ผลงานภาควิชาโรคพืช ปี 2022

24

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

8

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

6

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

3

Award

รางวัล ปี 2022

แนวโน้มผลงานของภาควิชาโรคพืช

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในภาควิชาโรคพืช
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (20 คน)
ในภาควิชาโรคพืช 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในภาควิชาโรคพืช
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2011

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (20 คน)
ในภาควิชาโรคพืช ปี 2011

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในภาควิชาโรคพืช
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2011
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (20 คน)
ในภาควิชาโรคพืช ปี 2011
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

Publish Year International Journal 9
2011 exนายชาญณรงค์ ศรีภิบาล, exดร.อรประไพ คชนันทน์, inดร.ทิพย์วดี อรรถธรรม, ศาสตราจารย์, inดร.สุพัฒน์ อรรถธรรม, ศาสตราจารย์, "Tomato necrotic ringspot virus, a new tospovirus isolated in Thailand", Archives of Virology, ปีที่ 156, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2011, หน้า 263-274
2011 exWarid Ali Qosim, inดร.สุจินต์ ภัทรภูวดล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKazuo N. Watanabe, "Development of SSR markers of mangosteen(Garcinia mangostana L.)", International Research Journal of Biotechnology, ปีที่ 2, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2011, หน้า 001-008
2011 inดร.จินตนา อันอาตม์งาม, รองศาสตราจารย์, exนางสาวปัทมา จันทร์เรือง, exรศ.ดร.ชัยวัฒน์ โตอนันต์, "Genetic Diversity of Puccinia polysora in Thailand based onInter Simple Sequence Repeat (ISSR) markers analysis", Journal of Agricultural Technology, ปีที่ 7, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม 2011, หน้า 1131-1143
2011 inดร.วิภารัตน์ พิทักษ์ด่านธรรม, inนายธีระ สูตะบุตร, ศาสตราจารย์, inดร.พิสสวรรณ เจียมสมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPitaksutheepong, C., "Isolation and characterization of dihydroflavonol 4-reductase gene in dendrobium flowers", Journal of Plant Sciences, ปีที่ 6, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2011, หน้า 88-94
2011 inดร.คนึงนิตย์ เหรียญวรากร, รองศาสตราจารย์, inนางสุภาพร กลิ่นคง, รองศาสตราจารย์, exจิราภรณ์ ปอสูงเนิน, "First report of natural infection of Pepper chat fruit viroid in tomato plants in Thailand", New Disease Reports, ปีที่ 24, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2011, หน้า 6-6
2011 inดร.สิริภัทร์ พราหมณีย์, รองศาสตราจารย์, exThumjamras, S., inดร.พิสสวรรณ เจียมสมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์, "Efficient shoot regeneration from direct apical meristem tissue to produce virus-free purple passion fruit plants", Crop Protection, ปีที่ 30, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2011, หน้า 1425-1429
