ภาพ 3D และ ภาพถ่ายพืชในรูป 2Dความละเอียดในการประเมินพื้นที่เกิดโรคโดยใช้ภาพ 3D และ ภาพถ่ายพืชในรูป 2D", งานประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 13, 18 - 19 มิถุนายน 2015, ปากช่อง นครราชสีมา ประเทศไทย
2015 exสรรเสริญ รังสุวรรณ, inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, inดร.รัติยา พงศ์พิสุทธา, รองศาสตราจารย์, "การปรับปรุงสารสกัดสมุนไพรชนิดสำเร็จรูป เพื่อควบคุมเชื้อรา และโรคแอนแทรคโนสในผลมะม่วง", งานประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว ครั้งที่ 13, 18 - 19 มิถุนายน 2015, ปากช่อง นครราชสีมา ประเทศไทย
2015 exนายพิสุทธิ์ เขียนมณี, inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, inนายรณภพ บรรเจิดเชิดชู, อาจารย์, "ประสิทธิภาพของอาหารเพื่อตรวจสอบเชื้อราที่สร้างสารพิาปนเปื้อนบนเมล็ดข้าว", งานประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 13, 18 - 19 มิถุนายน 2015, ปากช่อง นครราชสีมา ประเทศไทย
2015 exพิสุทธิ์ เขียวมณี, inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, inนายรณภพ บรรเจิดเชิดชู, อาจารย์, "ประสิทธิภาพของอาหารสูตรดัดแปลงเพื่อตรวจสอบเชื้อราที่สร้างสารพิษปนเปื้อนบนเมล็ดข้าว", งานประชุมวิชาการ วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 13 , 18 - 19 มิถุนายน 2015, ปากช่อง นครราชสีมา ประเทศไทย
2015 exสรรเสริญ รังสุวรรณ, inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, inนายรณภพ บรรเจิดเชิดชู, อาจารย์, "การปรับปรุงสารสกัดสมุนไพรชนิดสำเร็จรูป เพื่อควบคุมเชื้อรา และโรคแอนแทรคโนสในผลมะม่วง", งานประชุมวิชาการ วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ, 18 - 19 มิถุนายน 2015, ปากช่อง นครราชสีมา ประเทศไทย
2015 exสัณฐิจิ บินคาร์เดอร์, inดร.รัติยา พงศ์พิสุทธา, รองศาสตราจารย์, inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, "ความละเอียดในการประเมินพื้นที่เกิดโรคโดยใช้ภาพ 3D และ ภาพถ่ายพืชในรูป 2D", งานประชุมวิชาการ วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว ครั้งที่ 13, 18 - 19 มิถุนายน 2015, ปากช่อง นครราชสีมา ประเทศไทย
2015 exสมพร สัมโย, inดร.ชลิดา เล็กสมบูรณ์, รองศาสตราจารย์, inดร.เรวัต เลิศฤทัยโยธิน, รองศาสตราจารย์, "การคัดเลือกไรโซแบคทีเรียเพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตของอ้อยในสภาพโรงเรือน", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 53, 3 - 6 กุมภาพันธ์ 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 exปัทมา เหรียญจื้อ, inดร.ชลิดา เล็กสมบูรณ์, รองศาสตราจารย์, inดร.เรวัต เลิศฤทัยโยธิน, รองศาสตราจารย์, "การคัดเลือกไรโซแบคทีเรียปฏิปักษ์เพื่อการควบคุมเชื้อสาเหตุโรครากเน่าของอ้อย", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 53, 3 - 6 กุมภาพันธ์ 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 inดร.จุลภาค คุ้นวงศ์, รองศาสตราจารย์, exจิตรภานุ แย้มจะบก, exกมลสิริ เพชรบูรณ์, exณัฏยา ศรีสวัสดิ์, inดร.สุจินต์ ภัทรภูวดล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สิริกุล วะสี, "การศึกษาตำแหน่งยีนต้านทานเชื้อไวรัส ChiVMV ในประชากรพริกดับเบิลแฮพลอยด์", การประชุมพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 14, 18 - 20 พฤศจิกายน 2015, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2015 exสิริวรรณ ศรีมงคลชัย, exปัทมา เหรียญจื้อ, exสมพร สัมโย, inดร.เรวัต เลิศฤทัยโยธิน, รองศาสตราจารย์, inดร.ชลิดา เล็กสมบูรณ์, รองศาสตราจารย์, "ประสิทธิภาพของแบคทีเรียปฏิปักษ์ในการควบคุมโรครากเน่าของอ้อยที่เกิดจากเชื้อพิเทียมและการส่งเสริมการเจริญเติบโตของอ้อยในสภาพโรงเรือน", การประชุมวิชาการระดับชาติ, 8 - 9 ธันวาคม 2015, ประเทศไทย นครปฐม ประเทศไทย
2015 exนางสาวธัญญาพร เหล่าคงถาวร, inดร.สุพัฒน์ อรรถธรรม, ศาสตราจารย์, inดร.วิชัย โฆสิตรัตน, รองศาสตราจารย์, inดร.สุจินต์ ภัทรภูวดล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาวิธีการตรวจเชื้อไวรัส ZYMV ด้วยเทคนิค Reverse Transcription-Loop Mediated Isothermal Amplification (RT-LAMP)", การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติครั้งที่12, 20 - 22 ตุลาคม 2015, เมือง เชียงราย ประเทศไทย
2015 inนายอุดม ฟ้ารุ่งสาง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางนวลวรรณ ฟ้ารุ่งสาง, inนางศศิธร วุฒิวณิชย์, รองศาสตราจารย์, inนางญาณี มั่นอ้น, "โรคใบไหม้หลังการเก็บเกี่ยวของกะเพรา", การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 12, 20 - 22 ตุลาคม 2015, เชียงราย ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 201320112008 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2020201620152004 >>
Publish Year International Petty Patent 1
2015 inดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์, inดร.วรรณวิไล อินทนู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "วัสดุเลี้ยงเชื้อราไตรโคเดอร์มา สำหรับผลิตชีวภัณฑ์ชนิดผง", สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน), 2015

Plant & Animal Regis./ KU Invention

จำนวนการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2010 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=02&FacultyID=56&SectionID=06&BudgetYear=2015]