ผลงานภาควิชากีฏวิทยา ปี 2020

17

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

19

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

1

Award

รางวัล ปี 2020

แนวโน้มผลงานของภาควิชากีฏวิทยา

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชากีฏวิทยาต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 13
2020 exAlice A. Ramos, exBruno Castro-Carvalho, ex Maria Prata-Sena, exFernanda Malh~ao, inดร.สุรเดช บุตทชน, อาจารย์, inดร.ธิดา เดชฮวบ, รองศาสตราจารย์, exAnake Kijjoa, exEduardo Rocha, "Can marine-derived fungus Neosartorya siamensis KUFA 0017 extract and its secondary metabolites enhance antitumoractivity of doxorubicin? An in vitro survey unveils interactions against lung cancer cells", Environmental Toxicology, ปีที่ 35, ฉบับที่ 1-2, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2020, หน้า 1-11
2020 inดร.สุนิศา สงวนทรัพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSawai Buranapanichpan, exTeerapong Saowaphak, exRoger A Beaver, exNaoto Kamata, "List of wood-boring beetles (Coleoptera: Bostrichidae,Curculionidae; Platypodinae, and Scolytinae) captured by ethanol-baited traps in a lowermontane forest in northern Thailand", Miscellaneous Information the Tokyo University Forests, ปีที่ 62, ฉบับที่ -, มีนาคม 2020, หน้า 15-59
2020 exนายร้อยโท นกน้อย, exนายสกล สุนันทราภรณ์ , exดร.อัจฉรา ภูมี , exศ.ดร.นพ.เผด็จ สิริยะเสถียร, inดร.สุนิศา สงวนทรัพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Parasitism of Soldiers of the Termite, Macrotermes gilvus (Hagen), by the Scuttle Fly, Megaselia scalaris (Loew) (Diptera: Phoridae)", Insects, ปีที่ 11, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2020, หน้า 1-10
2020 exNaoto Kamata, inดร.สุนิศา สงวนทรัพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exRoger A. Beaver, exToshihiro Saito, exToshihide Hirao, "Investigating the factors influencing trap capture of bark and ambrosia beetles using long-term trapping data in a cool temperate forest in central Japan", Journal of Forest Research , ปีที่ 25, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม 2020, หน้า 163-173
2020 inดร.สุนิศา สงวนทรัพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSawai Buranapanichpan, exRoger A Beaver, exTeerapong Saowaphak, exNobuaki Tanaka, exNaoto Kamata, "Influence of seasonality and climate on captures of wood-boring Coleoptera (Bostrichidae and Curculionidae (Scolytinae and Platypodinae)) using ethanol-baited traps in a seasonal tropical forest of northern Thailand", Journal of Forest Research , ปีที่ 25, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม 2020, หน้า 1-10
2020 exสรญา ใจกล้า, inดร.อัญชนา ท่านเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นันทศักดิ์ ปิ่นแก้ว, รองศาสตราจารย์, "Biology and rearing technique for the mangrove firefly, Pteroptyx valida (Coleoptera: Lampyridae) Olivier, with discussion of additional instar in female", Journal of Asia-Pacific Biodiversity, ปีที่ 13, ฉบับที่ 3, กันยายน 2020, หน้า 367-371
2020 exสรญา ใจกล้า, exSara M. Lewis, inดร.อัญชนา ท่านเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นันทศักดิ์ ปิ่นแก้ว, รองศาสตราจารย์, "Distribution, abundance, and habitat characteristics of the congregating firefly, Pteroptyx Olivier (Coleoptera: Lampyridae) in Thailand", Journal of Asia-Pacific Biodiversity, ปีที่ 13, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2020, หน้า 358-366
2020 exRoger A. Beaver, inดร.สุนิศา สงวนทรัพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "New synonymy and taxonomic changes in Australian and oriental pin-hole borers (Coleoptera: Curculionidae, Platypodinae)", Entomologist’s Monthly Magazine, ปีที่ 156, ฉบับที่ 2, เมษายน - กรกฎาคม 2020, หน้า 79-86