2011 inดร.วันรัฐ อับดุลลากาซิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exkittipong Powbunthorn, inดร.จินตนา อันอาตม์งาม, รองศาสตราจารย์, exTomohiro Takgawa, "An Image Analysis Technique for Recognition of Brown Leaf Spot Disease in Cassava", Journal of Agricultural Machinery Science, ปีที่ 7, ฉบับที่ 2, กันยายน 2011, หน้า 165-169
2011 exHimananto, O, exThummabenjapone, P, exLuxananil, P, exKumpoosiri, M, inดร.รัชนี ฮงประยูร, รองศาสตราจารย์, inดร.วิชัย โฆสิตรัตน, รองศาสตราจารย์, exGajanandana, O, "Novel and Highly Specific Monoclonal Antibody to Acidovorax citrulli and Development of ELISA-Based Detection in Cucurbit Leaves and Seed", PLANT DISEASE, ปีที่ 95, ฉบับที่ 9, กันยายน 2011, หน้า 1172-1178
2011 exA. K. Tiwari, exS. Tripathi, exM. Lal, exM. L. Sharma, inดร.พิสสวรรณ เจียมสมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Elimination of sugarcane grassy shoot disease through apical meristem culture", Archives of Phytopathology and Plant Protection , ปีที่ 44, ฉบับที่ 20, ธันวาคม 2011, หน้า 1942-1948
Publish Year National Journal 22
2011 inนายอุดม ฟ้ารุ่งสาง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางนวลวรรณ ฟ้ารุ่งสาง, exนางสาวสุธาสินี แผนคู้, "การเข้าทำลายโดยการเจริญภายในพืชของรา Lasiodiplodia theobromae สาเหตุโรคขั้วผลเน่าหลังเก็บเกี่ยวของมะม่วง", Agricultural science journal-suppl.(วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร-พิเศษ), ปีที่ 42, ฉบับที่ 1(พิเศษ), มกราคม - เมษายน 2011, หน้า 19-22
2011 exศันสนีย์ ศิลปสุนทร, inนางนวลวรรณ ฟ้ารุ่งสาง, inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, inนายเจริญ ขุนพรม, inนายอุดม ฟ้ารุ่งสาง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของการใช้ Bacillus megaterium isolate 3103 ในสภาพแปลงต่อการปรากฏของโรคแอนแทรคโนสภายหลังการเก็บเกี่ยวบนผลมะม่วง", วิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 42, ฉบับที่ 1(พิเศษ), มกราคม - เมษายน 2011, หน้า 209-212
2011 inดร.สุพัฒน์ อรรถธรรม, ศาสตราจารย์, "ตามติดสถานการณ์ GMOs กับศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีชีวภาพและความปลอดภัยทางชีวภาพ", ข่าวสารเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร AG-BIO Newsletter, ปีที่ 3, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2011, หน้า 18-19
2011 exคนึงนิจ ศรีวิลัย, inดร.พิสสวรรณ เจียมสมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รัชนี ฮงประยูร, รองศาสตราจารย์, inดร.สิริกุล วะสี, inดร.สุพัฒน์ อรรถธรรม, ศาสตราจารย์, "โรคใบด่างจุดวงแหวนเนื้อเยื่อตายของพริกที่เกิดจากเชื้อ Tomato necrotic ringspot virus", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 42, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2011, หน้า 99-112
