ผลงานภาควิชาโรคพืช ปี 2008

12

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2008

13

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2008

2

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2008

57

Project

โครงการวิจัย ปี 2008

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2008

5

Award

รางวัล ปี 2008

แนวโน้มผลงานของภาควิชาโรคพืช

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในภาควิชาโรคพืช
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (20 คน)
ในภาควิชาโรคพืช 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในภาควิชาโรคพืช
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2007
(การจำแนกข้อมูลตาม Quartile เริ่มปี 2010)

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (20 คน)
ในภาควิชาโรคพืช ปี 2007
(การจำแนกข้อมูลตาม Quartile เริ่มปี 2010)

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในภาควิชาโรคพืช
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2007
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (20 คน)
ในภาควิชาโรคพืช ปี 2007
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

Publish Year International Journal 5
2007 inดร.พิสสวรรณ เจียมสมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNaidu, RA, exAdkins, S, exRavi, KS, exJain, RK, exSavithri, HS, exGajanandana, O, exMuniyappa, V, exRiley, DJ, "Epidemiology of Tospoviruses in South and Southeast Asia: Current status and future prospects", JOURNAL OF INSECT SCIENCE, ปีที่ 7, พฤษภาคม 2007
2007 exSanchai Chantajorn, inดร.รัชนี ฮงประยูร, รองศาสตราจารย์, inดร.ทวีศักดิ์ ส่งเสริม, ศาสตราจารย์, "Cloning, Expression, Purification and Biological Activities of Recombinant Mouse Interleukin-2 in E. coli M15", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 41, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2007, หน้า 335-345
2007 inดร.อรอุมา เพียซ้าย, รองศาสตราจารย์, inดร.เลขา มาโนช, รองศาสตราจารย์, inนายนิพนธ์ วิสารทานนท์, รองศาสตราจารย์, inดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์, exWatling, R, exSharples, GP, exKijjoa, A, "Coprophilous ascomycetes in Thailand", MYCOTAXON, ปีที่ 100, สิงหาคม 2007, หน้า 115-136
2007 exPitaksutheepong, C., exVimoltat, A., exNathwong, B, inดร.สุพัฒน์ อรรถธรรม, ศาสตราจารย์, "The N-terminal 62 amino acid residues of the coat protein of Tomato yellow leaf curl Thailand virus are responsible for DNA binding", Journal of General Plant Pathology , ปีที่ 71, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2007, หน้า 72-75
2007 exผศ.ดร. วาริน อิทนา, inดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์, "Control of Chinese-kale damping-off caused by Pythium aphanidermatum by antifungal metabolitesof Trichoderma virens", Songklanakarin Journal of Science and Technology, ปีที่ 29, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2007, หน้า 919-927
Publish Year National Journal 18
