ผลงานภาควิชาโรคพืช ปี 2014

21

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2014

18

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2014

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2014

27

Project

โครงการวิจัย ปี 2014

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2014

4

Award

รางวัล ปี 2014

แนวโน้มผลงานของภาควิชาโรคพืช

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในภาควิชาโรคพืช
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (20 คน)
ในภาควิชาโรคพืช 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในภาควิชาโรคพืช
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2014

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (20 คน)
ในภาควิชาโรคพืช ปี 2014

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในภาควิชาโรคพืช
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2014

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (20 คน)
ในภาควิชาโรคพืช ปี 2014

Publish Year International Journal 9
2014 exนายนัฐวุฒิ บุญยืน, inดร.เลขา มาโนช, รองศาสตราจารย์, exDr. Janet Jennifer Luangsa-ard, inดร.อรอุมา เพียซ้าย, รองศาสตราจารย์, inดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์, exนางสาวจารุวรรณ ชุณศรีหรณชัย, exนางสาวจุรีรัตน์ เอื้อพัฒนกิจ, exนางสาวจันทิมา อรทอง, exนายวีระ ศรีอินทรสุทธิ์, "Decomposition of sugarcane bagasse with lignocellulose-derived thermotolerant and thermoresistant Penicillia and Aspergilli.", International Biodeterioration & Biodegradation, ปีที่ 92, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2014, หน้า 86-100
2014 inดร.พิสสวรรณ เจียมสมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สิริภัทร์ พราหมณีย์, รองศาสตราจารย์, inดร.ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์, "Occurrence of Telosma mosaic virus causing passion fruit severe mosaic disease in Thailand and immunostrip test for rapid virus detection", Crop Protection, ปีที่ 63, ฉบับที่ September, กันยายน 2014, หน้า 41-47
2014 exOrawan piyaboon, inดร.อาร์ม อันอาตม์งาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จินตนา อันอาตม์งาม, รองศาสตราจารย์, "ประสิทธิภาพของเชื้อรา Myrothecium roridum สำหรับการควบคุมผักตบชวา และการจำแนกชนิดด้วยข้อมูลอณูชีวโมเลกุล", African Journal of Microbiology Research, ปีที่ 8, ฉบับที่ 13, มีนาคม - ธันวาคม 2014, หน้า 1444-1452
2014 exPetchaboon, K, exSrisawad, N, inนางสาวพัชรา โพธิ์งาม, อาจารย์, exChunwongse, C, inดร.จุลภาค คุ้นวงศ์, รองศาสตราจารย์, "Phenotypic and genotypic structure of Phytophthora infestans populations on tomato and potato in the North of Thailand in 2000-2002", EUROPEAN JOURNAL OF PLANT PATHOLOGY, ปีที่ 140, ฉบับที่ 3, พฤศจิกายน 2014, หน้า 441-454
2014 exนายนัฐวุฒิ บุญยืน, inดร.เลขา มาโนช, รองศาสตราจารย์, inดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์, exDr. Janet Jennifer Luangsa-ard, inดร.อรอุมา เพียซ้าย, รองศาสตราจารย์, exนายวีระ ศรีอินทรสุทธิ์, exนางสาวจุรีรัตน์ เอื้อพัฒนกิจ, exนางสาวจารุวรรณ ชุณศรีหรณชัย, "Fungal Occurrence on Sugarcane Filter Cake and Bagasse Isolated From Sugar Refineries in Thailand", Thai Journal of Agricultural Science, ปีที่ 47, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2014, หน้า 77-86
2014 exนายกอบชัย ตะบูนพงษ์, inดร.เลขา มาโนช, รองศาสตราจารย์, inดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์, inดร.อรอุมา เพียซ้าย, รองศาสตราจารย์, "Diversity of Microfungi in Marine Sediments from the Gulf of Thailand and Andaman Sea and The In Vitro Antagonistic Activity Against Plant Pathogenic Fungi", Thai Journal of Agriculrural Science, ปีที่ 47, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2014, หน้า 99-108
2014 exนางสาวศุภรา อัคคะสาระกุล, inดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์, inดร.อรอุมา เพียซ้าย, รองศาสตราจารย์, exดร. อมรา ชินภูติ, inดร.เลขา มาโนช, รองศาสตราจารย์, "Efficacy of Non-toxigenic Isolates of Aspergillus niger and A. tubingensis as Biological Control Agents Against Toxigenic A. niger and Plant Pathogenic Fungi", Thai Journal of Agricultural Science, ปีที่ 47, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2014, หน้า 147-155
2014 exนางสาวผกามาศ แสงดิษฐ์, inดร.ชลิดา เล็กสมบูรณ์, รองศาสตราจารย์, inดร.เรวัต เลิศฤทัยโยธิน, รองศาสตราจารย์, "Cultural,Morphological and Pathological Characterization of Colletotrichum falcatum Causing Red Rot Disease of Sugarcane in Thailand", KASETSART JOURNAL NATURAL SCIENCE, ปีที่ 48, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2014, หน้า 880-892
