ผลงานภาควิชาโรคพืช ปี 2010

18

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2010

36

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2010

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2010

41

Project

โครงการวิจัย ปี 2010

4

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2010

5

Award

รางวัล ปี 2010

แนวโน้มผลงานของภาควิชาโรคพืช

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในภาควิชาโรคพืช
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (20 คน)
ในภาควิชาโรคพืช 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในภาควิชาโรคพืช
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2010

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (20 คน)
ในภาควิชาโรคพืช ปี 2010

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในภาควิชาโรคพืช
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2010
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (20 คน)
ในภาควิชาโรคพืช ปี 2010
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

Publish Year International Journal 6
2010 exKoohapitagtam, M, exRungpragayphan, S, inดร.รัชนี ฮงประยูร, รองศาสตราจารย์, inดร.วิชัย โฆสิตรัตน, รองศาสตราจารย์, inดร.ธีระพล ศิรินฤมิตร, รองศาสตราจารย์, "Efficient amplification of light and heavy chain variable regions and construction of a non-immune phage scFv library", MOLECULAR BIOLOGY REPORTS, ปีที่ 37, ฉบับที่ 4, เมษายน 2010, หน้า 1677-1683
2010 inดร.พิสสวรรณ เจียมสมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exMurray Sharman, inดร.รัชนี ฮงประยูร, รองศาสตราจารย์, exP. Campbell, exD. Persley, inดร.สุพัฒน์ อรรถธรรม, ศาสตราจารย์, "A new tospovirus species infecting Solanum esculentum and Capsicum annuum in Thailand", Australasian Plant Disease Note, ปีที่ 5, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม 2010, หน้า 75-78
2010 inดร.พิสสวรรณ เจียมสมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายสุรศักดิ์ ขันคำ, inดร.รัชนี ฮงประยูร, รองศาสตราจารย์, "Expressed NSs protein of Capsicum chlorosis virus and use of its antibody for species specific diagnosis.", J Insect Science, ปีที่ 10, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม 2010, หน้า 120-120
2010 inดร.วิภารัตน์ พิทักษ์ด่านธรรม, exธีระ สูติะบุตร, inดร.พิสสวรรณ เจียมสมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exเจษฎาพร พิทักษ์สุธีพงษ์, "Isolation and Characterization of Chalcone Synthase Gene Isolated from Dendrobium Sonia ‘Earsakul’", Pakistan Journal of Biological Sciences, ปีที่ 13, ฉบับที่ 20, ตุลาคม 2010, หน้า 1000-1005
2010 exPhironrit, N.,, exPhuangrat, B., exBurns, P., inดร.วิชัย โฆสิตรัตน, รองศาสตราจารย์, "Resistance of coat protein transgenic papaya and development of homozygous transgenic papaya line 116/5 resistant to papaya ringspot virus(PRSV) under screenhouse condition in Thailand", Transgenic Plant Journal, ปีที่ 4 , ฉบับที่ 1, พฤษภาคม 2010, หน้า 90-93
2010 exKositcharoenkul,N., exChatchawankanphanich, O., exBhunchoth, A., inดร.วิชัย โฆสิตรัตน, รองศาสตราจารย์, "Detection of Xanthomonas citri subsp. citri from field samples using single-tube nested PCR", Plant Pathology, ปีที่ 59, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2010, หน้า 1-7
Publish Year National Journal 12
2010 exวรานันท์ วิญญูรัตน์, inดร.รัติยา พงศ์พิสุทธา, รองศาสตราจารย์, inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, "การทดสอบ casein hydrolysis เพื่อจำแนก species ของ Colletotrichum สาเหตุโรคแอนแทรคโนส", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 41, ฉบับที่ 1(พิเศษ), มกราคม - เมษายน 2010, หน้า 299-302