2007 exอมรศรี ขุนอิททร์, inนายสมชาย สุขะกูล, รองศาสตราจารย์, inดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์, inดร.ประภาพร ตั้งกิจโชติ, รองศาสตราจารย์, "อิทธิพลของเห็ดนางรมฮังการีและเห็ดหอมในการควบคุมโรครากปมของมะเขือเทศและฝรั่ง", วิทยาสารกำแพงแสน (Kamphaengsaen Academic Journal) สาขาวิศวกรรมศาสตร์, ปีที่ 5, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2007, หน้า 8-15
2007 exTida Dethoup, inดร.เลขา มาโนช, รองศาสตราจารย์, inนายนิพนธ์ วิสารทานนท์, รองศาสตราจารย์, inดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์, exSrimek Chawpongpang, exAnake Kijjoa, "Morphological Study on Talaromyces species from soil in Thailand", Journal of Microscopy Society of Thailand, ปีที่ 21, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2007, หน้า 43-44
2007 inนางนวลวรรณ ฟ้ารุ่งสาง, inนายอุดม ฟ้ารุ่งสาง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Diversity of Bipolaris and Exserohilum in Association with Sandoricum koetjape Canopy", Journal of Microscopy Society of Thailand, ปีที่ 21, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2007, หน้า 140-144
2007 exOnuma Jeamjitt, inดร.เลขา มาโนช, รองศาสตราจารย์, inนายนิพนธ์ วิสารทานนท์, รองศาสตราจารย์, inดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์, "Light and Scanning Electron Microscopy Studies of Corprophilous Pyrenomycetes and Discomycetes", Journal of Microscopy Society of Thailand, ปีที่ 21, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2007, หน้า 148-150
2007 inดร.คนึงนิตย์ เหรียญวรากร, รองศาสตราจารย์, inนางสุภาพร กลิ่นคง, รองศาสตราจารย์, inดร.สุจินต์ ภัทรภูวดล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "TEM Study of Maize Virus Diseases", Journal of Microscopy Society of Thailand, ปีที่ 21, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2007, หน้า 171-172
2007 exปวีณา เกษมสินธุ์, exกนกวรรณ รมยานนท์, inดร.ศรีเมฆ ชาวโพงพาง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุพัฒน์ อรรถธรรม, ศาสตราจารย์, "การตรวจวิเคราะห์และประเมินความต้านทานต่อโรค ในมะละกอดัดแปลงพันธุกรรมที่ได้รับการถ่ายยีน cost protein หรือ polymerase ของเชื้อไวรัสใบด่างจุดวงแหวนของมะละกอ", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 38, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2007, หน้า 303-313
2007 exชมพูนุท บุญราชแขวง, inดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์, inดร.วรรณวิไล อินทนู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิชชุพร จันทร์ศรี, อาจารย์, "สารทุติยภูมิจากเชื้อรา Trichoderma harzianum ที่เจริญในอาหารเหลวและอาหารแข็งต่อการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา Colletotrihum gloeosporioides สาเหตุโรคแอนแทรกโนสของผลพริก", วารสารวิทยาศาสรต์เกษตร, ปีที่ 38, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2007, หน้า 363-372
2007 exOrnubol Chomdej, exOrawan Chatchawankanpanich, inดร.วิชัย โฆสิตรัตน, รองศาสตราจารย์, inดร.จุลภาค คุ้นวงศ์, รองศาสตราจารย์, "Response of resistant breeding lines of tomato germplasm and their progenies with Seedathip3 to Tomato Yellow Leaf Curl Virus, Thailand isolate (TYLCTHV-[2]", Songklanakarin Journal of Science and Technology, ปีที่ 29(6), มิถุนายน 2007, หน้า 1469-1477
