ผลงานสำนักงานประกันคุณภาพ ปี 2015

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2015

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2015

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2015

0

Project

โครงการวิจัย ปี 2015

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2015

0

Award

รางวัล ปี 2015

แนวโน้มผลงานของสำนักงานประกันคุณภาพ

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในสำนักงานประกันคุณภาพ
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (0 คน)
ในสำนักงานประกันคุณภาพ 5 ปีล่าสุด
 

Year:

<< 2007 >>

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในสำนักงานประกันคุณภาพต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Year:

<< 201520072006 >>
Publish Year National Conference 1
2015 exนายธีรศักดิ์ ปัญญาภิรวัฒน์, inดร.ประไพศรี สุทัศน์ ณ อยุธยา, รองศาสตราจารย์, inดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ, อาจารย์, "An experimental study of spring back behavior on flow formed thin walled high strength pressure vessel by design of experiment", การประชุมวิชากรด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางอุตสาหกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2558, 12 พฤษภาคม 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=84&SectionID=34]