ผลงานภาควิชาโรคพืช ปี 2013

28

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2013

30

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2013

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2013

34

Project

โครงการวิจัย ปี 2013

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2013

10

Award

รางวัล ปี 2013

แนวโน้มผลงานของภาควิชาโรคพืช

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในภาควิชาโรคพืช
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (20 คน)
ในภาควิชาโรคพืช 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในภาควิชาโรคพืช
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2013

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (20 คน)
ในภาควิชาโรคพืช ปี 2013

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในภาควิชาโรคพืช
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2013
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (20 คน)
ในภาควิชาโรคพืช ปี 2013
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

Publish Year International Journal 15
2013 inดร.จินตนา อันอาตม์งาม, รองศาสตราจารย์, inดร.อาร์ม อันอาตม์งาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Molecular identification of Pseudoplagiostoma eucalypti causing leaf spot and shoot blight diseases on eucalyptus in Thailand based on ITS rDNA sequence", Journal of Agricultural Technology, ปีที่ 2013, ฉบับที่ 9, มกราคม - ธันวาคม 2013, หน้า 165-175
2013 inนายอุดม ฟ้ารุ่งสาง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางนวลวรรณ ฟ้ารุ่งสาง, "Direct Testing of Zingiber cassumunar and Curcuma comosa Crude Extracts on Spore Germination of Colletotrichum spp. Enabled by a Solubilizer, Hydrogenated Castor Oil", Acta Horticulturae, ปีที่ 973, ฉบับที่ -, มกราคม 2013, หน้า 165-171
2013 inนายอุดม ฟ้ารุ่งสาง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSansanee Sinlapasunthorn, inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, inดร.ลพ ภวภูตานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางนวลวรรณ ฟ้ารุ่งสาง, "Bacillus megaterium Isolate 3103: Antagonistic Spectrum on Colletotrichum gloeosporioides Diversity and Impact of Field Application on Postharvest Incidence of Mango Fruit Anthracnose", Acta Horticulturae, ปีที่ 973, ฉบับที่ 1, มกราคม 2013, หน้า 81-88
2013 inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, "Fumigation with Plant Volatile Oils to Control Stem End Rot of Banana", Acta Hort, ปีที่ 973, ฉบับที่ -, มกราคม 2013, หน้า 207-213
2013 inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, inดร.รัติยา พงศ์พิสุทธา, รองศาสตราจารย์, exวรานันท์ วิญญรัตน์, "RFLP Identification of Colletotrichum Species Isolated from Chilli inThailand", Acta Hort., ปีที่ 973, ฉบับที่ -, มกราคม 2013, หน้า 181-186
2013 inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, inดร.รัติยา พงศ์พิสุทธา, รองศาสตราจารย์, exนวรัตน์ อิ่มจิตร์, "Polymerase chain reaction based detection of chili anthracnose", Acta hort, ปีที่ 973, ฉบับที่ -, มกราคม 2013, หน้า 199-206
2013 exน.ส.วรานันท์ วิญญรัตน์ , inดร.รัติยา พงศ์พิสุทธา, รองศาสตราจารย์, inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, "Protease Activity for Identification of Colletotrichum Species CausingChilli Anthracnose in Thailand", Acta Horticulturae, ปีที่ 973, ฉบับที่ -, มกราคม 2013, หน้า 173-180
2013 exนายอำนาจ เอี่ยมวิจารณ์, inดร.เลขา มาโนช, รองศาสตราจารย์, inดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์, inดร.อรอุมา เพียซ้าย, รองศาสตราจารย์, inนายนิพนธ์ วิสารทานนท์, รองศาสตราจารย์, exดร. เจนนิเฟอร์ เหลืองสอาด, exดร. เอนก กิจเจา, "Aspergillus siamensis sp. nov. from soil in Thailand", Mycoscience, ปีที่ 54, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน 2013, หน้า 401-405