2020 inดร.นันทศักดิ์ ปิ่นแก้ว, รองศาสตราจารย์, exนางสาวโสภิตา หมวดทรัพย์, "Two new species of the genus Apsidophora Diakonoff, 1973 (Lepidoptera:Tortricidae: Olethreutinae) from Thailand", ZOOTAXA, ปีที่ 4877, ฉบับที่ 3, พฤศจิกายน 2020, หน้า 401-412
2020 exนางสาวโสภิตา หมวดทรัพย์, inดร.นันทศักดิ์ ปิ่นแก้ว, รองศาสตราจารย์, "Ukamenia Oku, 1981 (Lepidoptera: Tortricidae: Olethreutinae), new record forThailand with descriptions of a new species", ZOOTAXA, ปีที่ 4881, ฉบับที่ 1, พฤศจิกายน 2020, หน้า 83-90
2020 exChouangthavy, B., exBouttavong, K., exLouangphan, J., exPhewphanh, P., exSibounnavong, P., exSouksavat, S., inดร.นันทศักดิ์ ปิ่นแก้ว, รองศาสตราจารย์, exBabendreier, D., "Beetle biodiversity in forest habitats in Laos depends on the level of human exploitation", Journal of Insect Conservation, ปีที่ 24, ฉบับที่ 5, ตุลาคม 2020, หน้า 833-840
2020 exดร.สุนัดดา เชาวลิต, inดร.นันทศักดิ์ ปิ่นแก้ว, รองศาสตราจารย์, "Checklist of the Tribe Spilomelini (Lepidoptera: Crambidae: Pyraustinae)in Thailand", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 54, ฉบับที่ 5, ตุลาคม 2020, หน้า 499-506
2020 exNontawat Chatthanabun, exJohn S. Ascher, inดร.นันทศักดิ์ ปิ่นแก้ว, รองศาสตราจารย์, exChawatat Thanoosing, exPrapun Traiyasut, exNatapot Warrit, "Resin bees of genus Megachile, subgeneraCallomegachile and Carinula (Hymenoptera,Megachilidae) from Thailand withdescription of a new species", ZooKeys, ปีที่ 2020, ฉบับที่ 997, พฤศจิกายน 2020, หน้า 95-144
Publish Year National Journal 4
2020 exนางสาวปรางค์นัดดา ประกอบนา, inดร.ปภพ สินชยกุล, รองศาสตราจารย์, inนายวิชัย สรพงษ์ไพศาล, exนางคณิตา เกิดสุข, exนางอารยา บุญศักดิ์, "พันธุ์ข้าวที่นิยมปลูกของเกษตรกรในเขตภาคกลาง และความสัมพันธ์ต่อคุณสมบัติประจำพันธุ์", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตรและการจัดการ, ปีที่ 3, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2020, หน้า 29-38
2020 exนิสา เกลี้ยงเกลา, inดร.ปภพ สินชยกุล, รองศาสตราจารย์, inนายวิชัย สรพงษ์ไพศาล, exอารยา บุญศักดิ์, "ชนิดของเพลี้ยไฟในกุหลาบและการควบคุมโดยใช้สารสกัดจากพืช", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตรและการจัดการ, ปีที่ 3, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2020, หน้า 78-89
2020 exมณีมัย ชยานนท์กุล, inดร.นันทศักดิ์ ปิ่นแก้ว, รองศาสตราจารย์, "ชนิดของเพลี้ยอ่อน (Hemiptera: Aphididae)กับพืชอาหารและมดที่อยู่ร่วมกันในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ", วิทยาศาสตร์เกษตรและการจัดการ, ปีที่ 3, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2020, หน้า 63-69
2020 exSeephai Souksavat, inดร.นันทศักดิ์ ปิ่นแก้ว, รองศาสตราจารย์, inสุขสวัสดิ์ พลพินิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exDirk Babendreier, exPhoutthasone Sibounavong, "Diversity of Coleopterous Families in Phou Phanang National BiodiversityConservation Area, Lao PDR", The Thailand Natural History Museum Journal , ปีที่ 14, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2020, หน้า 85-94

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชากีฏวิทยาต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year National Conference 1
2020 inดร.ศิริพร ดอนเหนือ, อาจารย์, inนางสาวณิชานันท์ เกินอาษา, อาจารย์, "การใช้เชื้อรา Metarhizium anisopliae ควบคุมแมลงพาหะโรคใบขาวอ้อยในสภาพไร่", การประชุมทางวิชาการครั้งที่ 58 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาพืช, 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2020, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20192014 >>

Plant & Animal Regis./ KU Invention

จำนวนการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2010 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=02&FacultyID=56&SectionID=01]