ผลงานภาควิชาโรคพืช ปี 2008

12

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2008

13

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2008

2

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2008

57

Project

โครงการวิจัย ปี 2008

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2008

5

Award

รางวัล ปี 2008

แนวโน้มผลงานของภาควิชาโรคพืช

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในภาควิชาโรคพืช
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (20 คน)
ในภาควิชาโรคพืช 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในภาควิชาโรคพืช
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2008
(การจำแนกข้อมูลตาม Quartile เริ่มปี 2010)

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (20 คน)
ในภาควิชาโรคพืช ปี 2008
(การจำแนกข้อมูลตาม Quartile เริ่มปี 2010)

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในภาควิชาโรคพืช
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2008
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (20 คน)
ในภาควิชาโรคพืช ปี 2008
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

Publish Year International Journal 6
2008 inดร.พิสสวรรณ เจียมสมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exOraprapai Gajanandana, exNuchanard Warin, inดร.รัชนี ฮงประยูร, รองศาสตราจารย์, exAnjana Bhunchoth, exPreyapan Pongsapich, "Biological and molecular characterization of tospoviruses in Thailand", ARCHIVES OF VIROLOGY, ปีที่ 153, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2008, หน้า 571-577
2008 inดร.เลขา มาโนช, รองศาสตราจารย์, inดร.อรอุมา เพียซ้าย, รองศาสตราจารย์, inดร.ธิดา เดชฮวบ, รองศาสตราจารย์, exJitra Kokaew, exอำนาจ เอี่ยมวิจารณ์, inนายนิพนธ์ วิสารทานนท์, รองศาสตราจารย์, inดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์, "Biological control of plant pathogenic fungi using Talaromyces flavus, Sordaria fimicola and some endophytic fungi", PHYTOPATHOLOGY, ปีที่ 98, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2008, หน้า 97-97
2008 exSomwung Anusonpornpurm ., inดร.เรวัต เลิศฤทัยโยธิน, รองศาสตราจารย์, inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, inดร.อรินทิพย์ ธรรมชัยพิเนต, ศาสตราจารย์, exพิพัฒน์ วีระถาวร, "Identifying QTLs for Fiber Content and Agronomic Characters in Sugarcane Using AFLP Markers", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 42, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2008, หน้า 668-675
2008 inดร.ปวเรศ ชมเดช, อาจารย์, exWhankaew, S, exChatchawankanpanich, O, inดร.วิชัย โฆสิตรัตน, รองศาสตราจารย์, inดร.จุลภาค คุ้นวงศ์, รองศาสตราจารย์, "Resistance to tomato yellow leaf curl Thailand virus, TYLCTHV-[2] from Solanum habrochaites accession 'L06112' in F1 and BC 1F1 generations", Songklanakarin Journal of Science and Technology, ปีที่ 30, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม 2008, หน้า 441-446
2008 exผศ.ดร. วาริน อินทนา, inดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์, exรศ.ดร. ก้าน จันทร์พรหมมา, exประคอง เย็นจิตต์, exชัยวัฒน์ สุวรรณโณ, exศุภลักษณ์ เศรษฐสกุลชัย, "Use of Pentyl Pyrone Extracted from Ultraviolet-induced Mutant Strain ofTrichoderma harzianum for Control Leaf Spot of Chinese-kale", Thai Journal of Agricultural Science, ปีที่ 2008, ฉบับที่ 3-4, มีนาคม - กรกฎาคม 2008, หน้า 75-80
2008 inดร.ศิริพร ดอนเหนือ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นิพนธ์ ทวีชัย, ศาสตราจารย์, inดร.ศรีเมฆ ชาวโพงพาง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อำไพวรรณ ภราดร์นุวัฒน์, รองศาสตราจารย์, exN.W. Schaad, exE. Schuenzel, "Antiserum development from an outer membrane protein (omp) of Candidatus Liberibacter asiaticus", Phytopathology, ปีที่ 98, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2008, หน้า 47-48
Publish Year National Journal 6
2008 inดร.รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล, inดร.ชวนพิศ อรุณรังสิกุล, inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาองค์กรเข้าสู่มาตรฐานหน่วยรับรอง GLOBALGAP", วิทยาสารกำแพงแสน (Kamphaengsaen Academic Journal) สาขาวิศวกรรมศาสตร์, ปีที่ 6, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2008, หน้า 1-10
2008 inนายอุดม ฟ้ารุ่งสาง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางนวลวรรณ ฟ้ารุ่งสาง, inดร.ลพ ภวภูตานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, inนายเจริญ ขุนพรม, "การใช้ Mango-Leaf Assay ในการประเมินศักยภาพของ Bacillus megaterium สายพันธุ์ 3103 ในการเป็นศัตรูธรรมชาติต่อรา Colletotrichum gloeosporioides สาเหตุโรคหลังเก็บเกี่ยวของมะม่วง. ", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 39, ฉบับที่ 3 (พิเศษ), กันยายน - ธันวาคม 2008, หน้า 43-46
2008 exณัฏฐิมา โฆษิตเจริญกุล, exอรวรรณ ชัชวาลการพาณิชย์, inดร.นิพนธ์ ทวีชัย, ศาสตราจารย์, inดร.วิชัย โฆสิตรัตน, รองศาสตราจารย์, "การตรวจหาเชื้อแบคทีเรีย Xanthomonas axonopodis pv. citri สาเหตุโรคแคงเกอร์ของพืชตระกูลส้มโดยวิธี IMS-nested PCR", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 39, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2008, หน้า 171-180
2008 inดร.ชวนพิศ อรุณรังสิกุล, inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, inดร.รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล, "การศึกษาการมีส่วนร่วมในระบบผลิตผักผลไม้สดเพื่อการรับรองตามมาตรฐาน GLOBALGAP Option 2", วิทยาสารกำแพงแสน (Kamphaengsaen Academic Journal) สาขาวิศวกรรมศาสตร์, ปีที่ 6, ฉบับที่ 1-3, พฤษภาคม - สิงหาคม 2008
2008 exผศ.ดร. วาริน อินทนา, exประคอง เย็นจิตต์, exทักษิณ สุวรรณโณ, exศุภลักษณ์ เศรษฐสกุลชัย, exมนูญ สุวรรณโณ, inดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์, "Efficacy of Antifungal Metabolites of Bacillus spp. for ControllingTomato Damping-off Caused by Pythium aphanidermatum", Walailak Journal of Science and Technology, ปีที่ 5, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2008, หน้า 29-38
2008 inดร.สุจินต์ ภัทรภูวดล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exวารีรัตน์ สมประทุม, exรัชดาภรณ์ เขียวหวาน, inนายกรุง สีตะธนี, inดร.สิริกุล วะสี, "การคัดเลือกพันธุ์พริกต้านทานต่อโรคไวรัสใบด่างแตงและใบด่างประของพริก", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 39 , ฉบับที่ 3 (พิเศษ), กันยายน - ธันวาคม 2008, หน้า 376-379