2013 exK.M. Win, exKorinsak, exP. Sirithunya, exJ. Lanceras-Siangliw, exW. Jamboonsri, exT. Da, inดร.สุจินต์ ภัทรภูวดล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exT. Toojinda, "Marker assisted introgression of multiple genes for bacterial blight resistance into aromatic Myanmar rice MK-75", Field Crops Research, ปีที่ 152, ฉบับที่ 1, กันยายน 2013
2013 exB Phuangrat, exN. Phironrit, exA. Son-ong, exP. Puangchon, exA. Meechai, inดร.สิริกุล วะสี, inดร.วิชัย โฆสิตรัตน, รองศาสตราจารย์, exP. Burns, "Histological and morphological studies of pollen grains from elongata, reduced elongata and staminate flowers in Carica papaya", Tropical Plant Biology Published online: 18 April 2013, ปีที่ -, ฉบับที่ -, เมษายน - กันยายน 2013, หน้า 210-216
2013 exKunagorn, N, inดร.พิสสวรรณ เจียมสมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาริมา สุนทรารชุน, "An Efficient Protocol for Elimination of Canna Yellow Mottle Badnavirus (CaYMV) in Canna (Canna indica) Plantlets Cultured In Vitro", IN VITRO CELLULAR & DEVELOPMENTAL BIOLOGY-PLANT, ปีที่ 49, ฉบับที่ 4, สิงหาคม 2013, หน้า 481-481
2013 exPunyokun, K., inดร.รัชนี ฮงประยูร, รองศาสตราจารย์, inดร.ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ, รองศาสตราจารย์, inดร.ธีระพล ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์, "The production of anti-Vibrio harveyi egg yolk immunoglobulin and evaluation of its stability and neutralisation efficacy", Food and Agricultural Immunology, ปีที่ 24, ฉบับที่ 3, ตุลาคม 2013, หน้า 279-294
2013 exWenworn, W., inดร.เรวัต เลิศฤทัยโยธิน, รองศาสตราจารย์, inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, inดร.ธานี ศรีวงศ์ชัย, รองศาสตราจารย์, "Identifying quantitative trait loci for fiber content and fiber components in sugarcane using amplified fragment length polymorphism markers", Kasetsart Journal - Natural Science, ปีที่ 47, ฉบับที่ 3, มิถุนายน - กรกฎาคม 2013, หน้า 416-423
2013 inดร.จินตนา อันอาตม์งาม, รองศาสตราจารย์, inดร.อาร์ม อันอาตม์งาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวปัทมา จันทร์เรือง, "Genetic differentiation within the Puccinia polysora population occured on inbred lines of maize in Thailand", Agricultural Technology an International Journal, ปีที่ 9, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน 2013, หน้า 1497-1505
2013 inดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์, exรศ.วาริน อินทนา, exอ.ปัณณวิชญ์ เย็นจิตต์, "Efficacy of Trichoderma harzianam, Bacillus cereus and Their Lytic Enzymes for the Control of Damping-Off Disease of Yard Long Bean Caused by Pythium aphanidermatum", The Philippine Agricultural Scientist, ปีที่ 96, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2013, หน้า 377-383
Publish Year National Journal 13
2013 exอรพิน ทองอร่าม, inนายสมชาย สุขะกูล, รองศาสตราจารย์, inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, inดร.เกรียงศักดิ์ ไทยพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความทนทานทางกายภาพของฝรั่งพันธุ์ KU-Guard No.1 ต่อการเข้าทำลายของไส้เดือนฝอยรากปม Meloidogyne incognita", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 44, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2013, หน้า 63-74
2013 exรัชดาภรณ์ เขียวหวาน, exรินนภา สมสนุก, exณัฏฐิมา โฆษิตเจริญกุล, inดร.วิชัย โฆสิตรัตน, รองศาสตราจารย์, inดร.สุจินต์ ภัทรภูวดล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรม และความรุนแรงในการเกิดโรคของเชื้อแบคทีเรีย Xanthomonas oryzae pv. oryzae ในประเทศไทย", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 44, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2013
2013 inดร.คนึงนิตย์ เหรียญวรากร, รองศาสตราจารย์, exปริเชษฐ์ ตั้งกาญจนภาสน์, exวิภา เกิดพิพัฒน์, "เชื้อ Columnea latent viroid (CLVd) สายพันธุ์ใหม่ที่ก่อให้เกิดอาการรุนแรงในมะอึก (Solanum stramonifolium Jacq.)", วารสารวิชาการเกษตร, ปีที่ 31, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2013, หน้า 53-68