2014 exอรรถกร พรมวี, exรศ.มนตรี อิสรไกรศีล, inดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์, exวาริน อินทนา, exปัณณวิชญ์ เย็นจิตต์, "Phosphate Solubilization and Growth Promotion of Rubber Tree (Hevea brasiliensis Muell. Arg.) by Trichoderma Strains", Journal of Agricultural Science, ปีที่ 6, ฉบับที่ 9, กันยายน 2014, หน้า 8-20
Publish Year National Journal 12
2014 inนางศศิธร วุฒิวณิชย์, รองศาสตราจารย์, "การใช้สารสกัดจากพืชสมุนไพรในการลดปริมาณเชื้อและการเกิดโรคเน่าเละของผักกาดเขียวปลีในดินติดเชื้อและวิเคราะห์สารออกฤทธิ์ของสมุนไพรที่ให้ผลดีที่สุด", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาพืชศาสตร์, ปีที่ 3, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2014
2014 exนายจิรพงศ์ แพทย์สมาน, inดร.รัชนี ฮงประยูร, รองศาสตราจารย์, inดร.วราภา มหากาญจนกุล, รองศาสตราจารย์, "การโคลนยีน scFv ที่จำเพาะต่ออะฟลาทอกซินพ่วงกับเอนไซม์อัลคาไลน์ฟอสฟาเตสเพื่อใช้ในการตรวจสอบด้วยวิธีการทางอิมมูโนวิทยา", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 45, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2014, หน้า 79-88
2014 inดร.วันรัฐ อับดุลลากาซิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายกิตติพงศ์ เผ่าบัณฑร, inดร.จินตนา อันอาตม์งาม, รองศาสตราจารย์, "Quantification of the Severity of Brown Leaf Spot Disease in Cassava using Image Analysis", Thai Society of Agricultural Engineering Journal, ปีที่ 20, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2014, หน้า 24-32
2014 exแพรวรุจี ชูเชิด, inดร.วิชัย โฆสิตรัตน, รองศาสตราจารย์, inดร.สุจินต์ ภัทรภูวดล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อาการเส้นใบขยายใหญ่และใบด่างประของพริกเกิดจากการเข้าทำลายของเชิ้อ Wild tomato mosaic virus", วิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 45, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2014
2014 exกิตติพงศ์ ศรีเมือง, exอมรา ชินะภูติ, inดร.รัชนี ฮงประยูร, รองศาสตราจารย์, "การตรวจสอบการปนเปื้อนของอะฟลาทอกซินบี 1 ในผลิตภัณฑ์ข้าวจากแหล่งจำหน่ายในภาคกลาง", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 45, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2014, หน้า 195-203
2014 exพจนา กะสินรัมยฺ์, inดร.สุจินต์ ภัทรภูวดล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exดร.จุฑาเทพ วัชระไชยคุปต์, inดร.วิชัย โฆสิตรัตน, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาสาเหตุโรคใบจุดเหลี่ยมของยูคาลิปตัสในประเทศไทย", วารสารวิทยาศาสาตร์เกษตร, ปีที่ 45, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2014, หน้า 131-140
2014 inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, exพิมพ์รัมภา เปี่ยมสกุล, "ความหลากหลายในการใช้ข้อมูลดีเอ็นเอของเชื้อรา Lasiodiplodia sp. เพื่อการจำแนกเชื้อ", วารสารวิทยาศาสตรืเกษตร, ปีที่ 45, ฉบับที่ 3/1, กันยายน - ธันวาคม 2014, หน้า 157-160
2014 exนวลมาศ เกษรจันทร, exนฤมล เผ่านักรบ, exจันทิมา จเรสิทธิกุลชัย, inดร.ชัชวาล จันทราสุริยารัตน์, รองศาสตราจารย์, inดร.วิชัย โฆสิตรัตน, รองศาสตราจารย์, exสิทธิรักษ์ รอยตระกูล, "การวิเคราะห์การตอบสนองของโปรตีนต่อความเค็มในรากข้าวด้วยเทคนิคช็อทกันโปรตีโอมิกส์", Agricultural Science Journal, ปีที่ 45, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2014
2014 exอมีนา ญานะ, inดร.เรวัต เลิศฤทัยโยธิน, รองศาสตราจารย์, inนายอภิวิชญ์ ทรงกระสินธุ์, inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, "การตรวจสอบผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตของอ้อยตอที่1ของพันธุ์กำแพงแสน โดยใช้ค่า GE scores", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ปีที่ 3, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2014, หน้า 1-13
2014 inดร.รัชนี ฮงประยูร, รองศาสตราจารย์, "ชุดตรวจสอบไวรัสพืชแบบรวดเร็ว", เกษตรอภิรมย์, ปีที่ 1, ฉบับที่ 1, กันยายน - ตุลาคม 2014, หน้า 51-52
2014 inนายอุดม ฟ้ารุ่งสาง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางนวลวรรณ ฟ้ารุ่งสาง, "ราที่ตรวจพบบนผลลองกองที่หลุดร่วงจากพวงหลังการเก็บเกี่ยว: ตัวอย่างจากจันทบุรี", วิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 45, ฉบับที่ 3/1(พิเศษ), กันยายน - ธันวาคม 2014, หน้า 261-264
2014 inดร.อรอุมา เพียซ้าย, รองศาสตราจารย์, exวันวิสาข์ คำสอน, inดร.เลขา มาโนช, รองศาสตราจารย์, inดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์, exTakashi Yaguchi, "Morphological Study of Emericella Species from Soil and Other Substrates in Thailand", Journal of Microscopy Society of Thailand, ปีที่ 28, ฉบับที่ 1, สิงหาคม 2014, หน้า 25-28

