ผลงานภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ปี 2020

7

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

4

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

4

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

0

Award

รางวัล ปี 2020

แนวโน้มผลงานของภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 2
2020 inดร.ราตรี เรืองไทย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จตุพร เพิ่มทรัพย์ทวี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นิรอมลี มะกาเจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พรพล พิมพาพร, อาจารย์, "Comparative effects of water- and land-based combined exercise training in hypertensive older adults", Archives of Gerontology and Geriatrics, ปีที่ 90, ฉบับที่ 5, กันยายน - ตุลาคม 2020, หน้า 104164-1-12
2020 exนางสาวอันดามัน กลมกล่อม, inดร.ราตรี เรืองไทย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inดร.จตุพร เพิ่มทรัพย์ทวี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Concurrent training and Eri silkworm pupae ingestion improve resting and exercise fat oxidation and energy expenditure in obese adults", Journal of Exercise Rehabilitation, ปีที่ 16, ฉบับที่ 5, ตุลาคม 2020, หน้า 467-479
Publish Year National Journal 5
2020 exวันใหม่ ประพันธ์บัณฑิต, exผศ.ดร.สุกัญญา เจริญวัฒนะ, inดร.นิรอมลี มะกาเจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "เปรียบเทียบความแรงและความเร็วการเตะตัด ในรูปแบบที่แตกต่างกันของนักมวยไทยอาชีพ", วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ, ปีที่ 12, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2020, หน้า 42-50
2020 exพันธ์ทิวา ชาวอุทัย, inดร.อำนวย ตันพานิชย์, อาจารย์, inดร.พรพล พิมพาพร, อาจารย์, "ผลของกิจกรรมกลางแจ้งที่มีต่อการประสานสัมพันธ์ในการเคลื่อนไหวในเด็กอายุ4-6 ปี", วารสารวิชาการ สถาบันการพลศึกษา, ปีที่ 12, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2020, หน้า 51-60
2020 exณัฐธิดา บังเมฆ , exผศ.ดร.สุกัญญา เจริญวัฒนะ, exดร.กนก พานทอง, inดร.นิรอมลี มะกาเจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ราตรี เรืองไทย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exดร.ไพโรจน์ สว่างไพร, "ผลของการฝึกบนบกที่มีต่อความแข็งแรงกล้ามเนื้อ การว่ายน้ำท่าฟรีสไตล์ 100 เมตร และระดับฮอร์โมน IGF-1", วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ, ปีที่ 12, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2020, หน้า 282-296
2020 exชุติวัฒน์ สุวัตถิพงศ์, inนายอุบล ทองปัญญา, อาจารย์, "การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เชิงรุก", วารสารเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา, ปีที่ 15, ฉบับที่ 18, มกราคม - มิถุนายน 2020, หน้า 23-33
2020 exนีรนาท สุนทรประทม, inนางสาวอำพร ศรียาภัย, อาจารย์, inดร.สุพิตร สมาหิโต, รองศาสตราจารย์, "ผลของการออกกำลังกายแบบยืดเหยียดกับการนวดกดจุดสะท้อนฝ่าเท้าที่มีต่อการทรงตัวในผู้สูงอายุที่เป็นเบาหวาน", วารสารสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการ, ปีที่ 46, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2020, หน้า 36-46

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year National Conference 4
2020 inนางสาวอำพร ศรียาภัย, อาจารย์, exสยาม ถาวรวิสุทธิ์สกุล, exธมลวรรณ สาราญวิริยะ, exศรัณย์ แก่นทอง, exกันต์ธีร์ อัจจิมาวาณิชย์, exแพรเงา เอื้อการุวงศ์, "ผลของการติดคิเนซิโอเทปบนกล้ามเนื้อแกสตรอคนีเมียสที่แรงตึงต่างกันต่อความสามารถในการกระโดดสูง", โครงการวันวิชาการคณะพลศึกษา:นวัตกรรมสุขภาพและกีฬา ครั้งที่ 2, 27 กุมภาพันธ์ 2020, องครักษ์ นครนายก ประเทศไทย
2020 inดร.นันทวัน เทียนแก้ว, อาจารย์, exวิทวัส องศ์วงศ์สกุล, กมลรัตน์ กาเผือก, ศรัย พูนประโคน, ธนันชน, "ผลของการฝึกโยคะที่มีต่ออาการออฟฟิศซินโดรมของบุคลากรสายสนับสนุน", โครงการวันวิชาการคณะพลศึกษา: นวัตกรรมสุขภาพและกีฬา ครั้งที่ 2, 27 กุมภาพันธ์ 2020, องครักษ์ นครนายก ประเทศไทย
2020 exเจติยา เมืองประเสริฐ, exอินทิรา สิงห์สาย, exกุลปริยา เทพวันด, exชลนิกาญจน์ ยศศักดิ์ศร, exมนัส ธงชัย, exณัฐวุฒิ มณีใส, inนางสาวเพ็ญนิภา พูลสวัสดิ์, อาจารย์, inดร.นิรอมลี มะกาเจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่นของแบบทดสอบความไวเท้าสำหรับนักกีฬาประเภททีมหญิง", การประชุมวิชาการระดับชาติ โครงการวันวิชาการคณะพลศึกษา: นวัตกรรมสุขภาพและกีฬา ครั้งที่ 2 , 27 กุมภาพันธ์ 2020, องค์รักษ์ นครนายก ประเทศไทย
2020 inดร.ศุภวรรณ วงศ์สร้างทรัพย์, อาจารย์, inดร.นิรอมลี มะกาเจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวเพ็ญนิภา พูลสวัสดิ์, อาจารย์, exณัฐวุฒิ มณีใส, "การตอบสนองทางทักษะที่ใช้ในขณะแข่งขันกีฬาคอร์ฟบอล", การประชุมวิชาการระดับชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์:ศิลปศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 1, 4 กันยายน 2020, เชียงใหม่ ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20172012 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2014 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=02&FacultyID=44&SectionID=05]