2013 inดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์, exนางสาวจารุวรรณ บัวสุวรรณ, "ประสิทธิภาพของชีวภัณฑ์ Bacillus mycoides ในการควบคุมโรครากเน่าที่เกิดจากเชื้อรา Pythium aphanidermatum ของผักกาดหอม ซึ่งปลูกด้วยระบบไฮโดรโพนิกส์ แบบ NFT ภายใต้สภาพอุณหภูมิสูง", วิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 44, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2013, หน้า 201-211
2013 inดร.คนึงนิตย์ เหรียญวรากร, รองศาสตราจารย์, exปริเชษฐ์ ตั้งกาญจนภาสน์ , exวิภา เกิดพิพัฒน์, "การตรวจวินิจฉัยเชื้อ Columnea latent viroid (CLVd) และ Pepper chat fruit viroid (PCFVd) ในพืชวงศ์ Solanaceae", วารสารวิชาการเกษตร , ปีที่ 31, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2013, หน้า 108-122
2013 exยุพา โพธิ์แก้ว, exจิราภรณ์ ปอสูงเนิน, inดร.คนึงนิตย์ เหรียญวรากร, รองศาสตราจารย์, inดร.สุพัฒน์ อรรถธรรม, ศาสตราจารย์, inนางสุภาพร กลิ่นคง, รองศาสตราจารย์, "การตรวจสอบในระดับโมเลกุลของเชื้อ Citrus tristeza virus และ Citrus viroids ของส้มในแหล่งปลูกที่สำคัญของประเทศไทย", วิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 44, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2013, หน้า 269-280
2013 inนางสุภาพร กลิ่นคง, รองศาสตราจารย์, inดร.คนึงนิตย์ เหรียญวรากร, รองศาสตราจารย์, exจตุพร ขวัญทองยิ้ม, "โครงสร้างจุลภาคและความหลากหลายทางพันธุกรรมในระดับโมเลกุลของเชื้อไฟโตพลาสมาสาเหตุโรคใบสีแสดของข้าวในภาคกลางของประเทศไทย", วิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 44, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2013, หน้า 249-258
2013 inดร.รัติยา พงศ์พิสุทธา, รองศาสตราจารย์, inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, exพัทยา จำปีเรือง, inนายรณภพ บรรเจิดเชิดชู, อาจารย์, "การควบคุมโรคผลเน่าและแอนแทรคโนสมะละกอหลังการเก็บเกี่ยวด้วยยีสต์ปฏิปักษ์", วารสาร วิทยาศาสตร์เกษตร , ปีที่ 44, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2013, หน้า 351-354
2013 inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, exชัยวัฒน์ ชูช่วย, "ผลของน้ำยางจากพืชบางชนิด ต่อการเจริญของเส้นใยเชื้อราโรคพืชหลังการเก็บเกี่ยว", วารสาร วิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 44, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2013, หน้า 186-189
2013 inนางศศิธร วุฒิวณิชย์, รองศาสตราจารย์, "ผลของการใช้Bacillus megaterium isolate3103ในสภาพแปลงต่อการปรากฏของโรคแอนแทรคโนสบนผลพริกหลังการเก็บเกี่ยว", วิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 44, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2013, หน้า 162-165
2013 exน.ส. เสียงแจ๋ว พิริยพฤรต์, inดร.เลขา มาโนช, รองศาสตราจารย์, inดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์, inดร.อรอุมา เพียซ้าย, รองศาสตราจารย์, exนางวรรณลดา สุวรรณพงษ์ศักดิ์, exนายอรรถ สมร่าง, exศ.ดร.เอนก กิจเจา, exนางหทัยรัตน์ อุไรรงค์, "Identification and characterization of halophilic, endophytic fungi from Acacia ampliceps.", Thai Journal of Agricultural Science , ปีที่ 46, ฉบับที่ 3, กันยายน 2013, หน้า 149-156
2013 inนายอุดม ฟ้ารุ่งสาง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางนวลวรรณ ฟ้ารุ่งสาง, inนางศศิธร วุฒิวณิชย์, รองศาสตราจารย์, inนางญาณี มั่นอ้น, "ผลของการใช้ Bacillus megaterium isolate 3103 ในสภาพแปลงต่อการปรากฏของโรคแอนแทรคโนสบนผลพริกหลังการเก็บเกี่ยว", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 44, ฉบับที่ 3(suppl.), กันยายน - ธันวาคม 2013, หน้า 162-165
2013 exมณีรัตน์ คูหาพิทักษ์ธรรม, inดร.รัชนี ฮงประยูร, รองศาสตราจารย์, "การจำแนกเชื้อ cucumber mosaic virus ที่ส่งผลกระทบต่อพริกที่ปลูกในพื้นที่ภาคใต้โดยใช้เทคนิค Reverse transcription polymerase chain reaction (RT-PCR)", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 44, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2013, หน้า 171-180

