ผลงานภาควิชาโรคพืช ปี 2006

8

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2006

12

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2006

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2006

49

Project

โครงการวิจัย ปี 2006

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2006

1

Award

รางวัล ปี 2006

แนวโน้มผลงานของภาควิชาโรคพืช

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในภาควิชาโรคพืช
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (20 คน)
ในภาควิชาโรคพืช 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในภาควิชาโรคพืช
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2006
(การจำแนกข้อมูลตาม Quartile เริ่มปี 2010)

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (20 คน)
ในภาควิชาโรคพืช ปี 2006
(การจำแนกข้อมูลตาม Quartile เริ่มปี 2010)

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในภาควิชาโรคพืช
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2006
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (20 คน)
ในภาควิชาโรคพืช ปี 2006
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

Publish Year International Journal 6
2006 inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, "Influence of Biotic and Chemical Plant Inducers on Resistance of Chilli to Anthracnose", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 40, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2006, หน้า 39-48
2006 inดร.อรอุมา เพียซ้าย, รองศาสตราจารย์, inดร.เลขา มาโนช, รองศาสตราจารย์, inนายนิพนธ์ วิสารทานนท์, รองศาสตราจารย์, inดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์, exGregory W-Courtney, "Diversity and Distribution of Hyphomycetes from Dung in Thailand", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 40, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2006, หน้า 890-901
2006 inดร.ศรีเมฆ ชาวโพงพาง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSrimek Chowpongpang, exอรวรรณ ชัชวาลย์การพาณิชย์, inดร.วิชัย โฆสิตรัตน, รองศาสตราจารย์, exNiphone Thaveechai, "A Deletion Mutant Generating by Replacement Construct in Sorbitol Dehydrogenase of Ralstonia solanacearum Bacterial Wilt Strain", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 40, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2006, หน้า 902-913
2006 exDuangkhae Kanjanasopa, exOrawan Chatchawankanphanich, inดร.ศรีเมฆ ชาวโพงพาง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิชัย โฆสิตรัตน, รองศาสตราจารย์, inดร.นิพนธ์ ทวีชัย, ศาสตราจารย์, "Characterization of the Sugar Utilization Gene polS from Ralstonia solanacearum", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 40, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2006, หน้า 738-747
2006 exGemechu, AL, inดร.พิสสวรรณ เจียมสมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุพัฒน์ อรรถธรรม, ศาสตราจารย์, inดร.คนึงนิตย์ เหรียญวรากร, รองศาสตราจารย์, inดร.เรวัต เลิศฤทัยโยธิน, รองศาสตราจารย์, "Cloning and sequence analysis of coat protein gene for characterization of sugarcane mosaic virus isolated from sugarcane and maize in Thailand rief report", ARCHIVES OF VIROLOGY, ปีที่ 151, ฉบับที่ 1, มกราคม 2006, หน้า 167-172
2006 exThammakijjawat, P, inดร.นิพนธ์ ทวีชัย, ศาสตราจารย์, inดร.วิชัย โฆสิตรัตน, รองศาสตราจารย์, inดร.จุลภาค คุ้นวงศ์, รองศาสตราจารย์, exFrederick, RD, exSchaad, NW, "Detection of Ralstonia solanacearum in ginger rhizomes by real-time PCR", CANADIAN JOURNAL OF PLANT PATHOLOGY-REVUE CANADIENNE DE PHYTOPATHOLOGIE, ปีที่ 28, ฉบับที่ 3, กันยายน 2006, หน้า 391-400
Publish Year National Journal 2
2006 exกมลสิริ เพชรบูรณ์, inนางสาวพัชรา โพธิ์งาม, อาจารย์, inดร.จุลภาค คุ้นวงศ์, รองศาสตราจารย์, "การจำแนกลักษณะของเชื้อรา phytophthora infestants สาเหตุของโรคใบไม้จากมะเขือเทศและมันฝรั่งในจังหวัดตากและจังหวัดเชียงใหม่", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร / Agricultural Science Journal, ปีที่ 37, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2006, หน้า 125-135
2006 inดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, รองศาสตราจารย์, "การใช้เชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ในการควบคุมโรคลำต้นไหม้ของหน่อไม้ฝรั่งที่เกิดจากเชื้อรา phomopsis asparagi Bubak ในสภาพแปลงปลูก", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร / Agricultural Science Journal, ปีที่ 37, ฉบับที่ 2, มกราคม - กันยายน 2006, หน้า 183-189

