ผลงานภาควิชาโรคพืช ปี 2012

26

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2012

59

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2012

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2012

48

Project

โครงการวิจัย ปี 2012

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2012

2

Award

รางวัล ปี 2012

แนวโน้มผลงานของภาควิชาโรคพืช

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในภาควิชาโรคพืช
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (20 คน)
ในภาควิชาโรคพืช 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในภาควิชาโรคพืช
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2012

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (20 คน)
ในภาควิชาโรคพืช ปี 2012

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในภาควิชาโรคพืช
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2012
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (20 คน)
ในภาควิชาโรคพืช ปี 2012
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

Publish Year International Journal 7
2012 exนางสาวณัชชานันท์ วิบูลย์โชติกร, inดร.พิสสวรรณ เจียมสมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รัชนี ฮงประยูร, รองศาสตราจารย์, "In Vitro expression of NSs protein of Melon yellow spot virusinfecting melon in Thailand and serological activity of NSsantibody in virus diagnosis", Australasian Plant Pathology , ปีที่ 41, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2012
2012 exSibounnavong, P, inดร.จินตนา อันอาตม์งาม, รองศาสตราจารย์, exSoytong, K, "Genetic variation of Fusarium oxysporum f. sp lycopersici isolated from tomatoes in Thailand using pathogenicity and AFLP markers", African Journal of Microbiology Research, ปีที่ 6, ฉบับที่ 27, กรกฎาคม 2012, หน้า 5636-5644
2012 inดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์, exอ. ปัณณวิชญ์ เย็นจิตต์, exรศ. วาริน อินทนา, "Fungal Disease Control and Postharvest Quality During Storage of Rambutan (Nephelium lappaceum L. cv. Rong-Rien) Fruits Treated with Preharvest Application of Trichoderma harzianum and Chelated Calcium", The Philippine Agricultural Scientist, ปีที่ 95, ฉบับที่ 3, กันยายน 2012, หน้า 312-316
2012 inดร.ศิริพร ดอนเหนือ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อำไพวรรณ ภราดร์นุวัฒน์, รองศาสตราจารย์, inดร.ศรีเมฆ ชาวโพงพาง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นิพนธ์ ทวีชัย, ศาสตราจารย์, "Comparison between single and duplex conventional PCR for detection of Candidatus Liberibacter asiaticus, the causal agent of citrus Huanglongbing disease in Thailand", Crop Protection, ปีที่ 41, ฉบับที่ -, พฤศจิกายน 2012, หน้า 128-133
2012 inดร.ชลิดา เล็กสมบูรณ์, รองศาสตราจารย์, exอรวรรณ ชัชวาลการพาณิชย์, exศิริลักษณ์ สุวรรณวงศ์, "Interactive Effect of Ralstonia solanacearum on Lethal Wilt of Chili Caused by Phytophthora capsici", Kasetsart J. (Nat. Sci.), ปีที่ 46, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2012, หน้า 894-903
2012 inดร.ศิริพร ดอนเหนือ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นิพนธ์ ทวีชัย, ศาสตราจารย์, inดร.อำไพวรรณ ภราดร์นุวัฒน์, รองศาสตราจารย์, inดร.ศรีเมฆ ชาวโพงพาง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Genetic Diversity of Candidatus Liberibacter asiaticus, the Causal Agent of Citrus Huanglongbing Disease in Thailand using Markers of dnaA, lpxD and zmpA Genes.", Thai Journal of Agricultural Science, ปีที่ 45, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2012, หน้า 171-180