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาโรคพืชต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 3
2013 exPhakpoom Kooprasertying , inนายธนภูมิ มณีบุญ, exChanaya chuatsrinule, exKittisak Insawake, inดร.รัชนี ฮงประยูร, รองศาสตราจารย์, inดร.วราภา มหากาญจนกุล, รองศาสตราจารย์, "Inhouse Immuno Affinity Column Developmwnt for Aflatoxin B1 detection", International conference on Mycotoxin Aspects of Food and Feed Safety (IC-MAFFS) Universitas Godjah Mada, Indonesia. June 27-28 2013 , 27 - 28 มิถุนายน 2013, yogyakata สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
2013 inดร.นงณพชร คุณากร, inดร.พิสสวรรณ เจียมสมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาริมา สุนทรารชุน, "An Efficient Protocol for Elimination of Canna Yellow Mottle Badnavirus (CaYMV) in Canna (Canna indica) Plantlets Cultured In Vitro", 2013 In Vitro Biology Meeting., 15 - 19 มิถุนายน 2013, Providence โรดไอแลนด์ สหรัฐอเมริกา
2013 exอัจฉราพรรณ ใจเจริญ, inดร.รัชนี ฮงประยูร, รองศาสตราจารย์, "Screening of single chain variable fragment against Cry1Ab for the development of immunodetection methods", 2013 ISSAAS International Congress & General Meeting , 11 - 15 พฤศจิกายน 2013, Manila สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
Publish Year National Conference 27
2013 exรัชชนก ปิ๋วท่าไม้, inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, inดร.รัติยา พงศ์พิสุทธา, รองศาสตราจารย์, "ผลของแหล่งคาร์บอนและไนโตรเจนต่อการเจริญของเชื้อรา Beauveria bassiana และ Chaetomiun globosum เพื่อพัฒนาเป็นสารชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดศัตรูพืช", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 51, 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2013, กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 inดร.รัติยา พงศ์พิสุทธา, รองศาสตราจารย์, inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, exพัทยา จำปีเรือง, exวาสนา ทองปิ่น, inนายรณภพ บรรเจิดเชิดชู, อาจารย์, "การควบคุมโรคผลเน่าและแอนแทรคโนสมะละกอหลังการเก็บเกี่ยว", การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 11, 22 - 23 สิงหาคม 2013, หัวหิน เพชรบุรี ประเทศไทย
2013 exเกสร น้ำนุช, inดร.ชลิดา เล็กสมบูรณ์, รองศาสตราจารย์, exปริญญา จันทรศรี, "ความสามารถในการก่อโรคและความรุนแรงของเชื้อ Phytophthora capsici ไอโซเลตต่างๆ บนพริก", ประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ, 11 พฤษภาคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 exธิดาวรรณ ชมเดช, inดร.ชลิดา เล็กสมบูรณ์, รองศาสตราจารย์, exปริญญา จันทรศรี, "ลักษณะของเชื้อ Ralstonia solanacearum สายพันธุ์จากไพล", ประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ, 10 พฤษภาคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 exยิ่งลักษณ์ ทองอินทร์, inดร.ชลิดา เล็กสมบูรณ์, รองศาสตราจารย์, inดร.สุรัตน์วดี จิวะจินดา, "ประสิทธิภาพของสารสกัดจากใบหูกวางในการยับยั้งโรคแคงเกอร์มะนาว", การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 8 กุมภาพันธ์ 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 inนายอุดม ฟ้ารุ่งสาง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางนวลวรรณ ฟ้ารุ่งสาง, inนางศศิธร วุฒิวณิชย์, รองศาสตราจารย์, inนางญาณี มั่นอ้น, "ศักยภาพของ Bacillus megaterium ไอโซเลท 3103 ต่อการปรากฏของโรคแอนแทรคโนสหลังการเก็บเกี่ยวบนผลพริก", การประชุมวิชาการเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 11 , 22 - 23 สิงหาคม 2013, ชะอำ เพชรบุรี ประเทศไทย