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาโรคพืชต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 9
2014 inดร.รัชนี ฮงประยูร, รองศาสตราจารย์, exสมลักษณ์ พุ่มระชัฎ, exกิตติศักดิ์ อินทร์เสวก, exนางสุวรรณา กลัดพันธุ์, inดร.วราภา มหากาญจนกุล, รองศาสตราจารย์, exศรีหรรษา มลิจารย์, inนายธนภูมิ มณีบุญ, "Monoclonal Antibody against Zearalenone and Development of Rapid ELISA kit", 2014 ISSAAS International Congress And General Meeting , 8 - 10 พฤศจิกายน 2014, Tokyo ญี่ปุ่น
2014 exนางสาววิชุดา อู่ตะเภา, exนางสาวอัญจนา บุญชด, inดร.ชลิดา เล็กสมบูรณ์, รองศาสตราจารย์, exนางสาวอรวรรณ ชัชวาลยการพาณิชย์, "การแยกแบคทีรีโอฟาจที่เข้าทำลายเชื้อแบคทีเรีย Ralstonia solanacearum สาเหตุโรคเหี่ยวเขียวมะเขือเทศ", การประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน , 8 - 9 ธันวาคม 2014, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2014 exนางสาววารุณี คงดวล, exนางสาวน้ำทิพย์ พิรณฤทธิ์, inดร.ชลิดา เล็กสมบูรณ์, รองศาสตราจารย์, exนางสาวอรวรรณ ชัชวาลการพาณิชย์, "ศึกษาลักษณะทางอณูชีวโมเลกุลของเชื้อ Ralatonia solanacearum ที่พบในประเทศไทย ในระดับ Division และ Phylotype", การประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน , 8 - 9 ธันวาคม 2014, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2014 inดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์, inดร.วรรณวิไล อินทนู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางอารีรัตน์ แดงกระจ่าง, exน.ส.พรหมพิริยะ ศิริวัฒน์, "In vitro Test for Antagonistic Activity of Trichoderma harzianum and Bacillus spp. against Pathogenic Fungi of Asparagus Crown and Root Rot and Stem Blight", The 5th Asian Conference of Plant Pathology, 3 - 6 พฤศจิกายน 2014, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2014 exน.ส.พราวมาส เจริญรักษ์, inดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์, inดร.วรรณวิไล อินทนู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Efficacy of Trichoderma harzianum Bioproducts for Increasing Yield and Reducing Narrow Brown Spot, Sheath Rot and Dirty Panicle Diseases of Rice in Small Plots", The 5th Asian Conference of Plant Pathology, 3 - 6 พฤศจิกายน 2014, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2014 inดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์, inดร.วรรณวิไล อินทนู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายอรรถพล แก่นสาร, exน.ส.วิราพร ชีวะพานิช, "Effects of Sowing and Planting Biosubstrates Supplemented with Trichoderma harzianum on Growth and the Control of Lettuce Root Rot Caused by Pythium aphanidermatum", The 5th Asian Conference of Plant Pathology, 3 - 6 พฤศจิกายน 2014, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2014 inดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์, inดร.วรรณวิไล อินทนู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exน.ส.พัชรพร ธรรมภิบาลอุดม, "Efficacy of Powder Bioproduct of Single Beneficial Isolate for Reducing Sheath Blight, Increasing Yield of Rice and Decomposing Rice Straw", ธhe 5th Asian Conference of Plant Pathology, 3 - 6 พฤศจิกายน 2014, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2014 inดร.วรรณวิไล อินทนู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์, exน.ส.วลัยลักษณ์ ศรถวิล, exน.ส.บุษญา สัมฤทธิ์ดี, "Efficacy of Antagonistic Bacteria for the Control of Fusarium Wilt of Cucumber Caused by Fusarium oxysporum f.sp. cucumerinum", ธhe 5th Asian Conference of Plant Pathology, 3 - 6 พฤศจิกายน 2014, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2014 inดร.วรรณวิไล อินทนู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์, exน.ส.ณัฐสุดา คำยอด, exน.ส.อนุสรา ตะเคียนเกลี้ยง, "Efficacy of Antagonistic Bacteria for the Control of Cucumber Seedling Damping-off Caused by Pythium aphanidermatum", The 5th Asian Conference of Plant Pathology, 3 - 6 พฤศจิกายน 2014, เชียงใหม่ ประเทศไทย