2012 inดร.ศิริพร ดอนเหนือ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นิพนธ์ ทวีชัย, ศาสตราจารย์, inดร.อำไพวรรณ ภราดร์นุวัฒน์, รองศาสตราจารย์, inดร.ศรีเมฆ ชาวโพงพาง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exA. Sechler, exN.W. Schaad, "Genetic diversity of Candidatus Liberibacter asiaticus strains from Thailand based on DnaA and TufB genes", Phytopathology, ปีที่ 101, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2012, หน้า 44-44
Publish Year National Journal 19
2012 exกิตติศักดื์ อินทร์เสวก, inดร.รัชนี ฮงประยูร, รองศาสตราจารย์, exนางสุวรรณา กลัดพันธุ์, inดร.วราภา มหากาญจนกุล, รองศาสตราจารย์, inนายประพฤกษ์ ตั้งมั่นคง, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาชุดตรวจสอบสารพิษซีราลีโนนแบบรวดเร็วในวัตถุดิบอาหารสัตว์โดยเทคนิคอิมมูโนโครมาโตกราฟี", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 43, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2012, หน้า 145-153
2012 inดร.รัติยา พงศ์พิสุทธา, รองศาสตราจารย์, inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, inนายรณภพ บรรเจิดเชิดชู, อาจารย์, "การควบคุมโรคแอนแทรคโนสของผลมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองโดยไม่ใช้สารเคมีป้องกันกำจัดเชื้อรา", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 43, ฉบับที่ 3 (พิเศษ), กันยายน - ธันวาคม 2012, หน้า 464-467
2012 exน.ส. พัทยา จำปีเรือง, inดร.รัติยา พงศ์พิสุทธา, รองศาสตราจารย์, inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, "การใช้สารเจือปนอาหารเพื่อควบคุมเชื้อรา Lasiodiplodia theobromae ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคขั้วผลเน่าหลังการเก็บเกี่ยวของมะละกอ", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 43, ฉบับที่ 3 (พิเศษ), กันยายน - ธันวาคม 2012, หน้า 600-603
2012 exน.ส.วาสนา ทองปิ่น, inดร.รัติยา พงศ์พิสุทธา, รองศาสตราจารย์, inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, "ศักยภาพการใช้ยีสต์ควบคุมเชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides สาเหตุโรคแอนแทรคโนสของผลมะละกอ", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 43, ฉบับที่ 3 (พิเศษ), กันยายน - ธันวาคม 2012, หน้า 576-579
2012 inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, inดร.รัติยา พงศ์พิสุทธา, รองศาสตราจารย์, inนายรณภพ บรรเจิดเชิดชู, อาจารย์, "การประเมินศักยภาพของวิธีการควบคุมโรคขั้วผลเน่าในผลมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 43, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2012, หน้า 481-484
2012 exธีระศักดิ์ แซ่ติ้ง, inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, "การใช้น้ำร้อนร่วมกับการใช้อัลตร้าโซนิคเพือกำจัดหนอนแมลงวันผลไม้ (Bactrocera latifrons) ในผลพริก", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 43, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2012, หน้า 592-595
2012 inดร.วิภารัตน์ พิทักษ์ด่านธรรม, exธีระ สูตะบุตร, inดร.พิสสวรรณ เจียมสมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exดร.เจษฏาพร พิทักษ์สุธีพงษ์, "การศึกษาทางชีวโมเลกุลของยีน chalcone synthase ในกล้วยไม้ Dendrobium Kaosanan และ Dendrobium Red Bull", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 43, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2012, หน้า 103-110
2012 inนายอุดม ฟ้ารุ่งสาง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางนวลวรรณ ฟ้ารุ่งสาง, inดร.พีรพงษ์ แสงวนางค์กูล, "การสำรวจราปนเปื้อนในกระบวนการตัดแต่งเปลือกผลมะพร้าวน้ำหอมเพื่อการส่งออก", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร. 43(3) (พิเศษ)515-518., ปีที่ 43, ฉบับที่ 3(พิเศษ), กันยายน - ธันวาคม 2012, หน้า 515-518