2010 inดร.รัติยา พงศ์พิสุทธา, รองศาสตราจารย์, exจริยา สุนทร, "การประเมินเชื้อพันธุกรรมพริกต่อการต้านทานโรคแอนแทรคโนส", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 41, ฉบับที่ 1(พิเศษ), มกราคม - เมษายน 2010, หน้า 303-306
2010 inดร.รัติยา พงศ์พิสุทธา, รองศาสตราจารย์, exวรานันท์ วิญญูรัตน์, exโชติรส รอดเกตุ, exเทพพนม แสงเพลิง, "ความผันแปรทางสัณฐานวิทยาของเชื้อรา Colletotrichum spp. สาเหตุโรคแอนแทรคโนสพริก", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 41, ฉบับที่ 1(พิเศษ), มกราคม - เมษายน 2010, หน้า 318-321
2010 inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, exชุตินธร หยุนแดง, "การปนเปื้อนโดย Escherichia coli ในแปลงผลิตที่มีผลต่อคุณภาพของผักกาดหอมหลังการเก็บเกี่ยว", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 41, ฉบับที่ 1(พิเศษ), มกราคม - เมษายน 2010, หน้า 572-575
2010 inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, inนางศศิธร วุฒิวณิชย์, รองศาสตราจารย์, exชนิดา แสนโคตร, "การศึกษาสารออกฤทธิ์ของใบพูลในการยับยั้งการเจริญของเชื้อ Ralstonia solanacearum สาเหตุโรคเหี่ยวของขิง", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 41, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2010, หน้า 7-15
2010 exจันทร์เพ็ญ ปุ๊กสูงเนิน, inดร.คนึงนิตย์ เหรียญวรากร, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาความรุนแรงของเชื้อ Brome mosaic virus บนข้าวโพด", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 41, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม - สิงหาคม 2010, หน้า 185-192
2010 inดร.ชลิดา เล็กสมบูรณ์, รองศาสตราจารย์, exอรวรรณ ชัชวาลการพาณิชย์, exปริญญา จันทรศรี, exศักดิ์มนตรี นาชัยเวียง, "การใช้ลักษณะทางสัณฐานวิทยา และเทคนิค Polymerase Chain Reaction ในการจำแนกเชื้อ Phytophthora capsici", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 41, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2010, หน้า 193-202
2010 exวิภาวี ทองศรี, inดร.รัชนี ฮงประยูร, รองศาสตราจารย์, inดร.พิสสวรรณ เจียมสมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นงณพชร คุณากร, exศิริวรรณ บุรีคำ, "การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเจริญของกล้วยไม้สกุลหวายเพื่อผลิตต้นพันธุ์กล้วยไม้ปลอดโรคไวรัส", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 41, ฉบับที่ 2 (พิเศษ), มกราคม 2010 - กุมภาพันธ์ 2011, หน้า 365-368
2010 exชาลินี คงสวัสดิ์, exทนง เผื่ออ้วน, exสิทธิรักษ์ รอยตระกูล, exปาริชาติ เบิร์นส, inดร.วิชัย โฆสิตรัตน, รองศาสตราจารย์, "รูปแบบของเจลอิเล็กโทรโฟรีซิสแบบสองระนาบของมะละกอพันธุ์แขกนวล(Carica papaya Lin. cv Khak Nual)", วารสารวิทยาศาสตร์ มศว., ปีที่ 26, ฉบับที่ 1, มกราคม 2010, หน้า 38-55
2010 exเพชรพิกุล วางมูล, inดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์, inดร.จินตนา อันอาตม์งาม, รองศาสตราจารย์, "ประสิทธิภาพของเชื้อแบคทีเรียย่อยไคตินในการเพิ่มผลผลิตและชักนำให้ต้นข้าวต้านทานโรคกาบใบแห้งสาเหตุจาก เชื้อรา Rhizoctonia solani", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 41, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2010, หน้า 351-360
2010 exเพ็ญภัค เสาวภาคย์, inดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์, inดร.วรรณวิไล อินทนู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธรรมศักดิ์ ทองเกตุ, รองศาสตราจารย์, "ประสิทธิภาพของเชื้อแบคทีเรียที่เจริญครอบครองรากในการควบคุมโรครากเน่าผักกาดหอมที่ปลูกในระบบไฮโดรโพนิกส์แบบ NFT ซึ่งเกิดจากเชื้อรา Pythium aphanidermatum", วารสารวิทยาศาตร์เกษตร, ปีที่ 41, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2010, หน้า 457-470
2010 ex เดือนเพ็ญ วงค์สอน, exศิวิลัย สิริมังครารัตน์, inดร.รัชนี ฮงประยูร, รองศาสตราจารย์, "ประสิทธิภาพของเทคนิค ELISA ในการตรวจเชื้อ Nosema bombycis N. ของไหมหม่อน (Bomyx mori L.)", วารสารวิจัย มข., ปีที่ 15, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2010, หน้า 622-635