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาโรคพืชต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year National Conference 13
2008 inนางศศิธร วุฒิวณิชย์, รองศาสตราจารย์, "การลดการพัฒนาอาการโรคแคงเกอร์ของพืชวงศ์ส้มด้วยสารสกัดหยาบจากพืชสมุนไพรไทย", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inนายอุดม ฟ้ารุ่งสาง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางนวลวรรณ ฟ้ารุ่งสาง, inดร.ลพ ภวภูตานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, inนายเจริญ ขุนพรม, "การใช้ Mango-Leaf Assay ในการประเมินศักยภาพของ Bacillus megaterium สายพันธุ์ 3103 ในการเป็นศัตรูธรรมชาติต่อรา Colletotrichum gloeosporioides สาเหตุโรคหลังเก็บเกี่ยวของมะม่วง", การสัมนาทางวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 6 (ได้รับงบสนับสนุนจาก สวพ.มก. 15,000 และเสนอในงานประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 7 2551 เสนอวันที่ 26/5/51 ได้รับงบสนับสนุนจากหน่วยงาน 8,310 บาท, 14 - 15 สิงหาคม 2008, ขอนแก่น ประเทศไทย
2008 exอรรถกร พรมวี, exสมชาย ชคตระการ, inดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์, "การใช้เชื้อรา Trichoderma spp. หลายสายพันธุ์ร่วมกันในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของปอโมโรเฮยะ", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 7 “ พืชสวนไทยใต้ร่มพระบารมี ”, 26 - 29 พฤษภาคม 2008, พิษณุโลก ประเทศไทย
2008 inดร.สุจินต์ ภัทรภูวดล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สิริกุล วะสี, inนายกรุง สีตะธนี, "การคัดเลือกพันธุ์พริกต้านทานโรคใบด่างแตงและใบด่างประของพริก", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 7 “ พืชสวนไทยใต้ร่มพระบารมี ”, 26 พฤษภาคม - 30 กันยายน 2008, พิษณุโลก ประเทศไทย
2008 exชาลินี คงสวัสดิ์, inดร.วิชัย โฆสิตรัตน, รองศาสตราจารย์, exสิทธิรักษื รอยตระกูล, exปาริชาติ เบิร์นส, exศิรินุช บานเย็น, exทนง เผื่ออ้วน, "โปรตีโอมิกส์ของมะละกอแขกนวล", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 7 “ พืชสวนไทยใต้ร่มพระบารมี ”, 26 - 30 พฤษภาคม 2008, พิษณุโลก ประเทศไทย
2008 exเบญจรงค์ พวงรัตน์, exน้ำทิพย์ พิรณฤทธิ์, exอภินันท์ สนอ่อง, exปาริชาติ เบิร์นส, inดร.วิชัย โฆสิตรัตน, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาความสามารถในการมีชีวิตรอดของระบบสืบพันธุ์เพศผู้ของมะละกอจากลักษณะทางสัณฐานวิทยา ความมีชีวิตและอัตราการงอกของละอองเรณู", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 7 “ พืชสวนไทยใต้ร่มพระบารมี ”, 26 - 30 พฤษภาคม 2008, พิษณุโลก ประเทศไทย
2008 inดร.ชลิดา เล็กสมบูรณ์, รองศาสตราจารย์, "ฤทธิ์ของสารสกัดสะเดาต่อเชื้อแบคทีเรีย Xanthomonas sxonopodis pv. Citri สาเหตุโรคแคงเกอร์ส้ม", การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 8 "อารักขาพืชไทยใต้ร่มพระบารมี", 20 พฤศจิกายน 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 exกมลศิริ เพชรบูรณ์, exจรัล เครือชะเอม, exอุไรวรรณ พงษ์พยัคฆ์เลิศ, inนายรณภพ บรรเจิดเชิดชู, อาจารย์, inดร.จุลภาค คุ้นวงศ์, รองศาสตราจารย์, "การประเมินความต้านทางโรคราน้ำค้าง (Pseudoperonospora cubensis) ในแตง 9 สายพันธุ์", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 7 “ พืชสวนไทยใต้ร่มพระบารมี ”, 26 - 30 พฤษภาคม 2008, พิษณุโลก ประเทศไทย
