ผลงานคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน ปี 2022

3

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

15

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

0

Award

รางวัล ปี 2022

แนวโน้มผลงานของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสนต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 2
2022 inดร.สุทธิพจน์ วงศ์ฤกษ์ดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPichitchai Pimpang, "Fluorescence Quenching Probe Based on Graphene Quantum Dots for Detection of Copper Ion in Water", INTEGRATED FERROELECTRICS, ปีที่ 222, ฉบับที่ 1, มกราคม 2022, หน้า 56-68
2022 inดร.สุชีวัน กรอบทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุทธิพจน์ วงศ์ฤกษ์ดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPimpang, P, inดร.ศศิมลฑล ม่วงศรีจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศุภเดช สุจินพรัหม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNilphai, S, inดร.ทิพย์วรรณ รุ่งสว่าง, อาจารย์, inดร.สุทธิพจน์ วงศ์ฤกษ์ดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ZnO Nanoparticles Coprecipitation with Aluminum and Copper Ions for Efficient Photocatalytic Degradation of Commercial Glyphosate", INTEGRATED FERROELECTRICS, ปีที่ 222, ฉบับที่ 1, มกราคม 2022, หน้า 69-83
Publish Year National Journal 1
2022 inนายทวีศักดิ์ จันทร์ประดิษฐ, อาจารย์, "กระบวนการพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสำหรับผู้สูงอายุ: กรณีศึกษาชุมชนเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี", วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธนบุรี, ปีที่ 16, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2022, หน้า 25-33

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสนต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 202120202018 >>

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20202019 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=02&FacultyID=30]