2012 inนายอุดม ฟ้ารุ่งสาง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางนวลวรรณ ฟ้ารุ่งสาง, inนายเจริญ ขุนพรม, "ความสัมพันธ์ของกระบวนการตัดแต่งเปลือกกับการปรากฏของราบนผลมะพร้าวน้ำหอม", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร. 43(3) (พิเศษ)519-522., ปีที่ 43, ฉบับที่ 3(พิเศษ), กันยายน - ธันวาคม 2012, หน้า 519-522
2012 exเกศรินทร์ แฉ่งวงศ์, inดร.เรวัต เลิศฤทัยโยธิน, รองศาสตราจารย์, inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, "การเปลี่ยนแปลงเปอร์เซ็นต์แอนติออกซีแดนซ์ของพันธุ์อ้อยในสภาพการขาดน้ำในโรงเรือน", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , ปีที่ 1, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - สิงหาคม 2012, หน้า 26-39
2012 exเกศรินทร์ แฉ่งวงศ์, inดร.เรวัต เลิศฤทัยโยธิน, รองศาสตราจารย์, inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, "การเปลี่ยนแปลงปริมาณโพรลีนของพันธุ์อ้อยในสภาพการขาดน้ำในโรงเรือน", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , ปีที่ 1, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2012, หน้า 11-25
2012 exณัฏยา ศรีสวัสดิ์, inดร.ชลิดา เล็กสมบูรณ์, รองศาสตราจารย์, inดร.จุลภาค คุ้นวงศ์, รองศาสตราจารย์, "การประเมินระดับความต้านทานโรคเหี่ยวที่เกิดจากแบคทีเรียในมะเขือเทศพันธุ์ต้านทานจากนานาชาติด้วยเชื้อ Ralstonia solanacearum บางสายพันธุ์จากแหล่งปลูกในประเทศไทย", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 43, ฉบับที่ 2-3, พฤษภาคม - ธันวาคม 2012, หน้า 325-337
2012 inดร.สุพัฒน์ อรรถธรรม, ศาสตราจารย์, "การรวมยีนในมะเขือเทศดัดแปลงพันธุกรรมต้านทานไวรัส", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 43, ฉบับที่ 2-3, พฤษภาคม - ธันวาคม 2012, หน้า 311-324
2012 inนางสุภาพร กลิ่นคง, รองศาสตราจารย์, inดร.คนึงนิตย์ เหรียญวรากร, รองศาสตราจารย์, exนางสาวนาถยา พานทอง, "โรคอุบัติใหม่ของข้าวในจังหวัดนครปฐม", วารสารโรคพืช, ปีที่ 26, ฉบับที่ 1-2, มกราคม - ธันวาคม 2012, หน้า 19-28
2012 inดร.จินตนา อันอาตม์งาม, รองศาสตราจารย์, inดร.สรรเสริญ จำปาทอง, exนางสาวประณิตา พรหมศรี, "การพัฒนาวิธีการคัดเลือกข้าวโพดพันธุ์ต้านทานโรคราสนิม", วารสารโรคพืช, ปีที่ 26, ฉบับที่ 1-2, มกราคม - ธันวาคม 2012, หน้า 1-9
2012 inดร.จินตนา อันอาตม์งาม, รองศาสตราจารย์, inดร.สรรเสริญ จำปาทอง, exนางสาวปัทมา จันทร์เรือง, "ความแตกต่างทางพันธุกรรมและความรุนแรงของโรคราสนิมข้าวโพดที่เกิดจากเชื้อรา Puccinia polysora ในประเทศไทย", วารสารโรคพืช, ปีที่ 26, ฉบับที่ 1-2, มกราคม - ธันวาคม 2012, หน้า 10-18
2012 exจุฑาเทพ วัชระไชยคุปต์, exรศ.นิพนธ์ ทวีชัย, inดร.วิชัย โฆสิตรัตน, รองศาสตราจารย์, "การตรวจเชื้อ Pantoea stewartii subsp. stewartii จากตัวอย่างพืชและเมล็ดข้าวโพดด้วยเทคนิค PCR", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 43, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2012, หน้า 133-144
2012 inดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์, inดร.วรรณวิไล อินทนู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวพราวมาส เจริญรักษ์, "ประสิทธิภาพการแช่เมล็ดพันธุ์ข้าวและพ่นใบข้าวด้วยสปอร์แขวนลอยของชีวภัณฑ์เชื้อรา T. harzainum สายพันธุ์ 01-52 ชนิดเม็ด ในการควบคุมโรคใบจุดสีน้ำตาล โรคกาบใบเน่า และโรคเมล็ดด่างของข้าว", วารสารโรคพืช, ปีที่ 26, ฉบับที่ 1-2, มกราคม - ธันวาคม 2012, หน้า 57-68
2012 inดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์, exนางสาวถลัย์ คุ้มช้าง, "ประสิทธิภาพของชีวภัณฑ์เชื้อราไตรโคเดอร์มา (Trichoderma harzianum) สายพันธุ์ 01-52 ชนิดเม็ด ในการลดโรคเมล็ดด่างของข้าวในแปลงนา", วารสารโรคพืช, ปีที่ 26, ฉบับที่ 1-2, มกราคม - ธันวาคม 2012, หน้า 69-80