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาโรคพืชต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year National Conference 12
2006 inดร.พิสสวรรณ เจียมสมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การผลิตแอนติบอดีเพื่อตรวจเชื้อทอสโพไวรัสที่พบในประเทศไทย", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 exศิริรัตน์ ตรีกาญจนวัฒนา, inนายอุดม ฟ้ารุ่งสาง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชลิดา เล็กสมบูรณ์, รองศาสตราจารย์, inดร.จริงแท้ ศิริพานิช, ศาสตราจารย์, inนางนวลวรรณ ฟ้ารุ่งสาง, "การคัดเลือกและศักยภาพของจุลินทรีย์ผิวพืชในการต่อต้านการเข้าทำลายโดยรา Colletotrichum gloeosporioides บนมะม่วงหลังการเก็บเกี่ยว", การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inดร.ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ, รองศาสตราจารย์, exกวิน ปุญโญกุล, inดร.รัชนี ฮงประยูร, รองศาสตราจารย์, inดร.นนทวิทย์ อารีย์ชน, รองศาสตราจารย์, "การใช้แอนติบอดีจากไข่แดงเพื่อการป้องกันโรคแบคทีเรียเรืองแสงในกุ้งกุลาดำ", การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 exวรัญญา อริยสุระ, inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, inดร.ชลิดา เล็กสมบูรณ์, รองศาสตราจารย์, inดร.เรวัต เลิศฤทัยโยธิน, รองศาสตราจารย์, "การตรวจสอบเชื้อรา Ustilago scitaminea Sydow.ด้วยเทคนิค Polymerase Chain Reaction", การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inดร.สุดฤดี ประเทืองวงศ์, ศาสตราจารย์, inนางศศิธร วุฒิวณิชย์, รองศาสตราจารย์, "การส่งเสริมการเจริญเติบโตและชักนำภูมิต้านทานโรคของกะหล่ำดอกและผักคะน้าด้วยเชื้อจุลินทรีย์และสารชีวภัณฑ์ธรรมชาติ", การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inดร.พิสสวรรณ เจียมสมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอรประไพ คชนันทน์, inดร.รัชนี ฮงประยูร, รองศาสตราจารย์, exอัญจนา บุญชด, exวิมล สีเทา, exนุชนาถ วารินทร์, exชาญณรงค์ ศรีภิบาล , exปิยาภรณ์ เพชรสูงเนิน, "ความหลากหลายของทอสโพไวรัสที่พบในประเทศไทยและเพลี้ยไฟที่เป็นพาหะนำโรค", การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 exวรางคนา แซ่อ้วง, inดร.ชลิดา เล็กสมบูรณ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, inดร.เรวัต เลิศฤทัยโยธิน, รองศาสตราจารย์, "ประสิทธิภาพของไรโซแบคทีเรียสายพันธุ์ E7-17 ในการควบคุมโรคเหี่ยวเน่าแดงของอ้อย", การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 exชาครีย์ เหล่ามโนธรรม, inดร.ชลิดา เล็กสมบูรณ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, "ผลของสารสกัดจากกระเจี๊ยบแดงต่อเชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides สาเหตุโรคแอนแทรคโนสของพริก", การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inนายรณภพ บรรเจิดเชิดชู, อาจารย์, "อิทธิพลของวิธีห่อผลต่อบรรยากาศรอบผลและการเติบโตของผลฝรั่งพันธุ์เย็นสอง", การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inดร.พิสสวรรณ เจียมสมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การทดสอบต้นแม่พันธุ์เสาวรสปลอดโรคไวรัสโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ", ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง ประจำปี 2549, 16 - 17 พฤศจิกายน 2006, เชียงใหม่ เชียงใหม่ ประเทศไทย
2006 inดร.พิสสวรรณ เจียมสมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สิริภัทร์ พราหมณีย์, รองศาสตราจารย์, inดร.ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์, "การทดสอบต้นแม่พันธุ์เสาวรสรับประทานสดปราศจากโรคไวรัส. ", การประชุมวิชาการของมูลนิธิโครงการหลวง ประจำปี 2549 , 16 - 17 พฤศจิกายน 2006, เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
2006 inดร.ชลิดา เล็กสมบูรณ์, รองศาสตราจารย์, "ศักยภาพของสารสกัดจากเจตมูลเพลิงแดงในการ ควบคุมโรคแคงเกอร์มะนาว. วันที่ 7-10 พฤศจิกายน 2549 ณ โรงแรม โลตัสปางสวนแก้ว เชียงใหม่", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 6, 7 - 10 พฤศจิกายน 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 201320112008 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2020201620152004 >>

Plant & Animal Regis./ KU Invention

จำนวนการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2010 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=02&FacultyID=56&SectionID=06&BudgetYear=2006]