2007 inดร.อภิตา บุญศิริ, inนายเจริญ ขุนพรม, inนายสมนึก ทองบ่อ, inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, inดร.รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล, inดร.มณี ตันติรุ่งกิจ, inนางอรวรรณ ชวนตระกูล, "ความเสียหายของผลพริกระหว่างขั้นตอนการเก็บเกี่ยวและขนส่งถึงบริษัทส่งออก", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 38, ฉบับที่ 5, กันยายน - ตุลาคม 2007, หน้า 66-69
2007 inนายอดิศักดิ์ บ้วนกียาพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ตะเกียง,ลูกซอ,ลูกเผือก", วารสารเพื่อนแท้เกษตรไทย, ปีที่ 4, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2007, หน้า 15-15
2007 inดร.คนึงนิตย์ เหรียญวรากร, รองศาสตราจารย์, inนางสุภาพร กลิ่นคง, รองศาสตราจารย์, inดร.สุพัฒน์ อรรถธรรม, ศาสตราจารย์, "ยีนเรพิเคสของเชื้อไวรัสใบด่างจุดประข้าวโพดในประเทศไทย", วารสารโรคพืช, ปีที่ 20, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2007, หน้า 9-16
2007 inดร.คนึงนิตย์ เหรียญวรากร, รองศาสตราจารย์, inดร.สุพัฒน์ อรรถธรรม, ศาสตราจารย์, "การศึกษาอาการบนข้าวโพดหวานและข้าวโพดไร่ที่เกิดจากไวรัส ใบด่างแคระข้าวโพด (SCMV-MDB) ", วารสารโรคพืช, ปีที่ 20, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2007, หน้า 17-27
2007 inดร.คนึงนิตย์ เหรียญวรากร, รองศาสตราจารย์, inดร.สุพัฒน์ อรรถธรรม, ศาสตราจารย์, inดร.รัชนี ฮงประยูร, รองศาสตราจารย์, "ความเสียหายของมะเขือเทศพันธุ์การค้าที่เกิดจากเชื้อ Columnea Latent Viroid ", วารสารโรคพืช, ปีที่ 20, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2007, หน้า 28-38
2007 inดร.คนึงนิตย์ เหรียญวรากร, รองศาสตราจารย์, inดร.สุพัฒน์ อรรถธรรม, ศาสตราจารย์, inดร.เรวัต เลิศฤทัยโยธิน, รองศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์ยีนโปรตีนห่อหุ้มอนุภาคไวรัสใบด่างอ้อยที่ก่อให้เกิดโรคในอ้อยของประเทศไทย ", วารสารโรคพืช, ปีที่ 20, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2007, หน้า 39-49
2007 exสุพจน์ ภูมิสุข, inดร.รัชนี ฮงประยูร, รองศาสตราจารย์, inดร.พิสสวรรณ เจียมสมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชวลิต ฮงประยูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การผลิตแอนติบอดีและการพัฒนาเทคนิค DAS-ELISA เพื่อใช้ตรวจสอบเชื้อ Cucumber green mottle mosaic virus ในแตงกวา ", วารสารโรคพืช, ปีที่ 21, ฉบับที่ 1-2, มกราคม - ธันวาคม 2007, หน้า ---
2007 inดร.ชลิดา เล็กสมบูรณ์, รองศาสตราจารย์, "การตรวจเชื้อรา Ustilago scitaminea Sydow ด้วยเทคนิค Polymerase Chain Reaction และกล้องจุลทรรศน์. ", วารสารโรคพืช , ปีที่ 21, ฉบับที่ 1-3, มกราคม - ธันวาคม 2007, หน้า 23-32
2007 inดร.ชลิดา เล็กสมบูรณ์, รองศาสตราจารย์, "ประสิทธิภาพของเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ในการควบคุมโรคแคงเกอร์ของส้มโอ ", วารสารโรคพืช , ปีที่ 21, ฉบับที่ 1-4, มกราคม - ธันวาคม 2007, หน้า 87-96
2007 exน.ส.โชติรส รอดเกตุ, exน.ส. พาขวัญ มามาตร, exนายวาทิต กาญจนแสนส่ง, exน.ส. อนุสรา รอดคง, exน.ส. สุนิสา เหลืองประดิษฐ์กุล, inดร.รัติยา พงศ์พิสุทธา, รองศาสตราจารย์, "การใช้สาร Food additivesในการควบคุมเชื้อรา Colletotrichum capsici สาเหตุโรคแอนแทรคโนสพริก", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 38, ฉบับที่ 5 (พิเศษ), กันยายน - ตุลาคม 2007, หน้า 201-204

