ผลงานภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ปี 2021

6

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

2

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

2

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

แนวโน้มผลงานของภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 1
2021 inดร.จตุพร เพิ่มทรัพย์ทวี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายภูวนารถ ศรีทน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Combined exercise training improves blood pressure at rest and during exercise in young obese prehypertensive men", The Journal of Sports Medicine and Physical Fitness, ปีที่ 61, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2021, หน้า 468-479
Publish Year National Journal 5
2021 inดร.นันทวัน เทียนแก้ว, อาจารย์, inนางสาวอำพร ศรียาภัย, อาจารย์, "การพัฒนาสวนฟื้นฟูและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ", วารสารการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์), ปีที่ 14, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2021
2021 inดร.นันทวัน เทียนแก้ว, อาจารย์, inนางสาวอำพร ศรียาภัย, อาจารย์, "การศึกษาสภาพปัญหาสุขภาพ การออกกำลังกายและสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพของผู้สูงอายุในชุมชนจังหวัดนครปฐม", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ปีที่ 10, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2021, หน้า 43-52
2021 inดร.อำนวย ตันพานิชย์, อาจารย์, inดร.ธีรนันท์ ตันพานิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสิริลักษณ์ พิชัยณรงค์, อาจารย์, "แนวโน้มความต้องการศึกษาต่อในหลักสูตรและสาขาใหม่ ระดับปริญญาตรี โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", วารสารศาสตร์การศึกษาและการพัฒนามนุษย์, ปีที่ 5, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2021, หน้า 1-10
2021 inนายต่อศักดิ์ แก้วจรัสวิไล, รองศาสตราจารย์, inดร.ธีรนันท์ ตันพานิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศุภวรรณ วงศ์สร้างทรัพย์, inดร.นิรอมลี มะกาเจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อำนวย ตันพานิชย์, อาจารย์, inนางสาวเพ็ญนิภา พูลสวัสดิ์, อาจารย์, exภาณุ กุศลวงศ์, inนางสาวเตชิตา ไชยอ่อน, "แนวทางการจัดกิจกรรมการออกกำลังกายในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)", วารสารสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการ, ปีที่ 47, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2021, หน้า 14-26
2021 exณัฐวุฒิ มณีใส, inดร.นิรอมลี มะกาเจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ราตรี เรืองไทย, รองศาสตราจารย์, inนางสาวเพ็ญนิภา พูลสวัสดิ์, อาจารย์, "การวิเคราะห์ลักษณะรูปแบบการเล่นในการแข่งขันแบดมินตันประเภทเดี่ยว ในนักกีฬาระดับอาชีพ", วารสารสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการ, ปีที่ 47, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2021, หน้า 86-100

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 1
2021 inนายอาริสร์ กาญจนศิลานนท์, อาจารย์, inดร.Raul Calderon Jr, อาจารย์, inนางสาวไพลิน เผือกประคอง, อาจารย์, "Anthropometry of Thai Wheelchair Basketball Athletes", 4th International Conference on Human Interaction & Emerging Technologies: Future Applications, 28 - 30 เมษายน 2021, Strasbourg สาธารณรัฐฝรั่งเศส
Publish Year National Conference 1
2021 exดร.ณรงค์ศักดิ์ มั่นคง, exNuntawat Puywong, exPanicha Thepthip, exWirinya Mueangchang, exNarissara Yadyookai, inดร.สุรัสวดี สมนึก, อาจารย์, "ฤทธิ์ต้านการขยายขนาดและฤทธิ์ต้านอักเสบของสารสกัดรำข้าวสีแดงในเนื้อเยื่อไขมันของหนูอ้วนลงพุง", พะเยาวิจัย ครั้งที่ ๑๐” ในหัวข้อ Impact Rankings University , 28 - 29 มกราคม 2021, อื่นๆ ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 201920172012 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2014 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=02&FacultyID=44&SectionID=05]