2013 exจตุพร ขวัญทองยิ้ม, inนางสุภาพร กลิ่นคง, รองศาสตราจารย์, inดร.คนึงนิตย์ เหรียญวรากร, รองศาสตราจารย์, "โรคใบสีแสด - โรคอุบัติซ้ำของข้าวที่มีสาเหตุจากเชื้อไฟโตพลาสมา ในเขตภาคเหนือของประเทศไทย", การประชุมวิชาการแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเชตกำแพงแสน ครั้งที่ 10 , 7 ธันวาคม 2013, นครปฐม ประเทศไทย
2013 exจาตุรงค์ ประทุมทอง, inดร.วรรณวิไล อินทนู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์, "ประสิทธิภาพของชีวภัณฑ์จุลินทรีย์ปฏิปักษ์ต่อการลดปริมาณของเชื้อรา Pythium sp. และFusarium sp. ในดินจากแปลงปลูกส้มโอในจังหวัดนครปฐม", การประชุมอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 11 “อารักขาพืชไทย ก้าวไกลในประชาคมอาเซียน” , 26 - 28 พฤศจิกายน 2013, ขอนแก่น ประเทศไทย
2013 exพัชรพร ธรรมภิบาลอุดม, inดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์, inดร.วรรณวิไล อินทนู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การลดโรคกาบใบแห้งและเพิ่มผลผลิตของข้าวโดยการใช้แบคทีเรียเอื้อประโยชน์", การประชุมอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 11 “อารักขาพืชไทย ก้าวไกลในประชาคมอาเซียน”, 26 - 28 พฤศจิกายน 2013, ขอนแก่น ประเทศไทย
2013 exวสันต์ ชูชาติ , inดร.วรรณวิไล อินทนู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์, "การคัดเลือกจุลินทรีย์ปฏิปักษ์เพื่อควบคุมโรคราน้้าค้างของแตงกวา ที่เกิดจากเชื้อรา Pseudoperonospora cubensis", การประชุมอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 11 “อารักขาพืชไทย ก้าวไกลในประชาคมอาเซียน”, 26 - 28 พฤศจิกายน 2013, ขอนแก่น ประเทศไทย
2013 exอรรถพล แก่นสาร, inดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์, inดร.วรรณวิไล อินทนู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ประสิทธิภาพของวัสดุปลูกแบบไม่ใช้ดินที่มีจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ในการควบคุมโรครากเน่าของผักกาดหอมที่เกิดจากเชื้อรา Pythium aphanidermatum", การประชุมอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 11 “อารักขาพืชไทย ก้าวไกลในประชาคมอาเซียน”, 26 - 28 พฤศจิกายน 2013, ขอนแก่น ประเทศไทย
2013 exวานิช ทองนาเพียง, inดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์, "ประสิทธิภาพของชีวภัณฑ์เชื้อรา Trichoderma harzianum 01-52 ชนิดเม็ด ร่วมกับสาร Brassinolide ในการส่งเสริมการเจริญเติบโต เพิ่มผลผลิตและลดโรคเมล็ดด่างของข้าวพันธุ์ กข31", การประชุมอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 11 “อารักขาพืชไทย ก้าวไกลในประชาคมอาเซียน”, 26 - 28 พฤศจิกายน 2013, ขอนแก่น ประเทศไทย
2013 exพราวมาส เจริญรักษ์, inดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์, inดร.วรรณวิไล อินทนู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exจิตรา น้อยพันธ์, "ประสิทธิภาพของชีวภัณฑ์เชื้อรา Trichoderma harzianum 01- 52 ชนิดเม็ด ในการเพิ่มผลผลิต และลดโรคเมล็ดด่างของข้าวในแปลงนาที่ใช้สารชีวภาพ", การประชุมอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 11 “อารักขาพืชไทย ก้าวไกลในประชาคมอาเซียน”, 26 - 28 พฤศจิกายน 2013, ขอนแก่น ประเทศไทย