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาโรคพืชต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 27
2012 exPhraomas Charoenrak , inดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์, inดร.วรรณวิไล อินทนู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Seed Soaking and Foliar Spraying of Trichoderma harzianum Isolates Increased Chitinase Levels in Rice Leaf", The International Conference on Tropical and Sub-Tropical Plant Diseases 2012 (TPS 2012), 7 - 10 กุมภาพันธ์ 2012, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2012 inดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์, inดร.วรรณวิไล อินทนู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPhraomas Charoenrak , exTanatip Sirikongsuk, "Efficacy of Powder Formulation of Trichoderma harzianum for Increasing Yield, Reducing Leaf Brown Spot and Dirty Panicle of Rice in Seed Production Field", The International Conference on Tropical and Sub-Tropical Plant Diseases 2012 (TPS 2012), 7 - 10 กุมภาพันธ์ 2012, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2012 exJaruwan Buasuwan, inดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์, inดร.วรรณวิไล อินทนู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Efficacy of Bacillus Bioproducts for the Control of Pythium Root Rot on NFT- Hydroponically Grown Lettuce (Butter Head)", The International Conference on Tropical and Sub-Tropical Plant Diseases 2012 (TPS 2012), 7 - 10 กุมภาพันธ์ 2012, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2012 exน.ส.ศิริพร อ่ำทอง, inดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์, inดร.วรรณวิไล อินทนู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Efficacy of Potassium Silicate and Trichoderma harzianum on Dirty Panicle Incidence and Yield of Rice", The International Conference on Tropical and Sub-Tropical Plant Diseases 2012 (TPS 2012), 7 - 10 กุมภาพันธ์ 2012, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2012 exPatcharaporn Thampiban-udom, inดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์, inดร.วรรณวิไล อินทนู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPhraomas Charoenrak , "Screening of Antagonistic Bacteria from Rice Rhizosphere Soil for Mycelial Growth Inhibition of Rhizoctonia Sheath Blight", The International Conference on Tropical and Sub-Tropical Plant Diseases 2012 (TPS 2012), 7 - 10 กุมภาพันธ์ 2012, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2012 inดร.นงณพชร คุณากร, inดร.พิสสวรรณ เจียมสมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Establishment of Meristem Culture in vitro for Achieving CaYMV andCaYSV-free Canna spp.", The International Symposium on Orchids and Ornamental Plants, 9 - 12 มกราคม 2012, เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
2012 inดร.สุจินต์ ภัทรภูวดล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิชัย โฆสิตรัตน, รองศาสตราจารย์, exดร.จุฑาเทพ วัชระไชยคุป, exรินนภา สมสนุก, "Assessment of Genetic Diversity of Xanthomonas oryzae pv. oryzae in Thailand", The International Conference on Tropical and Sub-Tropical Plant Diseases 2012 (TPS 2012), 7 - 10 กุมภาพันธ์ 2012, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2012 inดร.สุจินต์ ภัทรภูวดล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิชัย โฆสิตรัตน, รองศาสตราจารย์, exวารีรัตน์ สมประทุม, "Development of Surface Plasmon Resonance (SPR) Biosensor Technique for the Detection of Chilli veinal mottle virus (ChiVMV)", The International Conference on Tropical and Sub-Tropical Plant Diseases 2012 (TPS 2012, 7 - 10 กุมภาพันธ์ 2012, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2012 inดร.สุจินต์ ภัทรภูวดล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exณัฏฐิมา โฆสิตเจริญกุล, exรุ่งนภา ทองเคร็ง, inดร.วิชัย โฆสิตรัตน, รองศาสตราจารย์, "Acidovorax avenae subsp. cattleyae. causing brown leaf spot in Vanda and Phalaenopsis orchids", The International Conference on Tropical and Sub-Tropical Plant Diseases 2012 (TPS 2012), 7 - 10 กุมภาพันธ์ 2012, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2012 inดร.สุจินต์ ภัทรภูวดล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Potential re-emerging of Bacterial Leaf Streak Disease of Rice in Thailand", The International Conference on Tropical and Sub-Tropical Plant Diseases 2012 (TPS 2012), 7 - 10 กุมภาพันธ์ 2012, อื่นๆ ประเทศไทย
2012 inดร.สุจินต์ ภัทรภูวดล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิชัย โฆสิตรัตน, รองศาสตราจารย์, exวราภรณ์ ปานอยู่, "Screening of Diazotrophic Bacteria from Rice Fields and Identification by MALDI-TOF Mass spectrometry", The International Conference on Tropical and Sub-Tropical Plant Diseases 2012 (TPS 2012) , 7 - 10 กุมภาพันธ์ 2012, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2012 inดร.พิสสวรรณ เจียมสมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รัชนี ฮงประยูร, รองศาสตราจารย์, exนางสาวอมิสา หล้าพรหม, "Molecular Detection and Characterization of Viruses InfectingCanna indica in Thailand", The International Conference on Tropical and Sub-Tropical Plant Diseases 2012 (TPS 2012), 8 กุมภาพันธ์ 2012, เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