Publish Year National Conference 9
2014 inดร.ชลิดา เล็กสมบูรณ์, รองศาสตราจารย์, inดร.เรวัต เลิศฤทัยโยธิน, รองศาสตราจารย์, "การประเมินความต้านทานโรคเน่าแดงในอ้อยพันธุ์กำแพงแสน", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52, 4 - 7 กุมภาพันธ์ 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exอุมาพร ธัญญเจริญ, inดร.ชลิดา เล็กสมบูรณ์, รองศาสตราจารย์, "ประสิทธิภาพของพลูและหูกวางในการยับยั้งโรคเหี่ยวมะเขือเทศที่เกิดจากแบคทีเรีย", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52, 6 กุมภาพันธ์ 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exนายพิสุทธิ์ เขียวมณี, inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, "ศักยภาพของอาหารเลี้ยงเชื้อเฉพาะสำหรับเชื้อรา เพื่อใช้แยกเชื้อรา Fusarium sp.จากเมล็ดธัญพืช", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52, 4 - 7 กุมภาพันธ์ 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 inดร.รัติยา พงศ์พิสุทธา, รองศาสตราจารย์, inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, exพัทยา จำปีเรือง, exวาสนา ทองปิ่น, inนายรณภพ บรรเจิดเชิดชู, อาจารย์, "ปฏิสัมพันธ์ของยีสต์ปฏิปักษ์ต่อเชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides และ Lasiodiplodia theobromae", การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 12, 16 - 18 สิงหาคม 2014, อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ ประเทศไทย
2014 inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, exพิมพ์รัมภา เปี่ยมสกุล, "ความหลากหลายในการใช้ข้อมูลดีเอ็นเอของเชื้อรา Lasiodiplodia sp. เพื่อการจำแนกเชื้อรา", การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว ครั้งที่ 12, 16 - 18 กรกฎาคม 2014, เชียงใหม่ อื่นๆ ประเทศไทย
2014 inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, exธีรศักดื์ แซ่ติ้ง, "ประสิทธิภาพของวิธีการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อควบคุมโรคแอนแทรคโนสในผลพริก", งานประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวครั้งที่ 12, 16 - 18 กรกฎาคม 2014, เชียงใหม่ อื่นๆ ประเทศไทย
2014 exศุภรา อัคคะสาระ, inดร.เลขา มาโนช, รองศาสตราจารย์, exดร.อมรา ชินภูติ, inดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์, inดร.อรอุมา เพียซ้าย, รองศาสตราจารย์, exTakashi Yagushi, "Five species of Aspergillus section Nigri from agricultural products and cultivated soil and their mycotoxin productions", The 3rd National Research Universities Summit (NRU Summit 3), 31 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2014, ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 inดร.อรอุมา เพียซ้าย, รองศาสตราจารย์, exน.ส.วันวิสาข์ คำสอน, inดร.เลขา มาโนช, รองศาสตราจารย์, inดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์, exTakashi Yagushi, "Morphological study of Emericella species from soil and other substrate in Thailand", The 31st Annual Conference of the Microscopy Society of Thailand, 29 - 31 มกราคม 2014, นครราชสีมา ประเทศไทย
2014 exนัฐวุฒิ บุญยืน, inดร.เลขา มาโนช, รองศาสตราจารย์, exJanet Jennifer Luangsa-ard, inดร.อรอุมา เพียซ้าย, รองศาสตราจารย์, inดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์, exจารุวรรณ ชุณศรีหรณชัย, exจุรีรัตน์ เอื้อพัฒนกิจ, exจันทิมา อานทอง, exวีระ ศรีอินทรสุทธิ์, "The source of thermotelerant and thermoresistant fungi for successful degradation of agricultural wastes and their applications", The 3rd National Research Universities Summit (NRU Summit 3), 31 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2014, ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 201320112008 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2020201620152004 >>

Plant & Animal Regis./ KU Invention

จำนวนการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2010 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=02&FacultyID=56&SectionID=06&BudgetYear=2014]