2008 inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, "ข้อมูลสารที่ใช้ควบคุมศัตรูโรคพริกเพื่อการจัดการแบบลดการใช้สารเคมีและประสิทธิภาพของน้ำมันหอมระเหยในการควบุคมโรคแอนแทรคโนสในพริก", การสัมมนาวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 6, 14 - 15 สิงหาคม 2008, ขอนแก่น ประเทศไทย
2008 inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, inนายรณภพ บรรเจิดเชิดชู, อาจารย์, "ผลของน้ำมันหอมระเหยที่มีต่อ Sclerotium rolfsii เชื้อสาเหตุโรคในดินและประสิทธิภาพในการควบคุม", การสัมมนาวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 6, 14 - 15 สิงหาคม 2008, ขอนแก่น ประเทศไทย
2008 inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, exพูลศักดิ์ อุดมโภชน์, "Histological technique of Albugo ipomoeae- aquaticae, the cause of a white rust of water spinach", The third annual meeting of Thai Mycological Association (TMA) and Mycology conference in Thailand, 11 ตุลาคม 2008, อื่นๆ ประเทศไทย
2008 inดร.จินตนา อันอาตม์งาม, รองศาสตราจารย์, "ความผันแปรทางพันธุกรรมของเชื้อรา Puccinia polysora จากข้าวโพด", The Annual Meeting of Thai Mycological Association (TMA) and Mycological Conference in Thailand, 10 - 11 ตุลาคม 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.จินตนา อันอาตม์งาม, รองศาสตราจารย์, inดร.สรรเสริญ จำปาทอง, "Surveying of Corn Rust Fungi in Thailand", The Annual Meeting of Thai Mycological Association (TMA) and Mycological Conference in Thailand , 10 - 11 ตุลาคม 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 201320112008 >>
Publish Year International Copyrights 4
2008 inดร.รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล, inดร.ชวนพิศ อรุณรังสิกุล, inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, "GLOBALG.A.P Checklist Version 3 กลุ่มเครือข่ายGAPภาคตะวันตก", Kasetsart University, 2008
2008 inดร.รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล, inดร.ชวนพิศ อรุณรังสิกุล, inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, "GLOBALG.A.P Checklist Version 3 กลุ่มเครือข่ายGAPภาคตะวันตก", Kasetsart University, 2008
2008 inดร.รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล, inดร.ชวนพิศ อรุณรังสิกุล, inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, exปฐม เเทนขำ, "คู่มือการสอนผู้ตรวจประเมินกลุ่มเครือข่ายGAPภาคตะวันตก", Kasetsart University, 2008
2008 inดร.รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล, inดร.ชวนพิศ อรุณรังสิกุล, inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, exปฐม เเทนขำ, "คู่มือการสอนผู้ตรวจประเมินกลุ่มเครือข่ายGAPภาคตะวันตก", Kasetsart University, 2008

