ผลงานคณะเกษตร กำแพงแสน ปี 2023

7

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

2

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

44

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

0

Award

รางวัล ปี 2023

แนวโน้มผลงานของคณะเกษตร กำแพงแสน

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในคณะเกษตร กำแพงแสนต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 5
2023 exNetlak, P., inดร.ราตรี บุญเรืองรอด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exAmpomah-Dwamena, C., exAllan, A.C., inดร.วชิรญา อิ่มสบาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Beta-Carotene and lutein accumulation, and carotenoid biosynthetic gene expression during fruit development and fruit ripening of A genome banana", Scientia Horticulturae, ปีที่ 307, ฉบับที่ -, มกราคม 2023
2023 exธนาโชค ตติเจริญ, exShogo Matsumoto, inนางสาวคัทลียา ฉัตร์เที่ยง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายกาญจน์เจริญ ศรีอ่อน, inดร.ชเนษฎ์ ม้าลำพอง, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุภธิดา อับดุลลากาซิม, รองศาสตราจารย์, "Response and acclimatization of a CAM orchid, Dendrobium Sonia ‘Earsakul’ to drought, heat, and combined drought and heat stress", Scientia Horticulturae, ปีที่ 309, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2023, หน้า 111661-1-11
2023 exธงชัย จันทร์จู, exTarika Yimram, exSompong Chankaew, exAkito Kaga, inดร.ประกิจ สมท่า, รองศาสตราจารย์, "Mapping QTLs Controlling Soybean Rust Disease Resistance in Chiang Mai 5, an Induced Mutant Cultivar", Genes, ปีที่ 14, ฉบับที่ 1, มกราคม 2023
2023 exAlisa Kongjaimun, exYu Takahashi, exYosuke Yoshioka, exNorihiko Tomooka, exRachsawan Mongkol, inดร.ประกิจ สมท่า, รองศาสตราจารย์, "Molecular Analysis of Genetic Diversity and Structure of the Lablab (Lablab purpureus (L.) Sweet) Gene Pool Reveals Two Independent Routes of Domestication", Plants, ปีที่ 12, ฉบับที่ 1, มกราคม 2023
2023 exสายชล สุขญาณกิจ, inดร.ชาลินี คงสุด, inดร.ธนวรรณ พาณิชพัฒน์, รองศาสตราจารย์, "Responses of Phosphorus Applications in Two Cultivars of Thailand’s Dwarf Yard-Long Beans", Current Applied Science and Technology, ปีที่ 23, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2023, หน้า 1-13
Publish Year National Journal 2
2023 exนางสาวอาภัสรา หีดรอด, inดร.รัติยา พงศ์พิสุทธา, รองศาสตราจารย์, inดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล, รองศาสตราจารย์, "การจำแนกชนิดและความแปรปรวนทางพันธุกรรมบริเวณ Internal transcribed spacer (ITS)ของเชื้อรา Lasiodiplodia theobromae ที่แยกได้จากทุเรียน (Durio sp.)", วารสารแก่นเกษตร, ปีที่ 51, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2023, หน้า 107-123
2023 exวทัญญู ทวารไทสง, inนายประเสริฐ ถาหล้า, inดร.จุฑามาศ ร่มแก้ว, inดร.ชูศักดิ์ จอมพุก, รองศาสตราจารย์, inดร.ชัยสิทธิ์ ทองจู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของฤดูปลูก อัตราส่วนแถวแม่ต่อพ่อ และระยะปลูกที่มีต่อลักษณะทางการเกษตรและผลผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสม", วารสารแก่นเกษตร, ปีที่ 51, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2023, หน้า 140-141

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในคณะเกษตร กำแพงแสนต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year National Conference 2
2023 exมัณฑณา บุญมาฉาย, inดร.ภาสันต์ ศารทูลทัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เกรียงศักดิ์ ไทยพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การชักนำกิ่งแขนงในมะละกอพันธุ์แขกดำเกษตรที่ปลูกในกระถาง", การประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 24, 30 มกราคม 2023, ขอนแก่น ขอนแก่น ประเทศไทย
2023 exวชิราภรณ์ สุขะกูล, exวิภาวดี ประกอบทรัพย์, inนายนพพร จรูญชนม์, อาจารย์, inดร.เกรียงศักดิ์ ไทยพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของวิธีการต่อกิ่งและการควบคุมความชื้นต่อความสำเร็จในการต่อกิ่งและการเจริญเติบโตของมะละกอในโรงเรือน", การประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 24, 30 มกราคม 2023, เมือง ขอนแก่น ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 5 ปีล่าสุด

Trademark

จำนวนเครื่องหมายการค้า 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2017 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 5 ปีล่าสุด

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 201520132011 >>

Plant & Animal Regis./ KU Invention

จำนวนการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ 5 ปีล่าสุด

[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=02&FacultyID=56]