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาโรคพืชต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 11
2010 inดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์, inดร.วรรณวิไล อินทนู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exผศ. วาริน อินทนา, "Efficacy of Trichoderma harzianum Isolated from Bamboo Leaf Compost for Yield Improvement, Sheath Rot and Dirty Panicle Reduction in Rice", ISSAAS 2009 "Agriculture for Better Living and Global Economy", 11 - 15 มกราคม 2010, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2010 inดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์, inดร.วรรณวิไล อินทนู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exผศ. วาริน อินทนา, exชมพูนุท บุญราชแขวง, exพราวมาส เจริญรักษ์, "Efficacy of Extract from Trichoderma harzianum Strain PM9 to Control Anthracnose of Mango and Chili Fruits Disease Caused", ISSAAS 2009 "Agriculture for Better Living and Global Economy", 11 - 15 มกราคม 2010, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2010 inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, inดร.เรวัต เลิศฤทัยโยธิน, รองศาสตราจารย์, "Accumulative substances in sugarcane seedling during drought condition", ISSAAS International Congress 2009, 11 - 15 มกราคม 2010, พ้ทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2010 inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, inดร.เรวัต เลิศฤทัยโยธิน, รองศาสตราจารย์, inนายรณภพ บรรเจิดเชิดชู, อาจารย์, "Preparation of formulations from a beneficial bacterium Bacillus megatherium as powder and liquid suspension", ISSAAS International congress 2009, 11 - 15 มกราคม 2010, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2010 exกวิน ปุญโญกุล, inดร.รัชนี ฮงประยูร, รองศาสตราจารย์, inดร.ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ, รองศาสตราจารย์, inนายสุชาติ สงวนพันธุ์, "Production of Egg Yolk Antibody Specific to Vibrio harveyi and Evaluation of Its Stability for Feed Additive", The International Society for Southeast Asian Agricultural Sciences (ISSAAS) International Congress 2009 , 11 - 15 มกราคม 2010, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2010 inดร.สุจินต์ ภัทรภูวดล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exวารีรัตน์ สมประทุม, inนายกรุง สีตะธนี, inดร.สิริกุล วะสี, "New source of resistance to Thai isolate of Cucumber mosaic virus and Chili venial mottle virus in Capsicum germplasm collection", The XIVth EUCARPIA meeting on Genetic s and Breeding of Capsicum and Engplant, 30 สิงหาคม - 1 กันยายน 2010, วาเลนเซีย ราชอาณาจักรสเปน
2010 inดร.รัชนี ฮงประยูร, รองศาสตราจารย์, exนายกันตินันท์ ลีธีรศักดิ์สกุล, exนายจิรพงศ์ แพทย์สมาน, exนางสาวศรีหรรษา มลิจารย์, "DEVELOPMENT AND VALIDATION OF THE RAPID IMMUNOCHROMATOGRAPHIC STRIP FOR Cucumber Green Mottle Mosaic Virus", ISSAAS International Congress 2010, 14 - 18 พฤศจิกายน 2010, Sanur, Bali สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
2010 inดร.รัชนี ฮงประยูร, รองศาสตราจารย์, exนางสาวอัจฉราพรรณ ใจเจริญ, "CLONING, EXPRESSION AND CHARACTERIZATION OF RECOMBINANT CRY1AB FOR THE DEVELOPMENT OF IMMUNE-BASED DETECTION METHODS", ISSAAS INternational Congress 2010, 14 - 18 พฤศจิกายน 2010, Sanur, Bali สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
2010 inดร.เสริมศิริ จันทร์เปรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รัชนี ฮงประยูร, รองศาสตราจารย์, exนางสาวพันทิพา ลิ้มสงวน, "THE ELIMINATION OF Cymbidium mosaic virus FROM DENDROBIUM ORCHID PLBs BY CHEMOTHERAPY", ISSAAS International Congress 2010, 14 - 18 พฤศจิกายน 2010, Sanur, Bali สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
2010 inดร.วันรัฐ อับดุลลากาซิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายกิตติพงศ์ เผ่าบัณฑร, inดร.จินตนา อันอาตม์งาม, รองศาสตราจารย์, exProf.Dr.Tomohiro Takigawa, "Detection of Brown Leaf Spot Disease in Cassava by Digital Images Analysis", The 3rd Thailand-Japan International Academic Conference 2010, 19 พฤศจิกายน 2010, Nagoya ญี่ปุ่น
2010 inดร.วิภารัตน์ พิทักษ์ด่านธรรม, inนายธีระ สูตะบุตร, ศาสตราจารย์, inดร.พิสสวรรณ เจียมสมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exเจษฏาพร พิทักษ์สุธีพงษ์, "Isolation and Characterization of Dihydroflavonol 4- reductase Gene From Dendrobium Sonia Earsakul", ISSAAS INTERNATIONAL CONGRESS 2010, 14 - 18 พฤศจิกายน 2010, สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
Publish Year National Conference 25