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาโรคพืชต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 4
2007 inดร.วิชัย โฆสิตรัตน, รองศาสตราจารย์, exNamthip Phironrit, exNuchnard Warin, exAnjana Bhunchoth, inดร.วิวัฒน์ เสือสะอาด, รองศาสตราจารย์, exBencharong Phuangrat, inดร.สนธิชัย จันทร์เปรม, รองศาสตราจารย์, inดร.สิริกุล วะสี, exParichart Burns, "Biosafety of Transgenic Papaya : From the Point of Scientific Data", BioAsia 2007, 5 - 9 พฤศจิกายน 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 exBencharong Phuangrat, exParichart Burns, exNamthip Phironrit, inดร.วิชัย โฆสิตรัตน, รองศาสตราจารย์, "A simple and sensitive method for genomic DNA extract from papaya pollen", BioAsia 2007, 5 - 9 พฤศจิกายน 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 exNuchnard Warin, exNamthip Phironrit, exAnjana Bhunchoth, exSonthichai Chanprame, inดร.วิชัย โฆสิตรัตน, รองศาสตราจารย์, "Determination of transcapsidation effects in genetically modified papaya containing the coat protein gene of PRSV-P superinfected with PRSV-W", BioAsia 2007, 5 - 9 พฤศจิกายน 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 exNamthip Phironrit, exBencharong Phuangrat, exParichart Burns, inดร.วิชัย โฆสิตรัตน, รองศาสตราจารย์, "Determination of Possible impact on the cultivation of PRSV resistant transgenic papaya to rhizosphere bacteria using the community-level physiological profiles(CLPP)", BioAsia 2007, 5 - 9 พฤศจิกายน 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 24
2007 inดร.คนึงนิตย์ เหรียญวรากร, รองศาสตราจารย์, inนางสุภาพร กลิ่นคง, รองศาสตราจารย์, inดร.สุจินต์ ภัทรภูวดล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "TEM Study of Maize Virus Diseases ", The Twenty-Forth Annual Conference , Microscopy Society of Thailand , 14 - 16 กุมภาพันธ์ 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 inดร.คนึงนิตย์ เหรียญวรากร, รองศาสตราจารย์, inนางสุภาพร กลิ่นคง, รองศาสตราจารย์, inดร.สุจินต์ ภัทรภูวดล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การสำรวจเชื้อ sugarcane mosaic virus strain MDB เชื้อ Maize dwarf mosaic virus strain A และเชื้อ maize chlorotic mottle virus ใน 11 จังหวัด", การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 8 "อารักขาพืชไทยใต้ร่มพระบารมี", 20 - 22 พฤศจิกายน 2007, อื่นๆ ประเทศไทย
2007 inดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์, inดร.วรรณวิไล อินทนู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ประสิทธิภาพของเชื้อรา Trichoderma harzeanum สายพันธุ์กลายที่ได้จากการฉายรังสีแกมมาในการลดโรคเมล็ดด่างและเพิ่มผลผลิตของข้าว", การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 8 "อารักขาพืชไทยใต้ร่มพระบารมี", 20 - 22 พฤศจิกายน 2007, อื่นๆ ประเทศไทย
2007 inดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์, inดร.จินตนา อันอาตม์งาม, รองศาสตราจารย์, "อิทธิพลของเชื้อราแบคทีเรียที่ย่อยไคตินต่อการเจริญของเชื้อรา Rhizoctonia solani สาเหตุโรคกาบใบแห้งของข้าว การงอกและการเจริญครอบครองรากของกล้าข้าว", การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 8 "อารักขาพืชไทยใต้ร่มพระบารมี", 20 - 22 พฤศจิกายน 2007, อื่นๆ ประเทศไทย
2007 inดร.ชลิดา เล็กสมบูรณ์, รองศาสตราจารย์, "ผลของแบคทีเรียปฏิปักษ์ Bacillus subtilis ต่อการเจริญเติบโตของอ้อย", การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 8 "อารักขาพืชไทยใต้ร่มพระบารมี", 20 - 22 พฤศจิกายน 2007, อื่นๆ ประเทศไทย
2007 inดร.พิสสวรรณ เจียมสมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รัชนี ฮงประยูร, รองศาสตราจารย์, "ความเสียหายจากโรคใบแห้งที่เกิดจากไวรัสต่อการเจริญและผลเจริญและผลผลิตของข้าวโพดข้าว", การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 8 "อารักขาพืชไทยใต้ร่มพระบารมี", 20 - 22 พฤศจิกายน 2007, อื่นๆ ประเทศไทย
