ผลงานภาควิชาโรคพืช ปี 2024

4

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

7

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

0

Award

รางวัล ปี 2024

แนวโน้มผลงานของภาควิชาโรคพืช

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในภาควิชาโรคพืช
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (20 คน)
ในภาควิชาโรคพืช 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในภาควิชาโรคพืช
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2024

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (20 คน)
ในภาควิชาโรคพืช ปี 2024

Publish Year International Journal 4
2024 exPhonlamai, A., exKingkaew, T., exPrajanket, P., inดร.ฉัตรสุดา ศักดาเพชรศิริ, อาจารย์, exKrajangsang, S., inดร.วิเชียร กิจปรีชาวนิช, รองศาสตราจารย์, exLomthong, T., "Raw starch degrading alkaline alpha-amylase from Geobacillus kaustophilus TSCCA02: Production, characterization, and its potential for application as a detergent additive", Journal of Basic Microbiology, ปีที่ -, ฉบับที่ -, มกราคม 2024
2024 exNamisy, A., exChen, S.-Y., exHuang, J.-H., inดร.จินตนา อันอาตม์งาม, รองศาสตราจารย์, exThanarut, C., exChung, W.-H., "Histopathology and quantification of green fluorescent protein-tagged Fusarium oxysporum f. sp. luffae isolate in resistant and susceptible Luffa germplasm", Microbiology Spectrum, ปีที่ 12, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2024
2024 inนายธนภูมิ มณีบุญ, inดร.สมศิริ แสงโชติ, รองศาสตราจารย์, inดร.รัชนี ฮงประยูร, รองศาสตราจารย์, inนางสาวชนัญญา ช่วยศรีนวล, inดร.วราภา มหากาญจนกุล, รองศาสตราจารย์, "Growth kinetics and patulin production by Penicillium setosum in pineapple juice under different temperatures and initial pH values", Journal of Agriculture and Food Research, ปีที่ 15, มีนาคม 2024
2024 exManeechoat, P., inดร.พิสสวรรณ เจียมสมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exLopez, S., exAdkins, S., "The complete genome sequence of tomato necrotic ringspot virus in chilli in Thailand derived from next-generation sequencing", Archives of Virology, ปีที่ 169, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2024

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาโรคพืชต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 201320112008 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2020201620152004 >>

Plant & Animal Regis./ KU Invention

จำนวนการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2010 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=02&FacultyID=56&SectionID=06]