2012 exนางสาวปวีณา เกษมสินธุ์, inดร.พิสสวรรณ เจียมสมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รัชนี ฮงประยูร, รองศาสตราจารย์, "Occurrence and the complete genome sequence of Sugarcane streak mosaic virus, a flexuous rod virus infecting sugarcane in Thailand", The International Conference on Tropical and Sub-Tropical Plant Diseases 2012 (TPS 2012), 8 กุมภาพันธ์ 2012, เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
2012 exนายสรรชัย จันทะจร, inดร.รัชนี ฮงประยูร, รองศาสตราจารย์, "Screenng of anti-cucumber mosaic virus scFv from phage display library by recombinant coat protein", The International Conference on Tropical and Sub-Tropical Plant Diseases 2012 (TPS 2012), 7 - 10 กุมภาพันธ์ 2012, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2012 inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, "Fumigation of Plant Volatile Oil to Control Stem – End Rot in Banana", International conference on postharvest pest and disease management in exporting horticulture crops (PPDM 2012), 21 - 24 กุมภาพันธ์ 2012
2012 ex N. Imjit, inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, inดร.รัติยา พงศ์พิสุทธา, รองศาสตราจารย์, "Polymerase Chain Reaction Based Detection of Chilli Anthracnose Disease", International conference on postharvest pest and disease management in exporting horticulture crops (PPDM 2012), 21 - 24 กุมภาพันธ์ 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 exน.ส.วรานันท์ วิญญรัตน์ , inดร.รัติยา พงศ์พิสุทธา, รองศาสตราจารย์, exดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, "Protease activity for identification of Colletotrichum species causing chilli anthracnose in Thailand", International Coference on Postharvest Pest and Diseases Management in Exporting Horticultural Crops (PPDM 2012), 21 - 24 กุมภาพันธ์ 2012, อื่นๆ ประเทศไทย
2012 inดร.รัติยา พงศ์พิสุทธา, รองศาสตราจารย์, exน.ส.วรานันท์ วิญญรัตน์ , exดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, "RFLP Identification of Colletotrichum species isolated from chilli in Thailand", International Coference on Postharvest Pest and Diseases Management in Exporting Horticultural Crops (PPDM 2012), 21 กุมภาพันธ์ - 24 มีนาคม 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 exน.ส. โชติรส รอดเกตุ, inดร.รัติยา พงศ์พิสุทธา, รองศาสตราจารย์, exดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, "Molecular Diversity of Colletotrichum gloeosporioides isolates from chilli", The 6th Thai Mycological Conference, 6 มีนาคม 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 inดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์, inดร.วรรณวิไล อินทนู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exดร.รัศมี ฐิติเกียรติพงศ์, exน.ส. พราวมาส เจริญรักษ์, "Efficacy of Trichoderma Pellet Bioproduct for Rice Yield Increment and Diseases Reduction under Field Conditions", The 1st International Rice Science Conference in Thailand "Rice Research : The Way Forward", 30 - 31 สิงหาคม 2012, นนทบุรี ประเทศไทย
2012 inดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์, inดร.วรรณวิไล อินทนู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exน.ส. พราวมาส เจริญรักษ์, "Efficacy of Seed Soaking and Foliar Spraying with Spore Suspension of Trichoderma harzianum (01-52) for Controlling Leaf Brown Spot, Sheath Rot and Dirty Panicle Diseases on Rice", The 1st International Rice Science Conference in Thailand "Rice Research : The Way Forward", 30 - 31 สิงหาคม 2012, นนทบุรี ประเทศไทย
2012 inดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์, inดร.วรรณวิไล อินทนู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exน.ส. พราวมาส เจริญรักษ์, "Efficacy of Trichoderma Pellet Bioproduct Bioproduct for Rice Yield Increment and Diseases Reduction under Field Conditions", The 1st International Rice Science Conference in Thailand "Rice Research : The Way Forward", 30 - 31 สิงหาคม 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 inนายอุดม ฟ้ารุ่งสาง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางนวลวรรณ ฟ้ารุ่งสาง, exS. Sinlapasunthorn, inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, inดร.ลพ ภวภูตานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Bacillus megaterium Isolate 3103: Antagonistic Spectrum upon Colletotrichum gloeosporioides Diversity and Impact of Field Application on Postharvest Incidence of Mango Fruit Anthracnose", International Conference on Postharvest Pest and Diseases Management in Exporting Horticultural Crops, 21 - 24 กุมภาพันธ์ 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 inดร.รัชนี ฮงประยูร, รองศาสตราจารย์, exนายกิตติศักดิ์ อินทร์เสวก, inดร.วราภา มหากาญจนกุล, รองศาสตราจารย์, inนายธนภูมิ มณีบุญ, inนางสุวรรณา กลัดพันธุ์, "Zeralenone-Specific Immunochromatographic Strip for On-Site Screening", The Xlth International Conference on AgriFood Antibodies (ICAFA), 3 - 5 กันยายน 2012, Vienna สาธารณรัฐออสเตรีย