2007 inดร.พิสสวรรณ เจียมสมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การสร้างเม็ดสีในต้นยาสูบที่ได้รับการถ่ายยืน PAPI", การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 4 , 6 - 7 ธันวาคม 2007, อื่นๆ ประเทศไทย
2007 inดร.วิชัย โฆสิตรัตน, รองศาสตราจารย์, "การตรวจสอบการเคลื่อนย้ายยีนจากมะละกอดัดแปลงพันธุกรรมต้านทานเชื้อไวรัสใบด่างจุดวงแหวนไปยังแบคทีเรียบริเวณราก", การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 4 , 6 - 7 ธันวาคม 2007, อื่นๆ ประเทศไทย
2007 inดร.สุจินต์ ภัทรภูวดล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "วิธีการปลูกเชื้อไวรัสใบด่างปะของพริกและการคัดเลือกพริกพันธุ์ต้านทานโรคในเรือนปลูกพืชทดลอง ", การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 8 "อารักขาพืชไทยใต้ร่มพระบารมี", 20 - 22 พฤศจิกายน 2007, อื่นๆ ประเทศไทย
2007 exกรพินธุ์ ทนกล้า, inดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์, inดร.วรรณวิไล อินทนู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ประสิทธิภาพของจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ในการควบคุมโรคใบปื้นเหลืองของกล้วยไม้สกุลหวายสาเหตุจากเชื้อรา Pseudocercospora dendrobii", การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 8 "อารักขาพืชไทยใต้ร่มพระบารมี", 20 - 22 พฤศจิกายน 2007, พิษณุโลก ประเทศไทย
2007 exขวัญเนตร หินอ่อน, inดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์, inดร.วรรณวิไล อินทนู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิชชุพร จันทร์ศรี, อาจารย์, "การชักนำให้มะเขือเทศต้านทานต่อการเกิดโรคราใบดำสาเหตุจากเชื้อรา Pseudocercospora fuligena โดยเชื้อรา Trichoderma harzianum ภายใต้สภาพเรือนทดลอง", การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 8 "อารักขาพืชไทยใต้ร่มพระบารมี", 20 - 22 พฤศจิกายน 2007, พิษณุโลก ประเทศไทย
2007 exชมพูนุท บุญราชแขวง, inดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์, inดร.วรรณวิไล อินทนู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิชชุพร จันทร์ศรี, อาจารย์, "ประสิทธิภาพของสารทุติยภูมิจากเชื้อรา Trichoderma harzianum สายพันธุ์ PM9 ต่อการยับยั้งการเจริญของเชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides และการควบคุมโรคแอนแทรคโนสของพริก", การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 8 "อารักขาพืชไทยใต้ร่มพระบารมี", 20 - 22 พฤศจิกายน 2007, พิษณุโลก ประเทศไทย
2007 exพราวมาส เจริญรักษ์, inดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์, inดร.วรรณวิไล อินทนู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปราโมทย์ สฤษดิ์นิรันดร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การใช้จุลินทรีย์ปฏิปักษ์ควบคุมโรคราใบดำของมะเขือเทศที่เกิดจากเชื้อรา Pseudocercospora fuligena ในสภาพเรือนปลูกพืชทดลอง", การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 8 "อารักขาพืชไทยใต้ร่มพระบารมี", 20 - 22 พฤศจิกายน 2007, เมือง พิษณุโลก ประเทศไทย
2007 exเพ็ญภัค เสาวภาคย์, inดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์, inดร.วรรณวิไล อินทนู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ประสิทธิภาพของเชื้อแบคทีเรียที่เจริญครอบครองรากผักกาดหอมในการยับยั้งการเจริญของเส้นใย และการเข้าทำลายเมล็ดผักกาดหอมของเชื้อรา Pythium aphanidermatum", การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 8 "อารักขาพืชไทยใต้ร่มพระบารมี", 20 - 22 พฤศจิกายน 2007, พิษณุโลก ประเทศไทย
2007 inดร.วรรณวิไล อินทนู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์, "ประสิทธิภาพของแบคทีเรียปฏิปักษ์สูตรสำเร็จต่างๆ ในการควบคุมโรคแอนแทรคโนสบนผลพริก", การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 8 "อารักขาพืชไทยใต้ร่มพระบารมี", 20 - 22 พฤศจิกายน 2007, พิษณุโลก ประเทศไทย