2010 exธีระวัฒน์ สนธิหา , inดร.ชลิดา เล็กสมบูรณ์, รองศาสตราจารย์, "การประเมินผลของสารสกัดจากพืชวงศ์ขิงในการควบคุมโรค แอนแทรคโนสของพริก ", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 exอัจฉราวรรณ ธีระเพ็ญแสง , inดร.ชลิดา เล็กสมบูรณ์, รองศาสตราจารย์, inดร.เรวัต เลิศฤทัยโยธิน, รองศาสตราจารย์, "ประสิทธิภาพของไรโซแบคทีเรียในการ ควบคุมโรคเหี่ยวเน่าแดงของอ้อยในสภาพโรงเรือน", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inดร.พีรพงษ์ แสงวนางค์กูล, inนางสาวยุพิน อ่อนศิริ, inนายเจริญ ขุนพรม, inนางนวลวรรณ ฟ้ารุ่งสาง, inนายอุดม ฟ้ารุ่งสาง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effects of chitosan on seed germination and seedling growth of chili", ISSAAS Internaional Congress 2009, 11 - 15 มกราคม 2010, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2010 inดร.พีรพงษ์ แสงวนางค์กูล, inนางสาวยุพิน อ่อนศิริ, inนายเจริญ ขุนพรม, inนายสมนึก ทองบ่อ, inนางนวลวรรณ ฟ้ารุ่งสาง, inนายอุดม ฟ้ารุ่งสาง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effects of chitosan spray on chili growth and fruit production", ISSAAS Internaional Congress 2009, 11 - 15 มกราคม 2010, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2010 exศันสนีย์ ศิลปสุนทร, inนางนวลวรรณ ฟ้ารุ่งสาง, inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, inนายเจริญ ขุนพรม, inนายอุดม ฟ้ารุ่งสาง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของการใช้ Bacillus megaterium isolate 3103 ในสภาพแปลงต่อการปรากฏของโรคแอนแทรคโนสภายหลังการเก็บเกี่ยวบนผลมะม่วง", สัมมนาวิชาการ วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 8, 1 - 3 กันยายน 2010, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2010 inนายอุดม ฟ้ารุ่งสาง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางนวลวรรณ ฟ้ารุ่งสาง, exสุธาสินี แผนคู้, "การเข้าทำลายโดยการเจริญภายในพืชของรา Lasiodiplodia theobromae สาเหตุโรคขั้วผลเน่าหลังเก็บเกี่ยวของมะม่วง", สัมมนาวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 8, 1 - 3 กันยายน 2010, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2010 inนางสาววราภรณ์ บุญเกิด, inดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์, inดร.สุดฤดี ประเทืองวงศ์, ศาสตราจารย์, inดร.สุพจน์ กาเซ็ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exจีรนันท์ แหยมสูงเนิน, "ประสิทธิภาพของ Trichoderma harzianum ต่อการลดปริมาณเชื้อรา Aspergillus sp. ในแปลงปลูกข้าวโพดโดยชีววิธี", การประชุมวิชาการโครงการวิจัยแม่บทข้าวโพดและข้าวฟ่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 4 , 17 - 19 มิถุนายน 2010, เมืองลพบุรี ลพบุรี ประเทศไทย
2010 exอรรถกร พรมวี, exรศ.สมชาย ชคตระการ, exรศ. วาริน อินทนา, inดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์, "การเพิ่มการเจริญเติบโตและผลผลิตของคะน้าด้วยเชื้อรา Trichoderma spp. ซึ่งแยกได้จากดินขุยไผ่สายพันธุ์ดั้งเดิมและสายพันธุ์ที่ผ่านการฉายรังสี UV.", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 9: พัฒนาพืชสวนไทยเพื่อไทยเข้มแข็ง , 11 - 14 พฤษภาคม 2010, อ.พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย
2010 exสิทธิชัย บุญรอด, inดร.พิสสวรรณ เจียมสมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สิริภัทร์ พราหมณีย์, รองศาสตราจารย์, inดร.รัชนี ฮงประยูร, รองศาสตราจารย์, inดร.ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์, "การแยกเชื้อ จำแนกชนิด และลำดับนิวคลีโอไทด์บางส่วนของไวรัสรูปท่อนยาวคดที่เป็นสาเหตุของโรคใบด่างจุดเหลืองของเสาวรสพันธุ์สีม่วง", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 exนวรัตน์ อิ่มจิต, inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, inดร.รัติยา พงศ์พิสุทธา, รองศาสตราจารย์, "การทดสอบวิธีประยุกต์ใช้น้ำหอมระเหยในการควบคุมเชื้อจุลินทรีย์ในดิน", การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, นครปฐม นครปฐม ประเทศไทย
2010 inดร.ชลิดา เล็กสมบูรณ์, รองศาสตราจารย์, exปริญญา จันทรศรี, exศักดิ์มนตรี นาชัยเวียง, exอรวรรณ ชัชวาลการพาณิชย์, "ความแปรปรวนในด้านความก้าวร้าวของเชื้อแบคทีเรีย Ralstonia solanacearum ที่แยกมาจากพริก", ประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 9 , 11 - 14 พฤษภาคม 2010, พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย
2010 exจิรภา อิ่มประสิทธิชัย, inดร.ชลิดา เล็กสมบูรณ์, รองศาสตราจารย์, "การใช้ Polymerase Chain Reaction ในการตรวจเชื้อรา Pseudocercospora dendrobii สาเหตุโรคใบปื้นเหลืองของกล้วยไม้สกุลหวาย", ประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 9, 11 - 14 พฤษภาคม 2010, พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย
2010 exวัชรา สุวรรณ์อาศน์, inนางศศิธร วุฒิวณิชย์, รองศาสตราจารย์, "ประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบจากพืชสมุนไพรในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียสาเหตุโรคเน่าเละของผักในเรือนทดลอง", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, เมือง นครปฐม ประเทศไทย