2012 exkittipong Powbunthorn, inดร.วันรัฐ อับดุลลากาซิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จินตนา อันอาตม์งาม, รองศาสตราจารย์, "Assessment of the Severity of Brown Leaf Spot Disease in Cassava using Image Analysis", The International Conference of the Thai Society of Agricultural Engineering, 4 - 5 เมษายน 2012, เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ ประเทศไทย
2012 exPaweena Kasemsin , inดร.พิสสวรรณ เจียมสมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รัชนี ฮงประยูร, รองศาสตราจารย์, "Molecular Characterization and Serological Diagnosis of Sugarcane streak mosaic virus, a Flexuous Rod Virus Infecting Sugarcane in Thailand", The 5th Japan-China-Korea Graduate Student Forum 2012, 21 - 24 กันยายน 2012, Ibaraki ญี่ปุ่น
2012 exE. L. Schuenzel, inดร.ศิริพร ดอนเหนือ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นิพนธ์ ทวีชัย, ศาสตราจารย์, "Genetic diversity of ‘Candidatus Liberibacter asiaticus’ from Southeast Asia and South America", The APS-2012 Caribbean Division Meeting, 16 - 18 เมษายน 2012, South Padre Island เทกซัส สหรัฐอเมริกา
Publish Year National Conference 32
2012 inดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์, inดร.วรรณวิไล อินทนู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exน.ส.พราวมาส เจริญรักษ์, exน.ส.ศิริพร หนูนันท์, "การใช้เชื้อรา Trichoderma harzianum ชนิดผงแห้งร่วมกับการลดอัตราการใช้ปุ๋ยเคมีเพื่อลดโรคเมล็ดด่าง เพิ่มผลผลิต และคุณภาพของข้าว", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 22 - 24 กุมภาพันธ์ 2012, เมือง
2012 exน.ส.นิชากร แซ่ตั้ง, inดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์, inดร.วรรณวิไล อินทนู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ประสิทธิภาพของเชื้อแบคทีเรีย Bacillus spp. ในการลดโรคเมล็ดด่างของข้าว", การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติครั้งที่ 10 : อารักขาพืชไทย ภายใต้สภาวะโลกร้อน, 22 - 24 กุมภาพันธ์ 2012, เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
2012 exอาจารย์เครือวัลย์ ดาวงษ์, exอาจารย์ยศพล ผลาผล, exอาจารย์วิจิตรา โหราเรือง, exอาจารย์นิสาชล เทศศรี, inดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์, "ประสิทธิภาพของสารควบคุมเชื้อราและเชื้อรา Trichoderma harzianum ในการยับยั้งเชื้อราสาเหตุโรคกิ่งและผลเน่าของแก้วมังกร", การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติครั้งที่ 10 : อารักขาพืชไทย ภายใต้สภาวะโลกร้อน, 22 - 24 กุมภาพันธ์ 2012, เมือง
2012 exน.ส.ศิริพร อ่ำทอง, inดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์, inดร.วรรณวิไล อินทนู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ประสิทธิภาพของโพแทสเซียมซิลิเกตและเชื้อรา Trichoderma harzianum ต่อการเกิดโรคใบจุดสีน้ำตาลและผลผลิตของข้าว", การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติครั้งที่ 10 : อารักขาพืชไทย ภายใต้สภาวะโลกร้อน, 22 - 24 กุมภาพันธ์ 2012, เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
2012 inดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์, exน.ส.เพ็ญภัค เสาวภาคย์ , exน.ส.จารุวรรณ บัวสุวรรณ, "ประสิทธิภาพของชีวภัณฑ์ Bacillus spp.ในการควบคุมโรครากเน่าผักกาดหอมที่ปลูกในระบบไฮโดรโพนิกส์แบบ NFT ซึ่งเกิดจากเชื้อรา Pythium aphanidermatum", การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติครั้งที่ 10 : อารักขาพืชไทย ภายใต้สภาวะโลกร้อน, 22 - 24 กุมภาพันธ์ 2012, เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
2012 exน.ส.จุฑารัตน์ เพชรแก้ว, inดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์, inดร.วรรณวิไล อินทนู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ประสิทธิภาพของจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ในการควบคุมโรคผลเน่าขององุ่นที่เกิดจากเชื้อรา Greeneria uvicola", การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติครั้งที่ 10 : อารักขาพืชไทย ภายใต้สภาวะโลกร้อน, 22 - 24 กุมภาพันธ์ 2012, เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
2012 inดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์, inดร.วรรณวิไล อินทนู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exน.ส.พราวมาส เจริญรักษ์, exนายวิพากษ์ อ่อนทรัพย์, exนายอรรถพล แก่นสาร, "ประสิทธิภาพของเชื้อรา Trichoderma hazianum ในการลดปริมาณเชื้อราบนเมล็ดข้าวที่ปลูกด้วยเมล็ดพันธุ์ซึ่งแสดงอาการโรคเมล็ดด่าง", การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติครั้งที่ 10 : อารักขาพืชไทย ภายใต้สภาวะโลกร้อน, 22 - 24 กุมภาพันธ์ 2012, เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
2012 exน.ส.พัชรพร ธรรมภิบาลอุดม, inดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์, inดร.วรรณวิไล อินทนู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exน.ส.พราวมาส เจริญรักษ์, exนายธนาธิป สิริคงสุข, "ศักยภาพของเชื้อรา Trichoderma harzianum ในการเพิ่มผลผลิตและลดโรคเมล็ดด่างของข้าวในแปลงนาเกษตรกร", การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติครั้งที่ 10 : อารักขาพืชไทย ภายใต้สภาวะโลกร้อน, 22 - 24 กุมภาพันธ์ 2012, เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