2007 exวราภรณ์ บุญเกิด, inดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์, inดร.วรรณวิไล อินทนู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การใช้เชื้อรา Trichoderma harzianum ร่วมกับเชื้อแบคทีเรีย Bacillus spp. เพื่อยับยั้งโรคแอนแทรคโนสของพริกในสภาพเรือนทดลอง", การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 8 "อารักขาพืชไทยใต้ร่มพระบารมี", 20 - 22 พฤศจิกายน 2007, พิษณุโลก ประเทศไทย
2007 exอารีรัตน์ เทียนขาว, inดร.วรรณวิไล อินทนู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์, "ประสิทธิภาพของจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ในการควบคุมโรคเน่าแห้งของกล้วยไม้สกุลออนซิเดียมที่เกิดจากเชื้อรา Crepidotus sp.", การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 8 "อารักขาพืชไทยใต้ร่มพระบารมี", 20 - 22 พฤศจิกายน 2007, พิษณุโลก ประเทศไทย
2007 inดร.อภิตา บุญศิริ, inนายเจริญ ขุนพรม, inนายสมนึก ทองบ่อ, inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, inดร.รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล, inดร.มณี ตันติรุ่งกิจ, inนางอรวรรณ ชวนตระกูล, "ความเสียหายของผลพริกระหว่างขั้นตอนการเก็บเกี่ยวและขนส่งถึงบริษัทส่งออก", การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 5, 28 - 29 มิถุนายน 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 exจุฑาเทพ วัชระไชยคุปต์, inดร.วิชัย โฆสิตรัตน, รองศาสตราจารย์, exนิพนธ์ ทวีชัย, "Metabolic Profile of bacteria isolated from Stwart's wilt symptom-like corn", การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 8 "อารักขาพืชไทยใต้ร่มพระบารมี", 20 - 22 พฤศจิกายน 2007, พิษณุโลก ประเทศไทย
2007 exBencharong Phuangrat, exParichart Burns, exNamthip Phironrit, inดร.วิชัย โฆสิตรัตน, รองศาสตราจารย์, "Transgene monitoring via transgenic papaya pollen using polymerase chain reaction(PCR)", AgBiotech Graduate Conference 3, 7 - 8 ธันวาคม 2007, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2007 exSrijanin, K., exSupaporn KlinKong, exKanungnit Reanwarakorn, inดร.วิชัย โฆสิตรัตน, รองศาสตราจารย์, "Genetic diversity of phytoplasma associated with mulberry dwarf disease in Thailand", AgBiotech Graduate Conference 3, 7 - 8 ธันวาคม 2007, ประจวบคีรีขันธ์ ประเทศไทย
2007 inดร.รงรอง หอมหวล, inนางสุภาพร กลิ่นคง, รองศาสตราจารย์, inดร.เรวัต เลิศฤทัยโยธิน, รองศาสตราจารย์, "การเพาะเลี้ยงปลายยอดอ้อยปลอดโรคและการศึกษาต้นทุนการผลิตในห้องปฏิบัติการ", การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 4 , 6 - 7 ธันวาคม 2007, อื่นๆ ประเทศไทย
2007 inดร.สิริภัทร์ พราหมณีย์, รองศาสตราจารย์, inดร.พิสสวรรณ เจียมสมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์, exศรุต ธรรมจำรัส, exบุญเตือน เล่าเปี่ยม, exอัจฉรา ภาวศุทธิ์, "การขยายพันธุ์ต้นเสาวรสจากยอดปลอดโรคไวรัสโดยการเพาะเลี้ยงปลายยอดเจริญ ", การประชุมวิชาการผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง เฉลิมพระชนมพรษา 80 พรรษา วันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2550 จ. เชียงใหม่ หน้า 122-131, 14 - 15 พฤศจิกายน 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 exน.ส. โชติรส รอดเกตุ, exน.ส. พาขวัญ มามาตร, exน.ส.สุนิสาเหลืองประดิษฐ์กุล, exนายวาทิต กาญจนแสนส่ง, exน.ส.อนุสรา รอดคง, inดร.รัติยา พงศ์พิสุทธา, รองศาสตราจารย์, "การใช้สาร Food additivesในการควบคุมเชื้อรา Colletotrichum capsici สาเหตุโรคแอนแทรคโนสพริก", การประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 5, 28 - 29 มิถุนายน 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 201320112008 >>

Plant & Animal Regis./ KU Invention

จำนวนการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2010 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=02&FacultyID=56&SectionID=06&BudgetYear=2007]