2010 exจุฑารัตน์ เพชรแก้ว, inดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์, inดร.วรรณวิไล อินทนู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Efficacy of Trichoderma harzianum for the Control of Bitter Rot on Fruits of Grape Caused by Greeneria uvicola", The 5th Thai Mycological Conference and Annual Meeting of Mycological Association (TMA) 2010, 7 ธันวาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 exพราวมาส เจริญรักษ์, inดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์, "Efficacy of Tricoderma harzianum for the Reduction of Bakanae Disease on Rice Seedlings", The 5th Thai Mycological Conference and Annual Meeting of Mycological Association (TMA) 2010, 7 ธันวาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inดร.อนงค์นุช สาสนรักกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายสมชาย สุขะกูล, รองศาสตราจารย์, inดร.อุณารุจ บุญประกอบ, รองศาสตราจารย์, inดร.เกรียงศักดิ์ ไทยพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายเกษมสันต์ สกุลรัตน์, อาจารย์, inดร.อมรศรี ขุนอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนาย ดำเนิน อุ่นศิริ, exน.ส.น้ำผึ้ง จันทะทัง, "ประชากรไส้เดือนฝอยและระดับการเกิดโรครากปมในแปลงปลูกฝรั่ง จังหวัดสมุทรสาคร", การประชุมทางวิชาการครั้งที่ 48 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 exนิชากร แซ่ตั้ง, inดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์, "Controlling Sheath Blight of Rice Caused Rhizoctonia solani by Using Antagonistic Bacteria", The 5th Thai Mycological Conference and Annual Meeting of Mycological Association (TMA) 2010, 7 ธันวาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inดร.อนงค์นุช สาสนรักกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์, inนายสมชาย สุขะกูล, รองศาสตราจารย์, inดร.รัติยา พงศ์พิสุทธา, รองศาสตราจารย์, inดร.อรอุมา เพียซ้าย, รองศาสตราจารย์, "Pathogenicity of Trichoderma spp. on Eggs and Infective Juveniles of Meloidogyne incognita", The 5th Thai Mycological Conference and Annual Meeting of Mycological Association (TMA) 2010, 7 ธันวาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 exอำนาจ เอี่ยมวิจารณ์, inดร.เลขา มาโนช, รองศาสตราจารย์, inนายนิพนธ์ วิสารทานนท์, รองศาสตราจารย์, inดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์, "In Vitro Efficacy of Neosartorya Species from Soil Aganst Plant Pathogenic fungi", The 5th Thai Mycological Conference and Annual Meeting of Mycological Association (TMA) 2010, 7 ธันวาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 exจิตรา เกาะแก้ว, inดร.เลขา มาโนช, รองศาสตราจารย์, inนายนิพนธ์ วิสารทานนท์, รองศาสตราจารย์, exGary Strobel, inดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์, inดร.อรอุมา เพียซ้าย, รองศาสตราจารย์, "Diversity on Endophytic Fungi from Khao Yai and Mu Ko Similan National Parks and Antagonistic Tests Against Plant Pathogenic Fungi In Vitro", The 5th Thai Mycological Conference and Annual Meeting of Mycological Association (TMA) 2010, 7 ธันวาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์, inดร.วรรณวิไล อินทนู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exพราวมาส เจริญรักษ์, "ประสิทธิภาพของการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาปฏิปักษ์ร่วมกับปุ๋ยเคมีระดับต่าง ๆ ในการเพิ่มผลผลิต และคุณภาพของข้าว", การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติครั้งปฐมฤกษ์ “ขับเคลื่อนงานวิจัยข้าวไทยสู่นวัตกรรม” , 15 - 17 ธันวาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์, inดร.วรรณวิไล อินทนู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exพราวมาส เจริญรักษ์, "การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาปฏิปักษ์เพื่อลดโรคเมล็ดด่าง เพิ่มผลผลิต และประสิทธิภาพการขัดสีของข้าว", การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติครั้งปฐมฤกษ์ “ขับเคลื่อนงานวิจัยข้าวไทยสู่นวัตกรรม”, 15 - 17 ธันวาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 exนายปณิธิ ผลบังเกิด, inดร.สุจินต์ ภัทรภูวดล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุพัฒน์ อรรถธรรม, ศาสตราจารย์, "Stacking of Replicase and Nucleocapsid Protein Genebin Transgenic Tomatoes", The 4th AG-BIO/PERDO Graduate Conference on Agricultural Biotechnology and UT-KU Joint Seminar, 9 - 10 ธันวาคม 2010, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2010 inดร.รงรอง หอมหวล, inดร.เรวัต เลิศฤทัยโยธิน, รองศาสตราจารย์, exน.ส.รัตนา เอการัมย์, inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, "การคัดเลือกแคลลัสอ้อยทนแล้งโดยใช้สาร polyethylene glycol ในสภาพปลอดเชื้อ", การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 7, 7 - 8 ธันวาคม 2010, นครปฐม ประเทศไทย
2010 inดร.รัติยา พงศ์พิสุทธา, รองศาสตราจารย์, exน.ส. วรานันท์ วิญญรัตน์, exน.ส.โชติรส รอดเกตุ, "Morphological marker of Colletotrichum species on chilli in Thailand", The 5th Thai Mycological conference, 7 ธันวาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Plant & Animal Regis./ KU Invention

จำนวนการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2010 >>
Publish Year International Plant & Animal Regis. and Cert. / KU Invention 5
2010 inดร.เรวัต เลิศฤทัยโยธิน, รองศาสตราจารย์, inนายอภิวิชญ์ ทรงกระสินธุ์, inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, inนายสกล ฉายศรี, inดร.โสภณ อุไรชื่น, รองศาสตราจารย์, inดร.ชลิดา เล็กสมบูรณ์, รองศาสตราจารย์, "พันธุ์อ้อยกำแพงแสน 01-12", Kasetsart University, 2010
2010 inดร.เรวัต เลิศฤทัยโยธิน, รองศาสตราจารย์, inนายอภิวิชญ์ ทรงกระสินธุ์, inดร.โสภณ อุไรชื่น, รองศาสตราจารย์, inดร.ชลิดา เล็กสมบูรณ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, "พันธุ์อ้อยกำแพงแสน 00-148", Kasetsart University, 2010
2010 inดร.เรวัต เลิศฤทัยโยธิน, รองศาสตราจารย์, inนายอภิวิชญ์ ทรงกระสินธุ์, inดร.โสภณ อุไรชื่น, รองศาสตราจารย์, inดร.ชลิดา เล็กสมบูรณ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, "พันธุ์อ้อยกำแพงแสน 00-129", Kasetsart University, 2010
2010 inดร.เรวัต เลิศฤทัยโยธิน, รองศาสตราจารย์, inนายอภิวิชญ์ ทรงกระสินธุ์, inดร.ชลิดา เล็กสมบูรณ์, รองศาสตราจารย์, inดร.โสภณ อุไรชื่น, รองศาสตราจารย์, inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, "พันธุ์อ้อยกำแพงแสน 01-25", Kasetsart University, 2010
2022 inดร.พีรนุช จอมพุก, รองศาสตราจารย์, "แพรเซี่ยงไฮ้ ชื่อสายพันธุ์ เหลืองรังสี (Luang-Rungsee)", Kasetsart University, 2022
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=02&FacultyID=56&SectionID=06&BudgetYear=2010]