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2020201620152004 >>
Publish Year International Petty Patent 4
2015 inดร.เกศศิณี ตระกูลทิวากร, inนางสาวเพลินใจ ตังคณะกุล, inนางพยอม อัตกวิบูลย์กุล, inนางบุญมา นิยมวิทย์, inนางสาวงามจิตร โล่วิทูร, exKazuhiko Nakahara, "กรรมวิธีการผลิตข้าวเสริมสารต้านอนุมูลอิสระพร้อมบริโภค", Kasetsart University, 2015
2016 inนายวุฒินันท์ คงทัด, inดร.สุธีรา วิทยากาญจน์, inนายชัยพร สามพุ่มพวง, "กรรมวิธีการผลิตเยื่อและกระดาษ", สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน), 2016
2017 inนางจุฬาลักษณ์ จารุนุช, inนายวรพล เพ็งพินิจ, inดร.หทัยชนก กันตรง, inนางสาวเอสา เวศกิจกุล, inนางสาวกัษมาพร ปัญต๊ะบุตร, "ผลิตภัณฑ์อาหารเช้าธัญชาติพร้อมบริโภคที่มีส่วนประกอบของข้าวไรซ์เบอร์รี่และกรรมวิธีการผลิต", Kasetsart University, 2017
2022 inดร.มณฑล ฐานุตตมวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายปรัชญา จันทร์ศักดิ์, "ระบบกลั่นน้ำผ่านเยื่อกรอง", Kasetsart University, 2022

Plant & Animal Regis./ KU Invention

จำนวนการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2010 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=02&FacultyID=56&SectionID=06&BudgetYear=2008]