2011 exพันทิพา ลิ้มสงวน, inดร.รัชนี ฮงประยูร, รองศาสตราจารย์, inดร.เสริมศิริ จันทร์เปรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การปลูกเชื้อ Cymbidium Mosaic Virus บน Protocorm-Like Bodies ของกล้วยไม้", Agricultural Science Journal, ปีที่ 42, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2011, หน้า 19-27
2011 inดร.คนึงนิตย์ เหรียญวรากร, รองศาสตราจารย์, exอังคาร ยิสารคุณ, "การศึกษาระดับโมเลกุลของเชื้อ Brome mosaic virus สาเหตุโรคด่างของข้าวฟ่างในประเทศไทย", วิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 42, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2011, หน้า 211-218
2011 inดร.วิชัย โฆสิตรัตน, รองศาสตราจารย์, exสุธาทิพย์ กิตติเสนาชัย, exกษมา ชูสังข์, exน้ำทิพย์ พิรณฤทธิ์, exสิทธิรักษ์ รอยตระกูล, exปาริชาติ เบิร์นส, "การตรวจสอบการผลิตโปรตีนชนิดใหม่ของมะละกอแขกนวลดัดแปลงพันธุกรรมที่ต้านทานไวรัสใบด่างวงแหวน", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 42, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2011, หน้า 7-17
2011 exกษมา ชูสังข์, exปาริชาติ เบิร์นส, inดร.วิชัย โฆสิตรัตน, รองศาสตราจารย์, "ผลกระทบต่อกลุ่มประชากรแบคทีเรียในดินบริเวณรอบรากมะละกอดัดแปลงพันธุกรรมที่ต้านทานต่อไวรัสใบด่างจุดวงแหวนมะละกอ", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 42, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2011, หน้า 61-73
2011 inดร.คนึงนิตย์ เหรียญวรากร, รองศาสตราจารย์, exน.ส.วาสนา รุ่งสว่าง, "ผลกระทบของการเข้าทำลายร่วมกันระหว่างเชื้อไวรัสใบด่างแคระข้าวโพด (SCMV-MDB) และเชื้อไวรัสใบด่างจุดประข้าวโพด (MCMV) ในข้าวโพด", วารสารโรคพืช, ปีที่ 25, ฉบับที่ 1-2, มกราคม - ธันวาคม 2011, หน้า 13-24
2011 inนางสุภาพร กลิ่นคง, รองศาสตราจารย์, inดร.คนึงนิตย์ เหรียญวรากร, รองศาสตราจารย์, inดร.วิชัย โฆสิตรัตน, รองศาสตราจารย์, exกุลนที ศรีจันทร์อินทร์, "การจำแนกเชื้อไฟโตพลาสมาสาเหตุโรคเตี้ยแคระของหม่อนในประเทศไทยด้วยวิธีการทางอณูชีววิทยา", วารสารโรคพืช, ปีที่ 25, ฉบับที่ 1-2, มกราคม - ธันวาคม 2011
2011 inดร.จินตนา อันอาตม์งาม, รองศาสตราจารย์, "ความสัมพันธ์ทางพัธุกรรมของเชื้อรา Puccinia polysora สาเหตุโรคราสนิมข้าวโพดในประเทศไทย", วารสารโรคพืช, ปีที่ 25, ฉบับที่ 1-2, ธันวาคม 2011, หน้า 1-12
2011 inดร.สุจินต์ ภัทรภูวดล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สิริกุล วะสี, inนายกรุง สีตะธนี, exนางสาววารีรัตน์ สมประทุม, "การถ่ายทอดลักษณะความต้านทานต่อเชื้อ Chilli veinal mottle virus ไอโซเลท KPS9 (ChiVMV-KPS9) ในพริก (Capsicum annum)", วารสารโรคพืช, ปีที่ 25, ฉบับที่ 1-2, มกราคม - ธันวาคม 2011, หน้า 45-55
2011 inดร.สุจินต์ ภัทรภูวดล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิชัย โฆสิตรัตน, รองศาสตราจารย์, exดร.จุฑาเทพ วัชระไชยคุปต์, exนางสาวรินนภา สมสนุก, "การวิเคราะห์ความหลากหลายทางพันธุกรรมของเชื้อ Xanthomonas oryzae pv. oryzae ในประเทศไทยด้วยเทคนิคเอเอฟแอลพี", วารสารโรคพืช, ปีที่ 25, ฉบับที่ 1-2, มกราคม - ธันวาคม 2011, หน้า 56-74