2012 exนายสมภพ พานทอง, inดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์, inดร.วรรณวิไล อินทนู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อิทธิพลของเชื้อรา Trichoderma harzianum สองสายพันธุ์ ต่อการเจริญเติบโตผลผลิตและสุขภาพของเมล็ดข้าว", การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติครั้งที่ 10 : อารักขาพืชไทย ภายใต้สภาวะโลกร้อน, 22 - 24 กุมภาพันธ์ 2012, เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
2012 inดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์, inดร.วรรณวิไล อินทนู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exน.ส.พราวมาส เจริญรักษ์, exนายนพดล สอดแสงอรุณงาม, "ประสิทธิภาพของเชื้อรา Trichoderma harzianum และเชื้อแบคทีเรีย Bacillus spp. ในการลดการเกิดโรคกล้าเน่ายุบของกล้าข้าว", การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติครั้งที่ 10 : อารักขาพืชไทย ภายใต้สภาวะโลกร้อน, 22 - 24 กุมภาพันธ์ 2012, เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
2012 exนางอารีีรัตน์ แดงกระจ่าง, inดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์, inดร.วรรณวิไล อินทนู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางทัศนวรรณ ทรัพย์เล็ก, "ประสิทธิภาพของเชื้อรา Trichoderma harzianum ในการควบคุมโรครากและโคนเน่าของต้นอ่อนข้าวสาลีที่เกิดจากเชื้อรา Helminthosporium sp.", การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติครั้งที่ 10 : อารักขาพืชไทย ภายใต้สภาวะโลกร้อน, 22 - 24 กุมภาพันธ์ 2012, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2012 inดร.วรรณวิไล อินทนู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์, exน.ส.พราวมาส เจริญรักษ์, exน.ส.วราภรณ์ บุญเทียม, "ประสิทธิภาพของจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ในการควบคุมโรคถอดฝักดาบของกล้าข้าว สาเหตุจากเชื้อรา Fusarium moniliforme", การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติครั้งที่ 10 : อารักขาพืชไทยภายใต้สภาวะโลกร้อน, 22 - 24 กุมภาพันธ์ 2012, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2012 inดร.ชลิดา เล็กสมบูรณ์, รองศาสตราจารย์, "ฤทธิ์ของสารสกัดจากใบพืชหูกวางต่อเชื้อแบคทีเรีย และการควบคุมโรคเหี่ยวแบคทีเรียของมะเขือเทศ", ประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่10, 22 - 24 กุมภาพันธ์ 2012, เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
2012 inดร.ชลิดา เล็กสมบูรณ์, รองศาสตราจารย์, "ผลของวัสดุปลูกต่อโรคเหี่ยวแบคทีเรียของมะเขือเทศ", การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติครั้งที่10, 22 - 24 กุมภาพันธ์ 2012, เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
2012 exพจณา กะสินรัมย์, exจุฑาเทพ วัชระไชยคุปต์, inดร.สุจินต์ ภัทรภูวดล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิชัย โฆสิตรัตน, รองศาสตราจารย์, "การคัดเลือกเชื้่ออไรโซแบคทีเรียที่ส่งเสริมการเจริญเติบโตของอ้อย", การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติครั้งที่ 10, 22 - 24 กุมภาพันธ์ 2012, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2012 exSudarat Siriprachayapikhup, inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, "Histology studied of Alternaria brassiciola infection to an induced Brassica sp. for disease resistant", The 6th Thai Mycological Conference, 6 มีนาคม 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 exน.ส.ยุพา โพธฺแก้ว, inดร.คนึงนิตย์ เหรียญวรากร, รองศาสตราจารย์, "Production of Polyclonal Antibodies to the Recombinant Coat Protein of Citrus tristeza virus in Thailand", The international conference on tropical and sub-tropical plant diseases, 7 - 12 กุมภาพันธ์ 2012, เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
2012 exนาย ปริเชษฐ์ ตั้งกาญจนภาสน์ , exน.ส.วิภา เกิดพิพัฒน์, inดร.คนึงนิตย์ เหรียญวรากร, รองศาสตราจารย์, "The New Strain of Columnea latent viroid (CLVd) Causes Serious Symptoms on Solanum Plants", The international conference on tropical and sub-tropical plant diseases, 7 - 12 กุมภาพันธ์ 2012, The empress hotel, อ.เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
2012 exจิรพงศ์ แพทย์สมาน, inดร.รัชนี ฮงประยูร, รองศาสตราจารย์, exนางสาวศรีหรรษา มลิจารย์, "อิมมูโนโครมาโทกราฟิคสตริปเพื่อการตรวจหาเชื้อ Tobacco mosaic virus แบบรวดเร็ว", การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 10, 22 - 24 กุมภาพันธ์ 2012, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2012 exนางสาววรลักษณ์ ฆะปัญญา, exนายสรรชัย จันทะจร, inดร.รัชนี ฮงประยูร, รองศาสตราจารย์, "การแสดงออกของยีนโปรตีนห่อหุ้มอนุภาคเชื้อ Potato virus Y (PVY) ในเซลล์ E. coli DH5? และการผลิตโพลีโคลนอลแอนติบอดีที่มีความจำเพาะ", การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 10, 22 - 24 กุมภาพันธ์ 2012, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2012 inนายอุดม ฟ้ารุ่งสาง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางนวลวรรณ ฟ้ารุ่งสาง, inนายเจริญ ขุนพรม, "ความสัมพันธ์ของกระบวนการตัดแต่งเปลือกกับการปรากฏของราบนผลมะพร้าวน้ำหอม", การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครัง้ ที่ 10, 23 - 24 สิงหาคม 2012, ขอนแก่น ประเทศไทย