2013 inดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์, inดร.วรรณวิไล อินทนู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exพราวมาส เจริญรักษ์, exจิตรา น้อยพันธ์, exพัชรพร ธรรมภิบาลอุดม, "ประสิทธิภาพของชีวภัณฑ์เชื้อรา Trichoderma harzianum 01-52 ชนิดเม็ด ในการควบคุมโรคใบจุดสีน้้าตาล โรคใบขีดสีน้้าตาลและโรคเมล็ดด่างของข้าว ในแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์", การประชุมอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 11 “อารักขาพืชไทย ก้าวไกลในประชาคมอาเซียน”, 26 - 28 พฤศจิกายน 2013, ขอนแก่น ประเทศไทย
2013 exอารีรัตน์ แดงกระจ่าง, inดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์, inดร.วรรณวิไล อินทนู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายรณภพ บรรเจิดเชิดชู, อาจารย์, inนางทัศนวรรณ ทรัพย์เล็ก, "ประสิทธิภาพของเชื้อรา Trichoderma harzianum CB-Pin-01 และ เชื้อแบคทีเรีย Bacillus amyloliquefaciens BB165 ในการควบคุมโรคใบจุดของต้นอ่อนข้าวสาลี ที่เกิดจากเชื้อรา Helminthosporium sativum", การประชุมอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 11 “อารักขาพืชไทย ก้าวไกลในประชาคมอาเซียน”, 26 - 28 พฤศจิกายน 2013, ขอนแก่น ประเทศไทย
2013 inดร.วรรณวิไล อินทนู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์, exอนุสรา ตะเคียนเกลี้ยง, exบุษญา สัมฤทธิ์ดี, "ประสิทธิภาพของแบคทีเรียจากดินรอบรากแตงกวาและชีวภัณฑ์ของจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ในการควบคุมโรคเน่าระดับดิน และรากเน่าของกล้าแตงกวา", การประชุมอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 11 “อารักขาพืชไทย ก้าวไกลในประชาคมอาเซียน”, 26 - 28 พฤศจิกายน 2013, ขอนแก่น ประเทศไทย
2013 exวลัยลักษณ์ ศรถวิล, inดร.วรรณวิไล อินทนู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์, "ประสิทธิภาพของจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ในการควบคุมโรครากเน่า ของต้นกล้าแตงกวาสาเหตุจากเชื้อรา Fusarium sp.", การประชุมอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 11 “อารักขาพืชไทย ก้าวไกลในประชาคมอาเซียน”, 26 - 28 พฤศจิกายน 2013, ขอนแก่น ประเทศไทย
2013 exจิตรา น้อยพันธ์, inดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์, inดร.วรรณวิไล อินทนู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ประสิทธิภาพของชีวภัณฑ์เชื้อแบคทีเรีย Bacillus amyloliquefaciens สายพันธุ์กลายBB165–M3 ในการลดโรคใบขีดสีน้้าตาลและโรคเมล็ดด่างของข้าวในแปลงปลูกขนาดเล็ก", การประชุมอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 11 “อารักขาพืชไทย ก้าวไกลในประชาคมอาเซียน”, 26 - 28 พฤศจิกายน 2013, ขอนแก่น ประเทศไทย
2013 exจารุวรรณ บัวสุวรรณ, inดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์, inดร.วรรณวิไล อินทนู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ประสิทธิภาพของการใช้ชีวภัณฑ์แบคทีเรีย Bacillus mycoides FL17 ร่วมกับ มูลไส้เดือนในการควบคุมโรครากเน่าของผักกาดหอมที่ปลูกในระบบไฮโดรโพนิกส์แบบ NFT ซึ่งเกิดจากเชื้อรา Pythium aphanidermatum", การประชุมอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 11 “อารักขาพืชไทย ก้าวไกลในประชาคมอาเซียน”, 26 - 28 พฤศจิกายน 2013, ขอนแก่น ประเทศไทย
2013 exณัฐสุดา คายอด, inดร.วรรณวิไล อินทนู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์, "ประสิทธิภาพของจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ในการควบคุมเชื้อรา Pythium aphanidermatum สาเหตุโรคเน่าระดับดินของต้นกล้าแตงกวา", การประชุมอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 11 “อารักขาพืชไทย ก้าวไกลในประชาคมอาเซียน”, 26 - 28 พฤศจิกายน 2013, ขอนแก่น ประเทศไทย