2011 inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, exณัฐพงษ์ บัณฑิตนิธีกุล, "การใช้สารลดแรงตึงผิวที่ผสมน้ำมันหอมระเหยเพื่อการควบคุมโรคผลเน่าในมะม่วงภายหลังการเก็บเกี่ยว", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 42, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2011, หน้า 57-60
2011 exสุดารัตน์ สิริปรัชญาภิคุปต์, inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, "การกระตุ้นความต้านทานต่อโรคใบจุดของเชื้อรา Alternaria brassicicola ในผักตระกูลกะหล่ำ", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 42, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2011, หน้า 717-720
2011 exสารัมภ์ ค้ำเมฆ, inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, "ระบบวินิจฉัยและการจัดการโรคพริกผ่านเครือข่ายอินเตอร์เนตเพื่อการพัฒนาคุณภาพพริกจากแปลงผลิต", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 42, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2011, หน้า 781-784
2011 exน.ส. โชติรส รอดเกตุ, inดร.รัติยา พงศ์พิสุทธา, รองศาสตราจารย์, exดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, "ลักษณะสปอร์ของเชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides สาเหตุโรคแอนแทรคโนสพริก", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 42, ฉบับที่ 3 (พิเศษ), กันยายน - ธันวาคม 2011, หน้า 331-334
2011 inดร.รัติยา พงศ์พิสุทธา, รองศาสตราจารย์, inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, exบุชยา โพธิกิจ, inนายรณภพ บรรเจิดเชิดชู, อาจารย์, "การทดสอบเบื้องต้นของสารสกัดเปลือกมังคุดต่อการเจริญเติบโตของเชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 42, ฉบับที่ 3 (พิเศษ), กันยายน - ธันวาคม 2011, หน้า 73-76
2011 exอัญญรัตน์ ฤทธิ์พิทักษ์พงศ์, inดร.คนึงนิตย์ เหรียญวรากร, รองศาสตราจารย์, inดร.รัชนี ฮงประยูร, รองศาสตราจารย์, inดร.สุพัฒน์ อรรถธรรม, ศาสตราจารย์, "การประเมินความต้านทาน Cucumber mosaic virus ในมะเขือเทศดัดแปลงพันธุกรรม", Thai Phytopathology, ปีที่ 25, ฉบับที่ 1-2, มกราคม - ธันวาคม 2011, หน้า 25-34
2011 inนางสุภาพร กลิ่นคง, รองศาสตราจารย์, inดร.วิชัย โฆสิตรัตน, รองศาสตราจารย์, inดร.สุจินต์ ภัทรภูวดล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การจำแนกเชื้อไฟโตพลาสมาสาเหตุโรคแตกพุ่มฝอยของงาในประเทศไทยด้วยวิธีการทางอณูชีววิทยา", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 42, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2011, หน้า 337-348
2011 inดร.จินตนา อันอาตม์งาม, รองศาสตราจารย์, exนายสุพจน์ เหลืองประพฤทธิ์, "ความหลากหลายทางพันธุกรรมของเชื้อรา Pseudoplagiostoma eucalypti สาเหตุโรคใบจุด ใบไหม้ในยูคาลิปตัส", วิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 42, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2011, หน้า 359-371
2011 inดร.ศลยา สุขสอาด, อาจารย์, inดร.มาลี ศรีสดสุข, อาจารย์, inดร.วิชัย โฆสิตรัตน, รองศาสตราจารย์, inดร.ชวลิต ฮงประยูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การใช้เห็ดในการย่อยสลายลิกนินในไม้ยูคาลิปตัส", วานสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 42, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2011, หน้า 403-411