2012 exเทอดพงษ์ คงสนุ่น, inดร.สิริภัทร์ พราหมณีย์, รองศาสตราจารย์, inนางศศิธร วุฒิวณิชย์, รองศาสตราจารย์, "การวินิจฉัยโรคและพัฒนาดีเอ็นเอตัวตรวจของเชื้อสาเหตุเนื้อแกนในสับปะรด", การประชุมวิชาการและแสดงผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา , 22 - 23 มีนาคม 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 exน.ส.วาสนา ทองปิ่น, inดร.รัติยา พงศ์พิสุทธา, รองศาสตราจารย์, inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, "การใช้ยีสต์ควบคุมเชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides สาเหตุโรคแอนแทรคโนสของมะละกอ", การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 10, 23 - 24 สิงหาคม 2012, อื่นๆ ประเทศไทย
2012 inดร.รัติยา พงศ์พิสุทธา, รองศาสตราจารย์, inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, inนายรณภพ บรรเจิดเชิดชู, อาจารย์, "การควบคุมโรคแอนแทรคโนสของมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองโดยไม่ใช้สารเคมีกำจัดเชื้อรา", การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 10, 23 - 24 สิงหาคม 2012, อำเภอเมือง ขอนแก่น ประเทศไทย
2012 exน.ส.พัทยา จำปีเรือง, inดร.รัติยา พงศ์พิสุทธา, รองศาสตราจารย์, inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, "การใช้สารเจือปนอาหารเพื่อควบคุมเชื้อรา Lasiodiplodia theobromae ซึ่งเป็นสาเหตุโรคขั้วผลเน่าหลังการเก็บเกี่ยวของมะละกอ", การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 10, 23 - 24 สิงหาคม 2012, อำเภอเมือง ขอนแก่น ประเทศไทย
2012 inดร.สุจินต์ ภัทรภูวดล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "โรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำของข้าวกับแนวทางป้องกันกำจัด", การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติครั้งที่2, 21 ธันวาคม 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 exนายเทอดพงษ์ คงสนุ่น, inดร.สิริภัทร์ พราหมณีย์, รองศาสตราจารย์, inนางศศิธร วุฒิวณิชย์, รองศาสตราจารย์, "การวินิจฉัยโรคและพัฒนาดีเอ็นเอตัวตรวจของเชื้อสาเหตุโรคเนื้อแกร็นในสับปะรด", การประชุมวิชาการ โครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 6, 4 - 6 เมษายน 2012, ชลบุรี ประเทศไทย
2012 exน.ส. นิชากร แซ่ตั้ง, inดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์, inดร.วรรณวิไล อินทนู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ประสิทธิภาพของเชื้อแบคทีเรีย Bacillus spp. สายพันธุ์กลายในการลดโรคเมล็ดด่างของข้าว", การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติครั้งที่ 2 "มิติใหม่วิจัยข้าวไทย พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และการเปิดตลาดเสรีอาเซียน", 21 - 23 ธันวาคม 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 inดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์, inดร.วรรณวิไล อินทนู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exน.ส. พราวมาส เจริญรักษ์, "ประสิทธิภาพของชีวภัณฑ์เชื้อราไตรโคเดอร์มาปฏิปักษ์สายพันธุ์ 01-52 ชนิดเม็ดในการเพิ่มผลผลิต และลดโรคข้าวพันธุ์ชัยนาท 1 ในแปลงนาที่ไม่ใช้สารเคมีควบคุมศัตรูพืช", การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติครั้งที่ 2 "มิติใหม่วิจัยข้าวไทย พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และการเปิดตลาดเสรีอาเซียน", 21 - 23 ธันวาคม 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 inดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์, inดร.วรรณวิไล อินทนู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exดร.รัศมี ฐิติเกียรติพงศ์, exน.ส. พราวมาส เจริญรักษ์, "ประสิทธิภาพของชีวภัณฑ์เชื้อราไตรโคเดอร์มาปฏิปักษ์สายพันธุ์ 01-52 ชนิดผงแห้งในการเพิ่มผลผลิต และลดโรคเมล็ดด่างของข้าวในสภาพแปลงนา", การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติครั้งที่ 2 "มิติใหม่วิจัยข้าวไทย พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และการเปิดตลาดเสรีอาเซียน", 21 - 23 ธันวาคม 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 exน.ส. ศิริพร อ่ำทอง, inดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์, inดร.วรรณวิไล อินทนู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อิทธิพลของโพแทสเซียมซิลิเกตและเชื้อรา Trichoderma harzianum ต่อการเกิดโรคถอดฝักดาบของกล้าข้าว", การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติครั้งที่ 2 "มิติใหม่วิจัยข้าวไทย พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และการเปิดตลาดเสรีอาเซียน", 21 - 23 ธันวาคม 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 exน.ส. พัชรพร ธรรมภิบาลอุดม, inดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์, inดร.วรรณวิไล อินทนู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การลดโรคกาบใบแห้งและการส่งเสริมการเจริญเติบโตของข้าวโดยแบคทีเรียปฏิปักษ์", การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติครั้งที่ 2 "มิติใหม่วิจัยข้าวไทย พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และการเปิดตลาดเสรีอาเซียน", 21 - 23 ธันวาคม 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 201320112008 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2020201620152004 >>

Plant & Animal Regis./ KU Invention

จำนวนการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2010 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=02&FacultyID=56&SectionID=06&BudgetYear=2012]