2013 exวิราพร ชีวะพานิช, inดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์, inดร.วรรณวิไล อินทนู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อิทธิพลของวัสดุเพาะกล้าที่ผสมมูลไส้เดือน และเชื้อรา Trichoderma harzianum CB-Pin-01 ต่อความงอก การเจริญเติบโต และการเกิดโรคเน่าระดับดิน ของต้นกล้าทานตะวันพันธุ์แคระที่เกิดจากเชื้อรา Sclerotium rolfsii", การประชุมอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 11 “อารักขาพืชไทย ก้าวไกลในประชาคมอาเซียน”, 26 - 28 พฤศจิกายน 2013, ขอนแก่น ประเทศไทย
2013 exปริเชษฐ์ ตั้งกาญจนภาสน์ , inดร.คนึงนิตย์ เหรียญวรากร, รองศาสตราจารย์, exวิภา เกิดพิพัฒน์, exJiraporn Porsoongnurn, "การตรวจวินิจฉัยเชื้อ Columnea latent viroid (CLVd) และ Pepper chat fruit viroid (PCFVd) ในมะเขือเทศ", การประชุมอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 11 วันที่ 26 – 28 พฤศจิกายน 2556 เซ็นทาราคอนเวนชันเซนเตอร์ ขอนแก่น , 26 พฤศจิกายน 2013 - 28 พฤศจิกายน 2014, ขอนแก่น ประเทศไทย
2013 exนางสาวรุ่งนภา ทองเคร็ง, inดร.สุจินต์ ภัทรภูวดล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิชัย โฆสิตรัตน, รองศาสตราจารย์, exดร.ณัฏฐิมา โฆสิตเจริญกุล, "การพัฒนาชุดตรวจเชื้อแบคทีเรียสาเหตุโรคใบจุดสีน้ำตาลขงกล้วยไม้ (Acidovorax avenae subsp. cattleyae", การประชุมอารักขาพืชแห่งชาติคร้้งที่11, 26 - 28 พฤศจิกายน 2013, ขอนแก่น ประเทศไทย
2013 exนางสาวพจนา กะสินรัมย์, exดร.จุฑาเทพ วัชระไชยคุปต์, inดร.สุจินต์ ภัทรภูวดล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิชัย โฆสิตรัตน, รองศาสตราจารย์, "เชื้อ Xanthomonas axonopodis สาเหตุโรคใบจุดเหลี่ยมของยูคาลิปตัส", การประชุมอารักขาพืชแห่งชาติครั้งที่11, 26 - 28 พฤศจิกายน 2013, ขอนแก่น ประเทศไทย
2013 exนางสาวแพรวรุจี ชูเชิด, inดร.วิชัย โฆสิตรัตน, รองศาสตราจารย์, exผศ.ดร.อัสนา อัครพิศาล, inดร.สุจินต์ ภัทรภูวดล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การจำแนกเชื้อไวรัส Wild Tomato Mosaic Virus ที่เข้าทำลายพริก", การประชุมอารักขาพืชแห่งชาติครั้งที่11, 26 - 28 พฤศจิกายน 2013, ขอนแก่น ประเทศไทย
2013 exนางสาวปริศนา วงศ์ล้อม, inดร.สุจินต์ ภัทรภูวดล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exดร.จุฑาเทพ วัชระไชยคุปต์, inดร.วิชัย โฆสิตรัตน, รองศาสตราจารย์, "การจำาแนก Physiological race ของเชื้อ Xanthomonas oryzae pv. oryzaeสาเหตุโรคขอบใบแห้งของข้าว", การประชุมอารักขาพืชแห่งชาติครั้งที่11, 26 - 28 พฤศจิกายน 2013, ขอนแก่น ประเทศไทย
2013 exสาวิตรี ปราโมช ณ อยุธยา, ex ศิริเพ็ญ จริเกษม, inดร.อมรศรี ขุนอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exมนตรีแก้วดวง, "ผลของสารสกัดจากว่านน้ำต่อเชื้อราสาเหตุโรคเน่าระดับดินของแตงกวา", การประชุมอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 11, 26 - 28 พฤศจิกายน 2013, ขอนแก่น ขอนแก่น ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 201320112008 >>
Publish Year International Copyrights 1
2013 inนางศศิธร วุฒิวณิชย์, รองศาสตราจารย์, "หนังสือเรื่อง นิยามศัพท์โรคพืช", รศ.ศศิธร วุฒิวณิชย์, 2013

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2020201620152004 >>

Plant & Animal Regis./ KU Invention

จำนวนการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2010 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=02&FacultyID=56&SectionID=06&BudgetYear=2013]