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาโรคพืชต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 3
2011 inนางสาววราภรณ์ บุญเกิด, inดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์, inดร.สุพจน์ กาเซ็ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exJeeranan Yhamsoongnern, inดร.สุดฤดี ประเทืองวงศ์, ศาสตราจารย์, "Populations of Aspergillus sp. from field-grown maize and groundnut plant treated with Trichoderma harzianum CB-Pin-01", In Proc. of ISSASS and Congress 2011, 7 - 10 พฤศจิกายน 2011, สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
2011 inนางสาววราภรณ์ บุญเกิด, inดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์, inดร.สุพจน์ กาเซ็ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exJeeranan Yhamsoongnern, inดร.สุดฤดี ประเทืองวงศ์, ศาสตราจารย์, "Populations of Aspergillus sp. from field-grown maize and groundnut plants treated with Trichoderma harzianum CB-Pin-01", In Proc. of ISSASS and Congress 2011, 7 พฤศจิกายน 2011
2011 inดร.รัชนี ฮงประยูร, รองศาสตราจารย์, inนางสุวรรณา กลัดพันธุ์, inดร.วราภา มหากาญจนกุล, รองศาสตราจารย์, inนายธนภูมิ มณีบุญ, exกิตติศักดิ์ อินทร์เสวก, exภัทรภงษ์ ยั่งยืน, exศรีหรรษา มลิจารย์, exปัญญาภรณ์ อุดคำเที่ยง, exลักษณ์กนก สินธุ์ประสพชัย, exพนม ใสยจิตร์, "DEVELOPMENT OF IMMUNODIAGNOSTIC TEST KITS AND IMMUNOAFFINITY COLUMNS FOR ZEARALENONE AND AFLATOXIN", FFTC-KU2011 International Seminar on Risk Assessment and Risk Management of Mycotoxins for Food Safety in Asia, 5 - 9 กันยายน 2011, ชลบุรี ประเทศไทย
Publish Year National Conference 11
2011 inดร.อนงค์นุช สาสนรักกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายสมชาย สุขะกูล, รองศาสตราจารย์, inดร.อุณารุจ บุญประกอบ, รองศาสตราจารย์, inดร.เกรียงศักดิ์ ไทยพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายเกษมสันต์ สกุลรัตน์, อาจารย์, exดำเนิน อุ่นศิริ, exนางสาว น้ำผึ้ง จันทะทัง, "การเปลี่ยนแปลงประชากรตามฤดูกาลของไส้เดือนฝอยรากปมในแปลงปลูกฝรั่ง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม", การประชุมทางวิชาการครั้งที่ 49 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 exน.ส.จุฑารัตน์ เพชรแก้ว, inดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์, inดร.วรรณวิไล อินทนู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายกิตติพงศ์ กิตติวัฒน์โสภณ, "ประสิทธิภาพของเชื้อราไตรโคเดอร์มาและเชื้อแบคทีเรียบาซิลลัสปฏิปักษ์ในการควบคุมโรคแอนแทรคโนสบนผลองุ่น", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 10, 18 - 20 พฤษภาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 exกิตติพงศ์ เผ่าบัณฑร, inดร.วันรัฐ อับดุลลากาซิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จินตนา อันอาตม์งาม, รองศาสตราจารย์, "การประเมินความรุนแรงโรคใบจุดสีน้ำตาลในมันสำปะหลังด้วยวิธีการวิเคราะห์ภาพดิจิตอล", การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 8, 9 ธันวาคม 2011, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2011 inดร.วราภา มหากาญจนกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.รัชนี ฮงประยูร, รองศาสตราจารย์, exนางสุวรรณา กลัดพันธุ์, exนางสาวศรีหรรษา มลิจารย์, inนายธนภูมิ มณีบุญ, exนางลักษณ์กนก สินธุ์ประสพชัย, exนางสาวพยม ใสยจิตร์, "การพัฒนาอิมมูโนแอฟฟินิตีคอลัมน์เพื่อลดต้นทุนการตรวจสอบอะฟลาทอกซินในผลิตผลการเกษตรและอาหาร", การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2554, 26 - 30 สิงหาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 exนางสาวปานทิพย์ ขันวิชัย, inดร.ประภาพร ตั้งกิจโชติ, รองศาสตราจารย์, inดร.กวิศร์ วานิชกุล, รองศาสตราจารย์, inนายสมชาย สุขะกูล, รองศาสตราจารย์, "การผลิตต้นกล้าฝรั่ง 'พันธุ์แป้นสีทอง' ร่วมกับการปลูกเชื้อเห็ดตับเต่า (Boletus colossus Heim.) ในสภาพปลอดเชื้อ", การประชุมวิชาการครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 8 ธันวาคม 2011, นครปฐม ประเทศไทย
