ผลงานโครงการจัดตั้งสายอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา ปี 2021

3

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

3

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

แนวโน้มผลงานของโครงการจัดตั้งสายอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในโครงการจัดตั้งสายอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษาต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Year:

<< 20212020201920182017 >>
Publish Year International Journal 1
2021 inดร.ปิยะพงษ์ เลาศรีรัตนชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรองศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา เรืองจรูญ, "Implementation of a Data-Driven Hospitality Lexis Learning Programme", 3L: Language, Linguistics, Literature, ปีที่ 27, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2021, หน้า 1-21
Publish Year National Journal 2
2021 inดร.ดร.ดนุพล แสงนาค, อาจารย์, inดร.อัญชิษฐา ภูอุดม, อาจารย์, inนางสาวดร.ชนัญญู ตินตะบุระ, อาจารย์, "กลยุทธ์วิธีการเข้าสู่วิสาหกิจข้ามชาติเพื่อการลงทุนอุตสาหกรรมโรงแรมในเมียนมา", วารสารศิลปศาสตร์และอุตสาหกรรมบริการ, ปีที่ 4, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2021, หน้า 109-156
2021 inนางสาวศุศราภรณ์ แต่งตั้งลำ, อาจารย์, inนางสาวอริยา พงษ์พานิช, อาจารย์, "ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกการเดินทางท่องเที่ยวไทยแบบปรกติใหม่", วารสารสหวิทยาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ปีที่ 4, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2021, หน้า 12-24

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในโครงการจัดตั้งสายอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษาต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=02&FacultyID=30&SectionID=10]