ผลงานฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่ ปี 2022

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

0

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

0

Award

รางวัล ปี 2022

แนวโน้มผลงานของฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (6 คน)
ในฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่ 5 ปีล่าสุด
 

Year:

<< 2016 >>

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่ต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Year:

<< 2022202020132005 >>
Publish Year National Conference 1
2022 inดร.สาคร ชินวงค์, inนางสาววริฏฐา ทองสมุทร, inนางรุ่งรัตนา ฉ่ำสิงห์, inนายธเนตร ศรีสุข, inนายนพสิทธิ์ ล่องจ้า, "การเรียนรู้และการทำงานของเจ้าหน้าที่โครงการ U2T ที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการพัฒนาชุมชนสู่ความยั่งยืน: กรณีศึกษาพื้นที่จังหวัดนครปฐม", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 19, 8 - 9 ธันวาคม 2022, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=02&FacultyID=34&SectionID=05]