2011 exรินนภา สมสนุก, exจุฑาเทพ วัชระไชยคุปต์, inดร.วิชัย โฆสิตรัตน, รองศาสตราจารย์, inดร.สุจินต์ ภัทรภูวดล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมของ Xanthomonas oryzae pv. oryzae ในประเทศไทย", การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 22, 6 - 7 ตุลาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, exณัฐพงษ์ บัณฑิตนิธีกุล, "การใช้สารลดแรงตึงผิวที่ผสมน้ำมันหอมระเหยเพื่อการควบคุมโรคผลเน่าในมะม่วงภายหลังการเก็บเกี่ยว", การประชุมวิชาการ วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 9, 23 - 24 มิถุนายน 2011, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2011 exสุดารัตน์ ศิริปรัชญาภิคุปต์, inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, "การกระตุ้นความต้านทานต่อโรคใบจุดของเชื้อรา Alternaria brassicicola ในผักตระกูลกะหล่ำ", การประชุมวิชาการ วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 9, 23 - 24 มิถุนายน 2011, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2011 exสารัมภ์ ค้ำเมฆ, inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, "ระบบวินิจฉัยและการจัดการโรคพริกผ่านเครือข่ายอินเตอร์เนต เพื่อการพัฒนาคุณภาพพริกจากแปลงผลิต", การประชุมวิชาการ วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 9, 23 - 24 มิถุนายน 2011, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2011 exน.ส.โชติรส รอดเกตุ, inดร.รัติยา พงศ์พิสุทธา, รองศาสตราจารย์, exดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, "ลักษณะสปอร์ของเชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides สาเหตุโรคแอนแทรคโนสพริก", การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 9, 23 - 24 มิถุนายน 2011, ชลบุรี ประเทศไทย
2011 inดร.รัติยา พงศ์พิสุทธา, รองศาสตราจารย์, exน.ส.บุชยา โพธิกิจ, exดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, exอ.รณภพ บรรเจิดเชิดชู, "การทดสอบเบื้องต้นของสารสกัดเปลือกมังคุดต่อการเจริญเติบโตของเชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides", การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ คร้งที่ 9, 23 - 24 มิถุนายน 2011, ชลบุรี ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 201320112008 >>
Publish Year International Copyrights 7
2011 inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, "สินค้าคุณภาพจากแปลงสู่ผู้บริโภค", Kasetsart University, 2011
2011 inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, "การประเมินความเสี่ยงเป็นการเตรียมระบบ GAP ให้พร้อมกับสิ่งที่เกิดขึ้น", Kasetsart University, 2011
2011 inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, "การระมัดระวังระหว่างการใช้สารเคมี", Kasetsart University, 2011
2011 inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, "สุขอนามัยระหว่างการเก็บเกี่ยว", Kasetsart University, 2011
2022 inดร.ศศิน เทียนดี, อาจารย์, exนายอำนาจ งามตา, exนางสาวจีรนันท์ จันทร์ช่วย, inนางสาวอโรชา ทองลาว, exนางอวสร ภิรมยาภรณ์, "LeaseManSys-KL01: ระบบบริหารสัญญาเช่า", Kasetsart University, 2022
2022 inดร.ศศิน เทียนดี, อาจารย์, exนายพิสิฐศิลป์ คุ้มสุข, exนางสาวกัญญ์วรา นพพิบูลย์, "OMR-KL01: ระบบบริหารจัดการตรวจข้อสอบแบบปรนัย", Kasetsart University, 2022
2022 inดร.ศศิน เทียนดี, อาจารย์, exนายศรรักษ์ หมั่นนอก, exนางสาวสาธิตา มั่นวงษ์, "GRS-KL01: ระบบตรวจสอบการจบการศึกษา", Kasetsart University, 2022

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2020201620152004 >>

Plant & Animal Regis./ KU Invention

จำนวนการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2010 >>
Publish Year International Plant & Animal Regis. and Cert. / KU Invention 1
2022 inดร.เกรียงศักดิ์ ไทยพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "มะละกอพันธุ์เคยู โกล์ด", Kasetsart University, 2022
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=02&FacultyID=56&SectionID=06&BudgetYear=2011]